ИскусствоСодержание:  Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Украина

 

 

                         
                         
  Республика Азербайджан                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджанские ковры
Автор: Мурадов Видади
Место и год издания: Баку, 2008
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана.

Аннотация: В книге представлены сведения о самом распространенном в Азербайджане виде декоративно-прикладного искусства — ковроделии: его исторических ареалах производства: технических и художественныех особенностях ковров и их отличительных орнаментах.

Annotasiya: Kitabda Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətinin ən geniş yayılmış növü olan xalça sənəti, onun toxunduğu qədim tarixi ərazilər, bu xalçaları bir-birindən fərqləndirən texniki, bədii xüsusiyyətlər, naxışlar, daşıdıqları arxaik informasiyalar haqqında məlumat verilir.

Annotation: The book provides information about the most widely spread type of Azerbaijan decorative-applied art — carpet weaving, the ancient historical places where they were woven, technical and artistic features that distinguish those carpets, patterns, and archaic information they carry.

 

Читать книгу полностью

Название: История ковроткачества Карабахского региона
Автор:
Мурадов Видади
Место и год издания:
Баку, 2015
Фондодержатель:
Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книге рассмотрено историческое развитие Карабаха, дана общая характеристика ковров, сотканных в этом регионе,говорится об основных образцах ковров и семантике их отдельных элементов. В книге использованы фотографии ковров и ковровых изделий, хранящихся в галерее «Волшебные узелки» «Азер-Илме», аукционах «Снisties», «Sothebys», «Rippon Boswell» и частных коллекциях.

Annotasiya: Kitabda Qarabağın tarixi inkişafı nəzərdən keçirilmiş, bölgədə toxunan xalçaların ümumi xarakteristikası verilmiş, toxunan əsas xalça nümunələri, onların üzərindəki elementlərin semantikasından bəhs edilmişdir. Kitabda «Azər-İlmə» nin və " Sehrli ilmələr" qalereyasında," Chirsties«, «Sothebys», «Rippon Boswell» hərraclarında, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan xalça və xalça məmulatlarının şəkillərindən istifadə edilmişdir.

Annotation: In the book, the historical development of Karabakh has been reviewed, general characteristics of the carpets woven in the region have been given, the main carpet samples and semantics of the elements on them have been mentioned. The images of the carpets and carpet products that kept in «Azər-ilmə» and «Sehrli ilmələr» gallery, «Chirsties», «Sothebys», «Rippon Boswell» auctions and private collections have been used in the book.

 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджанские миниатюры
Автор: Керимов М.
Место и год издания: Баку, 2013
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Азербайджанская миниатюра, представляет собой одну из интереснейших страниц многовековой истории искусства народов Ближнего и Среднего Bостока. Миниатюрное искусство принесло мировую известность азербайджанскому искусству. В книге-альбоме представлены aзербайджанские миниатюры.

Annotasiya: Azərbaycan miniatürləri Yaxın və Orta Şərq xalqlarının incəsənət tarixinin ən maraqlı səhifələrindən birini təşkil edir. Miniatür sənətimiz Azərbaycan təsviri sənətinə dünya şöhrəti qazandırmışdır. Kitab-albomda Azərbaycan miniatürləri öz əksini tapmışdır.

Annotation: Azerbaijan miniatures are one of the most interesting pages in the art history of Near and Middle East peoples. Our miniature art brought worldwide reputation to Azerbaijan descriptive art. The book-album reflects the Azerbaijan miniatures.

 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджан. Азербайджанские ковры
Место и год издания: [Азербайджан]: [2014]
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книге описываются азербайджанские ковры, которые славятся своей богатой историей, богатой орнаментикой и гармоничной цветовой структурой. Книга рассказывает о Кубинской, Ширванской, Бакинской, Гянджинской, Газахской, Нахичеванской, Тебризской школе ковроткачества. Книга издана Фондом Гейдара Алиева.

Annotasiya: Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunan bu kitab zəngin tarixi ornamentləri, rəng strukturu ilə şöhrət qazanmış Azərbaycan xalçalarına həsr olunmuşdur. Kitabda Quba, Şirvan, Bakı, Gəncə, Qazax, Naxçıvan, Təbriz xalçaçılıq məktəbindən də bəhs olunur.

Annotation: The book published by the Heydar Aliyev Foundation has been dedicated to the carpets of Azerbaijan which have gained glory for its ornaments and color structure. The book provides detailed information about the carpet-weaving schools in Guba, Shirvan, Baku, Ganja, Gazakh, Nakhchivan and Tabriz.

 

Читать книгу полностью

Название: История музыки Азербайджана : (от древних времен до ХХ века)
Место и год издания: Баку: [Элм], 2014
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Данный том многотомной истории азербайджанской музыки охватывает период с самых древних до начала ХХ века. В книге даётся обзор и характеристика древнего периода, отдельным блоком представлен раздел устных традиций профессиональной народной музыки — ашыгское искусство, мугамные дестгяхи, музыкальный фольклор (песни, танцы) и древние музыкальные инструменты, а также представлен материал о развитии музыки в ХII веке, во времена великого Низами Гянджеви, дается характеристика творчества корифеев музыкальной науки XIII-XV веков — С. Урмави, А. Марагаи, Ф. Ширвани и др.

Annotasiya: Çoxcildlinin bu cildində, Azərbaycan musiqisinin tarixi, ən qədim zamanlardan XX əsrə qədər olan dövr əhatə olunur. Kitabda qədim dövrün təsviri və xarakteristikası, ayrı-ayrı bölmələrdə ənənəvi professional xalq musiqisinin- aşıq incəsənəti, muğam dəstgahı, musiqi folkloru (mahnılar, rəqslər ) və qədim musiqi alətlərinin, həmçinin XII əsrin musiqi materialları, böyük Nizami Gəncəvinin dövrü, XIII-XV əsrin, Urməvi.S., Marağayi. A., Şirvani F. kimi korifeylərin musiqi elminə verdiyi tövhələrdən bəhs edilir.

Annotation: That volume of the multivolume covers the history of Azerbaijani music, and the period from the earliest times to the XX century. The book also provides information about the description and characteristics of the ancient period, traditional professional folk music — ashug art, mugham set, music folklore (songs, dances), as well as musical materials of the XII century, the period of the great Nizami Ganjavi, and contributions of the coryphaeus of the XIII-XV century like S. Urmavi, A. Maraghayi, and F. Shirvani to the music science.

 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджанские музыкальные инструменты
Автор:
Керимов М.
Место и год издания: Баку, 2003
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книге рассказывается о музыкальных инструментах Азербайджана. Здесь представлена информация об истории азербайджанского музыкального наследия, исполнительского искусства,о разных национальных музыкальных инструментах.

Annotasiya: Kitabda Azərbaycan musiqi alətlərindən bəhs olunur.Burada Azərbaycan musiqi mədəniyyəti,ifaçılıq sənəti,onun görkəmli nümayəndələri,müxtəlif milli musiqi alətlərinin yaranmasının tarixi və xüsusiyyətləri haqqında geniş məlumat verilir.

