ГеографияСодержание:  Республика Азербайджан,  Республика Армения,  Республика Беларусь,  Республика Казахстан,  Киргизская Республика,  Российская Федерация,  Республика Узбекистан,  Украина


 

                         
                         
  Республика Азербайджан                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджан. Природа Азербайджана
Место и год издания: [Азербайджан]: [2014]
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Книга рассказывает о природе Азербайджана. В книге описывается богатая природа страны. В книге даны образцы фауны и флоры азербайджанской природы.Книга издана Фондом Гейдара Алиева.

Annotasiya: Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunan кitab Azərbaycan təbiətindən bəhs edir. Kitabda Azərbaycanın zəngin təbiəti rəngarəng lövhələrlə işıqlandırılır. Azərbaycanın fauna və florasına məxsus nümunələr verilir

Annotation: The book published by the Heydar Aliyev Foundation is about the nature of Azerbaijan. The book highlights the rich nature of Azerbaijan with colorful plates. The samples of flora and fauna of Azerbaijan have been provided in the book.


 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджан / Azərbaycan
Автор: Велили Магомедгасан (Бахарлы) / Vəlili Məhəmmədhəsən (Baharlı)
Место и год издания: Баку, 1921
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Эта книга впервые отражает проблемы этногенеза в истории Азербайджана, дает ценную информацию о численности, местонахождении и истории всех народов и этнических групп, населяющих Азербайджан, а также подробно рассказывается о местонахождении турок в этой местности. В книге дается информация о границах, о рельефе, о реках и озерах, о климате, о растительном и животном мире, о национальном богатстве Азербайджана.

Annotasiya: Azərbaycan fikir tarixində etnoqenez məsələlərinin ilk dəfə öz əksini tapdığı bu kitabda, Azərbaycanda məskun olan bütün millətlər və etnik qrupların sayı, yerləşməsi, tarixi haqqında qiymətli bilgilər verilmiş,Türklərin bu coğrafi ərazidə yerləşməsindən geniş bəhs olunmuşdur. Eyni zamanda əsərdə Azərbaycanın sərhədləri, relyefi, torpağın tərkibi, çay və gölləri, iqlimi, bitki və heyvanat aləmi, xüsulə milli sərvətimiz haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Annotation: The book, which reflects the ethnogenesis issues for the first time in the history of Azerbaijan, provides valuable information about the number, location and the history of all the nations and ethnic groups inhabiting Azerbaijan and detailed information about Turks living in that geographical area. Along with that, the book provides detailed information about Azerbaijan’s borders, its relief, rivers and lakes, climate, flora and fauna, especially, the national wealth of our country.


 
  Азербайджан. Природа Азербайджана, [2014]
Читать книгу
  М. Велили.
Азербайджан, 1921
Читать книгу
 
                         
                         
                         
  Республика Армения                  
                         
 

Название: Первая армянская печатная карта полушарий / ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՅՑ.
Место и год издания: Амстердам: типография Товмаса Ванандеци / Ամստերդամ: տպարան Թովմաս Վանանդեցու, 1695.
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении / Հայաստանի Ազգային գրադարան.

Վերացական: Ամստերդամում հայերեն հրատարակված կիսագնդերի առաջին քարտեզը, 1695 թ.։ Կազմել և հայերեն գրությունները կատարել են Մատթեոս Հովհաննիսյանը, Թովմաս Եպիսկոպոսը, Ղուկաս և Միքայել Նուրիջանյան եղբայրները։ Քարտեզը պղնձի վրա փորագրել են Անդրիանուս և Պետեր Շխոյենբեկ եղբայրները։ Վերածննդի ժամանակաշրջանի արվեստին բնորոշ էր շրջանակից դուրս տարվա չորս եղանակների պատկերումը, որտեղ արտացոլվել է հին հունական դիցաբանությունը։

Аннотация: Первая армянская печатная карта полушарий, напечатанная в 1695 году в Амстердаме, в типографии Товмаса Ванандеци. — Образец отличной граверной работы на меди (размеры карты — 150x120 см). В 1696 году Ванандеци напечатали ключ к использованию данной карты.

Annotation: The first Armenian printing map of two hemispheres printed in 1695 in Amsterdam. A model of excellent engraving work on copper (the sizes of the map — 150x120 cm). In 1696 Vanandetsi printed a key of using this map.

 

 
             
  Первая армянская печатная карта полушарий, 1695                    
                         
                         
                         
  Республика Беларусь                    
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Беловежская пуща: ее исторический очерк, современное охотничье хозяйство и Высочайшие охоты в Пуще.
Автор: Карцов, Георгий Павлович.
Место и год издания: СПб. : Артист. заведение А. Ф. Маркса, 1903.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Богатая, окутанная легендами и преданиями история Беловежской пущи, ее уникальная природа, во многом сохранившая черты первобытности, сделали пущу одним из наиболее известных природных объектов мира. Книга Г. Карцова представляет летопись, повествующую об истории, фауне, флоре и климатических условиях уникального древнего леса, царских охотах, начиная с XIV века. Благодаря иллюстрациям известных художников книга была популярным изданием у историков, природоведов и даже служила образцом для полиграфистов того времени.

Анатацыя: Багатая, ахутаная легендамі і паданнямі гісторыя Белавежскай пушчы, яе ўнікальная прырода, шмат у чым захаваўшая рысы першабытнасці, зрабілі пушчу адным з найбольш вядомых прыродных аб’ектаў свету. Кніга Г. Карцова ўяўляе летапіс, які распавядае пра гісторыю, фаўну, флору і кліматычныя ўмовы ўнікальнага старажытнага лесу, царскія паляванні, пачынаючы з XIV стагоддзя. Дзякуючы ілюстрацыям вядомых мастакоў, кніга была папулярным выданнем у гісторыкаў, прыродазнаўцаў і нават служыла ўзорам для паліграфістаў таго часу.

Annotation: Owning to the rich, wrapped in legends history, and to the unique nature which has mostly retained its primitive features, the Bialowieza Forest is actually one of the most famous natural sites in the world. G. Kartsov’s book is a chronicle which narrates the history, depicts fauna, flora and climate of this unique ancient forest, and describes royal hunts since the XIV century. Due to illustrations by famous artists, the book was especially popular among historians and naturalists and even served as a model for polygraphic workers of the time.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Carte de la Pologne : Divisee par provinces et palatinats et subdivisee par districts, construite d’apres quantite d’arpentages d’observations, et de mesures prises sur les lieux / Карта Польши с ее провинциями, воеводствами, землями и регионами.
Автор: Рицци-Дзаннони, Джованни Антонио.
Место и год издания: [Париж], 1772.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: История картографирования белорусских земель неразрывно связана с историей развития западноевропейской и русской картографии, поскольку территория Беларуси входила в состав Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, а с конца XVIII в. находилась в составе Российской империи.
В XVIII в. активным собирателем картографических произведений был воевода И. А. Яблоновский из белорусского города Новогрудок. Под его наблюдением и при финансовой поддержке, используя материалы его коллекции, итальянский картограф Д. А. Рицци-Дзаннони создает знаменитую «Карту Польши с ее провинциями, воеводствами, землями и регионами» (G. A. Rizzi-Zannoni «Carte de la Pologne...»), изданную в виде атласа в 1772 г., на которой представлена территория Беларуси. Это первая подробная крупномасштабная карта Польши (до ее раздела) охватывает территории современной Польши, Литвы, Беларуси и западных районов России. Великое Княжество Литовское представлено Виленским, Трокским, Полоцким, Новогрудским, Витебским, Берестейским, Мстиславским и Минским воеводствами. Карты гравированы и иллюминированы от руки (акварель). Это единственный старопечатный атлас, где масштабно и подробно обозначены белорусские земли.

Анатацыя: Гісторыя картаграфавання беларускіх земляў непарыўна звязана з гісторыяй развіцця заходнееўрапейскай і рускай картаграфіі, паколькі тэрыторыя Беларусі ўваходзіла ў склад Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, а з канца XYIII ст. знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі.
У XYIII ст. актыўным збіральнікам картаграфічных твораў быў ваявода І.А. Ябланоўскі з беларускага горада Навагрудак. Пад яго наглядам і пры фінансавай падтрымцы, выкарыстоўваючы матэрыялы яго калекцыі, італьянскі картограф Д. А. Рыцы-Дзаноні стварае знакамітую «Карту Польшчы з яе правінцыямі, ваяводствамі, землямі і рэгіёнамі» (G. A. Rizzi-Zannoni «Carte de la Pologne...»), выдадзеную ў выглядзе атласа ў 1772 г., на якой прадстаўлена тэрыторыя Беларусі. Гэта першая падрабязная буйнамаштабная карта Польшчы (да яе падзелу) ахоплівае тэрыторыю сучаснай Польшчы, Літвы, Беларусі і заходніх раёнаў Расіі. Вялікае Княства Літоўскае прадстаўлена Віленскім, Трокскім, Полацкім, Навагрудскім, Віцебскім, Берасцейскім, Мсціслаўскім і Мінскім ваяводствамі. Карты гравіраваны і ілюмініраваны ад рукі (акварэль). Гэта адзіны старадрукаваны атлас, дзе маштабна і падрабязна абазначаны беларускія землі.

