ИсторияСодержание: Республика Азербайджан,  Республика Армения,  Республика Беларусь,  Республика Казахстан,  Киргизская Республика,  Российская Федерация,  Республика Узбекистан,  Украина

 

                         
                         
  Республика Азербайджан                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Каталог монет музея истории «Ичеришехер»
Автор: Пиргулиева Г. А.
Место и год издания: Баку, 2011
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книге имеется научное и нумизматическое описание денежных материалов из нумизматического фонда Музея Истории «Ичеришехер». В книге имеются фото таблицы всех монетных единиц, входящих в каталог музея.

Annotasiya: Kitabda «İçərişəhər» Tarix Muzeyinin numizmatika fondunda saxlanılan sikkə materiallarının geniş elmi və numizmatik təsviri verilmişdir. Muzeyin kataloquna daxil olan bütün sikkələrin fotoları kitaba daxil edilmişdir.

Annotation: The Book contains extensive scientific and numismatic explanation of the coins stored in the numismatics fund of «Icherisheher» History Museum. The book includes the photos of all coins in the catalog of the Museum.

 

Читать книгу полностью

Название: К этногенезу азербайджанцев: историко-этнографическое исследование
Автор: Гейбуллаев Г.
Место и год издания: Баку, 1991
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В монографии подробно исследованы актуальные вопросы этногенеза азербайджанского народа, намечены основные этапы формирования азербайджанского народа. В книге также говорится о происхождении азербайджанского языка и этапов его формирования.

Annotasiya: Monoqrafiyada Azərbaycan xalqının etnogenezinə dair aktual məsələlər geniş tədqiq olunmuşdur. Kitabda həmçinin Azərbaycan xalqının formalaşması mərhələlərindən bəhs olunur. Monoqrafiyanın xüsusi bölməsi Azərbaycan dilinin yaranması və formalaşması mərhələlərinə həsr olunmuşdur.

Annotation: Questions concerning the ethnogeny of the Azerbaijani people have been extensively studied in the monograph. The book also provides information about the stages of formation of the Azerbaijani people. The special part of the monograph has been dedicated to the formation of the Azerbaijani language.


 

Читать книгу полностью

Название: Древние культы и символика Азербайджана
Автор:
Рзаева С.
Место и год издания:
Баку, 2010
Фондодержатель:
Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книге анализируются символы, изображённые на памятниках Азербайджанского искусства до исламского периода. Цель данного исследования — изучение семантики, происхождения и типологического разнообразия древних символов в произведениях искусства эпохи бронзы, железа и раннего средневековья.

Annotasiya: Kitabda islamaqədərki dövr Azərbaycan abidələrindəki simvollar analizə edilir. Bu tədqiqatın məqsədi bürünc, dəmir, erkən orta əsrlər dövrünün incəsənət əsərlərindəki qədim simvolların yaranmasının, tipoloji müxtəlifliyinin və semantikasının öyrənilməsidir.

Annotation: Symbols on the pre-Islamic Azerbaijan monuments are analyzed in the book. The main purpose of this research is to study the origin, typological diversity and semantics of ancient characters in the art works of bronze, iron and early medieval ages.


 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджан. История Азербайджана
Место и год издания: [Азербайджан]: [2014?]
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Книга вкратце освещает историю Азербайджана с древнейших времен до наших дней. В книге представлена краткая информация о государственных атрибутах, об исторических памятниках Азербайджана. Книга издана Фондом Гейдара Алиева.

Annotasiya: Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunan bu kitabda Azərbaycan tarixindən bəhs olunur, qədim dövrlərdən bu günə qədər Azərbaycan tarixinin müxtəlif səhifələri qısaca işıqlandırılır. Burada tarixi abidələrin, xalq qəhrəmanlarının, dövlətçilik rəmzlərinin rəsmləri və onlar haqqında qısa məlumat verilir.

Annotation: The book published by the Heydar Aliyev Foundation is about the history of Azerbaijan. Different pages of the Azerbaijan history from the ancient periods till the present time have been briefly highlighted. Photos of the historical monuments, national heroes and state symbols, and brief information about them have been presented in the book.


 

Читать книгу полностью

Название: Баку — страницы истории / Bakı — tarixin səhifələri
Автор: Дадашова Севда Урхан гызы / Dadaşova, Sevda Urxan qızı
Место и год издания: Баку: [Şərq-Qərb], [2013]
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Эта книга посвящена многовековой истории города изначально связанного с нефтью. Книга рассказывает об истории, архитектуре, о нефти и нефтяных камнях города Баку. В книге даны фотографии и хронологический указатель.

Annotasiya: Bu kitab əzəldən neftlə bağlı bir şəhərin çoxəsrlik tarixindən həsr edilir. Kitabda Bakı şəhərinin tarixindən, memarlığından, Bakı nefti və Neft daşlarından bəhs olunur. Kitabda şəkillər və xronoloji göstərici verilmişdir.

Annotation: That book is dedicated to the centuries-old history of the city that associated with oil. The book provides information about the history and architecture of Baku, its oil and Oil Rocks. The book contains photos and chronological index.


 

Читать книгу полностью

Название: Исторические азербайджанские государства
Место и год издания: Баку: [GBS], 2012
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В этой книге, опубликованной Центром Исследований Наследия Гейдара Алиева, даны карты исторических азербайджанских государств и информация о них.

Annotasiya: Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin nəşri olan bu kitabda tarixi Azərbaycan dövlətlərinin xəritələri və onlar haqqında məlumatlar verilmişdir.

Annotation: The book that published by the Heydar Aliyev Heritage Research Center contains maps of historical Azerbaijan states and detailed information about them.


 
  Г. А. Пиргулиева.
Каталог монет музея истории «Ичеришехер», 2011
Читать книгу
  Г. Гейбуллаев.
К этногенезу азербайджанцев, 1991
Читать книгу
  С. Рзаева .
Древние культы и символика Азербайджана, 2010
Читать книгу
   Азербайджан. История Азербайджана, [2014?]
Читать книгу
  С. У. Дадашова.
Баку — страницы истории, [2013]
Читать книгу
  Исторические азербайджанские государства, 2012
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Страна огней. В борьбе за свободу и независимость
Автор: Мамулиа, Георгий
Место и год издания: Баку: Париж: [CBS], 2014
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Настоящая книга посвящена политической истории азербайджанской эмиграции в 1920-1945 гг. и борьбе ее представителей за восстановление независимости Азербайджана и Кавказа в целом.

Annotasiya: Bu kitab 1920-1945-ci illər Azərbaycan mühacirətinin siyasi tarixinə həsr olunub və Azərbaycanın müstəqilliyi və bütövlükdə Qafqazın bərpası üçün Azərbaycan mühacirlərinin mübarizəsini özündə əks etdirir.

Annotation: The book has been dedicated to the political history of Azerbaijan immigration in 1920-1945s, and reflects the struggle of Azerbaijan immigrants for the independence of Azerbaijan and restoration of the Caucasus as whole.

 

Читать книгу полностью

Название: Карабах,его древние племена и топонимы / Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri
Автор: Гарабаглы А. / Qarabağlı A.
Место и год издания: Баку: Мутарджим, 2008
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Это книга посвящена прошлому Карабаха, его племенам, имеющим тюркские корни, а также оставленным ими нам на память географическим названиям ( топонимы, этнонимы, оронимы), которые имеют столь же древнюю духовную ценность что и наши территории.

Annotasiya: Kitab Qarabağın keçmişinə, onun qədim türk mənşəli tayfalarına və bu boyların bizə torpaqlarımız qədər qədim, son dərəcə mənəvi dəyəri olan yaddaş-yadigar qoyduqları coğrafi adlara (toponim, etnonim, oronim...) həsr olunmuşdur.

Annotation: The book has been dedicated to the past of Karabakh, its ancient Turkic origin tribes, and geographical names that they put as keepsake which are as ancient as our land and which have extremely moral value (toponymy, ethnonym, oronym).

 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджанская Республика / Azərbaycan Cümhuriyyəti
Автор: Расулзаде Мамед Эмин / Rəsulzadə Məhəmməd Əmin
Место и год издания: Стамбул, 1923
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книге, написанной одним из видных деятелей истории Азербайджана, основателем Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмином Расулзаде описываются общественно — политические события 1918-1920 годов, развитие Aзербайджанского национального движения и истории Азербайджанского народа до и после Aзербайджанской Демократической Республики.

Annotasiya: Azərbaycan tarixinin görkəmli şəxsiyyətlərindən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kitabda 1918-1920 illərin icimai-siyasi hadisələrindən, Azərbaycan milli hərəkatının inkişafından, Azərbaycan xalqının Azərbaycan Demokratik Respublikasından əvvəlki və sonrakı taleyindən bəhs edir.

Annotation: Mohammad Amin Rasulzadeh, one of the eminent figures of the Azerbaijan history and one of the founders of Azerbaijan Democratic Republic, described in the book the socio-political events of the 1918-1920s, development of the Azerbaijan national movement and the life of the Azerbaijani people before and after the Democratic Republic of Azerbaijan.

 

Читать книгу полностью

Название: Гюлистан-Ирам / Gülüstani-İrəm
Автор: Бакиханов Абас-Кули — Ага (Кудси) / Bakıxanov Abbasqulu Ağa (Qüdsi)
Место и год издания: Баку, 1926
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В произведении рассказывается об истории Азербайджанкого народа,в особенности об истории народов и племен живших в Ширване и Дагестане начиная с древнейших времен до" Гюлистанского мирного договор«а 1813года. В книге также дается информация о происхождении, религии, языке местных народов

Annotasiya: Əsərdə Azərbaycan xalqının, xüsusilə Şirvan və Dağıstanda yaşayan tayfa və xalqların tarixi qədim dövrlərdən başlayaraq 1813-cü il «Gülüstan sülh müqaviləsi» nə qədər təsvir edilmiş, xalqların mənşəyi, dili və dinləri haqqında məlumat verilmişdir

Annotation: In the book, the history of the Azerbaijani peoole, especially the tribes and peoples living in Shirvan and Dagestan, is depicted from the ancient times till 1813 «Treaty of Gulistan», and detailed information has been provided about the origins, languages and religions of the peoples.

         
  Г. Мамулиа.
Страна огней. В борьбе за свободу и независимость, 2011
Читать книгу
  А. Гарабаглы.
Карабах,его древние племена и топонимы, 2008
Читать книгу 
  М. Э. Расулзаде.
Азербайджанская Республика, 1923
Читать книгу 
  А.-К. Бакиханов.
Гюлистан-Ирам, 1926
Читать книгу  
         
                         
                       
                         
  Республика Армения                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: История Армении / ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՀՄԻՆ ՅԱԲԵԹԵԱՆ
Автор: Мовсес Хоренаци / ՄՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ
Место и год издания: Амстердам: типография Товмаса Ванандеци/ Ամստերդամ: տպարան Թովմաս Վանանդեցու, 1695
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении/ Հայաստանի Ազգային գրադարան

 

Аннотация: Вершиной армянской литературы «Золотого века» является Мовсес Хоренаци (410/413—490) названный «отцом армянской историографии». Книга «История Армении» состоит из трех частей, каждая часть охватывает определенный исторический период — от зарождения армянского народа по V век. Хоренаци создал выдающееся историческое произведение, которое является и замечательным литературным памятником армянской древности. Эта книга свыше тысячи лет была учебником по истории и литературе древнего периода. «История Армении» — классическое произведение своего времени не только в армянской, но и в мировой историографии.

Վերացական: Հայ պատմագրության հայր Մովսես Խորենացին (V դար) հեղինակ է բազմաթիվ ինքնուրույն գործերի, զբաղվել է թարգմանչությամբ։ Մովսես Խորենացու "Հայոց պատմություն«—ը բաղկացած է երեք գլխից, որոնցից յուրաքանչյուրն ընդգրկում է պատմական մի ժամանակաշրջան՝ հայ ժողովրդի ծագումից մինչև V դար։ Այն շուրջ 1400 տարի եղել է դասագիրք։ Աշխատությունը հայ պատմագիրների համար եղել է օրինակ և չափանիշ։ Անգնահատելի են Հայաստանի ներքին կյանքի և արտաքին հարաբերությունների վերաբերյալ հավաստի ու արժեքավոր տեղեկությունները, ինչպես նաև հարևան ժողովուրդների մասին տվյալները: Աշխատության մեջ կարևոր են նաև հնագույն բանահյուսական նմուշները:

Annotation: Top of the Armenian literature of «Golden Age» is Movses Khorenatsi (410-413-490) called «the father of the Armenian historiography». The book «History of Armenia» consists of three parts, each part covers a certain historical period — from origin of the Armenian people till the V century. This book over one thousand and four hundred years was as a textbook. «History of Armenia» is the classical work of the time not only in Armenia, but also in a world historiography.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Абдиас на армянском / ԱԲԴԻԱՍ ՀԱՅԵՐԵՆ
Автор: Андреас Аколутос/ ԱՆԴՐԷԱՍ ԱԿՈԼՈՒԹՈՍ
Место и год издания: Лейпциг: типография Юстина Бранди на латинском и армянском языках / Լայպցիգ: տպարան Յուստինի Բրանդիի լատիներեն և հայերեն, 1680
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении/ Հայաստանի Ազգային գրադարան

Аннотация: Книжка арменоведа, профессора Берлинского университета Андреаса Аколутоса «Абдиас» на армянском языке, наряду с изданными в Германии первыми арменоведческими изданиями (книги Л. Турнайгера изданные в 1583 году), представляет большой интерес для изучающих историю арменоведения раннего периода. Предисловие книги посвящено Библии на армянском языке и армянскому языку. За предисловием следует книга Амдиаса «Obadiae Armeni» на латинском языке.

Վերացական: Հայագետ, Բեռլինի համալսարանի ուսուցչապետ Անդրեաս Ակոլութոսի «Աբդիաս հայերէն» գրքույկը Գերմանիայում հրատարակված հայագիտական առաջին հրատարակությունների հետ (1583 թ. Լ. Թուրնայզերի գրքերը) հետաքրքրություն են ներկայացնում և վաղ շրջանի հայագիտության պատմության համար։ Հին կտակարանից Աբդիասի մարգարեության գրքի առաջաբանը նվիրված է հայերեն Աստվածաշնչին, հայոց լեզվին։ Առաջաբանին հաջորդում է բուն Աբդիասի գիրքը՝ «Obadiae Armeni» լատիներեն ընդհանուր վերնագրով։ Առանձնացված երեք սյունակներում հայերեն բնագիրն է՝ «Մարգարէութիւն Աբիդու» վերնագրով, նույն հայերեն բնագիրը լատինատառ, բնագրի լատիներեն տարբերակը։ Լատինական համարժեքները դրված են մտածված՝ հաշվի առնելով արտաբերումը։ Առանձին շարքով տրված են երկբարբառները։ Կատարված են նաև քերականական, լեզվական վերլուծություններ։

Annotation: The book «Abdias Armenian», which belongs to the Berlin University professor, armenologist Andreas Acolutus, represents a great interest in the early period of the Armenian history (L. Turnayzer’s books published in 1583).The preface of the book is evoted to the Armenian Bible and the Armenian language. The preface is followed the book «Obadiae Armeni» in Latin.