Annotation: The book is about the musical instruments of Azerbaijan. There was given detailed information about the music culture of Azerbaijan, its prominent representatives, the art of performing, the history of formation of national musical instruments and their features.

 
  В. Мурадов.
Азербайджанские ковры, 2008
Читать книгу
  В. Мурадов.
История ковроткачества Карабахского региона, 2015
Читать книгу
  М. Керимов.
Азербайджанские миниатюры, 2013
Читать книгу
  Азербайджан. Азербайджанские ковры, 2014
Читать книгу
  История музыки Азербайджана
(от древних времен до ХХ века), 2014
Читать книгу
  М. Керимов.
Азербайджанские музыкальные инструменты, 2003
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Ремесло Кавказской Албании: III–VIII вв.
Автор:
Нуриев А.
Место и год издания:
Баку, 2009
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В настоящей книге освещаются вопросы ремесленного производства Албании в III–VIII вв. Данный труд является первым сводным монографическим исследованием о различных отраслях ремесла в раннесредневековой Албании.

Annotasiya: Kitab III-VIII əsrlər Albaniya sənətkarlığından bəhs edir. Bu əsər erkən orta əsr Albaniyasının müxtəlif sənətkarlıq sahələrinə aid ilk monoqrafik tədqiqatdir.

Annotation: The book is about the III-IV century Albanian art. This work is the first monographic research concerning the various areas of art of the early medieval Albania.

 

Читать книгу полностью

Название: Древние азербайджанские народные танцы / Qədim Аzərbaycan xalq rəqsləri
Автор: Гасанов К. / Həsənov K.
Место и год издания: Баку, 1983
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Автор рассказывает о старинных азербайджанских танцах, полностью освещает исполнительскую манеру народных танцев.

Annotasiya: Tədqiqatçı kitabında qədim Azərbaycan xalq rəqslərindən danışır, onların izahı və icra tərzini aydın işıqlandırır.

Annotation: In his book, the researcher describes the ancient folk dances of Azerbaijan, highlights their interpretation and performing style.


 

Читать книгу полностью

Название: Лейли и Меджнун / Leyli və Məcnun
Автор: Гаджибеков Узеир / Hacıbəyov Üzeyir
Место и год издания: Баку, 1915
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Поставленная на сцене 1908-году опера «Лейли и Меджнун» открыла новую эпоху в истории музыкальной культуры Азербайджана, также поставила основу оперного жанра в мусульманском Востоке. Опера написана по мотивам одноименной поэмы великого азербайджанского поэта Мухаммеда Физули. Опера «Лейли и Меджнун» является первым оперным жанром, созданным синтезом мугама и Европейской оперы.

Annotasiya: 1908- ci ildə tamaşaya qoyulmuş «Leyli və Məcnun» operası ilə Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni bir dövr açılmış, eyni zamanda müsəlman Şərqində opera janrının əsası qoyulmuşdur. Opera dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin eyniadlı poemasının motivləri əsasında yazılmışdır." Leyli-Məcnun" muğam ilə Avropa operasının vəhdətindən yaranmış yeni opera janrının ilk nümunəsidir.

Annotation: A new era in the history of Azerbaijani musical culture was launched with the performance of «Leyli and Majnun» opera in 1908, as well as, it laid the foundation of the opera genre in the Muslim East. The opera was based on the motives of the eponymous poem of the great Azerbaijani poet Mohammad Fuzuli.«Leyli-Majnun» is the first example of a new opera genre formed by the unity of mugam with the European opera.

             
  А. Нуриев.
Ремесло Кавказской Албании: III—VIII вв., 2009
Читать книгу
  К. Гасанов.
Древние азербайджанские народные танцы, 1983
Читать книгу
  У.  Гаджибеков.
Лейли и Меджнун, 1915
Читать книгу
             
                         
                         
                         
  Республика Армения                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Тагаран (Книга песен) / ՏԱՂԱՐԱՆ
Автор: печатник Акоп Мегапарт / տպագրիչ` Հակոբ Մեղապարտ
Место и год издания: Венеция / Վենետիկ, 1513
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении / Հայաստանի Ազգային գրադարան

Аннотация: Одна из самых ценных книг, напечатанных Акопом Мегапартом. Книга содержит произведения средневековых армянских поэтов — Григора Нарекаци, Фрика, Мкртича Нагаша, Ованеса Тлкуранци и загадки Нерсеса Шнорали. Печать двухцветная, использованы доски одинаковых заставок и узорных букв.

Վերացական: Հակոբ Մեղապարտի տպագրած գրքերից ամենաարժեքավորն է "Տաղարանը«։ Իր մեջ պարունակում է միջնադարյան հայ բանաստեղծների՝ Գրիգոր Նարեկացու, Ֆրիկի, Մկրտիչ Նաղաշի, Հովհաննես Թլկուրանցու ստեղծագործությունները, Ներսես Շնորհալու հանելուկները։ Տպագրությունը երկգույն է, «Ուրբաթագրքի» տառերով։ Գրքում կան զարդեր և զարդագրեր։

Annotation: Hymnal is one of the most valuable books printed by Hakob Meghapart. The book contains works of medieval Armenian poets Grigor Narekatsi, Frik, Mkrtich Naghash, Hovhannes Tlkurantsi and Nerses Shnorhali’s riddles. The book has frets.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Урбатагирк/ ՈւՐԲԱԹԱԳԻՐՔ
Автор: печатник Акоп Мегапарт / տպագրիչ` Հակոբ Մեղապարտ
Место и год издания: Венеция / Վենետիկ, 1512
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении / Հայաստանի Ազգային գրադարան

Аннотация: Первая армянская датированная печатная книга «Урбатагирк» — книга о средствах против наваждений. Это частично религиозная, частично — светская книга. В книге собраны стихотворения, молитвы, охранные грамоты, полумифические истории, одна глава из книги Григора Нарекаци «Книга скорбных песнопений», «Молитва» Киприаноса Антиокского, сочинение «История девы Юстианы». Печать двухстолбцовая и двухцветная — красного и черного цвета.

Վերացական: Հայերեն առաջին տպագիր գիրքը։ Այն մասամբ հոգևոր, մասամբ աշխարհիկ գիրք է։ Գրքում ամփոփված են չափածո աղոթքներ, պահպանագրեր, առասպելախառն պատմություններ, մեկ գլուխ Գրիգոր Նարեկացու "Մատեան ողբերգութիւն«ից, Կիպրիանոս Անտիոքացու «Աղօթքը», «Պատմութիւն Յուստիանէ կուսին» երկը։ Տպագրվել է բոլորգիր տառատեսակով, երկսյուն՝ սև և կարմիր տպագրությամբ։

Annotation: The first Armenian printed book. It is partly religious, partly secular book. The book contains prayers in verse, charters of immunity, mythical stories, one chapter from Grigor Narekatsi’s «Book of Lamentation», Kiprianos Antioqatsi’s «Prayer» book and the composition «History of maiden Yustiane». The text is in two columns and two colors: black and red.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Книга молитв / ԳԻՐՔ ԱՂՕԹԻՑ
Автор: Григор Нарекаци / ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ
Место и год издания: Константинополь: типография Аствацатура Кон­с­тан­ти­но­поль­ско­го / Կ.Պոլիս: տպարան Աստվածատուր Կոստանդնուպոլսեցու, 1701–1702
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении / Հայաստանի Ազգային գրադարան