Annotation: The history of mapping of Belarusian lands is inseparably linked with the history of West-European and Russian cartography as the territory of Belarus was part of the Grand Duchy of Lithuania and Rzeczpospolita, and since the late 18th century it had been part of the Russian Empire.
In the 18th century, voevode of the town of Novogrudok J. A. Yablonovsky was an ardent collector of maps. Under his patronage and sponsorship, with the use of materials from his collection, Italian cartographer G. A. Rizzi Zannoni creates the famous «Map of Poland with its Provinces, Lands and Regions» (G. A. Rizzi-Zannoni «Carte de la Pologne...») published as an atlas in 1772. It represents the territory of Belarus. This is the first large-scale map of Poland (before its divides) covering the territories of contemporary Poland, Lithuania, Belarus and the western regions of Russia. The Grand Duchy of Lithuania is represented by the Provinces of Vilno, Trakai, Polotsk, Novogrudok, Vitebsk, Berestie, Mstislavl and Minsk. The maps are engraved and illuminated by hand (watercolor). This is the only old printed atlas in which Belarusian lands are mapped in large scale and in detail.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Топографическия примечании на знатнейшия места путешествия Ея Императорскаго Величества в Белорусския наместничества
Место и год издания: [Санкт-Петербург] : При С. П. Б. Импер. Акад. Наук, 1780.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В 1780 г. было спланировано и состоялось грандиозное путешествие российской императрицы Екатерины ІІ в белорусские наместничества. В этом издании впервые была представлена история и состояние присоединенных к Российской империи в 1772 г. восточнобелорусских земель, которые посетила императрица. Детально описаны города, городки и иные селения, с указанием численности жителей, рода их занятий. Рассказано о достопримечательностях этих мест: приведено описание замков, дворцов, храмов, монастырей Восточной Беларуси. Включены также сведения о географии региона. В конце книги — справочные данные.

Анатацыя: У 1780 г. было запланавана і адбылося грандыёзнае падарожжа расійскай імператрыцы Кацярыны ІІ у беларускія намесніцтвы. У гэтым выданні ўпершыню была падрабязна прадстаўлена гісторыя і стан далучэння да Расійскай імперыі ў 1772 г. усходнебеларускіх зямель, якія наведала імператрыца. Дэталёва апісаны гарады, мястэчкі і іншыя пасяленні, з указаннем колькасці насельніцтва, роду іх заняткаў. Расказана пра славутасці гэтых мясцін: прыведзена апісанне замкаў, палацаў, храмаў, манастыроў Усходняй Беларусі. Уключаны таксама звесткі пра геаграфію рэгіёна. У канцы кнігі — даведачныя даныя.

Annotation: In 1780, a grandiose travel of Russian Empress Ekaterina ІІ to the Belarusian Province was planned and then took place. This is the first edition to cover the history and the state of the regions of Eastern Belarus attached to the Russian Empire in 1772 and visited by the Empress. Cities, small towns and other settlements, including the number of inhabitants and kinds of their occupations are described in details.
The edition also covers the local sights: there are descriptions of castles, palaces, temples, monasteries of Eastern Belarus. Data on the regional geography are included as well. The referenced data are in the end of the book.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Геаграфія Беларусі.
Автор: Смоліч, Аркадзь Антонавіч.
Место и год издания: Вільня: Друкарня «Промень», 1919.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: «Геаграфія Беларусі» — одновременно учебное пособие, научный труд и живое проникновенное повествование о белорусской земле, ее природе, хозяйстве и народе. В книге приводится не только географическое описание страны в ее этнографических границах, но и подробная характеристика всех регионов, городов и наиболее примечательных мест.

Анатацыя: «Геаграфія Беларусі» — адначасова вучэбны дапаможнік, навуковы твор і жывы, пранікнёны аповед пра беларускую зямлю, яе прыроду, гаспадарку і народ. У кнізе прыводзіцца не толькі геаграфічнае апісанне краіны ў яе этнаграфічных межах, але і падрабязная характарыстыка ўсіх рэгіёнаў, гарадоў і найбольш адметных месцаў. Асноўную мэту выдання аўтар вызначыў у эпіграфе да кнігі: «Каб Беларусь перастала быць краем, невядомым для саміх беларусаў». «Геаграфія» А. Смоліча і цяпер застаецца непераўзыдзеным узорам навукова-папулярнага апісання беларускай зямлі.

Annotation: Arkadiy Smolich’s "The Geography of Belarus" is a manual and, at the same time, a scientific monograph and a fascinating and sincere narrative about the Belarusian lands, nature, agriculture and people. The book features not only the geographical description of the country within its ethnographic borders, but also detailed characteristics of all regions, towns and the most remarkable places.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Река Западная Двина: историко-географическій обзоръ
Автор: Сапунов, Алексей Парфенович
Место и год издания: Витебск: Типолитогр. Г. А. Малкина, 1893
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В фундаментальной монографии выдающегося историка, археолога, краеведа А. П. Сапунова (1851–1924) сосредоточен масштабный и разнообразный исторический, археологический, географический и гидрографический материал. В ней приведено подробнейшее описание реки Западная Двина, ее берегов и прилегающих территорий. В книге большое количество иллюстраций, таблиц и карт.

Анатацыя: У фундаментальнай манаграфіі выдатнага гісторыка, археолага, краязнаўца А. П. Сапунова (1851–1924) сканцэнтраваны маштабны і разнастайны гістарычны, археалагічны, геаграфічны і гідраграфічны матэрыял. У ёй прыведзена дакладнае апісанне ракі Заходняя Дзвіна, яе берагоў і прымыкаючых тэрыторый. У кнізе вялікая колькасць ілюстрацый, табліц і карт.

Annotation: The fundamental monograph of outstanding historian, archeologist and regional ethnographer A. Sapunov (1851–1924) features massive and manifold historical, archeological, geographical and hydrographic materials.
The edition presents the most detailed description of the Western Dvina, its banks and adjoining territories. The book contains a number of illustrations, schedules and maps.

 

 

Читать книгу полностью: книга 1, книга 2, книга 3

На­зва­ние: Опыт опи­са­ния Мо­ги­лёв­ской гу­бер­нии в ис­то­ри­че­ском, фи­зи­ко-гео­гра­фи­че­ском, эт­но­гра­фи­че­ском, про­мыш­лен­ном, сель­ско­хо­зяй­ствен­ном, лес­ном, учеб­ном, ме­ди­цин­ском и ста­ти­сти­че­ском от­но­ше­ни­ях: с дву­мя кар­та­ми гу­бер­нии и 17 ре­зан­ны­ми на де­ре­ве гра­вю­ра­ми ви­дов и ти­пов: в 3 кн.
Ав­тор: Дем­бо­вец­кий, Алек­сандр Ста­ни­сла­во­вич
Ме­сто и год из­да­ния: Мо­ги­лёв на Дне­пре, 1882–1884 (Ти­по­гра­фия Гу­берн­ско­го прав­ле­ния)
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: Алек­сандр Ста­ни­сла­во­вич Дем­бо­вец­кий (1840–1914) — бе­ло­рус­ский го­су­дар­ствен­ный и об­ще­ствен­ный де­я­тель, кра­е­вед. Гу­бер­на­тор Мо­ги­лёв­ской гу­бер­нии (1872–1893). Воз­глав­лял Мо­ги­лёв­ский гу­берн­ский ста­ти­сти­че­ский ко­ми­тет. Его трех­том­ный труд со­дер­жит наи­бо­лее пол­ное и точ­ное опи­са­ние ис­то­рии и со­сто­я­ния Мо­ги­лёв­ской гу­бер­нии то­го вре­ме­ни.

Ана­та­цыя: Аляк­сандр Станісла­вавіч Дзем­ба­вецкі (1840–1914) — бе­ла­рускі дзяр­жаўны і гра­мадскі дзе­яч, кра­язна­вец. Гу­бер­на­тар Магілёўскай гу­берні (1872–1893). Узна­чаль­ваў Магілёўскі гу­бернскі ста­ты­стыч­ны камітэт. Яго трох­том­ная пра­ца змяш­чае най­больш поўнае і да­клад­нае апісан­не гісто­рыі і та­га­час­на­га ста­ну Магілёўскай гу­берні.

Annotation: Alexander Stanislavovich Dembovetsky (1840–1914) is a Belarusian statesman, public figure and regional specialist. He was the governor of the Mogilev Province (1872–1893) and head of the Mogilev provincial statistical committee. His three-volume work contains the most complete and exact descriptions of the history and condition of the Mogilev Province of that time.