 


 

Читать книгу полностью

Название: История Армении / ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
Автор: Микаэл Чамчянц / ՄԻՔԱՅԷԼ ՉԱՄՉԵԱՆՑ
Место и год издания: Венеция: типография Пиетро Валвазиани / Վենետիկ: տպարան Պիետրո Վալվազիանիի, 1784
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении/ Հայաստանի Ազգային գրադարան

Аннотация: Неоценима роль М. Чамчянца, создавшего трехтомный труд «История Армении с начала мироздания до 1784 г». После Мовсеса Хоренаци — это первый опыт создания сводной истории Армении в армянской историографии. Он разработал хронологию, опытался периодизировать армянскую историю, предложил новые принципы в вопросах истории.

Վերացական: Անգնահատելի է Միքայել Չամչյանի «Պատմութիւն հայոց ի սկզբանէ աշխարհի մինչեւ յամ տեառն 1784» եռահատոր աշխատությունը։ Մովսես Խորենացու աշխատությունից հետո դա առաջին փորձն էր հայ պատմագրության մեջ համահավաք պատմություն ստեղծելու։ Նա մշակել է ժամանակագրություն, փորձել է պարբերացնել հայոց պատմությունը, պատմության մեջ նոր սկզբունքներ առաջադրել։

Annotation: The role of M. Chamchean’s three volume work «History of Armenia from the Beginning of the Universe up to 1784» is invaluable. This is the first experience of creating a summary of Armenian history in the Armenian historiography, after Movses Horenatsi. He developed chronology, offered new principles in the Armenian history.

 


             
  Мовсес Хоренаци.
История Армении, 1695
Читать книгу
  Андреас Аколутос.
Абдиас на армянском, 1680
Читать книгу
  Микаэл Чамчянц.
История Армении, 1784
Читать книгу
             
                         
                         
                         
  Республика Беларусь                    
                             
 

Читать книгу полностью

Название: Статут Великого Княства Литовского 1588 года.
Место и год издания: [Москва], 1854.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Статут ВКЛ 1588 г. — самый совершенный свод законов средневековой Европы, внутренний устав жизни народа, в котором нашли отражение его история, быт, мораль, традиции, родной язык. Создан и напечатан на старобелорусском языке в 1588 г. в виленской типографии братьев Мамоничей под руководством и на средства великого канцлера ВКЛ Льва Сапеги. Статут действовал на территории Беларуси и Литвы даже после ликвидации ВКЛ до 1840 г. и послужил образцом для составления сводов законов правоведами других стран. Данное издание Статута 1588 г. на русском языке в 1854 г. было инициировано Московским обществом истории и древностей российских.

Анатацыя: Статут ВКЛ 1588 г. — самы дасканалы збор законаў сярэднявечнай Еўропы, унутраны статут жыцця народа, у якім знайшлі адлюстраванне яго гісторыя, побыт, мараль, традыцыі, родная мова. Створаны і надрукаваны на старабеларускай мове ў 1588 г. у віленскай друкарні братоў Мамонічаў пад кіраўніцтвам і на сродкі вялікага канцлера ВКЛ Льва Сапегі. Статут дзейнічаў на тэрыторыі Беларусі і Літвы нават пасля ліквідацыі ВКЛ да 1840 г. і паслужыў узорам для складання збораў законаў правазнаўцамі іншых краін. Дадзенае выданне Статута 1588 г. на рускай мове ў 1854 г. было ініцыявана Маскоўскім таварыствам гісторыі і старажытнасцей расійскіх.

Annotation: The Statute of the Grand Duchy of Lithuania (1588) is the most perfect code of laws of medieval Europe, the internal statute of people’s living which reflects their history, lifestyle, morals, traditions and native language. It was developed and printed in the Old Belarusian language in 1588 by Mamonich Brothers’ printing house in Vilna, under the direction and with financial support of Grand Chancellor of the Grand Duchy of Lithuania Lew Sapieha. The Statute was in force on the territory of Belarus and Lithuania until the elimination of the Grand Duchy of Lithuania in 1840, and then it served as a model code of laws for lawyers in other countries. The given edition of the Statute published in 1588 in Russian was initiated by the Moscow Society for Russian History and Antiquities in 1854.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Белорусы: В 3 т. Т. 1: Введение в изучение языка и народной словесности.
Автор:
Карский, Евфимий Федорович.
Место и год издания: Варшава: Типография Варшав. учеб. округа, 1903.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Фундаментальный труд «Белорусы» (т. 1–3, 1903–1922) белорусского филолога-слависта, основателя белорусского языкознания, литературоведения и фольклористики, этнографа, палеографа и педагога является энциклопедией белорусоведения. В 1-м томе исследуется происхождение белорусского народа, очерчены этнические границы, приведена этнографическая карта Беларуси начала ХХ  в., освещены важнейшие этапы истории белорусского языка, его специфические особенности и взаимосвязи с русским, украинским, польским, литовским и др., определен основной фонд рукописей и памятников письменности белорусского происхождения.

Анатацыя: Фундаментальная праца «Беларусы» (т. 1–3, 1903–1922) беларускага філолага-славіста, заснавальніка беларускага мовазнаўства, літаратуразнаўства і фалькларыстыкі, этнографа, палеографа і педагога з’яўляецца энцыклапедыяй беларусазнаўства. У 1-м томе даследуецца паходжанне беларускага народа, акрэслены этнічныя межы, прыведзена этнаграфічная карта Беларусі пачатку ХХ ст., асветлены важнейшыя этапы гісторыі беларускай мовы, яе спецыфічныя асаблівасці і ўзаемасувязі з рускай, украінскай, польскай, літоўскай і інш., вызначаны асноўны фонд рукапісаў і помнікаў пісьменнасці беларускага паходжання.

Annotation: The fundamental work ’Belarusians’ (Vol. 13, 1903–1922) of Belarusian philologist and specialist in the history of the Slavs, founder of Belarusian linguistics, literary criticism and study of folklore, ethnographer, paleographer and pedagogue, is an encyclopedia of Belarusian study. In the first volume the author investigates the origins of the Belarusian people, outlines the ethnic boundaries, gives the ethnographic map of Belarus at the beginning of the twentieth century, covers the most important stages in the history of the Belarusian language, its specific features and relationships with the Russian, Ukrainian, Polish, Lithuanian and other languages, defines the basic collections of manuscripts and literary monuments of Belarusian origin.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Бълоруссія и Литва: Исторические судьбы Северо-Западного края: С одной хромолитогр., 99 гравюрами и карт.
Автор: Н. И. Петров, И. И. Малышевский, М. И. Городецкий и др. ; Изд. при М-ве внутр. дел П. Н. Батюшковым.
Место и год издания: СПб. : Тип. Т-ва «Обществ. польза», 1890.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Книга была издана по инициативе российского государственного деятеля, писателя П. Н. Батюшкова (1810–1892) и долгое время считалась одной из фундаментальных работ, посвященных церковной, военной и политической истории Беларуси с древнейших времен до XIX в. В книге 99 гравюр и карт.

Анатацыя: Кніга была выдадзена па ініцыятыве расійскага дзяржаўнага дзеяча, пісьменніка П. М. Бацюшкава (1810–1892) і доўгі час лічылася адной з фундаментальных прац, прысвечаных царкоўнай, ваеннай і палітычнай гісторыі Беларусі са старажытных часоў да XIX ст. У кнізе 99 гравюр і карт.

Annotation: The book was published on the initiative of Russian statesman and writer P. N Batiushkov (1810-1892), and for long it had been considered as one of the fundamental works devoted to the church, military and political history of Belarus from ancient times until the XIX century. The book contains 99 prints and maps.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений к ней же относящихся.
Автор: Без-Корнилович, Михаил Осипович.
Место и год издания:
СПб., 1855.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В книге белорусского историка, краеведа и этнографа, генерал-майора русской армии Без-Корниловича М. О. (1796–1862) рассмотрены вопросы этнической территории, даны сведения об исторических памятниках Белоруссии, культуре, быте и верованиях ее жителей. Отдельные разделы книги посвящены описанию народных обрядов, обычаев, народной метеорологии.

Анатацыя: У кнізе беларускага гісторыка, краязнаўца і этнографа, генерал-маёра рускай арміі Без-Карніловіча М. В. (1796–1862) разгледжаны пытанні этнічнай тэрыторыі, прыведзены звесткі пра гістарычныя помнікі Беларусі, культуру, побыт і вераванні яе жыхароў. Асобныя раздзелы кнігі прысвечаны апісанню народных абрадаў, звычаяў, народнай метэаралогіі.

Annotation: The book by Belarusian historian and ethnographer, Major-General of the Russian Army M. O. Bez-Kornilovich (1796–1862) considers the questions of the ethnic territory and provides information about historic monuments of Belarus, culture, life and beliefs of its inhabitants. Separate parts of the book are devoted to people’s rituals, custom and folk meteorology.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Витебская старина.
Автор: Сапунов, Алексей Парфенович.
Место и год издания:
Витебск: в Типографии Губернского правления, 1883.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Примечательной особенностью первого тома «Витебской старины» является его оформление: красивая многоцветная обложка, рисунки гербов Витебска, Витебского княжества и Витебской губернии, большое количество портретов, виды витебских храмов, разнообразные планы и чертежи, литографические изображения старинных печатей, грамот и рукописей.

Анатацыя: Характэрнай асаблівасцю першага тома «Віцебскай даўніны» з’яўляецца яго афармленне: прыгожая шматколерная вокладка, малюнкі гербаў Віцебска, Віцебскага княства і Віцебскай губерніі, вялікая колькасць партрэтаў, віды віцебскіх храмаў, разнастайныя планы і чарцяжы, літаграфічныя выявы старажытных пячатак, грамат і рукапісаў.

Annotation: The first volume of ’Vitebsk Antiquity’ is notable for its original design: a beautiful multicolored cover, illustrations depicting the emblems of Vitebsk, the Vitebsk Principality and the Vitebsk Province, a large number of portraits, pictures of Vitebsk churches, a variety of plans and drawings, lithographic images of antique seals, charters and manuscripts.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Кароткая гісторыя Беларусі : з 40 рысункамі.
Автор: Ластоўскі, Вацлаў Юсцінавіч.
Место и год издания: Вільня: Друкарня М. Кухты, 1910.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В. Ластовский (1883–1938) — писатель, общественный и политический деятель, активный участник национального движения начала ХХ века. Не являясь профессиональным историком, но будучи патриотом и осведомленным в разных сферах жизни человеком, он по-новому оценил события прошлого страны и расставил акценты. Работа Ластовского остается актуальной через сто лет после издания, так как посвящена преобразованию белорусского народа в субъект собственной истории.

Анатацыя: В. Ластоўскі (1883–1938) — пісьменнік, грамадскі і палітычны дзеяч, актыўны дзеяч нацыянальнага руху пачатку ХХ ст. Не будучы прафесійным гісторыкам, але з’яўляючыся патрыётам і дасведчаным у розных сферах жыцця чалавекам, ён па-новаму ацаніў падзеі мінулага краіны і расставіў акцэнты. Работа В. Ластоўскага застаецца актуальнай праз сто год пасля выдання, бо прысвечана яна пераўтварэнню беларускага народа ў суб’ект уласнай гісторыі.

Annotation: V. Lastowski (1883–1938) is a writer, social and political activist, an active member of the national movement of the early 20th century. He wasn’t a professional historian, but he was a patriot and knowledgeable man. He reconsidered the past events of the country. After a hundred years the work of V. Lastowski is still relevant because it is devoted to the transformation of the Belarusian people in the subject of its own history.

 


     
  Статут Великого Княства Литовского 1588 года, 1854
Читать книгу
  Е. Ф. Карский.
Белорусы : В 3 т. Т. 1 : Введение в изучение языка и народной словесности
Читать книгу 
  Н. И. Петров, И. И. Малышевский, М. И. Городецкий и др.
Бълоруссія и Литва, 1890
Читать книгу 
  М. О. Без-Корнилович.
Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии, 1855
Читать книгу
  А. П. Сапунов.
Витебская старина, 1883 
Читать книгу
  В. Ю. Ластоўскі.
Кароткая гісторыя Беларусі, 1910
Читать книгу
     
                                           
 

Читать книгу полностью

Название: Памятники времен древних и новейших в Витебской губернии: c рисунками в тексте и 25 отдельными приложениями.
Автор: Сапунов, Алексей Парфенович.
Место и год издания: Витебск: издание Витебского губернского статистического комитета, 1903.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Сапунов А. П. (1851–1924) — выдающийся историк, археолог, краевед. Исследовал историю, литературу, этнографию, археологию, архитектуру, фольклор Беларуси, преимущественно Придвинского края. Издание украшено многочисленными рисунками и чертежами. Приведенные данные строго выверены и авторитетны.

Анатацыя: Сапуноў А. П. (1851–1924) — выдатны гісторык, археолаг, краязнаўца. Даследаваў гісторыю, літаратуру, этнаграфію, археалогію, архітэктуру, фальклор Беларусі, пераважна Прыдзвінскага краю. Выданне аздоблена шматлікімі малюнкамі і чарцяжамі. Прыведзеныя даныя строга вывераны і аўтарытэтны.

Annotation: Sapunov A. P. (1851–1924) is an outstanding historian, archaeologist, and ethnographer. He learnt history, literature, ethnography, archeology, architecture, Belarusian folklore and mainly about the Trans-Dvina Region. The edition is embellished with numerous pictures and drafts. These data are verified and trustworthy.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Книга подарков Матери-Родине: от партизан и партизанок бригады «Дяди Коли».
Место и год издания: [Минская область], отряд им. Дзержинского. — Ноябрь — декабрь 1943.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В годы Великой Отечественной войны печатное слово партизанских и подпольных газет, листовок, журналов служило настоящим оружием. Большая роль принадлежала рукописным журналам, в которых осветлялись самые разнообразные стороны подпольной работы и партизанской жизни и приводилась информация о положении на фронтах, рассказывалось о боевых подвигах советских воинов, трудовом героизме народа, мужественной борьбе партизан.