Аннотация: Григор Нарекаци является родоначальником армянского Ренессанса в литературе. По его творениям можно составить представление об армянской классической поэзии. Своими гениальными произведениями Нарекаци разрушил традиционные шаблоны духовной поэзии. Он первым в армянской литературе сделал природу объектом поэзии, причем природу Нарекаци воспринимал как «лиру божью» — когда поэт воспевает природу, он играет на «божественной лире». Нарекаци впервые показал человека с его богатым духовным миром как частицу живой природы. В книге свое достойное место заняла поэма «Книга скорбных песнопений», которая, по праву, считается величайшим памятником армянского поэтического искусства средних веков и является вершиной армянской поэзии. Поэма состоит из 95 глав, в ней свыше 10 тысяч строк. Многогранное содержание и совершенство художественной формы были предметом подражания и недосягаемым образцом поэтического искусства для армянских поэтов многих поколений.

Վերացական: Գրքի մեջ ամփոփված են հայ բանաստեղծ, փիլիսոփա, երաժիշտ Գրիգոր Նարեկացու (951-1003) ստեղծագործություներից աղոթքներ, ներբողներ, գանձեր, ավետարանների մեկնություններ և գործերից լավագույնը՝ «Մատեան ողբերգութեան» քնարական մեծածավալ պոեմը (95 գլուխ), որը հայտնի է նաև «Նարեկ» անունով։ Պոեմը մարդկության կողմից ստեղծված գեղարվեստական մեծագույն ստեղծագործություններից մեկն է՝ վաղ վերածնության դարաշրջանի գաղափարներով։ Պոեմը չունի սյուժե։ Գործողությունը զարգանում է կյանքի ու մահվան, անկման ու փրկության, հուսալքության և վերջում՝ հավատի ու հույսի հաղթանակի ապրումների բախումով։ Բախման կենտրոնում սեփական մեղքերը գիտակցող և կատարելության ձգտող մարդ անհատն է։ Ստեղծագործության գեղարվեստական բարձր արժեքներից են բովանդակության խորությունն ու մեծությունը ,լեզուն և պոետիկական արվեստը։

Annotation: This book summarizes the great Armenian poet, philosopher, musician Grigor Narekatsi’s work, and his masterpiece «Book of Lamentation», which is also known as «Narek». The poem has no plot, consists of 95 heads. The work develops in friction of life and deaf, fall and salvation, despair and finally the victory of faith and hope. Narekatsi first showed a man with his rich spiritual world as a part of nature. The many-sided contents and perfection of an art form was a subject of imitation for the Armenian poets of many generations.

 

             
  Тагаран (Книга песен), 1513
Читать книгу
  Урбатагирк, 1512
Читать книгу
  Григор Нарекаци.
Книга молитв,
1701—1702
Читать книгу
             
                         
                         
                         
  Республика Беларусь                    
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Album widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej, przedstawiający miejsca historycznie z czasów wojen : ..., oraz przedhistoryczne ... również stare ruiny zamków obronnych i piękne rezydencje świadczące o przeszłości i cywilizacji tego kraju : [Seria 4].
Автор: Orda, Napoleon.
Место и год издания: Warszawa: Lit. w Zakładzie artystyczno-Litograficznym Maxymiliana Fajansa), [1877].
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Художественное творчество Наполеона Орды (1807–1883) посвящено архитектурному пейзажу и увековечению памятников истории и культуры славянских земель. В его рисунках, изображающих храмы, дворцы, замки, усадьбы, застройку городов, местечек, деревень, сочетаются точность исторического документа и образность поэтического произведения. Известность Н. Орде принесли альбомы литографий его рисунков. Серия-4 включает 31 литографию на отдельных листах, 12 из которых представляют виды белорусских городов и местечек.

Анатацыя: Мастацкая творчасць Напалеона Орды (1807–1883) прысвечана архітэктурнаму пейзажу і ўвекавечанню помнікаў гісторыі і культуры славянскіх земляў. У яго малюнках, на якіх адлюстраваны храмы, палацы, замкі, сядзібы, забудова гарадоў, мястэчак, вёсак, спалучаюцца дакладнасць гістарычнага дакумента і вобразнасць паэтычнага твора. Вядомасць Н. Орду прынеслі альбомы літаграфій яго малюнкаў. Серыя-4 уключае 31 літаграфію на асобных лістах, 12 з якіх прадстаўляюць віды беларускіх гарадоў і мястэчак.

Annotation: Napoleon Orda’s (1807–1883) artistic creativity is devoted to architectural landscapes and perpetuation of the history and culture of the Slavic lands. His drawings depicting temples, palaces, castles, mansions, cities, towns and villages combine the accuracy of historical documents and the imagery of a poetic work. N. Orda had achieved fame thanks to his albums of lithographs. Series 4 includes 31 lithographs on separate sheets, 12 of which represent Belarusian cities and towns.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Exlibris’ы А. Тычины.
Автор: Шлюбский, Александр Онуфриевич.
Место и год издания: Минск, 1931.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Анатолий Тычина (18971986) — один из создателей белорусской книжной графики ХХ века, сыгравший большую роль в становлении белорусского национального искусства. С его именем связано развитие таких видов графики, как книжная, станковая, газетно-журнальная, экслибрис. Графика Тычины — это выразительные реалистичные формы, контраст цвета и объема и в то же время неповторимый национальный колорит.
На территории Беларуси истинный расцвет экслибриса наступил в 20-е годы ХХ века. «Exlibris’ы А. Тычыны» были изданы в 1928 г. благодаря Белорусскому обществу библиофилов тиражом всего 200 экземпляров. В «Exlibris’ах А. Тычыны» собраны его книжные знаки в натуральную величину. Всего — 16. (Иллюстрациям предшествует историко-биографический очерк А. Шлюбского).

Анатацыя: Анатоль Тычына (18971986) — адзін з стваральнікаў беларускай кніжнай графікі ХХ стагоддзя, які сыграў значную ролю ў станаўленні беларускага нацыянальнага мастацтва. З яго імем звязана развіццё такіх відаў графікі, як кніжная, станковая, газетна-часопісная, экслібрыс. Графіка Тычыны — гэта выразныя рэалістычныя формы, кантраст колеру і аб’ёму і той жа час непаўторны нацыянальны каларыт.
На тэрыторыі Беларусі сапраўдны росквіт экслібрыса наступіў у 20-я гады ХХ стагоддзя. «Exlibris’ы А. Тычыны» былі выдадзены ў 1928 г. дзякуючы Беларускаму таварыству бібліяфілаў тыражом усяго 200 экзэмпляраў. У «Exlibris’ах А. Тычыны» сабраны ўсе кніжныя знакі ў натуральную велічыню. Усяго — 16. (Ілюстрацыям папярэднічае гісторыка-біяграфічны нарыс А. Шлюбскага).