 


 
  Г. П. Карцов.
Беловежская пуща, 1903
Читать книгу
  Д. А. Рицци-Дзаннони.
Carte de la Pologne, 1774
Читать книгу
  Топографическия примечании на знатнейшия места путешествия Ея Императорскаго Величества в Белорусския наместничества, 1780
Читать книгу
  А. А. Смоліч.
Геаграфія Беларусі, 1919
Читать книгу
  А. П. Сапунов.
Река Западная Двина, 1893
Читать книгу
  А. С. Дембовецкий.
Опыт описания Могилёвской губернии
Читать: книга 1, книга 2, книга 3
 
                         
 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Lithuania: Duche de Lithvanie, Samogitie, Rußie & Volhinie
Ав­тор: Gerardus Mercator
Ме­сто и год из­да­ния: [S. l., 1595 ці 1602]
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: На кар­те зна­ме­ни­то­го фла­манд­ско­го кар­то­гра­фа Ге­рар­да Мер­ка­то­ра, воз­раст ко­то­рой со­став­ля­ет по­чти 500 лет, мож­но най­ти очер­та­ния со­вре­мен­ной Бе­ла­ру­си, вхо­див­шей в то вре­мя в со­став Ве­ли­ко­го Кня­же­ства Ли­тов­ско­го.

Ана­та­цыя: На кар­це зна­каміта­га фла­манд­ска­га кар­то­гра­фа Ге­рар­да Мер­ка­та­ра, уз­рост якой скла­дае амаль 500 га­доў, мож­на знай­сці аб­ры­сы су­час­най Бе­ла­русі, якая ўва­х­одзіла ў той час у склад Вяліка­га Княст­ва Літоўска­га.

Annotation: The map of well-known Flemish cartographer Gerhardus Mercator, which age makes almost 500 years, depicts the outlines of modern Belarus which was at that time a part of the Grand Duchy of Lithuania.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Magni Ducatus Lithuaniae, caeterarumoue regionum illi adiacentium exacta descriptio. Ве­ли­кое Кня­же­ство Ли­тов­ское с мно­го­чис­лен­ны­ми при­над­ле­жа­щи­ми ему зем­ля­ми, точ­но опи­сан­ное
Ав­тор: Кар­та бы­ла под­го­тов­ле­на к из­да­нию це­лым кол­лек­ти­вом кар­то­гра­фов и из­да­те­лей. Сре­ди них — из­вест­ный гра­вер и ху­дож­ник То­маш Ма­ков­ский, воз­глав­ляв­ший ти­по­гра­фию при дво­ре Рад­зи­вил­лов в Не­сви­же
Ме­сто и год из­да­ния: S. l., s. a.
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: Кар­та бы­ла от­пе­ча­та­на по ини­ци­а­ти­ве и на сред­ства Ни­ко­лая Рад­зи­вил­ла «Си­рот­ки» (1549–1616). Кар­та ВКЛ со­став­ле­на до­ста­точ­но по­дроб­но, на­не­се­ны мно­го­чис­лен­ные на­се­лен­ные пунк­ты, до­сто­вер­но от­ме­че­на гид­ро­гра­фия. На­пе­ча­та­на в Ам­стер­да­ме в 1613 го­ду на ла­тин­ском язы­ке и счи­та­ет­ся вы­да­ю­щим­ся до­сти­же­ни­ем бе­ло­рус­ской и за­пад­но­ев­ро­пей­ской кар­то­гра­фии.

Ана­та­цыя: Кар­та бы­ла над­ру­ка­ва­на па ініцы­я­ты­ве і за ко­шт Міка­лая Радзівіла «Сіроткі» (1549–1616). Кар­та ВКЛ склад­зе­на дастат­ко­ва пад­ра­бяз­на, на­не­се­ны шматлікія на­се­ле­ныя пунк­ты, да­клад­на ад­зна­ча­на гідра­графія. Над­ру­ка­ва­на ў Ам­ст­эр­да­ме ў 1613 г. на лацінс­кай мо­ве і лічыц­ца вы­дат­ным да­сяг­нен­нем бе­ла­рус­кай і за­ход­нееўра­пей­с­кай кар­та­графіі.

Annotation: The map was printed under the initiative and with the support of Nikolay Radziwill «The Orphan» (1549–1616). The detailed map of the Grand Duchy of Lithuania depicts numerous settlements; the hydrography is authentically noted as well. It is printed in Amsterdam in 1613 in the Latin language and is considered as an outstanding achievement of Belarusian and West-European cartography.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Ат­лас на­ро­до­на­се­ле­ния За­пад­но-Рус­ско­го края по ис­по­ве­да­ни­ям
Ав­тор: [кар­ты со­став­ле­ны под­пол­ков­ни­ком Ге­не­раль­но­го шта­ба [А. Ф.] Рит­тих ; под за­ве­ды­ва­ни­ем и бли­жай­шим ру­ко­вод­ством д. с. с. [П. Н.] Ба­тюш­ко­вым]
Ме­сто и год из­да­ния: Санкт-Пе­тер­бург, 1864 (Печ. в ти­по­гра­фии В. Вел­лин­га; Хро­мо­ли­то­гра­фия Пол­то­рац­ко­го и Ильи­на)
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: В «Ат­ла­се» пред­став­ле­ны об­щая кар­та на­ро­до­на­се­ле­ния За­пад­но­рус­ско­го края и 9 карт на­ро­до­на­се­ле­ния от­дель­ных гу­бер­ний по ис­по­ве­да­ни­ям (Мо­ги­лёв­ская, Ви­теб­ская, Ви­лен­ская, Грод­нен­ская и др.). Из­да­ние поз­во­ля­ет опре­де­лить про­цент­ное со­дер­жа­ние граж­дан каж­до­го ис­по­ве­да­ния в кон­крет­ной мест­но­сти и узнать чис­ло жи­те­лей раз­но­го по­ла по каж­до­му при­хо­ду.

Ана­та­цыя: У «Ат­ла­се» прад­стаўле­ны агуль­ная кар­та на­ро­да­на­сельніцтва За­ход­не­рус­ка­га краю і 9 карт на­ро­да­на­сельніцтва асоб­ных гу­бер­няў па ве­ра­вы­знан­нях (Магілёўская, Віцеб­ская, Вілен­ская, Гро­дзен­ская і інш.). Вы­дан­не да­з­ва­ляе вы­зна­чы­ць пра­ц­энт­ны склад гра­мад­зян кож­на­га ве­ра­вы­знан­ня ў кан­кр­эт­най мяс­цо­васці і да­ве­дац­ца пра коль­кас­ць жы­ха­роў роз­на­га по­лу па кож­ным прых­од­зе.

Annotation: The «Atlas» features a general map of population of the West-Russian region and 9 maps of population of particular provinces according to local believes (Mogilev, Vitebsk, Vilna, Grodno, etc.). The edition allows to define a percentage of citizens of each belief in a concrete district and to learn a number of inhabitants of both sexes in each parish.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Но­вый ат­лас или Со­бра­ние карт всех ча­стей зем­на­го ша­ра, по­черп­ну­тый из раз­ных со­чи­ни­те­лей и на­пе­ча­тан­ный в Санкт­пе­тер­бур­ге для упо­треб­ле­ния юно­ше­ства в 1793 го­ду при Гор­ном учи­ли­ще
Ав­тор: Ат­лас гра­ви­ро­ван под ру­ко­вод­ством А. М. Вильд­брех­та в Гео­гра­фи­че­ском де­пар­та­мен­те с фран­цуз­ско­го ат­ла­са. Под кар­та­ми 18, 32 и 55 под­пи­си гра­вё­ров А. Са­вин­ко­ва, Т. Ми­хай­ло­ва, И. Кол­па­ко­ва. Тит. л. гра­ви­ро­ван Г. Т. Ха­ри­то­но­вым
Ме­сто и год из­да­ния: [Санкт­пе­тер­бург: При Гор­ном учи­ли­ще, 1793]
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: От­дель­ные кар­ты Ат­ла­са — № 25 «Кар­та Поль­ши с зем­ля­ми», № 27 «За­пад­ная часть Рос­сий­ско­го го­су­дар­ства», № 28 «Во­сточ­ная часть Рос­сий­ско­го го­су­дар­ства» — от­ра­жа­ют тер­ри­то­рию Бе­ла­ру­си в со­ста­ве Рос­сий­ской им­пе­рии.

Ана­та­цыя: Асоб­ныя кар­ты Ат­ла­са — № 25 «Кар­та Польш­чы з зем­лямі», № 27 «За­ход­няя част­ка Расійс­кай дзяр­жа­вы», № 28 «Усход­няя част­ка Расійс­кай дзяр­жа­вы» — ад­люст­роўва­ю­ць тэ­ры­то­рыю Бе­ла­русі ў склад­зе Расійс­кай імпе­рыі.