Анатацыя: У гады Вялікай Айчыннай вайны друкаванае слова партызанскіх і падпольных газет, лістовак, часопісаў з’яўлялася сапраўднай зброяй. Вялікая роля належала рукапісным часопісам, у якіх асвятляліся самыя разнастайныя бакі падпольнай работы і партызанскага жыцця і змяшчалася інфармацыя пра становішча на франтах, расказвалася пра баявыя подзвігі савецкіх воінаў, працоўны гераізм народа, мужную барацьбу партызан.

Annotation: During the Great Patriotic War partisan and underground newspapers, leaflets, magazines were a real weapon. A significant role was played by the handwritten magazines that cover various sides of underground work and partisan life. They also included information on situation at the front, described military feats of Soviet soldiers, labor heroism of the people, courageous fights of partisans.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Книга подарков Матери-Родине: от партизан и партизанок бригады «Дяди Коли».
Место и год издания: [Минская область], отряд им. Сталина. — Ноябрь — декабрь 1943.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В годы Великой Отечественной войны периодическая печать перешла на подпольное положение. Организациями партизанских соединений и отрядов издавались рукописные журналы, в создании которых принимали участие партизанские журналисты, литераторы, публицисты, художники, поэтому часто журналы были очень содержательными, интересными и богато иллюстрированными. Публиковались заметки, зарисовки, рассказы, насыщенные фактами, эпизодами из жизни партизанских отрядов.

Анатацыя: У гады Вялікай Айчыннай вайны перыядычны друк перайшоў на падпольнае становішча. Арганізацыямі партызанскіх злучэнняў і атрадаў выдаваліся рукапісныя часопісы, у падрыхтоўцы якіх прымалі ўдзел партызанскія журналісты, літаратары, публіцысты, мастакі, таму часта часопісы былі надзвычай змястоўнымі, цікавымі і багата ілюстраванымі. Публікаваліся нарысы, замалёўкі, апавяданні, насычаныя фактамі, эпізодамі з жыцця партызанскіх атрадаў.

Annotation: During the Great Patriotic War periodicals obtained an underground character. Partisan organizations issued the handwritten magazines which were made in cooperation with partisan journalists, writers, columnists, artists, and so the magazines were often very informative, interesting and abundantly illustrated. There were notes, sketches, stories including facts and episodes from the life of partisan units.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Народный мститель. Книга подарков Матери-Родине: журнал комсомольской организации партизанской бригады «Дяди Коли».
Место и год издания: [Минская область], 1943.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Беларуси выходило много подпольных партийных и комсомольских изданий. Рукописным журналам принадлежала большая роль в отражении деятельности партизанских формирований. Они являются своеобразными историческими документами, панорамой партизанских битв и будней, страницами народного творчества того достопамятного времени.

Анатацыя: У гады Вялікай Айчыннай вайны на акупіраванай тэрыторыі Беларусі выходзіла шмат падпольных партыйных і камсамольскіх выданняў. Рукапісным часопісам належала вялікая роля ў адлюстраванні дзейнасці партызанскіх фарміраванняў. Яны з’яўляюцца своеасаблівымі гістарычнымі дакументамі, панарамай партызанскіх бітваў і будняў, старонкамі народнай творчасці таго векапомнага часу.

Annotation: There were a lot of party’s underground and Komsomol publications issued on the territory of occupied Belarus during the Great Patriotic War. The important role in the reflection of the partisan forces belonged to handwritten magazines. They were a kind of historical documents, panorama of partisan battles and daily life, pages of the people’s art of that memorable time.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Баркулабовская летопись.
Автор: Довнар-Запольский, Митрофан Викторович.
Место и год издания: Киев: Типография Императорского Университета св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Баркулабовская летопись занимает выдающееся место среди белорусских летописей XVIXVIII вв. Это источник по истории Беларуси середины XVI — начала XVII в., памятник белорусского языка, всей белорусской культуры. В своей работе белорусский историк, этнограф, фольклорист и экономист М. Довнар-Запольский (18671934) обобщил свои итоги изучения документа.

Анатацыя: Баркулабаўскі летапіс займае адметнае месца сярод беларускіх летапісаў XVIXVIII стст. Гэта крыніца па гісторыі Беларусі сярэдзіны XVI — пачатку XVII ст., помнік беларускай мовы, усёй беларускай культуры. У сваёй працы беларускі гісторык, этнограф, фалькларыст і эканаміст М. Доўнар-Запольскі (18671934) абагульніў свае вынікі вывучэння дакумента.

Annotation: The Barkulabovsk Chronicle takes a remarkable place among the Belarusian chronicles of the 16—18th centuries. It contains information on the history of Belarus from the mid 16th to the early 17th century. It is a monument of the Belarusian language and the whole Belarusian culture. In this work Belarusian historian, ethnographer, folklorist and economist M. Dovnar-Zapolski (18671934) summarized his results after having studied the document.

 

 

Читать книгу полностью

Название: «Чертеж» города Витебска 1664 года.
Автор: Сапунов, Алексей Парфенович.
Место и год издания: Витебск: Типография насл. М. Б. Неймана, 1910.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Витебск — один из древнейших белорусских городов. Известный белорусский историк, краевед А. П. Сапунов (18511924) в своей работе разместил графический источник по истории градостроительства Беларуси эпохи позднего феодализма — «Чертеж» города Витебска 1664 г., на котором с документальной точностью зафиксированы планировка и оборонительная система города того времени.

Анатацыя: Віцебск — адзін са старажытнейшых беларускіх гарадоў. Вядомы беларускі гісторык, краязнавец А. П. Сапуноў (1851–1924) у сваёй працы размясціў графічную крыніцу па гісторыі горадабудаўніцтва Беларусі эпохі позняга феадалізму — «Чарцёж» горада Віцебска 1664 г., на якім з дакументальнай дакладнасцю зафіксаваны планіроўка і абараняльная сістэма горада таго часу.

Annotation: Vitebsk is one of the oldest towns in Belarus. In his work famous Belarusian historian, ethnographer A. Sapunov (1851–1924) issued a graphic source on the history of town-planning in Belarus in the period of late feudalism — Cherteyzh (Plan) of the city of Vitebsk in 1664. This edition contains a detailed city’s plan and its defensive system of that time.

 

 
  А. П. Сапунов.
Памятники времен древних и новейших в Витебской губернии, 1903
Читать книгу
  Книга подарков Матери-Родине: от партизан и партизанок бригады «Дяди Коли», 1943, отряд им. Дзержинского
Читать книгу
  Книга подарков Матери-Родине: от партизан и партизанок бригады «Дяди Коли», 1943, отряд им. Сталина
Читать книгу
  Народный мститель. Книга подарков Матери-Родине: журнал комсомольской организации партизанской бригады «Дяди Коли», 1943
Читать книгу
  М. В. Довнар-Запольский.
Баркулабовская летопись, 1908
Читать книгу
  А. П. Сапунов.
«Чертеж» города Витебска 1664 года, 1910
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Полоцко-Витебская старина. Кн. 1.
Место и год издания: Витебск : Типография наследников М. Б. Неймана, 1911.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: «Полоцко-Витебская старина» — издание Витебской ученой архивной комиссии. Вышли 3 тома (т. 1, 1911; т. 2, 1912; т. 3, 1916; все в Витебске). Основная тематика: история Полоцко-Витебского края ІХ—ХІХ веков и документы о войне 1812 года. Содержится много материалов изобразительного характера: фотографии и портреты государственных, военных, религиозных деятелей, рисунки археологических памятников Витебщины и Полотчины. В издании осветлялись события научной, культурной и общественной жизни. Регулярно печатались отчеты о деятельности местной архивной комиссии.

Анатацыя: «Полацка-Віцебская даўніна» — выданне Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Выйшлі 3 тамы (т. 1, 1911; т. 2, 1912; т. 3, 1916; усе ў Віцебску). Асноўная тэматыка — гісторыя Полацка-Віцебскага краю ІХ—ХІХ стст. і дакументы аб вайне 1812 г. Змешчана шмат матэрыялаў выяўленчага характару: фотаздымкі і партрэты дзяржаўных, ваенных, рэлігійных дзеячаў, малюнкі археалагічных помнікаў Віцебшчыны і Полаччыны. У выданні асвятляліся падзеі навуковага, культурнага і грамадскага жыцця. Рэгулярна друкаваліся справаздачы пра дзейнасць мясцовай архіўнай камісіі.

Annotation: Polotsko-Vitebskaya starina (The Polotsk-Vitebsk Olden Time) is an edition released by the Vitebsk Scientific Archival Commission. The commission published three volumes (vol. 1, 1911; vol. 2, 1912; vol. 3, 1916) in Vitebsk. The main theme of the edition is the history of Polotsk and Vitebsk Regions from the 9th to the 19th centuries as well as documents about the war of 1812. It contains a lot of illustrations: photos and portraits of government, military and religious figures, drawings of archaeological sites of Vitebsk and Polotsk Regions. The edition covered events of scientific, cultural and social life. Reports on the activities of local archival commission were regularly published there.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Полоцко-Витебская старина. Кн. 2.
Место и год издания: Витебск : Типография наследников М. Б. Неймана, 1912.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: «Полоцко-Витебская старина» — сборник статей, архивных документов и научных работ на историческую тему о Витебщине и Беларуси в целом. Сборник подготовлен и издан Витебской ученой архивной комиссией в 1911–1916 годах в Витебске в трёх книгах на русском языке.

Анатацыя: «Полацка-Віцебская даўніна» — зборнік артыкулаў, архіўных дакументаў і навуковых работ на гістарычную тэму пра Віцебшчыну і Беларусь у агульным. Зборнік падрыхтаваны і выдадзены Віцебскай навуковай архіўнай камісіяй у 1911–1916 гг. у Віцебску ў трох кнігах на рускай мове.

Annotation: Polotsko-Vitebskaya starina (The Polotsk-Vitebsk Olden Time) is a collection of articles, archival documents and research papers on a historical theme about Vitebsk and Belarus as a whole. The collection in three volumes in Russian (1911–1916) was prepared and published by the Vitebsk Scientific Archival Commission in Vitebsk.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Полоцко-Витебская старина. Кн. 3.
Место и год издания: Витебск : Типография наследников М. Б. Неймана, 1916.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: «Полоцко-Витебская старина» — издание Витебской ученой архивной комиссии. Вышли 3 тома (т. 1, 1911; т. 2, 1912; т. 3, 1916; все в Витебске). Основная тематика: история Полоцко-Витебского края ІХ—ХІХ веков и документы о войне 1812 года. Содержится много материалов изобразительного характера: фотографии и портреты государственных, военных, религиозных деятелей, рисунки археологических памятников Витебщины и Полотчины. В издании осветлялись события научной, культурной и общественной жизни. Регулярно печатались отчеты о деятельности местной архивной комиссии.

Анатацыя: «Полацка-Віцебская даўніна» — выданне Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Выйшлі 3 тамы (т. 1, 1911; т. 2, 1912; т. 3, 1916; усе ў Віцебску). Асноўная тэматыка — гісторыя Полацка-Віцебскага краю ІХ—ХІХ стст. і дакументы аб вайне 1812 г. Змешчана шмат матэрыялаў выяўленчага характару: фотаздымкі і партрэты дзяржаўных, ваенных, рэлігійных дзеячаў, малюнкі археалагічных помнікаў Віцебшчыны і Полаччыны. У выданні асвятляліся падзеі навуковага, культурнага і грамадскага жыцця. Рэгулярна друкаваліся справаздачы пра дзейнасць мясцовай архіўнай камісіі.

Annotation: Polotsko-Vitebskaya starina (The Polotsk-Vitebsk Olden Time) is an edition released by the Vitebsk Scientific Archival Commission. The commission published three volumes (vol. 1, 1911; vol. 2, 1912; vol. 3, 1916) in Vitebsk. The main theme of the edition is the history of Polotsk and Vitebsk Regions from the 9th to the 19th centuries as well as documents about the war of 1812. It contains a lot of illustrations: photos and portraits of government, military and religious figures, drawings of archaeological sites of Vitebsk and Polotsk Regions. The edition covered events of scientific, cultural and social life. Reports on the activities of local archival commission were regularly published there.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Патр­эб­на­сць на­цы­я­наль­на­га жыц­ця для бе­ла­ру­саў і са­ма­ад­зна­ч­эн­ня на­ро­да
Ав­тор: Шан­тыр, Фабіян Гiля­равiч
Ме­сто и год из­да­ния: Слуцк: Дру­кар­ня З. Бар­на­ка, 1918
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: Фа­би­ан Ги­ля­ро­вич Шан­тырь (1887–1920) — бе­ло­рус­ский пи­са­тель, пуб­ли­цист, об­ще­ствен­ный де­я­тель. Его кни­га, по­свя­щен­ная бе­ло­рус­ско­му во­про­су, рас­ска­зы­ва­ет об ис­то­ри­че­ском по­ло­же­нии бе­ло­рус­ско­го на­ро­да, его от­но­ше­ни­ях с со­сед­ни­ми на­ро­да­ми, рас­кры­ва­ет осо­бен­но­сти бе­ло­ру­сов как пред­ста­ви­те­лей от­дель­ной на­ции, про­сле­жи­ва­ет путь, по ко­то­ро­му идет воз­рож­де­ние и са­мо­опре­де­ле­ние бе­ло­рус­ско­го на­ро­да.

Ана­та­цыя: Фабіян Гiля­равiч Шан­тыр (1887–1920) — бе­ла­рускі пісь­меннік, публіцыст, гра­мадскі дзе­яч. Яго кніга, пры­све­ча­ная бе­ла­рус­ка­му пы­тан­ню, рас­па­вя­дае пра гіста­рыч­нае па­ла­ж­эн­не бе­ла­рус­ка­га на­ро­да, яго ад­носіны з су­седнімі на­ро­дамі, рас­кры­вае асаблівасці бе­ла­ру­саў як прад­стаўнікоў асоб­най на­цыі, пра­соч­вае шлях, па яко­му ідзе адра­дж­эн­не і са­ма­вы­зна­ч­эн­не бе­ла­рус­ка­га на­ро­да.