Annotation: Anatoly Tychina (18971986), one of the founders of Belarusian book graphics of the 20th century, played an important role in the development of Belarusian national art. He contributed to the development of such kinds of graphic art as book graphics, easel graphics, journal and newspaper graphics and ex-libris. The graphics by Tychina are expressive realistic forms, contrasts of color and volume and at the same time the unique national color. In the 1920s, Belarusian art of ex-libris saw its flourishing. In 1928, «Exlibris’ы А. Тычыны» («Ex-libris by A. Tychyna») were published in 200 copies only thanks to the Belarusian society of bibliophiles. The edition «Ex-libris by A. Tychya» comprises all full-scale book signs — 16 in total. (A. Shlyubsky’s historical-biographic essay precedes the illustrations).

 

  

Читать книгу полностью

Название: Беларускі тэатр
Автор: Аляхновіч, Францішак
Место и год издания: Вільня: выданне Беларускага грамадзянскага сабрання, 1924 (Друкарня «Lux»)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Сфера творчества Ф. Алехновича (1883–1944) была необычайно широкой: он занимался драматургией, поэзией, прозой, театроведением, выступал как режиссер и актер. «Беларускі тэатр» — первое исследование национальных театральных традиций, очерк истории белорусского театра от его начальных форм до возникновения Белорусского государственного театра.

Анатацыя: Абсяг творчасці Ф. Аляхновіча (1883–1944) быў надзвычай шырокі: ён займаўся драматургіяй, паэзіяй, прозай, публіцыстыкай, тэатразнаўствам, выступаў як рэжысёр і акцёр. «Беларускі тэатр» — першае даследаванне нацыянальных тэатральных традыцый, нарыс гісторыі беларускага тэатра ад яго пачатковых форм да ўзнікнення Беларускага дзяржаўнага тэатра.

Annotation: The name of Francišak Alachnovič (1883–1944) is closely related to different kinds of activity. He concerned himself with dramatic art, poetry, prose, theater studies, worked as a director and actor. "The Belarusian theatre"(Беларускі тэатр) is the first study of national theater traditions, an essay about the history of the Belarusian theatre from its initial forms to its full formation — the establishment of the Belarusian State Theatre.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Пан міністар: камедыя ў 3 актах
Автор: Аляхновіч, Францішак
Место и год издания: Вільня: выданне газеты «Голас беларуса», 1924 (Друкарня С. Бэкэра)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Сатирическая комедия «Пан міністар» была написана накануне выборов депутатов в польский Сейм и имела актуальное конкретное содержание. Желание главного героя завладеть портфелем министра финансов и ухищрения, на которые пускается герой, — ведущая сюжетная линия. Пьеса создана в классическом стиле, развенчивает тех, кто, почувствовав перемены в обществе, пытается использовать политическую конъюнктуру.

Анатацыя: Сатырычная камедыя «Пан міністар» была напісана напярэдадні выбараў дэпутатаў у польскі Сойм і мела актуальны канкрэтны змест. Жаданне галоўнага героя завалодаць партфелем міністра фінансаў і хітрыкі, на якія пускаецца герой, — вядучая сюжэтная лінія. П’еса створана ў класічным стылі, развенчвае тых, хто, адчуўшы перамены ў грамадстве, спрабуе выкарыстаць палітычную кан’юнктуру.

Annotation: A satirical comedy «Pan-Minister» (Пан міністар) was written on the eve of the election of deputies to the Polish Seym and had relevant specific meaning. The leading story line tells about the desire of the main character to acquire a portfolio of the Minister of Finance and about all tricks which were made to get it. The play is written in a classic style and debunks those who try to use some political situations to get benefit.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва. Доследы і матэрыялы для вывучэння мастацтва; Кн. 1.
Автор: Шчакаціхін, Мікола.
Место и год издания: Мінск, 1928.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Труд белорусского ученого Н. Щекотихина (18961940) стал первой попыткой систематического исторического изучения белорусского искусства. В нем приведен научный обзор искусства от курганных древностей до церковно-цитадельной архитектуры XVXVI вв., где белорусская готика представлена как совершенная художественная система.

Анатацыя: Праца беларускага вучонага М. Шчакаціхіна (18961940) з’явілася першай спробай сістэматычнага гістарычнага вывучэння беларускага мастацтва. У ёй дадзены навуковы агляд мастацтва ад курганных старажытнасцей да царкоўна-цытадэльнай архітэктуры XVXVI ст., дзе беларуская готыка прадстаўлена як дасканалая мастацкая сістэма.

Annotation: The work of Belarusian scientist N. Shchekotikhin (18961940) became the first attempt to study systematically the history of Belarusian art. It gives a scientific review of art from the Ancient Times to the 15—16th centuries when building of churches was widespread and where Belarusian Gothic architecture was presented as a perfect system.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Васiль Вашчанка — магiлёўскi гравёр канца XVII — пач. XVІII сталецця.
Автор: Шчакаціхін, Мікола.
Место и год издания: Менск [Мінск: б. в.], 1925.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В работе белорусского искусствоведа Н. Щекотихина (18961940) представлен обзор творческой деятельности Василя Ващенко — белорусского ксилографа конца XVII — I пол. XVІII в., представителя Могилёвской школы гравюры. Большинство его произведений связано с книжной графикой. В работе подробно описываются гравюры мастера.

Анатацыя: У працы беларускага мастацтвазнаўца М. Шчакаціхіна (18961940) прадстаўлены агляд творчасці Васіля Вашчанкі — беларускага ксілографа канца XVII — 1-й пал. XVІII ст., прадстаўніка Магілёўскай школы гравюры. Большасць яго твораў звязана з кніжнай графікай. У працы падрабязна апісваюцца гравюры майстра.

Annotation: The work of Belarusian art critic N. Shchekotikhin (18961940) gives an overview of the creative activity of Vasil Vashchenko — a Belarusian wood cutter of the late XVII — the 1st half of the XVІII century, a representative of the Mogilev engraving school. Most of his works are associated with book design. The work describes in detail the master’s engravings.

 

 
  Наполеон Орда.
Альбом видов губерний Гродненской, Виленской, Минской, Ковенской, Волынской, Подольской и Киевской, 1877
Читать книгу
  А. О. Шлюбский
Exlibris’ы А. Тычины, 1931
Читать книгу
  Ф. Аляхновіч.
Беларускі тэатр, 1924
Читать книгу
  Ф. Аляхновіч.
Пан міністар: камедыя ў 3 актах, 1924
Читать книгу
  М. Шчакаціхін.
Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва, 1928
Читать книгу
  М. Шчакаціхін.
Васiль Вашчанка — магiлёўскi гравёр канца XVII — пач. XVІII сталецця, 1925
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Крашаніна: матэрыялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне.
Автор: Фурман, Іван Пятровіч.
Место и год издания: Віцебск: Т-ва краязнаўства, 1925.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: На 1920-е гг. приходится начало процесса научного становления белорусской этнографии и искусствоведения, что было обусловлено задачами национально-культурного возрождения Беларуси. Книга посвящена своеобразной отрасли народного творчества — набойке (крашенине) — искусству украшения ткани узором с помощью доски-клише с рельефным рисунком.