Annotation: Separate maps of the Atlas: № 25 «The Map of Poland with lands», № 27 «The Western part of the Russian state», and № 28 «The Eastern part of the Russian state» reflect the territory of Belarus in the structure of the Russian Empire.

 


Читать книгу полностью

Название: Краткое описание Гродненской губернии : географическое положение и границы Гродненской губернии
Автор: Бируля, Константин Владимирович
Место и год издания: Гродно: Губернская типография, 1897
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Гродненская губерния — одна из северо-западных губерний Российской империи с центром в городе Гродно. Была образована в 1795 году из белорусских земель, прежде находившихся в составе Великого княжества Литовского. Описывается история происхождения губернии, ее географическое положение, природные условия, флора и фауна. Приводятся сведения о размещении населения (с характеристикой этнического состава), его занятиях и промыслах.

Анатацыя: Гродзенская губерня — адна з паўночна-заходніх губерняў Расійскай імперыі з цэнтрам у горадзе Гродне. Была ўтворана ў 1795 годзе з беларускіх зямель, якія раней знаходзіліся ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Апісваецца гісторыя паходжання губерні, яе геаграфічнае месцазнаходжанне, прыродныя ўмовы, флора і фаўна. Прыводзяцца звесткі пра размяшчэнне насельніцтва (з характарыстыкай этнічнага складу), яго заняткі і промыслы.

Annotation: Grodno Province — one of the North-Western provinces of the Russian Empire with a centre in the city of Grodno. It was formed in 1795 from the Belarusian lands that formerly were a part of the Grand Duchy of Lithuania. The province’s origin, its geographical location, natural conditions, flora and fauna are described. Data concerning the population distribution with the characteristics of its ethnic composition, activities and trade are provided.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Топографическия примечании на знатнейшия места путешествия Ея Императорскаго Величества в Белорусския наместничества
Место и год издания: Санкт-Петербург: При С.П.Б. Императорской Академии наук, 1780
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Книга посвящена путешествию российской императрицы Екатерины ІІ на белорусские земли в 1780 г. Содержит описания земель, городов и иных селений с указанием численности их жителей, рода их занятий. Приводятся сведения о замках, дворцах, храмах и монастырях, а также справочные данные о регионе.

Анатацыя: Кніга прысвечана падарожжу расійскай імператрыцы Кацярыны ІІ на беларускія землі ў 1780 г. Змяшчае апісанні зямель, гарадоў і іншых пасяленняў з указаннем колькасці іх жыхароў, роду іх заняткаў. Прыводзяцца звесткі пра замкі, палацы, храмы і манастыры, а таксама даведачныя даныя пра рэгіён.

Annotation: The journey of the Russian Empress Catherine II (1780) to the Belarusian lands is described. Lands, the population of towns and other settlements and their activities are characterized. Castles, palaces, temples and monasteries, as well as geography of these lands, including reference, are reported.

 

 
  Г. Меркатор.
Lithuania: Duche de Lithvanie, Samogitie, Rußie & Volhinie, 1595—1602
Читать книгу
  Великое Княжество Литовское с многочисленными принадлежащими ему землями, точно описанное
Читать книгу
  Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям, 1864
Читать книгу
  Новый атлас, или Собрание карт всех частей земнаго шара, 1793
Читать книгу
  К. В. Бируля.
Краткое описание Гродненской губернии. 1897
Читать книгу
  Топографическия примечании на знатнейшия места путешествия Ея Императорскаго Величества в Белорусския наместничества. 1780
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Днепр и Приднепровье : описание губерний: Смоленской, Минской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Курской
Автор: Турбин, Сергей Иванович
Место и год издания: Санкт-Петербург: Общественная польза, 1877
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Издание состоит из отдельных очерков, посвященных Смоленской, Минской, Черниговской и другим губерниям. Описаны основные географические особенности населенных пунктов (климат, почва, количество уездов, деревень, численность населения и др.). Приводятся сведения о нравах и занятиях жителей, содержатся краткие исторические факты. В книге размещены иллюстрации.

Анатацыя: Выданне складаецца з асобных нарысаў, прысвечаных Смаленскай, Мінскай, Чарнігаўскай і іншым губерням. Апісаны асноўныя геаграфічныя асаблівасці насяленных пунктаў (клімат, глеба, колькасць паветаў, вёсак, колькасць насельніцтва і інш.). Прыводзяцца звесткі пра норавы і заняткі жыхароў, змяшчаюцца кароткія гістарычныя факты. У кнізе размешчаны ілюстрацыі.

Annotation: The publication consists of some separate essays on the Smolensk, Minsk, Chernigov and others provinces. The main geographical features of settlements (climate, soil, number of counties, villages, population, etc.) are described. Information on the customs and occupations of residents, as well as brief historical facts is given. The book is illustrated.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Краткий очерк Минской губернии в физико-географическом и статистико-экономическом отношениях
Автор: Ястремский, Федор Николаевич
Место и год издания: Минск: Издание Минского губернского статистического комитета, 1897
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Ястремский Федор Николаевич — государственный деятель Российской Империи, опубликовал более десятка работ по экономике, географии и статистике Минской губернии. В данном очерке представлена характеристика флоры и фауны, содержатся сведения о полезных ископаемых, приведены статистические данные губернии.

Анатацыя: Ястрэмскі Фёдар Мікалаевіч — дзяржаўны дзеяч Расійскай Імперыі, апублікаваў звыш дзясятка работ па эканоміцы, геаграфіі і статыстыцы Мінскай губерні. У гэтым нарысе прадстаўлена характарыстыка флоры і фаўны, змяшчаюцца звесткі пра карысныя выкапні, прыведзены статыстычныя даныя губерні.

Annotation: Fedor N. Yastremsky — the Russian Empire statesman, who published more than dozen works on the economy, geography and statistics of the Minsk province. This essay describes the province flora and fauna, gives its statistical data and information on minerals.

 

 

Читать книгу

Название: Город Борисов (Минской губернии)
Автор: Клейн, Эдуард Михайлович
Место и год издания: Вильна: издание Сев.-Западного отдела Императорского русского географического общества, 1910 (Типография А. Г. Сыркина)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В книге описана история Борисова – уездного города Минской губернии, одного из центров промышленно-торговых поселений Северо-Западного края. Борисов принадлежит к числу городов, основанных местными западно-русскими князьями. Автор дает описание Борисова, Ново-Борисова и старого Борисова. В книге размещены 24 иллюстрации с видами уездного города.

Анатацыя: У кнізе апісана гісторыя Барысава – павятовага горада Мінскай губерні, аднаго з цэнтраў прамыслова-гандлёвых паселішчаў Паўночна-Заходняга краю. Барысаў належыць да ліку гарадоў, заснаваных мясцовымі заходне-рускімі князямі. Аўтар дае апісанне Барысава, Нова-Барысава і старога Барысава. У кнізе змешчаны 24 ілюстрацыі з відамі павятовага горада.

Annotation: The book describes the history of Borisov – the Minsk province county town, one of the centers of industrial and commercial settlements in the North-West. Borisov is one of the towns founded by local Western Russian princes. The author gives a description of Borisov, Novo-Borisov and old Borisov. The book contains 24 illustrations.

             
  С. И. Турбин
Днепр и Приднепровье. 1877
Читать книгу
  Ф. Н. Ястремский
Краткий очерк Минской губернии в физико-географическом и статистико-экономическом отношениях. 1897
Читать книгу
  Э. М. Клейн
Город Борисов (Минской губернии)
Читать книгу
             
                         
                         
                         
  Республика Казахстан
                 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Сочинения
Авторы: Валиханов Чокан
Место и год издания: Санкт-Петербург, 1904
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Чокан Валиханов (1835—1865) — великий казахский ученый, географ, ориенталист, историк, этнограф, фольклорист, просветитель-демократ, выдающийся исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана. В это первое издание сочинений Ч. Валиханова вошли «Дневник поездки на Иссык-Куль», «Западная провинция Китайской империи и г. Кульджа», «Записки о Киргизах» и другие научно-исследовательские работы. Книга на русском языке.

Мазмұндама: Шоқан Уәлиханов (1835—1865) — қазақтың ұлы ғалымы, географ, шығыстың тілі мен мәдениетін зерттеуші ғалым, тарихшы, этнограф, фольклоршы, ағартушы-демократ. Ол Орта Азия, Қазақстан және Шығыс Түркістан халықтарының тарихы мен мәдениетін зерттеген көрнекті зерттеуші. Ш. Уәлихановтың бұл алғашқы шығармалар жинағына «Ыстықкөл күнделіктері», «Қытай империясының Батыс провинциясы және Құлжа», «Қырғыздар туралы жазбалар» және тағы басқа ғылыми еңбектері енген. Кітап орыс тілінде.