Annotation: Fabian Gilyarovich Shantyr (1887–1920) is a Belarusian writer, publicist and public figure. His book devoted to the Belarusian question tells about the historical position of the Belarusian people and their relationships with neighboring peoples, opens the features of Belarusians as representatives of a particular nation and traces the ways of the revival and self-determination of the Belarusian people.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Город Мстиславль: (Могилевской губернии): с 50 автотипиями
Автор: Краснянский, Владимир Гаврилович
Место и год издания: Вильна: Типография Иосифа Завадского, 1912
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Краснянский Владимир Гаврилович (1863–1930) — педагог, историк, краевед, член Витебской учёной архивной комиссии. Книга посвящена историческому прошлому города Мстиславля. Содержит описания памятников истории и культуры старейшего города Могилевской губернии. В издании размещены 50 автотипий, на обороте верхней обложки экслибрис.

Анатацыя: Краснянскі Уладзімір Гаўрылавіч (1863–1930) — педагог, гісторык, краязнавец, член Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Кніга прысвечана гістарычнай мінуўшчыне горада Мсціслаўля. Змяшчае апісанні помнікаў гісторыі і культуры найстарэйшага горада Магілёўскай губерні. У выданні размешчаны 50 аўтатыпій, на адвароце верхняй вокладкі экслібрыс.

Annotation: Vladimir G. Krasnyansky (1863–1930) — teacher, historian, scholar of local lore, member of the Vitebsk Scientific Archival Commission. The book dedicated to the past of Mstislavl, and contains historical and culture monuments descriptions. The edition includes 50 autotypes, and an Ex Llibris on the back cover book.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Исторический очерк местечка Турова, прежней столицы удельного Туровского княжества
Автор: Гаусман, Михаил Антонович
Место и год издания: Минск: Типография Губернского правления, 1877
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Гаусман Михаил Антонович (1817—1889) — историк, краевед, археолог, собиратель белорусских древностей. В очерке автор описывает историю Турова — самого древнего города на территории расселения племени дреговичей. Книга напечатана в 1877 году в Минске, в Типографии Губернского правления.

Анатацыя: Гаўсман Міхаіл Антонавіч (1817–1889) — гісторык, краязнавец, археолаг, збіральнік беларускіх прадметаў даўніны. У нарысе аўтар апісвае гісторыю Турава — самага старажытнага горада на тэрыторыі рассялення племені дрыгавічоў. Кніга выдадзена ў 1877 годзе ў Мінску, у Друкарні Губернскага праўлення.

Annotation: Mikhail A. Gaussman (1817–1889) — historian, scholar of local lore, archaeologist and collector of Belarusian antiquities. The author describes the history of the oldest town on the territory of the Dregovichi’ tribe settlement — Turov. The book was printed in 1877 at the Provincial Government Printing House in Minsk.

 

 
  Полоцко-Витебская старина. Кн. 1, 1911
Читать книгу
  Полоцко-Витебская старина. Кн. 2, 1912
Читать книгу
  Полоцко-Витебская старина. Кн. 3, 1916
Читать книгу 
  Ф. Г. Шан­тыр.
Патр­эб­на­сць на­цы­я­наль­на­га жыц­ця для бе­ла­ру­саў і са­ма­ад­зна­ч­эн­ня на­ро­да, 1918
Читать книгу
  В. Г. Краснянский.
Город Мстиславль, 1912
Читать книгу
  М. А. Гаусман.
Исторический очерк местечка Турова, 1877
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Очерки Белоруссии: историческое прошлое Белоруссии; настоящий быт белорусов; нравы и обычаи белорусов: для начальных народных училищ
Место и год издания: Санкт-Петербург: Издание редакции народного журнала «Мирский вестник», 1876
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В очерках рассказывается о белорусских губерниях, природе Полесья, влиянии природных условий на быт населения. Также описывается история, нравы, народные обычаи белорусов.

Анатацыя: У нарысах расказваецца пра беларускія губерні, прыроду Палесся, уплыў прыродных умоў на побыт насельніцтва. Таксама апісваецца гісторыя, норавы, народныя звычаі беларусаў.

Annotation: The essays describe the Belarusian provinces, Polesie environment and the influence of local nature on its population daily life. They also define the history, customs, and folk of Belarusians.

 

                     
  Очерки Белоруссии, 1876
Читать книгу
  Сказания исландских или скандинавских саг о Полоцке, князьях полоцких и р. Западной Двине. [Витебск : б. и., 1916?]
Читать книгу
                 
                         

                           
                         
  Республика Казахстан                    
                             
 

Читать книгу полностью

Название: Астана — мыңжылдық тарихы бар қала // Астана — город с тысячелетней историей
Автор: Абсеметов Марат Оралбаевич
Место и год издания: Астана: ’ALCHIAL grop’, 2009
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Ученый создал уникальную книгу. На ее страницах — не сухие обрывочные факты истории, а древние предания об истоках города, подтвержденные фотографиями и старинными картами. Какие же таинства хранит в себе город Астана — такой новый и такой старый город? Более трехсот страниц уместили в себе древние легенды и предания об истоках города, исторические факты, подтвержденные документами, фотографии, старинные карты, стихи, письма и многое другое. Работая над этой книгой, автор посетил архивы и музеи Киева, Самарканда, Санкт-Петербурга, Омска, Тобольска, Алматы, Туркестана, Атбасара...

Аннотация: Ғалым әмбебап туындыны тарту етті. Басылым беттерінде — тамыры терең тарихи құны бар деректер, көне карталармен және фотосуреттермен әдемі айшықталған қаланың қайнар бастауы туралы ежелгі аңыздар. Еңселі елордамыздың құпияға толы қойнауында жатқан жұмбақтар қандай — өзі жаңа әрі көне қала? Көлемі үш жүзден асатын кітап беттерінде қаланың қалануы туралы ескі аңыз-әңгімелер, сондай-ақ көне карталармен, фотосуреттермен, өлең-жырлармен, хаттармен және басқа да құжаттармен дәлелденген тарихи деректер жарияланған. Кітапты жазу барысында автор Киев, Самарқанд, Санкт-Петербург, Омск, Тобольск, Алматы, Түркістан және Атбасар қалаларындағы музейлер мен мұрағаттарға арнайы барып, мол мағлұмат алған.

Annotation: Researcher wrote a unique book. The pages do not establish dull, scrappy facts, but narrate ancient legends about foundations of the city, corroborated with photos and ancient maps. What are the mysteries of Astana — such a new and such an old town? Age-old legends and tales about town origins, historical facts supported with documents, photographs, ancient maps, poetry, and correspondence were put in more than three hundred pages. While working on the book, the author visited archives and museums throughout Kyiv, Samarkand, Saint Petersburg, Omsk, Tobolsk, Almaty, Turkistan, Atbasar...

Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылку на полный текст издания не можем предоставить. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенному в электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

  

Читать книгу полностью

Название: Серебряный караван
Автор: Досжанов, Дукенбай
Место и год издания: Москва : Художественная литература, 1985
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Произведения современного казахского писателя Дукенбая Досжанова рассказывают о жизни казахского аула, о его простых тружениках, их заботах, радостях и горестях, об их благородном, но порой нелегком труде. В книгу вошли известные повести и рассказы: «Серебряный караван», «Полынь и цветы», «Кумыс» и др.

Аннотация: Қазіргі қарымды қаламгер Дүкенбай Досжанның шығармаларында қазақ ауылының тұрмыс-тіршілігі, қарапайым еңбеккерлер және олардың қам-қарекеті, қуанышы мен қайғысы, сондай-ақ кейбір қиын-қыстау кезеңдерден сүрінбей өткендердің мәртебелері жайлы әңгімеленеді. Кітапқа әйгілі әңгімелері мен повестері еніп отыр: «Күміс керуен», «Жусан мен гүлдер», «Қымыз» және т. б.

Annotation: The compositions of modern Kazakh writer — Dukenbai Doszhanov narrate about life of Kazakh aul (village), its humble toilers with their concerns, about their joy and grief, about their noble and hard labor. The book contains the following famous stories: ’Silver Caravan’, ’Wormwood and flowers’, ’Kumys’ and etc.

Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылку на полный текст издания не можем предоставить. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенному в электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

  

Читать книгу полностью

Название: Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски
Автор: Козыбаев, Манаш Кабашевич
Место и год издания: Алматы : Ғылым, 2000
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Манаш Кабашевич Козыбаев — выдающийся ученый, академик, лауреат Государственной премии Республики Казахстан. Ученым разработаны новые подходы в освещении таких ключевых проблем истории Казахстана, как формирование территориальной целестности казахской государственности, освободительная борьба казахов против джунгарских завоевателей, национально-освободительное движение против царизма в ХҮІІІ — начале ХХ веков, вхождение Казахстана в состав России.

Аннотация: Манаш Қабашұлы Қозыбаев — көрнекті ғалым, академик, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ғалым Қазақстанның Ресейге енуі, ХVІІІ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы патшаға қарсы ұлт-азаттық қозғалыс, жоңғар шапқыншыларына қарсы қазақтардың азаттық күресі, қазақ мемлекеттілігінің территориялық тұтастығын қалыптастыру тәрізді Қазақстан тарихындағы өзекті мәселелерді ашып көрсететін жаңа көзқарастарды зерттеді.

Annotation: Manash Kabashevich Kozybayev — an outstanding scientist, academician, laureate of State Award of the Republic of Kazakhstan. The scientist has developed new approaches in coverage of key problems of Kazakhstan history: as formation of territorial integration and Kazakh state, liberation movement of Kazakh people against Dzhungar invaders, national-liberate movement against Tsarist rule in XVIII — beg. of XX centuries, Kazakhstan entry in Russia.

Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылку на полный текст издания не можем предоставить. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенному в электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

  

Читать книгу полностью
Название: Земельный вопрос поселенцев в Туркестанском крае.
Автор: Есполулы М.
Место и год издания: Ташкент, Турмембас, 1923.
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан.

Аннотация: Есболов Мырзагазы (1896—1936) — крупный деятель движения «Алаш», преподаватель в Казахском институте просвещения в Ташкенте, один из основателей общества «Талап». В данной исследовательской книге он проявил себя в качестве квалифицированного экономиста и историка. В процессе написания книги автор использовал официальные документы царского правительства, статистические материалы, исследования Гаврилова, Кауфмана, Васильева.

Аннотация: Есболов Мырзағазы (1896—1936) — Алаш қозғалысының ірі қайраткері, Ташкенттегі Қазақтың халық ағарту институтының оқытушысы, «Талап» қоғамын құрушылардың бірі. Осы зерттеу кітабы арқылы ол өзін білікті экономист әрі тарихшы ретінде танытты. Кітапты жазу барысында автор патша өкіметінің ресми кұжаттарын, статистикалық материалдарын, Гаврилов, Кауфман, Васильевтердің зерттеулерін пайдаланған және қорытындылар жасаған.

Annotation: Esbolov Myrzagazy (1896—1936) is a large figure in «Alash» movement, teacher at the Kazakh institute of enlightenment in Tashkent, one of the founders of «Talap» society. In the given research book he showed himself as a qualified economist, also historian. During the process of writing the book the author used the official documents of the tsar government, the statistical materials, researches of Gavrilov, Kaufman, Vasilyev and made conclusions.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н. э. — III в. н. э.): Хрестоматия
Место и год издания: Ташкент, 1940
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Важнейшие материалы, по истории Средней Азии, имеющиеся в письменных источниках как античных, так и китайских. Выдержки из различных авторов обьединены в хронологическом порядке соответственно разным историческим периодам. В начале книги дается краткий исторический очерк данной эпохи, в материале самой хрестоматии — связующие пояснительные тексты. Книга на русском языке.

Мазмұндама: Орта Азия тарихы туралы антикалық жазбалар мен қытай дереккөздерінен алынған өте құнды материалдар. Әр автордан алынған деректер хронологиялық тәртіппен әрқилы тарихи кезеңдерге сәйкес берілген. Кітаптың басында зерттеліп отырған дәуір туралы қысқаша очерк берілген, хрестоматияның негізгі материалдары — түсініктеме мәтіндермен байланыстырылған. Кітап орыс тілінде.

Annotation: These are the most important materials on the history of Middle Asia available in the antique written sources as well as the Chinese ones. The excerpts from different authors are united chronologically according to different historical periods. At the beginning of the book there is given a brief historical essay of the given epoch, the material of the reader itself contains the linking explanatory texts. The book is in the Russian language.

 

  

Читать книгу полностью

Название: На Турксибе
Автор: Григ Н.
Место и год издания: Л., 1929
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Автор книги рассказывает о личных впечатлениях из своей поездки по районам крупного строительства Туркестано-Сибирской железной дороги. О том, что железнодорожная магистраль строилась в исключительно в тяжелых климатических условиях, о трудностях снабжения материалами, о проблемах организационной структуры строительства и о его бытовых сторонах. Есть интересные исторически ценные фотографии. Книга на русском языке.

Мазмұны: Кітаптың авторы Түркістан-Сібір темір жолы құрылысы жүріп жатқан аудандарға сапармен барғандағы өз әсерін баяндайды. Мұнда темір жол магистралі ерекше қиын климаттық жағдайларда салынғандығы, құрылыстың ұйымдастырушылық құрылымының мәселелері және оның айналасындағы тұрмыс-тіршілік туралы айтылады. Тарихи құнды, қызықты суреттер бар. Кітап орыс тілінде.

Annotation: The author of the book narrates about his personal impressions from his trip to the districts of large construction of the Turkestani-Siberian railroad. That the railroad highway was being built in extremely hard climatic conditions, there were difficulties in the supply of materials, there were problems in the organizational structure of the construction and he narrates about the everyday aspects. There are some interesting, historically valuable photographs. The book is in the Russian language.

 

    
  М. О. Абсеметов.
Астана — город с тысячелетней историей, 2009
Читать книгу
  Д. Досжанов.
Серебряный караван, 1985 
Читать книгу
  М. К. Козыбаев.
Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски, 2000
Читать книгу
  Есполулы М.
Земельный вопрос поселенцев в Турке-
станском крае, 1923
Читать книгу
  Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н. э. — III в. н. э.), 1940
Читать книгу
  Н. Григ.
На Турксибе, 1929
Читать книгу
     
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Киргиз-казаки в 17 и 18 веках
Автор: Мухаметжан Тынышпаев
Место и год издания: Кзыл-Орда, 1926
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: В этой книге автор описывает исторические события, известные казахскому народу под названием «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама». В книге говорится о героических подвигах великих казахских ханов-полководцов, таких как Тәуекел, Есім, Тәуке, Абылай в битве против джунгарских нашествий.