Анатацыя: На 1920-я гг. прыпадае пачатак працэсу навуковага станаўлення беларускай этнаграфіі і мастацтвазнаўства, што было абумоўлена задачамі нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі. Кніга прысвечана своеасаблівай галіне народнай творчасці — набіванцы (крашаніне) — мастацтву аздаблення тканіны ўзорам з дапамогаю дошкі-клішэ з рэльефным малюнкам.

Annotation: The 1920s is a period when a scientific formation of Belarusian ethnography and art history began its development. This process was determined by the tasks of the national-cultural revival of Belarus. The book is devoted to a peculiar branch of folk art — woodblock printing on textiles (dyeing) — the art of printing patterns on textiles by means of incised wooden blocks.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Сучаснае беларускае мастацтва
Авторы: Апрацавалі Мікола Шчакаціхін, Вацлаў Ластоўскі
Место и год издания: Мінск, 1929
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Книга посвящена анализу деятельности отдела современного белорусского искусства Белорусского государственного музея (БГМ) и представляет реестр экспонатов белорусской живописи и резьбы отдела двадцатых годов ХХ века, который включает короткие сведения о художниках и описание их работ, инвентарный номер в БГМ, а также информацию об участии художественных работ в выставках.

Анатацыя: Кніга прысвечана аналізу дзейнасці аддзела сучаснага беларускага мастацтва Беларускага дзяржаўнага музея (БДМ) і прадстаўляе рэестр экспанатаў беларускага малярства і разьбярства аддзела 20-х гг. ХХ ст., які ўключае кароткія звесткі пра мастакоў і апісанне іх работ, інвентарны нумар у БДМ, а таксама інфармацыю пра ўдзел мастацкіх работ у выстаўках.

Annotation: The book is dedicated to the activity of the department of modern Belarusian art of the Belarusian State Museum (BGM). The edition represents a register of works of Belarusian painting and fretwork which were kept in the department in the 1920s. It includes brief data on artists and descriptions of their works, their inventory number in BGM, and also information about participation of the artworks in exhibitions.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францішка Скарыны
Автор: Шчакаціхін, Мікола
Место и год издания: Мінск, 1926
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Работа замечательного ученого Николая Николаевича Щекотихина (1896–1940) знакомит с художественным оформлением изданий первопечатника Франциска Скорины (около 1490 — около 1551), анализирует их, дает оценку книгоизданию, как важному явлению белорусского искусства. Исследователь предложил свою классификацию гравюр, иллюстрировавших издания Франциска Скорины.

Анатацыя: Праца адметнага вучонага Мікалая Мікалаевіча Шчакаціхіна (1896–1940) знаёміць з мастацкім афармленнем выданняў першадрукара Францыска Скарыны (каля 1490 — каля 1551), аналізуе іх, дае ацэнку кнігавыдання як важнай з’явы беларускага мастацтва. Даследчык прапанаваў сваю класіфікацыю гравюр, якія ілюстравалі выданні Францыска Скарыны.

Annotation: The work by remarkable scientist Nikolay Shtchekatikhin (1896–1940) acquaints with design of books by first printer Francisk Skorina (circa 1490–1551), analyzes them and considers the book publishing as an important phenomenon of Belarusian art. The researcher offers his own classification of engravings which illustrated the editions by Francisk Skorina.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Беларуская архiтэктура ў XI–XII ст.
Автор: Шчакаціхін, Мікола
Место и год издания: Мінск, 1927
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Книга Н. Н. Щекотихина (1896–1940) — основоположника белорусского советского искусствознания, талантливого историка, теоретика и критика, который исследовал изобразительное искусство и архитектуру Беларуси с древних времен до современности, культовое зодчество и монументальную живопись ХІ—ХІХ вв., иконопись ХVІІ—ХVІІІ вв., оборонительные сооружения ХІІІ—ХVІ вв., древние белорусские гравюры, искусство книг Франциска Скорины, творчество белорусских художников, — посвящена древним белорусским архитектурным памятникам.

Анатацыя: Кніга М. М. Шчакаціхіна (1896–1940) — пачынальніка беларускага савецкага мастацтвазнаўства, таленавітага гісторыка, тэарэтыка і крытыка, які даследаваў выяўленчае мастацтва і архітэктуру Беларусі ад старажытных часоў да сучаснасці, культавае дойлідства і манументальны жывапіс ХІ—ХІХ стст., іканапіс ХVІІ—ХVІІІ стст., абарончыя збудаванні ХІІІ—ХVІ стст., старажытныя беларускія гравюры, мастацтва кніг Францыска Скарыны, творчасць беларускіх мастакоў, — прысвечана старадаўнім беларускім архітэктурным помнікам.

Annotation: The author of the book is N. Shchekotikhin (1896–1940), the founder of the Belarusian Soviet Art Studies, talented historian, theorist and critic who has studied the Belarusian art and architecture of ancient times to the present, religious architecture and monumental painting of the period from the 9th century to the 19th century, icon painting of the 17th and 18th centuries, defensive installations of the period from the 13th century to the 16th century, ancient Belarusian engravings, design of Francisk Skorina’s books, works of Belarusian artists. The book is devoted to ancient Belarusian architectural monuments.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Віцебскія мастакі-гравёры
Автор: Фурман, Іван
Место и год издания: Віцебск: выданне Віцебскага акр. таварыства краязнаўства, 1928 (Камінтэрн)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Книга белорусского советского искусствоведа и краеведа Ивана Петровича Фурмана (1890–1935) посвящена исследованию творчества белорусских художников. Витебск является родиной замечательных художников, графиков и граверов. Благодаря работам Ефима Семеновича Минина (1897–1941), Соломона Борисовича Юдовина (1894–1954) и Зиновия Исаковича Горбовца (1897–1979), Витебск в области ксилографии занимал первое место не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Анатацыя: Кніга беларускага савецкага мастацтвазнаўца і краязнаўца Івана Пятровіча Фурмана (1890–1935) прысвечана даследаванню творчасці беларускіх мастакоў. Віцебск з’яўляецца бацькаўшчынай выдатных мастакоў, графікаў і гравёраў. Дзякуючы работам Яўхіма Сямёнавіча Мініна (1897–1941), Саламона Барысавіча Юдовіна (1894–1954) і Зіновія Ісакавіча Гарбаўца (1897–1979), Віцебск у галіне ксілаграфіі займаў першае месца не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі.

Annotation: The author of the book is Ivan Furman (1890–1935), a Belarusian Soviet arts critic and local historian. This edition is about work of Belarusian artists. Vitebsk is the Homeland to great artists, graphic artists and engravers. Due to works by Yefim Minin (1897–1941), Solomon Yudovin (1894–1954) and Zinovy Gorbovets (1897–1979), the city of Vitebsk in the field of woodcut took the first place not only in Belarus but also abroad.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Віцебск у гравюрах С. Юдовіна
Автор: Фурман, Іван
Место и год издания: Віцебск: Выд. Віцеб. акр. Т-ва краязнаўства, 1926
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Белорусская ксилография ХХ века известна работами витебского художника Соломона Борисовича Юдовина (1894–1954), который начал работать в области гравюры в Витебске в 1920 году, сначала на линолеуме, а потом на дереве. Содержание для своих гравюр Юдовин черпал из окружающей жизни Витебска — города мелких ремесленников и торговцев. Наиболее сильной стороной гравюр Юдовина является их содержание, ярко передавая типы и быт еврейской бедноты. Витебский период творчества художника продолжался до начала Великой Отечественной войны.