Annotation: Chokan Ualikhanov (1835—1865) — the great Kazakh scientist, geographer, Oriental-study specialist, historian, ethnographer, folk-study specialist, enlightener-democrat. He is a great researcher of the history and culture of the peoples of Middle Asia, Kazakhstan and Eastern Turkestan. There into this first edition of the works by Ch. Ualikhanov entered «The diary of the trip to Issyk-Kul», «The western province of the Chinese empire and Kuldja city», «The notes about the Kirghizes» and other scientific-research works. The book is in the Russian language.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Карта Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств и части русского Туркестана: Согласно последним топографическим обзорам и астрономическим вычислениям.
Место и год издания: 1875
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Бухарский эмират, а также Хивинское и Кокандское ханства были независимыми государствами, которые перешли под контроль Российской Империи в 1860-х и 1870-х гг. Русский Туркестан был учрежден как генерал-губернаторство Российской Империи в 1867 г., через два года после начала завоевания Россией региона Центральной Азии, известного как Туркестан. Территорий представленные на данной карте, охватывает части современных Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Карта на английском языке.

Мазмұндама: Бұхара эмираты, сонымен қатар Хиуа және Қоқан хандықтары тәуелсіз мемлекеттер болған, бұл елдер Ресей Империясының бақылауына 1860-шы және 1870-ші жылдары көшкен. Орыс Түркістаны 1867 жылы Ресей империясының генерал-губернаторлығы ретінде құрылған, екі жылдан соң Ресей Орталық Азия аймағын жаулай бастағанда Түркістан атымен белгілі болды. Бұл картаға енген территориялар қазіргі Қазақстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның кейбір бөліктерін қамтиды. Карта ағылшын тілінде.

Annotation: The Bukhara emirate and also Khiva and Khokand khanates were independent states which came under the control of the Russian empire in the 1860-s and 1870-s. Russian Turkestan was established as a governor-generalship of the Russian empire in 1867 after two years after the beginning of the conquest by Russian of the Central-Asian region known as Turkestan. The territories presented at the given map embrace parts of modern Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. The map is in the English language.

 


Читать книгу полностью

Название: Как совершались важнейшие географические открытия и путешествия
Автор: Кафтор С. / Пер. Суюнов А.
Место и год издания: Кызылорда, 1932
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: В книге рассказывается о том, какие изменения внесло в бытовую жизнь колониальных стран прибытие европейцев, об особенностях путешествия по Африке, о результатах научных исследований Азии, о поездке Пржевальского в Тибет, о прибытии европейцев в новый мир (Америка), об особенностях природы Австралии. Имеются рисунки, портреты путешественников Ливингстона, Стэнли, Пржевальского, Миклухо Маклай и географические карты. Книга издана латинской графикой на казахском языке, 2-й выпуск, перевод Ахатай Суюнова.

Мазмұны: Кітапта европалықтардың баруы отар елдерінің тұрмысына қандай өзгеріс кіргізгені, Африканы аралаудың ерекшеліктері, Азияны ғылыми зерттеудегі табыстары, Пржевальскийдің Тибетке баруы, европалықтардың жаңа дүниеге (Америка) қоныс тебуі, Австралия жаратылысының өзгешеліктері туралы айтылады. Осы елдерді аралаған жиһанкездер — Ливингстон, Стэнли, Пржевальский, Миклухо Маклайдың суреттері және басқа суреттер мен географиялық карталар берілген. Кітап латын алфавитімен басылып шыққан, қазақ тілінде, 2-ші шығарылым, аударған Ақатай Сүйінұлы.

Annotation: The book narrates about what changes there were introduced into the everyday life of the colonial countries the arrival of the Europeans, about the peculiarities of travelling in Africa, about the results of the scientific researches of Asia, about the travel of Przhevalskiy to Tibet, about the arrival of the Europeans to the new world (America), about the peculiarities of nature in Australia. There are drawings and portraits of travelers Livingstone, Stanley, Przhevalskiy, Miklukho-Maklai and also the geographical maps. The book is published in Latin script, in the Kazakh language, 2-nd issue, translation by Akhatai Suyunov.

 


Читать книгу полностью

Название: Путешествие в Тянь-Шань
Автор: П. П. Семёнов-Тян-Шанский
Место и год издания: Москва: Полиграфкнига ОГИЗа, 1946
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Это первое издание с полным описанием путешествия на Тянь-Шань знаменитого русского географа Петра Петровича Семёнова, получившего впоследствии добавление к своей фамилии Тян-Шанский. В книге рассказывается о его неоценимом вкладе в развитие науки.

Мазмұны: Кеңес оқырмандарына ұсынылып отырған белгілі орыс географы, кейіннен өзінің тегіне Тян-Шанскийді қосып алған Петр Петрович Семеновичтің Тянь-Шаньға жасаған саяхаты толық баяндалған алғашқы басылым, ғылымды дамытудағы ғажайып беттердің бірін оқуға мүмкіндік береді.

Annotation: The first edition of the full description of the travel to Tien-Shan of the famous Russian geographer Petr Petrovich Semenov, who later received the addition to his surname Tien-Shanski, will give one the possibility to read one of the wonderful pages in the development of science.

      
  Валиханов Чокан.
Сочинения, 1904
Читать книгу
  Карта Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств и части русского Туркестана, 1875
Читать книгу

С. Кафтор.
Как совершались важнейшие географические открытия и путешествия, 1932
Читать книгу

П. П. Семёнов-Тян-Шанский.
Путешествие в Тянь-Шань, 1946
Читать книгу

       
                         

                       
                         
  Киргизская Республика
                 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Карта киргизской степи (областей Оренбургских и Сибирских кыргызов Семипалатинской и Туркестанской) с пограничными частями. 1:4200000. 100 версть в Анг. дюйм
Место и год издания: без места и года издания
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Карта историко-географических сведений по Кыргызстану дореволюционного периода.

Аннотация: Кыргызстандын революцияга чейинки мезгилдеги тарыхый-географиялык картасы.

Annotation: The map of historical and geographical information on the pre-revolutionary Kyrgyzstan period.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Геологическая карта Средней Азии: лист К 44-А, Юго-Западная Четверть (Пржевальск). Масштаб 1:5000 000
Автор: Грюше П. А.
Место и год издания: Л.:, М.: Гостоптехиздат, 1940
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В данной работе представлены орографический (исследование гор, рельеф поверхности земли физической географии) и географический обзор Пржевальского (изучение Иссык-Куля, областей республики), геологическое описание речных долин. В книге говорится о стратиграфии, тектонике и полезных ископаемых Средней Азии.

Аннотация: Бул эмгекте орографиялык (тоо тектери, жер кыртышынын рельефи, физикалык географиясын изилдөө) Н. М. Пржевальскийдин географиялык баяндамасы сунушталган жана суу өрөөндөрүнүн географиялык түзүлүшү, Орто Азиянын жер кыртышы жана пайдалуу кен байлыктары баяндалат.

Annotation: This paper presents the orographic (mountain research, relief of the ground of physical geography) and geographical survey of Przewalski (study of the Issyk-Kul, oblasts of the Republic), geological description of river valleys. The book says about the stratigraphy, tectonics and mineral resources of Central Asia.

 


Читать книгу полностью

Название: Очерки по истории географических открытий и исследований Киргизии
Автор: Умурзаков С.
Место и год издания: Ф.: Киргосиздат, 1959
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Данная книга является результатом работы историка, географа в течение ряда лет над литературными, картографическими и архивными источниками. В ней дано научно-популярное изложение истории географических исследований и открытий Киргизии, с древнейших времен до середина ХIХ века. Издание снабжено картографическими и иллюстративными материалами.

Аннотация: Китепте тарыхчы географтын көп жылдардагы адабий, картографиялык жана архивдик булактарынын натыйжасы берилген. Кыргызстандагы байыркы замандан, ХIХ кылымдын ортосуна чейинки географиялык изилдөөлөрүн жана ачылышын илимий-популярдуу түрдө баяндайт, басылма картографиялык жана иллюстративдик материалдарын камтыйт.

Annotation: This book is the result of the work of the historian, geographer, for a number of years on literary, cartographic and archival sources. It is given scientific and popular exposition of the history of geographical exploration and discovery of Kyrgyzstan, from ancient times to the middle of the nineteenth century. The publication is provided with the mapping and illustrative materials.

 


Читать книгу полностью

Название: Путешествия по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шаня
Автор: Северцов, Н.
Место и год издания: С.-Петербург, 1873
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В книге дается подробное и всестороннее описание Туркестанского края, в частности, географическое положение, характеристика великого Тянь-Шаньского нагорья, горных хребтов, водных ресурсов рек и озер, климата, флоры и фауны. Приведены топографические данные Нарына, Ат-Башы, Аксая.

Аннотация: Китепте Түркстан крайынын географиялык абалы боюнча толук маалымат камтылган, ошону менен улуу Тянь-Шань тоо кыркалары, суу ресурстары, климаты, өсүмдүктөрү жана жан-жаныбарлары. Нарын, Ат-Башы, Аксайдын топографиялык маалыматы берилген.