Мазмұндама: Автор бұл кітапта «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» атты тарихи оқиғаларды сипаттайды. Яғни, жоңғар басқыншыларына қарсы күресте Тәуекел, Есім, Тәуке, Абылай сияқты хандардың қол бастап жауға қарсы шыққан ерліктері баяндалады.

Аnnotation: In this book the author describes the historical events known to the Kazakh people as «Aktaban shubyryndy, Alkakol sulama». That is the book is about the feats of the great Kazakh khans-generals such as Tauekel, Esim, Tauke, Abylai in the fight against the Djungar invasions.

 

                     
  М. Тынышпаев.
Киргиз-казаки в 17 и 18 веках, 1926
Читать книгу
                     
                                           

                           
                         
  Киргизская Республика
                 
                             
 

Читать книгу полностью

Название: Киргизы (Исторический очерк)
Автор: Бартольд, Василий Владимирович
Место и год издания: Фрунзе: Киргосиздат, 1927
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Очерк является одним из первых систематизированных трудов по истории кыргызов, одного из древнеших народов Средней Азии. Здесь указываются географические данные о местах проживания кыргызов и путях соединения страны с другими народами, сообщаются сведения о физическом типе и языке кыргызского народа.

Аннотация: Очерк Орто Азиядагы байыркы элдердин бири болгон кыргыздардын тарыхы боюнча тартиптештирилген эмгектердин биричилеринен болуп эсептелет. Мында кыргыздардын жашаган жерлери жөнүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт, кыргыз элинин тили жана физикалык түрү жөнүндө маалыматтар берилет.

Annotation: The essay is one of the first systematic works on the history. Kyrgyz people one of the ancient peopls of Central Asia. There is of mentioned the geographic data about places of residence of Kyrgyz people and the ways of connection of the country with other people. Also it is reported the information about the physical type and language of Kyrgyz people.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Башня Бурана. Памятники Архитектуры Киргизстана
Составил: Бернштам А. Н.
Место и год издания: Фрунзе: Киргосиздат, 1946
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Самой знаменитой достопримечательностью Кыргызстана признано Буранинское городище, которое представляет собой историко-архитектурный комплекс X—XI веков. Минарет Бурана является старейшим сооружением подобного типа во всей Средней Азии.

Аннотация: X—XI кылымдардагы тарыхый — архитектуралык комплекс болуп эсептелген Бурана шаарчасы Кыргызстандын эң белгилүү ажайып жайы болуп эсептелет. Бурана мунарасы Орто Азиядагы ушул сыяктуу курулуштун эң эскиси болуп эсептелет.

Annotation: As the most famous place of interest Kyrgyzstan was recognized Burana city. Which is a historical and architectural complex of the X—XI centuries. Minaret Burana is the oldest construction of this type in the whole Central Asia.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Восстание 1916 года в Киргизстане
Автор: Сост.: Лесной Л. В., под ред. Рыскулова Т. Р.
Место и год издания: Москва, 1947
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Содержит документы и материалы по восстанию киргизов летом 1916 г., восставших вместе с другими народами Средной Азии против царизма. В книге характеризуются причины восстания и основные его моменты, приводятся документальные материалы.

Аннотация: 1916-ж. жайындагы кыргыздардын Орто Азиянын башка элдери менен бирге падышалык бийлике каршы болгон көтөрүлүшүнүн документтери жана материалдары камтылган. Китепте көтөрүлүштүн себептери, анын негизги учуру мүнөздөлүп, документалдык материалдар көрсөтүлөт.

Annotation: It contains the documents and materials about Kyrgyz uprising in summer of 1916. Kyrgyz people who rebelled, with other Central Asian peoples against the tsarist regime. In the book there are characterized the causes of the uprising and its main points as well as the documentary materials.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Арабо-персидские источники о тюркских народах
Автор: Караев О.
Место и год издания: Фрунзе: Киргосиздат, 1973
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В работе имеется перевод из книги арабского автора ал-Идриси, а также статьи о научном толковании данных восточных авторов по истории ряда тюркских племен. Здесь же дается историографическое описание книги «Тарих-и-Рашиди» как источника по истории Киргизии.

Аннотация: Эмгекте араб автору Ал-Идирисинин китебинен котормо, ошондой эле бир катар түрк урууларынын тарыхы боюнча чыгыш авторлорунун илимий түшүндүрмөлөрү жөнүндөгү макалалар киргизилген. Ушул эле жерде Кыргызстандын тарыхы боюнча перс тилиндеги биринчи булак катары «Тарих-и-Рашиди» китебинин историографиялык баяндап жазуусу берилет.

Annotation: The paper has a translation from the Arabic author is book by name al-Idrisi, as well as articles about the scientific interpretation of the eastern authors data on the history of the Turkic tribes. It also provides historiographical description of the book «Tarikh-i-Rashidi» as a source of the history of Kyrgyzstan.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Историческое прошлое киргизского народа
Автор: Бернштам, Александр Натанович
Место и год издания: Фрунзе, 1942
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Настоящее издание посвящено краткому изложению двухтысячелетней истории кыргызского народа. Описан уровень развития киргизского общества с VI до начала XX века. Прослеживается путь возникновения кыргызов как народа, с которым связаны основные сюжеты геороического эпоса «Манас».

Аннотация: Бул басылма кыргыз элинин эки миң жылдык тарыхын кыскача баяндоого арналган. Кыргыз коомунун VI кылымдан XX кылымдын аягына чейинки өнүгүү деңгээли сүрөттөлөт. «Манас» баатырдык эпосунун негизги сюжети менен байланышкан, кыргыздардын эл катары пайда болуу жолуна көз салынат.

Annotation: This edition is devoted to a brief presentation of two thousand years of history of Kyrgyz people. It describes the level of development of Kyrgyz society from VI to the beginning of the XX century. It describes of the way of the occurrence of the Kyrgyz people, with which it is connected the main of the heroic epos «Manas».

 

 

Читать книгу полностью

Название: Из археологических экскурсий по Пишпекскому уезду и по берегам озера Иссык-Куль
Автор: Поярков Ф.
Место и год издания: [Верный]: [б.и.], [б.г.]
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В исследовании автора даны сведения об археологических памятниках на берегах Иссык-Куля и окрестностях Пишпекского уезда. Подробно описаны сведения о минеральных источниках Иссыкатинского ущелья. В статье отражено присутствие буддизма в жизни древних кыргызов.

Аннотация: Автордун изилдөөсүндө Ысык-Көлдүн жээгиндеги жана Пишпек уездинин айланасындагы археологиялык эстеликтер туурасында маалымдайт. Ысык-Ата капчыгайынын минералдык булактары толук сүрөттөлгөн. Макалада байыркы кыргыздардын турмушунда буддизмдин болгондугу чагылдырылган.

Annotation: In the author’s research there are given the information about the archaeological monuments on the banks of Issyk-Kul and the surrounding areas of Pishpek Country. It describes information about the mineral springs of Issykatinsk canyon. The article reflects the presence of Buddhism in the life of the ancient Kyrgyz.

 

   
  В. В. Бартольд.
Киргизы (исторический очерк). 1927
Читать книгу
  А. Н. Бернштам.
Башня Бурана. Памятники Архитектуры Киргизстана. 1946
Читать книгу
  Л. В. Лесной.
Восстание 1916 года в Киргизстане. 1947
Читать книгу
  О. Караев.
Арабо-персидские источники о тюркских народах. 1973
Читать книгу
  А. Н. Бернштам.
Историческое прошлое киргизского народа. 1942
Читать книгу
  Ф. Поярков.
Из археологических экскурсий по Пишпекскому уезду и по берегам озера Иссык-Куль. [Б. г.]
Читать книгу
     
                                           
 

Читать книгу полностью

Название: Памятники старины Таласской долины: Ист.-археол. очерк
Автор: Бернштам А. Н.
Место и год издания: Алма-Ата: Казгосиздат, 1941
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Работа А. Н. Бернштама освещает вопросы богатого прошлого Кыргызстана. Тема выбрана автором удачно, поскольку в Таласской долине расположены весьма ценные материальные памятники, дающие возможность вместе с письменными источниками лучше разобраться в истории прошлого Кыргызстана. Автор не ограничивает себя описанием материальных памятников, а рассматривает их в контексте исторических событий, чем и раскрывает рассмотрение истории культурной жизни как самой Таласской долины, так и отчасти всего Семиречья.

Аннотация: Кыргызстандын өткөндөгү тарыхын жакшы иликтеп жазма булактары менен бирге мүмкүнчүлүк берүүчү Талас өрөөнүндө бир топ баалуу материалдык эстеликтер жаткандыктан тема автор тарабынан ийгиликтүү тандалган. Автор материалдык эстеликтерди сүрөттөө менен чектелбейт, аларды тарыхый окуялардын байланышында карайт, ушунусу менен Талас ѳрѳѳнүнүн, ошондой эле жалпы Жетисуунун маданий турмушунун тарыхын кароону чагылдырат.

Annotation: Work of A. N. Bernshtam covers the issues of the rich past of Kyrgyzstan. The Subject is selected by the author successfully, as in the Talas valley the located the are very valuable material monuments, making it possible, together with the written sources to better understand the past history of Kyrgyzstan. The author does not restricts himself by the description of material monuments, and considers them in the context of historical events. By this way, he reveals the history cultural life of both the Talas valley, and partly just the whole Semirechye.

 

                     
  А. Н. Бернштам.
Памятники старины Таласской долины. 1941
Читать книгу
                     
                         
                             
                         
  Российская Федерация                    
                                           
 

Читать книгу полностью

Название: История русской армии.
Автор: Михеев, Сергей Петрович.
Место и год издания: Москва: издание С. Михеева и А. Казачкова, 1910–1912. Вып. 1: Эпоха Петра В. — 1910.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Первый выпуск посвящен истории создания русской регулярной армии в эпоху Петра I и ее наиболее значимым сражениям в первой половине XVIII в.: под Нарвой, у д. Лесной и под Полтавой. В двух последних очерках делается краткий обзор состояния русской армии при преемниках Петра I и описывается победоносное Кунерсдорфское сражение.

Annotation: The first edition is devoted to the creation of the Russian regular army during Peter the Great’s reign to the most remarkable battles which happened during the first half of the XVIII c: at Narva-town (1700), at Lesnaya village (1708) and at Poltava city (1709). Two last reviews of the book describe the Russian army condition during the reign of Peter the Great’s successors, for example, the triumphant Kunersdorf battle.

 

   

Читать книгу полностью

Название: История русской армии.
Автор: Михеев, Сергей Петрович.
Место и год издания: Москва: издание С. Михеева и А. Казачкова, 1910—1912. Вып. 4: Переходная эпоха (1815—1856). — 1911.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Книга описывает состояние российской армии во время царствования российских императоров Александра I и Николая I. В книге также проанализировано состояние российской армии и политическая система России в переходный период.

Annotation: The book describes the condition of the Russian army during period of reign of Russian Emperors Alexander I and Niсholas I. The condition of the Russian army and the political system of Russia during the transient period is analyzed in the book.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Казачьи войска: опыт военно-статистическаго описания.
Автор:
Хорошхин, Михаил Павлович.
Место и год издания: Санкт-Петербург: тип. А. С. Суворина, 1881.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Очерк истории казачества с XIV в. по 1880 г. В нем рассматриваются административное устройство и деление казачьих войск, географическое положение казачьих земель, этнографические особенности казаков, демографическая статистика, состав населения по полу, возрасту, племенам, вероисповеданию и сословиям, экономическая статистка, финансы, военная повинность казаков, штатный и списочный состав.

Annotation: Description of Cossacks history since XIV c. till 1880, namely, administrative arrangement and divisions of Cossack troops; ethnographic peculiarities of Cossacks; sex, age, tribal, and religious groups; demographic and economical statistics; agriculture and fishing; finance; military service duty of Cossacks.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Путевые записки от Москвы до С.-Петербурга одного англичанина в царствование императрицы Екатерины II, заключающие в себе весьма любопытные исторические сведения, относящиеся к России в XVIII столетии.
Автор: Кокс, Уильям.
Место и год издания: Москва: тип. И. Смирнова, 1837.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Дневник содержит наблюдения автора, связанные с торговлей и судоходством на Верхней Волге, состоянием природной среды. В издании рассказывается об истории Великого Новгорода и городов Тверского княжества, о политике Петра I и Екатерины II. Дневник содержит этнографические наблюдения: обычаи и песни русских крестьян, рецепты традиционной русской кухни.

Annotation: The diary contains author impression on trade and navigation at Upper Volga, the environmental conditions, history of Veliky Novgorod and of towns belonging to the Tver’ princedom — traditions and songs of Russian peasants, traditional Russian cuisine, foreign affairs policy, foundation of Saint Petersburg etc.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Древности русского права. Т. 2: Вече и князь; советники князя.
Автор: Сергеевич, Василий Иванович.
Место и год издания: СПб., 1908.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Исследование посвящено изучению правовых форм возникновения, существования и функционирования такого важного социального механизма у славян и населения Древней Руси, как вече. Подробно исследуется история земель и городов Древней Руси, где вече возникло на постоянной основе как институт государственной власти.

Annotation: A research is dedication to studying of legal forms of origination, existence and functioning of such an important social mechanism in Russia as town’s meeting. The town’s meeting appeared on the permanent base as an institute of state power; place of meetings, rules of calls and decision-making traditions are described in the book.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Славянские древности: Часть историческая.
Автор:
Шафарик, Павел Иосифович.
Место и год издания: Москва: Унив. тип., 1848.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: В издании представлено историческое обоснование славянской общности и показана роль славян в мировой истории. В работе рассматривается древнейшая история славянских племен, анализируются сведения античных и средневековых авторов о народах, населявших Восточную Европу в древности и раннее средневековье. Рассматривается география расселения славянских племен, их быт, занятия и ранняя история.

Annotation: The author demonstrates the historical background of the Slavic community as well as the role of Slavonic people in the world history. Works of medieval and antique writers dedicated to folks inhabited the Eastern Europe are subject to analysis. Geography of accommodation of Slavonic tribes and their lives, activities and early history are studied as well as the question about the ancestral home of Slavic tribes.