Анатацыя: Беларуская ксілаграфія ХХ ст. вядома работамі віцебскага мастака Саламона Барысавіча Юдовіна (1894–1954), які пачаў працаваць у галіне гравюры ў Віцебску ў 1920 г., спачатку на лінолеуме, а потым на дрэве. Змест для сваіх гравюр Юдовін чэрпаў з ваколічнага жыцця Віцебска — гораду дробных рамеснікаў і гандляроў. Найбольш моцным бокам гравюр Юдовіна з’яўляецца іх змест, яскрава перадаючы тыпы і быт яўрэйскай беднаты. Віцебскі перыяд творчасці мастака працягваўся да пачатку Вялікай Айчыннай вайны.

Annotation: The 20th-century Belarusian woodcut is well-known by the works of the artist Solomon Yudovin (1894–1954) who has began working in the field of engraving in Vitebsk in the 1920s, first on the linoleum, and then on the wood. The plot for his engravings Yudovin took from the surrounding life of Vitebsk — the city where a lot of craftsmen and merchants lived. Yudovin’s engravings are remarkable for their plots which vividly reflect types and life of the Jewish poor. The artist created works related to Vitebsk before the beginning of the Great Patriotic War.

 

 
  І. П. Фурман.
Крашаніна: матэрыялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне, 1925
Читать книгу
  М. Шчакаціхін,
В. Ластоўскі.
Сучаснае беларускае мастацтва, 1929
Читать книгу
  М. Шчакаціхін.
Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францішка Скарыны, 1926
Читать книгу
  М. Шчакаціхін.
Беларуская архiтэктура ў XI–XII ст., 1927
Читать книгу
  І. Фурман.
Віцебскія мастакі-гравёры, 1928
Читать книгу
  І. Фурман.
Віцебск у гравюрах С. Юдовіна, 1926
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: З. И. Горбовец. Гравюры на дереве
Автор: Фурман, Іван
Место и год издания: Витебск: Тип. «Коминтерн», 1927
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Книга посвящена анализу оригинального дарования Зиновия Исаковича Горбовца (1897–1979), технике и концепции создаваемых им гравюр. Художник избрал трудный путь гравюры обрезной на досках с продольными слоями, то есть тот способ, которым пользовались европейские и японские мастера. Он сумел быстро и своеобразно осмыслить техническую сторону искусства и связать ее с выразительностью своих гравюр.

Анатацыя: Кніга прысвечана аналізу арыгінальнага таленту Зіновія Ісакавіча Гарбаўца (1897–1979), тэхніцы і канцэпцыі ствараемых ім гравюр. Мастак выбраў цяжкі шлях гравюры абразной на дошках з падоўжнымі пластамі, той спосаб, якім карысталіся еўрапейскія і японскія майстры. Ён здолеў хутка і своеасабліва асэнсаваць тэхнічны бок мастацтва і звязаць яго з фармальнай выразнасцю сваіх гравюр.

Annotation: The book is the analysis of Zinovy Gorbovets’s unique talent (1897–1979), his technique and concepts of his engravings. The artist chose a difficult technique — woodblock printing on the wood, i.e. a method which European and Japanese masters had used. He managed to quickly and originally master this technique and combine it with expressiveness of his engravings.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Беларускае мастацтва = Zur Weissruthenischen Kunst
Автор: Іпэль, Альберт
Место и год издания: Віцебск: выданне Віцебскага акруговага таварыства краязнаўства, 1925 (Типография «Коминтерн»)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Автор книги — немецкий искусствовед — первый, кто осветил белорусское искусство с момента его возникновения в связи с местом его развития и разными влияниями на него. Работа не ставит целью досконального исследования всех отраслей белорусского искусства, их истории, но является источником первоначальных знаний о белорусском искусстве.

Анатацыя: Аўтар кнігі — нямецкі мастацвазнавец — першы, хто асвяціў беларускае мастацтва з моманту яго ўзнікнення ў сувязі з месцам яго развіцця і рознымі ўплывамі на яго. Работа не ставіць мэтаю дасканалага даследавання ўсіх галін беларускага мастацтва, іх гісторыі, але з’яўляецца крыніцай першапачатковых ведаў пра беларускае мастацтва.

Annotation: The author of the book is a German arts critic, the first person who has written about the Belarusian art since its existence from the point of view of a place where it has arisen and different impacts on it. The book is not a thorough research of all the branches of the Belarusian art, their history, but it is a source of initial knowledge of the Belarusian art.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Bielaruskije piesni z notami
Автор: Грыневіч, Антон
Место и год издания: Pieciarburh, 1910
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Антон Антонович Гриневич (1877–1937) — белорусский общественно культурный деятель, собиратель и популяризатор музыкального фольклора, композитор, издатель, педагог. В 1910 году в Петербурге изданием «Белорусские песни с нотами» (т. 1) началась работа «Издательства Антона Гриневича». В первый том вошли классические примеры белорусского мелоса.

Анатацыя: Антон Антонавіч Грыневіч (1877–1937) — беларускі грамадска-культурны дзеяч, збіральнік і папулярызатар беларускага музычнага фальклору, кампазітар, выдавец, педагог. У 1910 г. у Пецярбургу выданнем «Беларуская песні з нотамі» (т. 1) пачалася работа «Выдавецтва Антона Грыневіча». У першы том увайшлі класічныя ўзоры беларускага меласу.

Annotation: Anton Grinevich (1877–1937) is a Belarusian public and cultural figure, collector and popularizer of folk music, composer, publisher and teacher. In 1910, there was published the edition Belorusskiye pesni s notami (The Belarusian Songs with Sheet Music) (vol. 1) in St. Petersburg. It marked the beginning of work of Anton Grinevich’s Publishing House. The first volume contains classic examples of Belarusian melodies.

 

 

Читать книгу полностью

Название: От Сезанна до супрематизма
Автор: Малевич, Казимир
Место и год издания: [М.]: Издание отдела изобразительных искусств Наркомпроса, [1920]
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Казимир Северинович Малевич (1878–1935) — белорусский и русский художник-авангардист. Один из основоположников абстрактного искусства, основоположник супрематизма. Преподавал в Народной художественной школе в Витебске (1919–1922). В своем критическом очерке художник излагает суть концепций нового этапа в развитии абстрактного искусства.

Анатацыя: Казімір Севярынавіч Малевіч (1878–1935) — беларускі і рускі мастак-авангардыст. Адзін з заснавальнікаў абстрактнага мастацтва, заснавальнік супрэматызму. Выкладаў у Народнай мастацкай школе у Віцебску (1919–1922). У сваім крытычным нарысе мастак выкладае сутнасць канцэпцый новага этапу ў развіцці абстрактнага мастацтва.