Annotation: The book provides a detailed and comprehensive description of Turkestan, inparticular, geographical situation, characteristic of the great Tien Shanhighlands, mountain ranges, water of rivers and lakes, climate, flora and fauna. The results of the topographic data of Naryn, At-Bashy and Aksay are given in it.

 


Читать книгу полностью

Название: Киргизия
Автор: Виткович, В.
Место и год издания: М.: ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1938
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Книга знакомит с историей содания Киргизской ССР. В ней описаны живописная красота природы, полезные ископаемые, развитие промышленности и сельского хозяйства молодой республики.

Аннотация: Китеп Кыргыз ССРинин түзүлүш тарыхы жөнүндө тааныштырат. Жаратылыштын кооздугу, пайдалуу кен байлыктары, өндүрүштүн өнүгүшү жана айыл чарбасын баяндайт.

Annotation: The book introduces the history of the establishment of the Kirghiz SSR. It describes the scenic beauty of nature, natural resources, industrial development and agriculture of the young republic.

 


Читать книгу полностью

Название: Иссык-Куль
Автор: Алексеев, Г.
Место и год издания: М.: Московское товарищество писателей, 1933
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Книга основана на документальных материалах, воспоминаниях путешественников (Глеб Алексеев и Викторин Попов), которые описывают свои маршруты вокруг Иссык-Куля. Книга содержит богатую, обширную историческую информацию о духовной культуре, сведения о быте, нравах, обычаях кыргызов. (Упоминается VII век нашей эры, ХIII век, ХХ век). Она отражает реальные события страны, восстание 1916 года, географические названия. Охватывает построение социалистического строя в Киргизии: развитие земледелия, животноводства, растениеводства.

Аннотация: Китеп саясатчылардын (Глеб Алексеев ж-а Викторин Поповдун) документалдуу материалдарына, эскерүүлөрүнө, Ысык-Көлдү айланта жасаган белгилүү багыттарын баяндап жазганы берилет. Кыргыздардын акыл-ой маданиятынын кенен тарыхый маалыматын, жашоо-турмушун, каада-салтын камтыйт. (Биздин доордун VII, ХIII, ХХ — кылымдары эскертилет). Өлкөдөгү чыныгы окуяларды, 1916 жылдагы көтөрүлүштү, географиялык аталыштарды чагылдырат. Кыргызстандагы социалистик түзүлүштү: дыйканчылыкты, мал чарбачылыкты, өсүмдүктөрдү өстүрүүчүлүктү өркүндөшүн камтыйт.

Annotation: The book is based on documentary material, memories of the travelers (Gleb Alexeev and Victorin Popov), who describe their routes around Lake Issyk-Kul. The book contains a rich, extensive historical information about the spiritual culture, information about the life, customs, Kyrgyz customs. (Referred to VII century BC, the thirteenth century, the twentieth century). It reflects the real events of the country, an uprising in 1916, the geographicalname. It covers the construction of the socialist system in the Kyrgyz Republic: Development of agriculture, animal husbandry, crop production.


  Карта киргизской степи с пограничными частями
Читать книгу
  П. А. Грюше.
Геологическая карта Средней Азии. 1940
Читать книгу

С. Умурзаков.
Очерки по истории географических открытий и исследований Киргизии. 1959
Читать книгу

Н. Северцов.
Путешествия по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шаня. 1873
Читать книгу

В. Виткович.
Киргизия. 1938
Читать книгу
  Г. Алексеев.
Иссык-Куль. 1933
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Орустун окумуштуулары жана изилдөөчүлөрү Кыргызстан жөнүндө = Русские ученые и исследователи о Кыргызстане
Автор: Лунин, Б. А.
Место и год издания: Ф.: Кыргызмамбас, 1953
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В книге коротко дано об изучении природы Кыргызстана, географического положения русскими прогрессивными учеными и путешественниками П. П. Семеновым Тянь-Шанским, Н. А. Северцовым, А. П. Федченко, И. В. Мушкетовым, Н. М. Пржевальским, В. В. Сапожниковым, С. С. Неуструевым, Л. С. Бергом и другими первопроходцами, которые писали о своих открытиях.

Аннотация: Кыргызстандын табиятын, географиясын үйрөнүүдө орустун прогрессивдүү окумуштуулары жана изилдөөчүлөрү П. П. Семенов-Тянь-Шанский, Н. А. Северцов, А. П. Федченко, И. В. Мушкетов, Н. М. Пржевальский, В. В. Сапожников, С. С. Неуструев, Л. С. Берг ж. б. биринчи жолу ачылыштарды жасашкан жана жазып чыгышкан. Китепте ушул окумуштуу изилдөөчүлөрдүн кээ бир эмгектери тууралуу кыскача баяндалат.

Annotation: The Russian progressive scientists and researchers P. P. Semenov-Tian-Shan, N. A. Severtsov, A. P. Fedchenko, I. V. Mushketov, N. M. Przewalski, V. V. Sapozhnikov, S. S. Neustruev, L. S. Berg and others were the fist who made the discoveries and writings in learning of the Kyrgyzstan’s nature and geography. The book briefly describes some of the works of these researchers.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Кыргызстандын географиясы боюнча аңгемелер = Рассказы о географии Кыргызстана
Автор: Лунин, Б. А.
Место и год издания: Ф.: Кыргызмамбас, 1951
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики им. А. Осмонова

Аннотация: В книге описаны природа Кыргызстана, его дикие животные и птицы, имеются статьи о населении и развитии народного хозяйства, а так же краткие статьи о географическом расположении долин Кыргызстана.

Аннотация: Китепке Кыргызстандын жаратылышы, андагы жалпы айбанаттар жана канатуулар, калкы, эл чарбасынын өнүгүшү жөнүндөгү макалалар киргизилген. Ошондой эле Кыргызстандын бүткүл географиясын камтыган өрөөндөрү жөнүндөгү кыскача макалалар берилген.

Annotation: The book describes the nature of Kyrgyzstan, its wild animals and birds. There are articles on population and development of national economy, as well as short articles on the geographical location of the valleys of Kyrgyzstan.

 

                 
  Б. А. Лунин.
Русские ученые и исследователи о Кыргызстане. 1953
Читать книгу
  Б. А. Лунин.
Рассказы о географии Кыргызстана. 1951
Читать книгу
                 
                         
 
                     
                         
  Российская Федерация
                 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Путеводитель по Соловецким островам.
Место и год издания: Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1902.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Путеводитель поможет паломнику и туристу познакомиться с многовековой историей Соловецкого монастыря и самостоятельно совершить шесть пеших прогулок по обители и ее ближайшим окрестностям. Паломник найдет в книге краткий соловецкий молитвослов и список церковных праздников, которые с особой торжественностью отмечаются в монастыре.

Annotation: The guide helps a pilgrim to get acquainted with the history of Solovetskiy monastery and to make routes in the area of Solovetskie islands disposed in the Arkhangelsk region of Russia. The book is also provided with the list of religious feasts which were celebrated at the monastery with the peculiar solemnity.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Северный полюс и арктическия открытия.
Автор: Новосильский, Павел Михайлович.
Место и год издания: Санкт-Петербург: тип. А. Дмитриева, 1856.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Очерки истории исследований Арктики c XVI по середину XIX в. Подробная хроника полярной экспедиции английского мореплавателя контр-адмирала Джона Франклина (John Franklin, 1786–1847), предпринятой в 1845–1847 гг. с целью открытия морского северо-западного прохода в Берингов пролив. Приложение: «Карта Полярного моря от пролива Беринга до залива Баффинова с показанием новейших открытий».

Annotation: The author composed a detailed report of the John Franklin’s (1786–1847) polar expedition undertaken in 1845–1847 to discover the sea North-West pass to the Bering Strait. The publication is provided with the map of the Polar Sea covering the area from the Bering Strait to Buffin Bay with the listed discoveries of that time.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Описание растений Российскаго государства с их изображениями.
Автор: Паллас, Петр Симон.
Место и год издания: Санкт-Петербург: Имп. тип., 1784.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Одно из первых фундаментальных исследований, посвященных изучению растительного мира России. Автор книги — П. С. Паллас, знаменитый естествоиспытатель, уроженец Берлина. С 1767 по 1810 г. жил и работал в России, участник и организатор многих научных экспедиций по территории России. Гравюры с изображениями растений выполнены по рисункам К. Ф. Кнаппе и раскрашены акварелью.