 

   
  С. П. Михеев. История
русской армии. Вып. 1.
Эпоха Петра I, 1910
Читать книгу
  С. П. Михеев. История
русской армии. Вып. 4.
Переходная эпоха
(1815—1856), 1911
Читать книгу
  М. П. Хорошхин.
Казачьи войска: опыт
военно-статистическаго
описания, 1881
Читать книгу
  У. Кокс. Путевые записки
от Москвы до Санкт-
Петербурга одного
англичанина, 1837
Читать книгу
  В. И. Сергеевич.
Древности русского
права. Т. 2: Вече и князь; советники князя, 1908
Читать книгу
  П. И. Шафарик.
Славянские древности:
Часть историческая, 1848
Читать книгу
     
                             
 

Читать книгу полностью

Название: Список русских военных судов с 1668 по 1860 год.
Автор:
Веселаго, Феодосий Федорович.
Место и год издания: Санкт-Петербург: Тип. Морскаго м-ва, 1872.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Этот труд, заключающий в себе достоверные сведения более чем о 3300 судах, до сих пор остается лучшим справочником для всех, кто занимается историей отечественного судостроения.

Annotation: The author composed a list of more than 3300 Russian navy vessels starting from the father of the Russian fleet — the famous Peter the Great’s boat. The guide is still considered to be the best one for anyone who studies the Russian fleet history.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Сочинения князя Курбскаго как исторический материал.
Автор: Ясинский, Антон Никитич.
Место и год издания: Киев: Тип. Императорскаго ун-та Св. Владимира, 1889.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Исследование историка-медиевиста Антона Никитича Ясинского посвящено вопросу о степени достоверности одного из наиболее выдающихся памятников русской публицистики XVI в. — «Истории о великом князе Московском» кн. А. М. Курбского. Данное сочинение написано бывшим соратником, а затем политическим противником царя Ивана Грозного, сбежавшим весной 1564 г. из Российского царства в Великое княжество Литовское.

Annotation: The study is given to finding a degree of truth of «The story about Great Moscow Prince», a magnum opus of Russian political essays of the XVI century. The essay was written by Andrey Kurbsky, who had been at first one of Ivan the Terrible’s companion in arms and who turned into his political opponent later when he escaped from Russian Czardom to the Great Principality of Lithuania in 1564.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Уложение.
Место и год издания:
Москва: Печатный двор, 29 января 1649.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1648–1649 гг. — кодекс законов русского государства, принятый Земским собором. Источниками для Уложения послужили Судебник 1550 г. Ивана IV, указные книги Поместного и Земского, Разбойного и других приказов, коллективные челобитные дворян, посадских людей, а также Кормчая книга, Литовский статут 1588 г. Всего Уложение включало 25 глав и 967 статей.

Annotation: The first Russian statute book to be published typographically, the Muscovite Law Code of 1649 went down in Russian history as one of its milestones. A grounding was given to Russian statehood. Quite a bit of regulation books and petitions were used as sources for drawing the Code up. The issues on the state, property and penal laws covered 25 chapters and over 900 articles.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Родословной российской словарь.
Автор: Спиридов, Матвей Григорьевич.
Место и год издания: Москва : Унив. тип., у В. Окорокова, 1793.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Издание «Словаря» осуществлено известным общественным и государственным деятелем, историком князем Михаилом Михайловичем Щербатовым при участии видного генеалога Матвея Григорьевича Спиридова. В нем приведен перечень печатных и рукописных источников, даны хронологические таблицы правления русских монархов, сведения о 175 российских служилых фамилиях и отдельных лицах на букву «A».

Annotation: The Russian genealogical dictionary of Michail Scherbatov includes historical reviews. The dictionary is provided with the list of printed materials and manuscripts, chronological spreadsheets of Russian monarch’s periods of reign, information on 175 Russian families at the State service whose family names began with “A”.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Книга Марсова, или Воинских дел от воиск царскаго величества россииских. По взятии преславных фортификацеи, и на разных местах храбрых баталии учиненных. Над воиски его королевскаго величества Свеиского.
Место и год издания: Санкт-Петербург, январь 1713.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Одна из самых знаменитых книг петровской эпохи, представляющая собой собрание реляций и гравюр, различных по составу и оформлению, что придает каждому экземпляру неповторимую индивидуальность. В реляциях сообщены сведения о военных действиях русской армии против шведских войск в период Северной войны. На гравюрах даны планы сражений, планы и виды крепостей и городов, изображения фейерверков.

Annotation: This is one of the most famous books of the Peter the Great epoch. It has to be the collection of gravures and reports being different in composition and appearance. Relations have information on military actions of the Russian army against the Swedish army during the Great Northern War. Gravures depict plans of battles, maps and sights of fortresses and towns, pictures of fireworks.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Сарапул и Среднее Прикамье. Былое и современное.
Автор: Блинов, Николай Николаевич.
Место и год издания: Сарапул: Типолитография И. М. Колчина, 1925.
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Удмуртия.

Аннотация: Автор дает очерк истории и современного состояния г. Сарапула и Сарапульского уезда. Приводятся сведения о развитии промышленности и торговли, об учебных заведениях и библиотеках. Рассказывается о «кавалерист-девице» Н. А. Дуровой, жизнь которой была связана с Сарапулом. Текст иллюстрирован фотографиями.

Аннотация: Автор Сарапуллэн но Сарапул уездлэн историез но туннэ нуналыз сярысь гожтэ. Промышленностьлэн но вузаськонлэн азинскемъёсыз сярысь, дышетскон интыос но библиотекаос сярысь. Н. А. Дурова «кавалерист-ныл» сярысь верамын, кудӥзлэн улонэз Сарапулэн герӟаськемын вал. Текстъёсын туспуктэмъёсыз вань.

Annotation: The author outlines the history and the present of Sarapul city and uyezd detailing its industrial and trade development, its educational institutions and libraries. The book also tells about Sarapul’s famous citizen, first female officer in the Russian army Nadezhda Andreyevna Durova. The book is illustrated with photos.

 


     
  Ф. Ф. Веселаго. Список
русских военных судов
с 1668 по 1860 год, 1872
Читать книгу
  А. Н. Ясинский.
Сочинения кн. Курбскаго
как исторический
материал, 1889
Читать книгу
  Соборное уложение царя
Алексея Михайловича,
1649
Читать книгу
  М. Г. Спиридов.
Родословной российской
словарь, 1793
Читать книгу
  Книга Марсова, или
Воинских дел от воиск
царскаго величества
россииских, 1713
Читать книгу
  Н. Н. Блинов.
Сарапул и Среднее Прикамье. Былое и современное, 1925
Читать книгу
     
                         
                         
                         
  Республика Узбекистан                  
                         
 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: VLRICHI De Hutten, Equitis Germani, ad Carolum Imperatorem aduersus intentatum sibi a Romanistis vim & iniuriam, conquesto. Eiusdem alia ad principes ac ac viros Germanie,de eadem re conquesto. Eiusdem ad Albertum, Brandepurgen & Friderichum Saxonum Ducem, Principe Electores, alieq ad alios Epistole. IACTA EST ALEA = Жа­ло­ба
Ав­тор: Hutten, Ulrichus
Ме­сто и год из­да­ния: 1520
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Уз­бе­ки­ста­на им. А. На­вои

Ан­но­та­ция: Кни­га Уль­ри­ха Гут­те­на «VLRICHI De Hutten, Equitis Germani, ad Carolum Imperatorem aduersus intentatum sibi a Romanistis vim & iniuriam, conquesto...» («Жа­ло­ба») на ла­тин­ском язы­ке бы­ла на­пи­са­на в 1520 го­ду. На эк­зем­пля­ре На­ци­о­наль­ной биб­лио­те­ки Уз­бе­ки­ста­на име­ет­ся соб­ствен­но­руч­ная над­пись, сде­лан­ная са­мим ав­то­ром, из­вест­ным гу­ма­ни­стом и уче­ным XVI ве­ка.

Асар ҳақида­ги қисқа маъ­лу­мот: 1520 йил Уль­рих Гут­тен то­мо­ни­дан ло­тин ти­ли­да ёзи­л­ган «VLRICHI De Hutten, Equitis Germani,ad Carolum Imperatorem aduersus intentatam sibi a Romanistis vim & iniuriam, conquestio...» («Арз­но­ма») аса­ри­нинг даст­хат­ли нус­ха­си ки­тоб­хон­да кат­та қизиқиш уйғота­ди.

Annotation: The work of Ulrich von Hutten «VLRICHI De Hutten, Equitis Germani, ad Carolum Imperatorem aduersus intentatum sibi a Romanistis vim & iniuriam, conquesto...» («Complaint») in Latin was written in 1520. Library stores a copy with author signature.

 


 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Те­мур тузу­кла­ри = По­ли­ти­че­cкие и во­ен­ные за­ко­ны Ти­му­ра
Ме­сто и год из­да­ния: Oxford, Clarendon-Press, 1783
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Уз­бе­ки­ста­на им. А. На­вои

Ан­но­та­ция: В дан­ном про­из­ве­де­нии опи­са­ны за­ко­ны прав­ле­ния Ти­му­ра. По све­де­ни­ям не­ко­то­рых уче­ных XVI–XVII вв. кни­га на­пи­са­на в Ин­дии. Поз­же пе­ре­ве­де­на на пер­сид­ский язык Абу Та­ли­бом Ал-Хус­сей­ном, а за­тем на ан­глий­ский язык с за­мет­ка­ми на по­лях Май­о­ром Дэ­ви. Кни­га име­ет пре­ди­сло­вие, ука­за­тель и гео­гра­фи­че­ские за­мет­ки Джо­зе­фа Вай­та проф. араб­ско­го язы­ка Окс­форд­ско­го уни­вер­си­те­та.

Асар ҳақида­ги қисқа маъ­лу­мот: Соҳибқирон Амир Те­мур­нинг «Institutes political and military» («Тузу­клар») аса­ри 1783 йил Лон­дон­да­ги Окс­форд уни­вер­си­те­ти мат­ба­а­си­да Май­ор Дэ­ви ва араб ти­ли му­та­хас­си­си, про­фес­сор Уайт то­мо­ни­дан на­шр эти­л­ган. Ки­тоб форс ва ин­глиз тил­ла­ри­да бўлиб, 408 саҳифа­дан ибо­рат. «Те­мур тузу­кла­ри» ас­ли тур­кий тил­да ёзи­л­ган ва у XVII аср бо­ши­да Яман под­шоҳи Жаъ­фар ку­туб­хо­на­си­да сақлан­ган«, деб ёза­ди тар­жи­мон Абу­то­либ Ҳусайн. «Тузу­клар» 1610–1612 йил­ла­ри форс ти­ли­га, сўнг ин­глиз ти­ли­га тар­жи­ма қилин­ган. Рус ти­ли­га эса 100 йил­дан кей­ин Н. П. Ост­ро­умов ва бошқалар то­мо­ни­дан ўги­ри­либ, 1893 йи­ли Қозон­да бо­си­л­ган.

Annotation: One of the world-known books is «Institutes Political and Military» about great conqueror Amir Timur. This work was published by Major David and professor of the Arabic language White. The book is in Persian and English, consists of 408 pages. Originally it was written in Turkic under title «Temur’s Tuzuklar». In 1610 Abutalib Al-Khuseyn, the interpreter of the Qing of Yemen wrote that it was kept in the Royal Library Ja’far. He translated «Tuzuklar» into Persian in 1610–1612. Later it was translated into English. Then, in XIX century it was translated into Russian by N. Ostroumov and published in Kazan.

 


 
             
  У. Гуттен.
Жалоба, 1520
Читать книгу
  Политические и военные законы Тимура, 1783
Читать книгу
                 
                         
                         
                         
  Украина                      
                                           
 

Читать книгу полностью

Название: Деяния и послания апостольские (сокр.: Апостол)
Место и год издания: Львов, 1574
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского

Аннотация: Первая точно датированная книга, напечатанная на территории Украины. «Деяния и послания апостольские» (или сокращенно «Апостол») относятся к популярным богослужебным изданиям православной церкви. В издании 1574 г., кроме канонического текста, имеется послесловие Ивана Федорова, в котором изложена история создания типографий в Москве, Заблудове и Львове. Сегодня известно около 120 экземпляров издания. В Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского — 5.

Annotation: ’The Acts and the Epistles of the Apostles’, or abbreviated ’Apostle’, belongs to the most popular liturgical ceremony books of the Orthodox Church. It was the first to be exactly dated book printed in the Ukraine territory. In the edition of 1574 there is an epilogue by I. Fyodorov in which he expounds the history of his printing houses opening in Moscow, Zabloudov and Lviv. Today about 120 copies of this edition is known. Five copies at Vernadsky National Library of Ukraine are kept.

Опис: Перша точно датована книга, надрукована в Україні. «Діяння та послання апостольські», або скорочено Апостол, належать до найпопулярніших богослужбових видань православної церкви. У виданні 1574 р., крім канонічного тексту, міститься післямова Івана Федорова, в якій викладена історія створення його друкарень у Москві, Заблудові та Львові. На сьогодні відомо близько 120 примірників. У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського — 5.

 

   

Читать книгу полностью

Название: Киевские глаголические листки (Київські глаголичні листки)
Дата создания: IX–X вв.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского

Аннотация: Отрывок из латинского миссала (Sacramentarium), другое название — Киевский миссал. Писан тремя почерками. Содержат чтения из Послания апостола Павла римлянам (XIII, 11–14, XIV, 1–4), молитву к Пресвятой Деве из службы Благовещению, разные молитвы из мессы и т. п. Один из древнейших памятников древнеславянской письменности, имеющий непреходящее эстетическое и лингвистическое значение для мировой культуры.

Annotation: An extract from a latin missal (Sacramentarium), another name — the Kyiv missal. It is written in three handwritings and contains a lection from the Epistle of Paul the Apostle to the Romans (XIII, 11–14; XIV, 1–4), a prayer to the blessed Virgin from the Annunciation service, various mass prayers etc. One of the oldest monuments of the ancient Slavonic written language, it is of unprecedented esthetic and linguistic value to the world culture.

Опис: Уривок з латинського місалу (Sacramentarium), інша назва — Київській місал. Писано трьома почерками. Містять читання з Послання апостола Павла до римлян (ХІІІ, 11–14; XIV, 1–4), молитву до Пресвятої Діви зі служби Благовіщенню, різні молитви з меси тощо. Одна з найдавніших пам’яток давньослов’янської писемності, має непересічне естетичне та лінгвістичне значення для світової культури.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Кобзарь
Автор: Шевченко Тарас Григорьевич
Место и год издания: Санкт-Петербург, 1840
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского

Аннотация: Первое прижизненное издание сборника поэзий классика украинской литературы Тараса Григорьевича Шевченко (выпущенное при содействии Евгения Гребинки), которое украинский народ поставил на одно из главных мест среди унаследованных из прошлого национальных духовных сокровищ. Сборник содержит 8 поэзий: «Думы мои, думы мои»; «Перебендя»; «Катерына»; «Тополя»; «Думка»; «До Основъяненка»; «Иван Пидкова»; «Тарасова нич». На отдельном листе в книге опубликован рисунок кобзаря работы В. И. Штернберга. После издания этого сборника и самого Т. Г. Шевченко начали называть Кобзарем.