Annotation: Kazimir Malevich (1878–1935) is a Belarusian and Russian avant-garde artist. He is one of the founders of geometric abstract art, the founder of Suprematism. He was a teacher at the People’s Art School in Vitebsk (1919–1922). In his critical essay, the artist sets out the essence of the concepts related to a new stage in the development of abstract art.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Бе­ла­рус­кае на­род­нае ма­стацтва = Бе­ло­рус­ское на­род­ное ис­кус­ство
Ав­тор: І. А. Сер­баў, М. Я. Грын­блат, Н. С. Махнач; Пад рэд. Н. М. Ніколь­ска­га
Ме­сто и год из­да­ния: Мінск: Вы­да­вецтва Ака­д­эміі навук БССР, 1951
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: На­род­ное ис­кус­ство яв­ля­ет­ся важ­ней­шей со­став­ной ча­стью на­ци­о­наль­но-ху­до­же­ствен­ной куль­ту­ры. Аль­бом по­свя­щен бе­ло­рус­ско­му на­род­но­му при­клад­но­му ис­кус­ству: тка­че­ству, ков­ро­тка­че­ству, вы­шив­ке, вя­за­нию, на­бой­ке, со­дер­жит бо­га­тый фак­ти­че­ский ма­те­ри­ал, мно­го­чис­лен­ные об­раз­цы бе­ло­рус­ско­го ру­ко­де­лия.

Ана­та­цыя: На­род­нае ма­стацтва з’яўля­ец­ца най­важ­ней­шай са­стаўной част­каю на­цы­я­наль­на-ма­стац­кай куль­ту­ры. Аль­бом пры­све­ча­ны бе­ла­рус­ка­му на­род­на­му прыклад­но­му ма­стацтву: ткацтву, ды­ва­нат­кацтву, вы­шыўцы, вя­зан­ню, набіван­цы, змяш­чае ба­га­ты фак­тыч­ны мат­э­ры­ял, шматлікія ўзо­ры бе­ла­рус­ка­га ру­кад­зел­ля.

Annotation: The folk art is the major component of the national art culture. The album is devoted to Belarusian national applied art: weaving, carpet weaving, embroidery, knitting, printed cloth and contains a rich actual material and numerous samples of Belarusian needlework.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Ис­кус­ство со­вет­ской Бе­ло­рус­сии
Ме­сто и год из­да­ния: Москва: Ис­кус­ство; Ле­нин­град, 1940
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: В сбор­ник во­шли ста­тьи, по­свя­щен­ные бе­ло­рус­ско­му ху­до­же­ствен­но­му твор­че­ству, изоб­ра­зи­тель­но­му и те­ат­раль­но­му ис­кус­ству, му­зы­ке, бе­ло­рус­ско­му на­род­но­му твор­че­ству. В из­да­нии мно­го фо­то­гра­фий де­я­те­лей куль­ту­ры и ис­кус­ства со­вет­ской Бе­ло­рус­сии, ре­про­дук­ций кар­тин бе­ло­рус­ских ху­дож­ни­ков.

Ана­та­цыя: У зборнік увай­шлі ар­ты­ку­лы, пры­све­ча­ныя бе­ла­рус­кай ма­стац­кай твор­часці, выяўлен­ча­му і тэатраль­на­му ма­стацтву, му­зы­цы, бе­ла­рус­кай на­род­най твор­часці. У вы­данні шмат фо­та­здым­каў дзе­я­чаў куль­ту­ры і ма­стацтва са­вец­кай Бе­ла­русі, рэпра­дук­цый карцін бе­ла­рускіх ма­ста­коў.

Annotation: The collection includes articles about Belarusian art creativity, graphic and theatrical art, music and Belarusian folk art. The edition contains a number of photos of cultural and art workers of the Soviet Belarus and reproductions of pictures by Belarusian artists.

 

 
  І. Фурман.
З. И. Горбовец. Гравюры на дереве, 1927
Читать книгу
  А. Іпэль.
Беларускае мастацтва, 1925
Читать книгу
  А. Грыневіч.
Bielaruskije piesni z notami, 1910
Читать книгу
  К. Малевич.
От Сезанна до супрематизма, 1920
Читать книгу
  І. А. Сер­баў, М. Я. Грын­блат, Н. С. Махнач
Белорусское народное искусство, 1951
Читать книгу
  Искусство советской Белоруссии, 1940
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Мастацтва Савецкай Беларусі
Место и год издания: Мінск: Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1955
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Сборник «Мастацтва Савецкай Беларусі» состоит из разделов: театр, музыка, изобразительное искусство, деятели сценического искусства. Цель книги — дать читателю представление о белорусском искусстве 20 века и познакомить с наиболее известными деятелями. В книге собран материал об истории белорусского театра, о белорусской музыке, в разделе «Изобразительное искусство» представлены статьи о живописи, скульптуре, графике, архитектуре.

Анатацыя: Зборнік «Мастацтва Савецкай Беларусі» складаецца з раздзелаў: тэатр, музыка, выяўленчае мастацтва, дзеячы сцэнічнага мастацтва. Мэта кнігі — даць чытачу ўяўленне пра беларускае мастацтва 20 стагоддзя і пазнаёміць з найбольш вядомымі дзеячамі. У кнізе сабраны матэрыял аб гісторыі беларускага тэатра, аб беларускай музыцы, у раздзеле «Изобразительное искусство» прадстаўлены артыкулы аб жывапісе, скульптуры, графіцы, архітэктуры.

Annotation: The collection «Mastatstva Savetskay Belarus» («Art of the Soviet Belarus») contains some sections: Theatre, Music, Fine arts, Stage Artists. The book’ purpose — to give an idea about the Belarusian art of the 20th century and to acquaint with the most famous artists. It contains data on the history of the Belarusian theatre and on Belarusian music, as well some articles about painting, sculpture, graphics and architecture.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Беларуская архітэктура
Автор: Каспяровіч, Мікалай Іванавіч
Место и год издания: Віцебск : [б. в.], 1925
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Белорусский ученый, краевед — Николай Иванович Касперович изучал архитектуру, историю изобразительного искусства, графику Беларуси. Издание «Беларуская архітэктура» — первая попытка популяризации исторических сведений о белорусском искусстве, начиная с древней архитектуры до построек 2-й пол. XIX в.

Анатацыя: Беларускі вучоны, краязнавец — Мікалай Іванавіч Каспяровіч вывучаў архітэктуру, гісторыю выяўленчага мастацтва, графіку Беларусі. Выданне «Беларуская архітэктура» — першая спроба папулярызацыі гістарычных звестак пра беларускае мастацтва, пачынаючы са старажытнай архітэктуры да пабудоў 2-й пал. XIX ст.

Annotation: M. I. Kasperovich — a Belarusian local historian and art critic, studied architecture, fine arts history and graphics of Belarus. The issue «Belarusian Architecture» is the first attempt to popularize historical information about the Belarusian art, from the ancient Belarusian architecture to the buildings of the 2nd part of the 19th century.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Беларускі ткацкі арнамент перабіранай і накладной тэхнікі
Место и год издания: Минск [б. в.] 1929
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Орнамент является распространенной формой выражения культуры многих народов. Его изучение продолжается с 19 века. В иллюстрированном альбоме представлены узоры белорусского народного орнамента, каждый из которых имеет свой определённый смысл. Он может означать, к примеру: вечность, богатство, жизнь, солнце, урожай и многое другое.