Annotation: The book has to be the first basic research about Russian flora. The author of the book was born in Berlin. Over the period 1767–1810 he lived and worked in Russia where he took the role of an organizer of large number of scientific expeditions along the country. The gravures featuring plants were made on the base of Karl F. Knappe’s drawings and were subsequently variegated with watercolor.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Описание Земли Камчатки.
Автор:
Крашенинников, Степан Петрович.
Место и год издания: Санкт-Петербург: При Имп. Акад. наук, 1755.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: В 1737 году автор книги в составе 2-й Камчатской экспедиции после трехлетнего путешествия по Сибири отправился на Камчатку. Первые три года работал самостоятельно, собрал ценные материалы о растительном и животном мире Камчатки, этнографии и истории полуострова, его природных условиях, жизни и языке коренного населения. Книга Крашенинникова положила начало новому для русской книги жанру научных путешествий.

Annotation: The book about Kamchatka laid the foundation for publication materials on academic travelling along Russia. Krasheninnikov went to Kamchatka peninsula in 1737 for collecting information on flora and fauna of Kamchatka as well as on its ethnography, history, natural settings, the indigenous population’s life and its language. This book gave the origin to the completely new style of writing.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 5. Урал и Приуралье, 1914
Место и год издания: СПб. : Изд. А. Ф. Девриена, 1914
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Удмуртия

Аннотация: Издание содержит подробную информацию о природных условиях Урала и Приуралья, его животном и растительном мире, путях сообщения. Также приводятся сведения о размещении населения с характеристикой его этнического состава, в том числе об удмуртах, их занятиях, промыслах, быте и культуре.

Аннотация: Книгаын пыр-поч Урал но Урал котырысь инкуазь сярысь, отын пумиськись животъёс но будосъёс сярысь, ветлон сюресъёс сярысь гожтэмын. Озьы ик тодматэ татын улӥсь калыкъёсын, нимысьтыз удмуртъёсын но: соослэн ӧнерлыкъёсыныз, улон сямъёсыныз но лулчеберетэныз.

Annotation: The book contains detailed information about natural conditions of the Ural and Preuralye regions, its flora and fauna, communication lines, ethnic composition of the people who inhabit it (including Udmurts), their cultural heritage, crafts, everyday life.

 

     
  Путеводитель по
Соловецким островам,
1902
Читать книгу
  П. М. Новосильский.
Северный полюс
и арктические открытия,
1856
Читать книгу
  П. С. Паллас.
Описание растений
Российскаго
государства с их
изображениями, 1784
Читать книгу
  С. П. Крашенинников.
Описание Земли
Камчатки, 1755
Читать книгу
  Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Т. 5. Урал и Приуралье, 1914
Читать книгу
     
                         
                         
                         
  Республика Узбекистан
                 
                         
 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Че­резъ Ман­гыш­ла­къ и Устюртъ въ Тур­ке­станъ. Днев­ни­къ гео­ло­ги­че­ска­го пу­те­шествiя, из­дан­ный по­сле смер­ти ав­то­ра
Ав­тор: Бар­ботъ-де-Мар­ни Н. П.
Ме­сто и год из­да­ния: СПб. : Тип. Н. А. Ле­бе­де­ва, 1889
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Уз­бе­ки­ста­на им. А. На­вои

Ан­но­та­ция: «Тру­ды Арал-Кас­пий­ской экс­пе­ди­ции». Вып. VI, из­дан­ный в 1889 го­ду в Санкт Пе­тер­бур­ге пред­став­ля­ет цен­ные све­де­ния о гео­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ни­ях в Ара­ло-Кас­пий­ских стра­нах. Н. П. Бар­бот-де-Мар­ни по­дроб­но опи­сы­ва­ет раз­ные рас­те­ния и жи­вот­ный мир это­го гео­гра­фи­че­ско­го ре­ги­о­на. В из­да­нии «О гео­ло­ги­че­скихъ из­сле­до­ванiяхъ въ За­каспiйской об­ла­сти» Н. И. Ан­дру­со­ва при­во­дят­ся гео­ло­ги­че­ские све­де­ния про­ве­ден­ных Н. Ан­дру­со­вым в 1887 го­ду меж­ду го­ра­ми Ак­тау и Ка­ра­тау боль­ших гео­ло­ги­че­ских раз­ве­док. Он да­ет по­дроб­ные гео­гра­фи­че­ские све­де­ния о пла­стах Ка­ра­тау и Ак­тау.

Асар ҳақида­ги қисқа маъ­лу­мот: «Тру­ды Арал-Кас­пий­ской экс­пе­ди­ции» нинг 1889 йил Санкт Пе­тер­бур­г­да чиққан VI — со­ни ўзи­да Орол-Кас­пий мам­ла­кат­ла­ри­да ўтка­зи­л­ган гео­ло­гик из­ла­ни­шлар ҳақида­ги қим­мат­ли маъ­лу­мот­лар­ни му­жас­сам эт­ган. Н. П. Бар­бот-де-Мар­ни уш­бу гео­гра­фик ре­ги­он­нинг тур­ли ўсим­ли­кла­ри ва хай­во­нот ду­нё­си­ни ба­таф­сил ёри­тиб бер­ган. Н. И. Ан­дру­сов­нинг «О гео­ло­ги­че­скихъ из­сле­до­ванiяхъ въ За­каспiйской об­ла­сти» ном­ли на­шри­да 1887 йил Оқтоғ ва Қора­тоғ ўрта­си­да ўтка­зи­л­ган кат­та гео­ло­гик қиди­рув ишла­ри тўғри­си­да маъ­лу­мот­лар кел­ти­ри­л­ган.

Annotation: «Proceedings of the Aral-Caspian expedition» MY. VI. published in 1889 in St. Petersburg presents valuable information on the geological studies in the Aral-Caspian countries. NP Barbot de Marni describes in detail the different plants and wildlife of this geographical region. The publication «On geologicheskih izsledovaniyah unto Zakaspiyskoy region» N. I. Andrusova provides geological information held N. Andrusov in 1887 between the mountains and Aktau Tau large geological prospecting. It gives detailed information about the geographical formations Tau and Aktau.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: За­мет­ки о гор­ной стра­не у вер­шин Чу и На­ры­на и о пу­тях че­рез нее в (быв­ший) Ки­тай­ский Тур­ке­станъ
Ав­тор: Се­вер­цов Н. А.
Ме­сто и год из­да­ния: Таш­кент, 1868
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Уз­бе­ки­ста­на им. А. На­вои

Ан­но­та­ция: В 1868 году в Таш­кен­те при во­ен­но-окруж­ном шта­бе бы­ла от­кры­та пер­вая ти­по­гра­фия в Тур­ке­стан­ском крае. Обо­ру­до­ва­на она бы­ла до­воль­но сла­бо и мог­ла пе­ча­тать толь­ко кан­це­ляр­ский ма­те­ри­ал вро­де при­ка­зов и цир­ку­ля­ров. Тем не ме­нее в 1868 году в ней бы­ла на­пе­ча­та­на ра­бо­та Н. А. Се­вер­це­ва «За­мет­ки о гор­ной стра­не у вер­шин Чу и На­ры­на и о пу­тях че­рез нее в (быв­ший) Ки­тай­ский Тур­ке­станъ», ко­то­рая счи­та­ет­ся пер­вой кни­гой вы­шед­шей в Таш­кен­те на рус­ском язы­ке. На кни­ге нет вы­ход­ных дан­ных, ко­ли­че­ство стра­ниц — 40.

Асар ҳақида­ги қисқа маъ­лу­мот: Тош­кент Тур­ки­стон ўлка­си­нинг пой­тах­ти бўлган­дан сўнг Тур­ки­стон ҳар­бий окру­ги Бош шта­би ҳузу­ри­да би­рин­чи бор ҳуку­мат ва ҳар­бий таш­ки­лот­лар­га хиз­мат қилув­чи ки­чик босма­хо­на таш­кил этил­ди. Уш­бу босма­хо­на­да би­рин­чи бор 1868 йил­да Н. А. Се­верцeвнинг «За­мет­ки о гор­ной стра­не у вер­шин Чу и На­ры­на и о пу­тях че­рез нее в (быв­ший) Ки­тай­ский Тур­ке­станъ» ном­ли 40 ва­рақдан ибо­рат ри­со­ла­си бо­си­либ чиқди. Бу ри­со­ла­да му­ал­лиф Но­рин да­рё­си­дан Шарқий Тур­ки­стон­га­ча бўлган жой­лар­да кўрган-ке­чир­ган­ла­ри ҳақида ҳикоя қила­ди.

Annotation: First books printed in Uzbekistan. At the second half of XIX century firstprinting — houses appeared in Uzbekistan, in particular, small typography attachedto the Headquarters of Turkestan Military District opened in 1868 for government and military offices.Thefirst «Tashkent incunabulum» — N. A. Severtsev’s work «Notes about Mountain Country on the Tops of Choo and Narin and about the Roads via it to (former) Chinese Turkistan» was published there in 1868.