Annotation: The Ukrainian literature classic Taras Shevchenko first lifetime edition of poetry collection. Ukrainian people put it on one of the most important places among their spiritual heritage. The collection contains 8 poetries: ’Dumy, moi Dumy’; ’Perebendya’; ’Kateryna’; ’Topolya’; ’Dumka’; ’Do Osnovyanenka’; ’Ivan Pidkova’; ’Tarasova Nich’. An inserted leaf contains the drawing of kobzar figure by V. I. Sternberg. After the publication of this collection Taras Shevchenko himself was named ’Kobzar’.

Опис: Перше прижиттєве видання збірки поезій класика української літератури Тараса Григоровича Шевченка посідає одне із головних місць серед національних духовних скарбів українського народу. Збірник містить 8 поезій: «Думи мої, думи мої»; «Перебендя»; «Катерина»; «Тополя»; «Думка»; «До Основьяненка»; «Іван Підкова»; «Тарасова ніч». Книгу прикрашає малюнок В. І. Штернберга «Кобзар», завдяки чому автора збірки стали називати Кобзарем.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Крещальня Софийского собора в Киеве.
Автор: Окунев Н.
Место и год издания: Пг. : Тип. М. А. Александрова, 1915.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Издание содержит материал относительно создания одной из самых больших святынь Киева — Киевского Софийского собора, а именно его крещальни — помещения, для совершения христианского обряда крещения, которое на 1915 год сохранилось в достаточно плохом состоянии, но почему-то прошло мимо внимания обновителей храма. Но это разрушение крещальни тоже имело историческую ценность, ведь, например, открытыми частями кладки демонстрировала особенности строения собора. Рассматриваются сохранившиеся элементы крещальни, ее структура и т. д.

Анотація: Видання містить матеріал щодо створення однієї з найбільших святинь Києва — Київського Софійського собору, а саме його крещальні — приміщення, для здійснення християнського обряду хрещення, яке на 1915 рік знаходилося у досить поганому стані, але чомусь пройшло повз увагу оновлювачів храму. Та сама руйнація крещальні, теж мала історичну цінність, адже, наприклад, відкритими частинами кладки демонструвала особливості побудови собору. Розглядаються елементи крещальні, що збереглися, її структура тощо.

Annotation: The publication contains material on the creation of one of the greatest relics of Kyiv — Kiev Saint Sophia Cathedral, namely its kreschalny — room for the christian rite of baptism, which in 1915 was found in relatively poor condition, but the updaters of this temple did not pay attention to this fact. The same destruction of kreschalnya, also had historical value, because, for example, open parts of the masonry showed the peculiar features of the cathedral. This publication also considers the elements of kreschalnya, which have been preserved, its structure and so on.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Собор св. князя Владимира в Киеве.
Место и год издания: Киев : Изд. С. В. Кульженко, [1898?].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация является своеобразным учебником по истории Киева в общем и Владимирского собора в частности. В качестве вступления приведено историческое описание Киева середины ХІХ века. Изложенный далее материал посвящен сугубо Владимирскому собору, а именно его архитектуре, процессу его строительства, его живописи (выделяются художники, которые работали над росписью храма), всей церковной утвари и т. д. Издание содержит много черно-белых и цветных иллюстраций.

Анотація: Дана публікація є своєрідним підручником з історії Києва загалом та Володимирського собору зокрема. В якості вступу наведений історичний опис Києва середини ХІХ ст. Матеріал, що викладений далі, присвячений суто Володимирському собору, а саме його архітектурі, процесу його будування, його живопису (виокремлюються художники, які працювали над розписом храму), усьому церковному начинню тощо. Видання містить багато чорно-білих та кольорових ілюстрацій.

Annotation: This publication is a textbook on the history of Kyiv in general and in particular of the St. Vladimir cathedral. As an entry in this publication listed a historical description of Kyiv of mid-nineteenth century. Material, which was set out below, dedicated purely Vladimir Cathedral, namely, its architecture, its construction process, his painting (single out artists, who worked on the mural in the church) around the church plate, etc.. The release contains many black, white and color illustrations.

 


   

Читать книгу полностью

Название: Український герб та прапор.
Автор: Скотинський, Тадей.
Место и год издания: Львів: Накладом Т-ва «Просвіта», 1935.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Этот исторический очерк 1935 г. — еще одна попытка доказать, что именно трезубец и сине-желтый флаг как государственная символика имеют глубокие исторические корни. Украинская вексиллология и геральдика в силу исторических причин формировались под различными влияниями и не имели устоявшихся правил. Поэтому «Просвіта» не могла остаться в стороне дискуссий по таким важным вопросам. Книга написана просто и доходчиво, что соответствовало целям организации. Иллюстрации подтверждают слова автора.

Анотація: Ця історична розвідка 1935 р. — ще одна спроба довести, що саме тризуб і синьо-жовтий прапор як державна символіка мають глибоке історичне коріння. Українська вексилологія та геральдика з огляду на історичні обставини формувалися під різними впливами й не мали єдиних усталених правил. Ось чому «Просвіта» не могла лишатися осторонь дискусій щодо таких важливих питань. Книгу написано просто й дохідливо, що відповідало цілям організації. Ілюстрації підтверджують слова автора.

Annotation: This historical sketch of 1935 was another attempt to prove that a trident and a blue-yellow flag had deep historical roots as national symbols. Ukrainian heraldry and vexillology were shaped by various influences due to historical reasons and had no established rules. Therefore, «Prosvita» could not stay aside of discussions on those important issues. The book was written simply and clearly, in line with objectives of the organization. The illustrations supported the author’s words.

 


     
  Апостол, 1574
Читать книгу
  Киевские глаголические листки, IX—X вв.
Читать книгу
  Т. Г. Шевченко.
Кобзарь, 1840
Читать книгу 
  Н. Окунев.
Крещальня Софийского собора в Киеве, 1915
Читать книгу
  Собор св. князя Владимира в Киеве, 1898?
Читать книгу
  Т. Скотинський.
Український герб та прапор, 1935
Читать книгу
     
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Трипільська культура на Україні.
Место и год издания: Київ: З друк. УАН, 1926.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Первый выпуск этого сборника (второй и последний увидел свет в 1940 г.) — итог исследований Трипольской комиссии. Было продолжено изучение трипольской культуры, начатое В. В. Хвойкой в 1896 г. Создание Всеукраинского археологического комитета позволило дать научную оценку находкам. К каждой статье прилагается подробное резюме на французском языке. Четверть объема издания составляют иллюстрации: рисунки Ю. Ю. Павловича и фотографии. Параллельные исследования проводил О. А. Кандыба (Ольжич) в Галиции.

Анотація: Перший випуск цього збірника (другий і останній побачив світ у 1940 р.) є підсумком досліджень Трипільської комісії. Тим самим було відновлено вивчення трипільської культури, розпочате В. В. Хвойкою у 1896 р. Створення Всеукраїнського археологічного комітету дало можливість науково оцінити знахідки. До кожної статті подано докладне резюме французькою мовою. Чверть обсягу видання становлять ілюстрації до статей. Паралельні дослідження проводив О. О. Кандиба (Ольжич) в Галичині.

Annotation: The first edition of this book (the second and the last issue was published in 1940) is a result of research work of the Trypillja Commission that proceeded exploring Trypillja culture began by V. Hvojko in 1896. Establishment of All-Ukrainian archaeological committee allowed making scientific assessment of archaeological findings. Each article of the book has a detailed summary in French. Y. Pavlovich’s drawings and photos constitute the fourth part of the book. Parallel studies in Halychyna were conducted by O. A. Kandyba (Olzhych).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Стены Херсонеса Таврического.
Автор: Гриневич К. Э.
Место и год издания: Севастополь: Изд. Херсонес. музея, 1926.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация является первым выпуском «Херсонесского сбоника», издание которого является попыткой сдвинуть с мертвой точки дело исследования Херсонеса. Она содержит монографию известного исследователя этого исторического памятника К. Э. Гриневича «Стены Херсонеса Таврического. I подстенный склеп № 1012 и ворота Херсонеса, открытые в 1899 году». Анализируются предметы быта, найденные во время археологических раскопок, содержатся снимки находок.

Анотація: Дана публікація є першим випуском «Херсонеської збірки», видання якої є спробою посунути з мертвої точки справу дослідження Херсонеса. Вона містить монографію відомого дослідника цієї історичної пам’ятки К. Е. Гриневича «Стены Херсонеса Таврического. I подстенный склеп № 1012 и ворота Херсонеса, открытые в 1899 году». Аналізуються предмети побуту, знайдені під час археологічних розкопок, містяться знімки знахідок.

Annotation: This publication is the first release of «Chersonese collection», the publication of which is an attempt to move from the deadlock the case of studies of Chersonese. It contains a monography of noted researcher of this historic monument K. E. Grinevich «The walls of Chersonese Taurian. And crypt № 1012 and gate of Chersonese, opened in 1899». This publication analyzes household items, found during excavations, contains photos of godsends.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Путівник по Києву: (сучас. та давній Київ).
Место и год издания: Київ: Укртуре, 1930.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленный путеводитель содержит материалы, которые освещают Киев с древних времен, периода княжеской эпохи. Обозреваются старинные памятники архитектуры, археологические и этнографические исследования прошлого Киева, его историческое значение. Описывается период борьбы рабочего класса с буржуазией, нарастание этой борьбы, которое привело к Октябрьской революции. Анализируются последствия социального переворота, участие Киева в этом процессе и т. д.

Анотація: Представлений путівник містить матеріали, що висвітлюють Київ з давніх часів, періоду Княжої доби. Оглядаються старовинні пам’ятки архітектури, археологічні та етнографічні дослідження минулого життя Києва, його історичне значення. Описується період боротьби робітничого класу із буржуазією, наростання цієї боротьби, що призвело до Жовтневої революції. Аналізуються наслідки соціального перевороту, участь Києва у цьому процесі тощо.

Annotation: The guide contains materials on Kyiv of the Prince period. Ancient architectural monuments, archaeological and ethnographic researches of the past life of Kyiv, its historical significance are considered. The period of struggle between the working class and bourgeoisie, which led to the October Revolution is shown. The aftermaths of the social revolution and role of Kyiv in this process is analyzed.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Путеводитель по Киеву и его окрестностям с адресным отделом, планом и фототипическими видами г. Киева.
Место и год издания: Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1890.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленная публикация является улучшенной версией изданного ранее путеводителя, тираж которого разошелся в очень короткое время. Издание не является научным трудом, это краткое и доступное описание самых интересных мест в Киеве и его окрестностях. Содержится полезная информация для путешествующих, такая как расписание поездов, пароходов и другого пассажирского транспорта. Отмечены лучшие развлекательные заведения и заведения питания. Кроме того, в виде краткого исторического очерка подается общая информация о городе, о его географическом положении, климатических условиях, рассказывается о главнейших достопримечательностях. Материал дополнен снимками Киева.

Анотація: Представлена публікація є покращеною версію виданого раніше путівника, тираж якого розійшовся в дуже короткий час. Видання не є науковою працею, це стислий та доступний опис найцікавіших місць у Києві та його околицях. Міститься корисна інформація для подорожуючих, така як розклад потягів, пароплавів та іншого пасажирського транспорту. Зазначені найкращі розважальні заклади та заклади харчування. Окрім того у вигляді короткого історичного нарису подається загальна інформація про місто, про його географічне положення, кліматичні умови, розповідається про найголовніші пам’ятки. Матеріал доповнений знімками Києва.

Annotation: The book is an improved version of the previously published guide-book. Its circulation was sold at a very short time. The book is not a scientific work but a short and accessible description of interesting places in Kyiv and its suburbs. Useful information for travelers, such as railway, steamships and other passenger transport timetables is provided. The best entertaining establishments and establishments which prepare and serve food are marked. In addition, general information about the city is given; its geographical location, climatic terms, most significant sights are told about. The guide-book is complemented with pictures of Kyiv.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киев.
Место и год издания: Стокгольм: Акц. О-во Гранберг, [19—].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данное издание является уникальным материалом исторического значения. Это сборник изображений самых известных мест Киева, а точнее их вида в начале ХХ века. Среди изображенных достопримечательностей есть даже те, которые не сохранились до наших дней, как например Николаевский цепной мост. Всего в сборнике 25 открыток, которые пригодятся или просто заинтересуют не только поклонника истории, а любого киевлянина.

Анотація: Дане видання є унікальним матеріалом історичного значення. Це збірка зображень найвідоміших місць Києва, а точніше їх вигляду на початку ХХ ст. Серед зображених пам’яток є навіть ті, які не збереглися до наших днів, як то Миколаєвський ланцюговий міст. Всього у збірці 25 листівок, які стануть у нагоді або просто зацікавлять не тільки прихильника історії, а будь-якого киянина.

Annotation: This publication is the unique material of great historical value. This is a collection of pictures of the most famous places of Kiev as they looked at the beginning of XX cent. Among the illustrations of Kiev sights there are even those which have been preserved till now, as for example Nikolaev chain bridge. In the collection there are 25 pictures that deserve interest not only of a historian but of any resident of Kiev.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці.
Автор: Грушевський, Михайло Сергійович.
Место и год издания: Київ: Друк. «С. В. Кульженко» в Київі, 1912.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленный труд принадлежит профессору истории, организатору украинской науки, политическому деятелю и публицисту Михаилу Сергеевичу Грушевскому. Работа посвящена освещению украинско-польских отношений в период с XVI по XVII ст. и влиянию этих связей на становление Украинского государства. Рассматривается упадок украинской светской и церковной жизни в XVXVI ст., постепенный расцвет польской культуры и ее распространение на территории Украины. Описываются события времен Реформации, развитие самых главных научных центров Украины (таких как Острожская академия) и т. д.

Анотація: Представлена праця належить професору історії, організатору української науки, політичному діячу і публіцисту Михайлу Сергійовичу Грушевському. Вона присвячена висвітленню українсько-польських відносин в період з XVI по XVII ст. та впливу цих зв’язків на становлення Української держави. Розглядається занепад українського світського та церковного життя у XVXVI ст., поступовий розквіт польської культури та її розповсюдження на території України. Описуються події часів Реформації, розвиток найголовніших наукових центрів України (таких як Острозька академія) тощо.