 

                 
  Н. П. Барботъ-де-Марни.
Через Мангышлак и Устюрт в Туркестан, 1889
Читать книгу
  Н. А. Северцов.
Заметки о горной стране у вершин Чу и Нарына и о путях через нее в (бывший) Китайский Туркестан, 1868
Читать книгу
                 
                         
                         
                         
  Украина                     
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Виды Крыма.
Место и год издания: Стокгольм: АО Гранберг, [19—].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленная публикация является сборником фотографий, на которых изображены пейзажи разных городов полуострова Крым. Иллюстрации демонстрируют, как и общий вид городов (общий вид на Ялту с моря), так и их самые достопримечательные места (Воронцовский дворец в Алупке, памятник Адмиралу Нахимову в Севастополе, Ханский дворец и Успенский монастырь в Бахчисарае). Данные снимки — это уникальный исторический материал, дающий возможность увидеть, что представляли собой известные курортные городки в прошлом веке.

Анотація: Представлена публікація є збіркою фотографій, на яких зображені пейзажі різних міст півострову Крим. Ілюстрації демонструють, як і загальний вигляд міст (загальний вид на Ялту з моря), так і їх найвизначніші місця (Воронцовський палац в Алупці, пам’ятник Адміралу Нахімову в Севастополі, Ханський палац та Успенський монастир в Бахчисараї). Дані знімки є унікальним історичним матеріалом, який надає змогу побачити, що являли собою відомі курортні містечка у минулому столітті.

Annotation: This publication is a compilation of photos, which shows landscapes of different Crimea towns. They demonstrate the general view of towns (the general view of Yalta from the sea) and the most notable places (like Vorontsovsky castle in Alupka, the monument to Admiral Nakhimov in Sevastopol, Bakhchisaray Palace and Bakhchisaray Cave Monastery). These photos are unique historical material, which gives an opportunity to see, how the famous resort towns used to look like in the last century.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Экскурсия по Днепру и Припяти для осмотра памятников старины в м. Чернобыле, организованная Киевским обществом охраны памятников старины и искусства, совместно с Киевским отделом Императорского русского военно-исторического общества.
Автор: С. П. Вельмин.
Место и год издания: Киев : Изд. Киев. отд. Император. рус. военно-ист. о-ва, 1914.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный материал содержит доклад об экскурсии по Днепру и Припяти, которая была организована Киевским обществом охраны памятников старины и искусства, совместно с Киевским отделом Императорского русского военно-исторического общества. В докладе описывается география местности, ход экскурсии (в частности археологических раскопок), рассмотренные памятники и т. д. В качестве приложения содержатся топографические карты объектов исследования (курганов, пещер и т. д.).

Анотація: Даний матеріал містить доповідь про екскурсію по Дніпру та Припяті, що була організована Київським Товариством Охорони Памяток Давнини і Мистецтва, спільно з Київським Відділом Імператорського Російського Воєнно-Історичного Товариства. У доповіді описується географія місцевості, хід екскурсії (зокрема археологічних розкопок), розглянуті памятки тощо. В якості додатку містяться топографічні мапи об’єктів дослідження (курганів, печер тощо).

Annotation: This material has review about excursion on the Dnipro and Prypyat, which was organized with Kyiv Community of the Custody of Ancient and Artist Memories, with Kyiv Department of Imperial Russian Military and Historical Community. The geography of local areas, the process of excursion (especially archaeological) and the memories are considered etc. There are topographical maps of research objects, as addition to material (mounds, caves, etc.).

 

 

Читать книгу полностью

Название: І-е прибавление к путеводителю «Киев и его окрестности» улицы, домовладельцы и номера их домов во всех восьми частях города Киева с его предместьями (по сведениям, собранным Киевской городской полицией).
Автор: Тарановский Н. (сост.).
Место и год издания: Киев : Типография И. и А. Давиденко, собствен. дом, 1882.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Книга составлена из восьми разделов, каждый из которых соответствует названию части Киева. Части содержат названия улиц, фамилии домовладельцев и номера домов. Издание начинает алфавитный указатель к разделам. Книга «карманного» размера.

Анотація: Книга складається з восьми розділів, заголовки яких відповідають назвам територіальних частин Києва. Кожен розділ вміщуює назви вулиць, прізвища власників будинків. На початку видання міститься алфавітний покажчик до розділів. Книга «кишенькового» розміру.

Annotation: The book consists of eight chapters; the titles of chapters correspond to the titles of Kiev’ parts. The names of the streets, families, homeowners and house numbers are listed. At the beginning of the publication, the alphabetical index to the sections is presented. The book is of «pocket» size.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киев и Университет Св. Владимра при Императоре Николае I. 1825—1855.
Автор: Фортинский Ф. (ред.).
Место и год издания: Киев: Издание Университета Св. Владимира. Типография С. В. Кульженко, Ново-Елисаветинская улица, № 4-й., 1896.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Высокого качества издание с фотоиллюстрациями. Текст каждой страницы помещен в цветную рамку, состоящую из ленточного и растительного элементов. Над верхней частью рамки размещен герб Российской Империи. Над нижней — изображение Св. Владимира. Издание содержит материалы по истории Киева до правления Императора Николая I и во времена его царствования: состояние народного образования, учреждение и открытие университета, описание губерний киевского учебного округа.

Анотація: Видання високої якості з фотоілюстраціями. Текст кожної сторінки вміщено у кольорову рамку, що створена за допомогою рослинного та стрічкового елементів. Над верхньою частиною рамки міститься герб Російської Імперії. Над нижньою — зображення Св. Володимира. Видання містить матеріали з історії Києва до правління імператора Миколи І та за часів його царювання: про стан народної освіти, заклади та відкриття університету, опис губерній київського навчального округу.

Annotation: The book is of high quality publication and contains photo illustrations. The text of each page is framed by colored ribbon and floral ornament. The emblem of the Russian Empire is above the upper part of the frame, and the image of St. Vladimir is below the lower part of the frame. The edition comprises information on history of Kiev city before and during the reign of Emperor Nicholas I: the state of public education, the establishment and opening of the University, the description of provinces of Kiev school district.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Путеводитель. Киев и его окрестности с топографическим планом и видами Киева. Конвалют: Прибавление к путеводителю «Киев и его окрестности». Печерская Лавра и к ней главнейшие пути чрез город Киев. с 5-ю планами и 3-мя видами.
Автор: Тарановский Н. (сост.).
Место и год издания: Киев : Типография Штаба Киевского Военного Округа, 1884.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Книга содержит описание древнего Киева, его церквей, пещер, урочищ, санитарного состояния и благоустройства. Издание предназначено как для гостей Киева, так и для местных жителей, желающих лучше узнать свой город.

Анотація: Книга містить опис давнього Києва, його церков, печер, урочищ, санітарного стану та благоустрою. Видання призначалося як для гостей міста, так і для місцевих мешканців, що бажають краще пізнати своє місто.

Annotation: The book contains a description of ancient Kiev: its churches, caves, natural boundaires, sanitation and beautification. The publication is intendeed for the guests of Kiev, and for local residents wishing to learn more about ther city.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Угорская Русь и связанные с нею вопросы и задачи русской исторической науки.
Автор: Филевич, И. П.
Место и год издания: Варшава : Тип. Варшав. Учеб. Округа, 1894.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленный труд историка Ивана Филевича посвящен региону под названием Угорская Русь (северо-восточная часть Венгрии, примыкающая на севере и востоке к Галиции и Буковине). В материале содержится географическое описание территории, исследуются древнейшие упоминания о ней в летописях. Подчеркивается слабая изученность объекта предшественниками ученого, несмотря на значительное количество материала, актуального для исторической науки.

Анотація: Представлена праця історика Івана Філевича присвячена регіону під назвою Угорська Русь (північно-східна частина Угорщини, що примикає на півночі і сході до Галичини і Буковини). У матеріалі міститься географічний опис території, досліджуються найдавніші згадки про неї в літописах. Підкреслюється слабка вивченість об’єкта попередниками вченого, незважаючи на значну кількість матеріалу, актуального для історичної науки.

Annotation: This work has been written by historian Ivan Filevych. It is dedicated to the territory called Hungarian Rus (north-eastern part of Hungary which borders on Galicia and Bukovina). The article contains a geographical area description. Earliest mentions of it in the chronicles are studied. Despite the considerable amount of valid historic material, the lack of knowledge of the scientist’s predecessors about the area is highly emphasized on by the author.

 

 
   Виды Крыма, [19—]
Читать книгу
  С. П. Вельмин.
Экскурсия по Днепру и Припяти, 1914
Читать книгу
  Н. Тарановский.
І-е прибавление к путеводителю «Киев и его окрестности», 1882
Читать книгу
  Ф. Фортинский.
Киев и Университет Св. Владимира при императоре Николае Первом, 1896
Читать книгу
  Н. Тарановский.
Путеводитель «Киев и его окрестности», 1884
Читать книгу
  И. П. Филевич. Угорская Русь, 1894
Читать книгу 
 
                         
© 1999-2019 Российская Государственная Библиотека