Annotation: The author of this work is Mykhaylo Serhiyovych Hrushevs’kyj, a professor of history, organizer of Ukrainian science, political figure and publicist. The work is devoted to the Ukrainian-Polish relations during the period from XVI to XVII century and their impact on the formation of the Ukrainian state. A decline of Ukrainian secular and ecclesiastical life in the XVXVI centuries, a heyday of Polish culture and its dissemination in Ukraine are considered. Events of the Reformation period, development of the most important scientific centers of Ukraine (such as the Ostrog Academy), etc. are described.

 

 
  Трипільська культура на Україні, 1926
Читать книгу
  К. Э. Гриневич.
Стены Херсонеса Таврического, 1926
Читать книгу
  Путівник по Києву, 1930
Читать книгу
  Путеводитель по Киеву и его окрестностям, 1890
Читать книгу
  Киев, [19—]
Читать книгу
  М. С. Грушевський.
Культурно-національний рух на Україні в XVI—XVII віці, 1912
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Державні відзнаки України.
Место и год издания: [Б. м.]: М. Битинський, [19181920?].
Фондодержатель:
Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Этот комплект листовых изданий является наиболее известной художественной работой М. Битинского (1893–1972) — искусствоведа, художника и геральдиста. Они были изготовлены в 30-х годах прошлого века по заказу правительства УНР в эмиграции. Битинский — автор многих научных исследований и художественных произведений в области фалеристики и сфрагистики, геральдики и вексилологии. Его «Альбом гербов украинских земель», состоящий из 32 таблиц, — также выдающийся образец его творчества.

Анотація: Цей комплект аркушевих видань є найбільш знаною мистецькою працею М. Битинського (1893–1972) — мистецтвознавця, художника й геральдиста. Їх було виготовлено у 30-х роках минулого століття на замовлення уряду УНР в еміграції. Битинський є автором багатьох наукових розвідок і малярських творів у царині фалеристики та сфрагістики, геральдики та вексилології. Видатним його творчим доробком є також «Альбом гербів українських земель», що складається з 32 таблиць.

Annotation: This complex of the sheet publications is the most famous artistic work of the M. Bytynsky (1893–1972). He is the art and heraldry critic, painter. It was made to order of Ukrainian National Republic government from emigration in 30 years of the past century. Bytynsky is the author of many scientific notes and paintings in the field of faleristics, sfrahistics, heraldry and veksylology. «Albom of Ukrainian land’s emblem» is the famous creative work, which consists of 32 tables.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Начерк історії українського мистецтва
Автор: Голубець, Микола
Место и год издания: Львів, 1922
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Данный труд украинского историка, архивиста, краеведа, искусствоведа и публициста Николая Голубца посвящен истории развития и становления украинского искусства. Исследуются разные периоды из истории Украины — от доисторических и языческих времен до Ренессанса. Отмечаются основные художественные направления, в которых развивалась украинская культура, имена самых выдающихся деятелей. Материал дополнен схемами и рисунками.

Анотація: Дана праця українського історика, архівіста, краєзнавця, мистецтвознавця та публіциста Миколи Голубця присвячена історії розвитку та становлення українського мистецтва. Досліджуються різні періоди з історії України від доісторичних та язичницьких часів до Ренесансу. Зазначаються основні мистецькі напрямки, в яких розвивалася українська культура, імена найвидатніших діячів. Матеріал доповнений схемами та малюнками.

Annotation: The work of Mykola Holubets, an Ukrainian historian, archivist, historian, art critic and journalist, is devoted to the history of the Ukrainian art development and formation. Different periods of the Ukrainian history from prehistoric Pagan times up to the Renaissance period are studied. Major art movements that impacted the Ukrainian culture development, names of the most prominent figures of the Ukrainian art are marked. The work is supplemented by diagrams and drawings.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киевософийский собор. Описание Киевософийского собора и Киевской иерархии: с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия.
Место и год издания: К.: Печатано в Тип. Киевопечерской Лавры, 1825.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная книга описывает историю создания Киево-Софийского собора. Отмечается время создания собора, по какому образцу происходило строительство. Содержится сравнение Киевского собора с Константинопольской Софийской церковью. Рассказывается об изменениях, которые происходили с храмом на протяжении его существования. Описываются мощи, чудотворные иконы, книги и рукописи, которые хранятся в соборе. Кроме того, рассматривается период до создания собора: зарождение христианской веры в Киеве, первые построенные церкви и т. д.

Анотація: Дана книга описує історію створення Києво-Софійського собору. Зазначається час створення собору, за яким зразком відбувалося будівництво. Міститься порівняння Київського собору із Константинопольською Софійською церквою. Розповідається про зміни, які відбувалися із храмом впродовж його існування. Описуються мощі, чудотворні ікони, книги та рукописи, які зберігаються в соборі. Окрім того, розглядається період до створення собору: зародження християнської віри в Києві, перші побудовані церкви тощо.

Annotation: The book describes the history of St. Sofia Cathedral creation. The time and model of its construction, its comparison with Hagia Sophia in Constantinople, all changes and reconstructions of the Cathedral throughout its history are told about. Imperishable relics, miracle-working icons, books and manuscripts saved in the Cathedral are described. Besides, the book tells about the Christianization of Kiev an Rus, the first Christian churches built in Kiev, etc.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Украинский народ в его прошлом и настоящем.
Место и год издания: СПб.: Тип. т-ва «Обществ. Польза», 1914.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Инициатором издания двухтомной русскоязычной энциклопедии (19141916) был М. Грушевский, а авторами — украинские и российские ученые. Первая мировая война помешала появлению двух следующих томов. Первый том посвящен истории украиноведения и, собственно, истории украинского народа вплоть до последних десятилетий ХІХ в. Главные статьи были написаны М. Грушевским. Энциклопедия стала качественно новым исследованием, приблизившись к передовым европейским образцам. Книга украшена многочисленными иллюстрациями.

Анотація: Ініціатором видання двотомної російськомовної енциклопедії (19141916) був М. Грушевський, а її авторами — українські та російські вчені. Перша світова війна перешкодила появі двох наступних томів. Перший том присвячений історії українознавства і, власне, історії українського народу аж до останніх десятиліть ХІХ ст. Головні статті було написано М. Грушевським. Енциклопедія стала якісно новим дослідженням, наблизившись до передових європейських зразків. Книгу прикрашено численними ілюстраціями.

Annotation: The initiator of this edition of the two volumes Russian Encyclopedia (19141916) was M. Gryshevskyy and its authors were Ukrainian and Russian scientists. World War I prevented appearance the two following volumes. The first volume was dedicated to Ukrainian history and history of Ukrainians to the last decades of the nineteenth century. The main articles were written by M. Gryshevskyy. The Encyclopedia become new researcher and approached the leading of European models.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киев теперь и прежде.
Место и год издания: Киев: С. В. Кульженко, 1888.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная книга являет собой уникальный материал по истории Киева с древних времен до ХІХ ст. В издании рассматриваются как природные (климатические, геополитические) особенности Киева, так и его основные достопримечательности, святыни, которые существовали на время выхода публикации. Особенного внимания заслуживает не только и не столько исследовательский исторический материал, а старые снимки города (центральных улиц, главных соборов, университета и т. д.). Иллюстрации были предоставлены из личной коллекции издателя — Стефана Кульженко.

Анотація: Дана книга являє собою унікальний матеріал з історії Києва від давніх часів до ХІХ ст. У виданні розглядаються як природні (кліматичні, геополітичні) особливості Києва, так і його основні пам’ятки, святині, що існували на час виходу публікації. Особливої уваги заслуговує не тільки і не стільки дослідницький історичний матеріал, а давні знімки міста (центральних вулиць, головних соборів, університету тощо). Ілюстрації були надані з особистої колекції видавця — Стефана Кульженка.

Annotation: This book is the collection of the original materials about history of Kyiv since ancient times to ХІХ century. There are as natural (climate, geopolitical) peculiarities in Kyiv, such its main sights, sanctuaries, which were in that time, when the book is being edited. It is paid attention not only research material, but the old images of the city (the central streets, the main cathedrals, university etc.). The illustrations were given from private collection of the editor Stephan Kulzchenko.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Водяні знаки на папері українських документів XVI і XVII в. в. (1566–1651).
Автор: Каманін Іван Мих.
Место и год издания: К.: Друк. Всеукр. Акад. Наук, 1923.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленная публикация является последним трудом историка, архивиста, палеографа и исследователя памятников культуры Ивана Михайловича Каманина и являет собой сборник водяных знаков из книг второй пол. XVI в. и первой пол. XVII в. Автор исследует собрание датированных документов, которое входило в состав Киевского Центрального Архива. В данном альбоме знаки расположены в систематическом порядке, каждый тип представлен целым рядом вариантов, который дает возможность судить о его эволюции.

Анотація: Представлена публікація є останньою працею історика, архівіста, палеографа та дослідника пам’яток культури Івана Михайловича Каманіна та являє собою збірник водяних знаків з книг другої пол. XVI ст. і першої пол. XVII ст. Автор досліджує зібрання датованих документів, яке входило до складу Київського Центрального Архіву. В даному альбомі знаки розташовані в систематичному порядку, кожен тип представлений цілим рядом варіантів, що дає можливість судити про його еволюцію.

Annotation: The last work of Ivan Mikhailovich Kamanin, a historian, archivist, and researcher paleographer monuments, is a collection of watermarks in the books of the second part of the XVI century and the first part of the XVII in century. The author examines a collection of documents, which was a part of the Kiev Central Archive. The watermarks are arranged in systematic order; each type is represented by a number of options in order to trace its evolution.

 

 
  Державні відзнаки України, [1918—1920?]
Читать книгу
  М. Голубець.
Начерк історії українського мистецтва, 1922
Читать книгу
  Киевософийский собор, 1825
Читать книгу
  Украинский народ в его прошлом и настоящем, 1914
Читать книгу
  Киев теперь и прежде, 1888
Читать книгу
  І. Каманін. Водяні знаки на папері українських документів (1566—1651), 1923
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Распространение культуры на Земле : основы этногеографии.
Автор: Богораз-Тан В. Г.
Место и год издания: М. : Гос. изд-во, 1928 (Тип. «Печ. двор»).
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация содержит материал посвященный изучению истории культуры и разработке новой методологии для проведения исследования. Эта методология базируется на сочетании трех факторов: географического, антропологического и экономического. В издании изложены оригинальные и новые на то время идеи и мысли. Особенно интересными являются отдельные разделы, такие как «Земледелие и скотоводство», «Начало торговли», «Этнографические зоны» и др.

Анотація: Дана публікація містить матеріал присвячений вивченню історії культури та розробці нової методології для проведення дослідження. Ця методологія базується на поєднанні трьох факторів: географічного, антропологічного та економічного. У виданні викладені оригінальні та нові на той час ідеї та думки. Особливо цікавими є окремі розділи, такі як «Землеробство та скотарство», «Початок торгівлі», «Етнографічні зони» та ін.

Annotation: This publication consists of the materials, which are dedicated to the history of the culture studying and the creation of the new methodology for researching. This methodology is based on the complex of the three factors: geographical, anthropological and economical. The new and original ideas and thinking are in the edition. It is very interesting such chapters as «Agriculture and animal husbandry», «The beginning of the trade», «Ethnographic zones» and another.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Памятная книжка Киевской губернии на 1893 год.
Место и год издания: К. : Изд. Киев. Губерн. Стат. Ком., 1893.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный материал содержит вторую и третью части такого официального справочного провинциального издания, как памятная книжка (а именно ее справочный и статистический разделы). В первый из них входит православный календарь, сведения о почтовых трактах, почтовых учреждениях и движении корреспонденции, телеграфные и почтовые тарифы, железнодорожные тарифы и расписания, алфавитный список волостей. Второй раздел посвящен распределению пахотных земель.

Анотація: Даний матеріал містить другу і третю частини такого офіційного довідкового провінційного видання як пам’ятна книжка (а саме її довідковий і статистичний розділи). У перший з них входить православний календар, відомості про поштові трактати, поштові установи та рух кореспонденції, телеграфні та поштові тарифи, залізничні тарифи та розклад, алфавітний список волостей. Другий присвячений розподілу орних земель.

Annotation: This material contains the second and third parts of the provincial official reference book named commemorative book (notably, its background and statistical sections). The first of them includes Orthodox calendar, information on mail paths, post offices and correspondence turnover, telegraph and postal charges, rail fares and schedules, alphabetical list of districts. The second material is dedicated to the process of dividing arable lands.

 

 

Читать книгу полностью

Название: История украинского народа.
Автор: Ефименко, А. Я.
Место и год издания: СПб. : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906 (Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон).
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный труд является обобщенным изложением исторического процесса в Украине с древних времен и до середины ХІХ ст. Он систематически и доступно освещает сложные вопросы экономического развития, политических событий, ключевых проблем этнокультурной ситуации в государстве. Отдельные главы издания рассматривают доисторическую эпоху и славянские племена, историю Киевской Руси, период Великого княжества Литовского и т. д. Эта книга показывает читателю, какой представляли Украину в начале ХХ века.

Анотація: Дана праця є узагальненим викладом історичного процесу в Україні з давніх часів і до середини ХІХ ст. Вона систематично і доступно висвітлює складні питання економічного розвитку, політичних подій, ключових проблем етнокультурної ситуації в державі. Окремі розділи видання розглядають доісторичну епоху і слов’янські племена, історію Київської Русі, період Великого князівства Литовського і т. д. Ця книга показує читачеві, якою представляли Україну на початку ХХ століття.

Annotation: This paper is a summary of historical processes in Ukraine since the ancient times to the mid-nineteenth century. It highlights complex issues of economic development, political events, and key problems of ethno-cultural situation in the country in systematic and accessible way. Separate sections examine prehistoric era and Slavic tribes, history of Kievan Rus, the period of the Grand Duchy of Lithuania, etc. This book shows the reader how Ukraine was seen at the beginning of the twentieth century.

 

             
  В. Г. Богораз-Тан.
Распространение культуры на Земле, 1928
Читать книгу
  Памятная книжка Киевской губернии на 1893 год, 1893.
Читать книгу
  А. Я. Ефименко.
История украинского народа, 1906
Читать книгу
             
                           
© 1999-2019 Российская Государственная Библиотека