Анатацыя: Арнамент з’яўляецца распаўсюджанай формай выражэння культуры многіх народаў. Яго вывучэнне працягваецца з 19 стагоддзя. У ілюстраваным альбоме прадстаўлены ўзоры беларускага народнага арнаменту, кожны з якіх мае свой пэўны сэнс. Ён можа азначаць, да прыкладу, вечнасць, багацце, жыццё, сонца, ураджай і многае іншае.

Annotation: Ornament is a common form to express the culture of different nations. Its study continues since the 19th century. In the illustrated album the patterns of the Belarusian folk ornament are presented, and each has its own specific meaning. It can mean, for example, eternity, wealth, life, sun, harvest and others.

 

 

Читать книгу

Название: Древнерусский город Слуцк и его святыни: исторический очерк, с шестью гравюрами
Автор: Серно-Соловьевич, Федор Федорович (краевед)
Место и год издания: Вильна, 1896 (Типография А. Г. Сыркина)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В книге описана история создания города Слуцка (в древности – Случеск), получившего название от реки Случи. Первые упоминания о Слуцке датируются 1086 годом. В книге рассказывается о становлении православных монастырей и приходских храмов. Упоминается Свято-Троицкий мужской монастырь, который являлся центром православия на белорусско-литовских землях. При нём существовала духовная школа, где изучались богословие, риторика, славянская и греческая грамматики.

Анатацыя: У кнізе апісана гісторыя стварэння горада Слуцка (у старажытнасці – Случеск), які атрымаў назву ад ракі Случы. Першыя ўпамінанні аб Слуцку датуюцца 1086 годам. У кнізе распавядаецца пра станаўленне праваслаўных манастыроў і прыходскіх храмаў. Згадваецца Свята-Троіцкі мужчынскі манастыр, які з’яўляўся цэнтрам праваслаўя на беларуска-літоўскіх землях. Пры ім існавала духоўная школа, дзе вывучаліся багаслоўе, рыторыка, славянская і грэчаская граматыкі.

Annotation: The book describes the history of Slutsk (in ancient times – Sluchesk), named from the river Sluchi. The first mentions are dated 1086 year. The book informs about the formation of Orthodox monasteries and parish churches. The Holy Trinity Monastery, the center of Orthodoxy on the Belarusian-Lithuanian lands, is mentioned. Those time at the Monastery there was a spiritual school where theology, rhetoric, Slavic and Greek grammar were studied.

 

Читать книгу

Название: Каталог выстаўкі слуцкіх паясоў (Каталог выставки Слуцких поясов)
Автор: Серно-Соловьевич, Федор Федорович (краевед)
Место и год издания: Менск: выдана коштам Беларускага Дзяржаўнага музея (Минск: издано на средства Белорусского государственного музея), 1927
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Среди предметов старинного белорусского искусства значимое место занимают известные Слуцкие пояса. В книжном издании собран материал о выставке Слуцких поясов Белорусского государственного музея. Книга знакомит с историей их изготовления, содержит краткие сведения о Слуцкой фабрике.

Анатацыя: Сярод прадметаў старадаўняга беларускага мастацтва выдатнае месца займаюць вядомыя Слуцкія паясы. У кніжным выданні змешчан матэрыял пра выставу слуцкіх паясоў Беларускага дзяржаўнага музея. Кніга знаёміць з гісторыяй іх вырабу, змяшчае кароткія звесткі аб Слуцкай фабрыцы.

Annotation: The Slutsk belts occupy a significant place among objects of ancient Belarusian art. The book edition contains material about exhibition of Slutsk belts in the Belarusian State Museum. The book describes history of their production, includes brief overview about Slutsk factory.

 

Читать книгу

Название: Искусство и техника
Автор: Сыркин, Максимилиан Григорьевич
Место и год издания: Минск: издание Белорусской секции научных работников, 1928
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Сыркин, Максимилиан Григорьевич (1858—1928) — издатель, искусствовед, литератор и редактор. Книга является теоретической частью курса введения в историческое изучение пластических искусств. Автор работы разделяет пластики: на архитектуру и художественно-промышленные искусства; искусства скульптуры и живописи.

Анатацыя: Сыркін, Максіміліян Рыгоравіч (1858—1928) — выдавец, мастацтвазнаўвец, літаратар і рэдактар. Кніга з'яўляецца тэарэтычнай часткай курса ўвядзення ў гістарычнае вывучэнне пластычных мастацтваў. Аўтар працы падзяляе пластыкі: на архітэктуру і мастацка-прамысловае мастацтва; мастацтва скульптуры і жывапісу.

Annotation: Maksimilian G. Syrkin (1858—1928) was a publisher, art historian, writer and editor. The book is a theoretic part of a course introducing the historical study of plastic arts. The author of the work divides plastics to the architecture and art-production arts, arts of sculpture and painting.

 
  Мастацтва Савецкай Беларусі. 1955
Читать книгу
  M. I. Каспяровіч. Беларуская архітэктура. 1925
Читать книгу
  Беларускі ткацкі арнамент перабіранай і накладной тэхнікі. 1929
Читать книгу
  Ф. Ф. Серно-Соловьевич.
Древнерусский город Слуцк и его святыни: исторический очерк, с шестью гравюрами
Читать книгу
  Каталог выстаўкі слуцкіх паясоў (Каталог выставки Слуцких поясов)
Читать книгу
  Искусство и техника
Читать книгу
 
                         
                         
                         
  Республика Казахстан                    
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Атлас Орхонских памятников.
Автор: Жолдасбеков Мырзатай., Сарткожа Каржаубай.
Место и год издания: Астана: Күлтегін, 2006.
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан.

Аннотация: Авторы предлагают новейшее исследование всех особенностей старейших памятников древнетюркского языка, дают новую интерпритацию графики, новую транскрипцию, свой вариант чтения камнеписных текстов, их перевод и истолкновение. В книге обобщены исследования многих ученых, более столетия занимавшихся разработкой различных проблем Орхонских памятников, изложены результаты деятельности всех экспедиций.

Аннотация: Авторлар ежелгі түрік тіліндегі көне ескерткіштердегі ерекшеліктердің қазіргі зерттемесін ұсынып, кестелерге жаңа түсіндірме береді, тасқа жазылған мәтіндерді, олардың аудармалары мен түсіндірмелерін оқуға өз нұсқасы мен жаңа транскрипциясын ұсынады. Кітапта Орхон ескерткіштеріндегі әр алуан мәселелерді зерттеумен ғасырдан аса айналысқан бірқатар ғалымдардың еңбектері топтастырылған.

Annotation: Authors offer the latest research conducted on all antique monuments of ancient Turkic language, give new interpretation of graphics, recent transcription, own variant of reading stone-written texts, their translation and hermeneutics. The book generalizes Orkhon monuments researches that had been undertaken for more than hundred years by many scientists and results of all expeditions are reported as well.

  • Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылка на полный текст издания предоставлена быть не может. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенного в Электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).
  

Читать книгу полностью

Название: Сборник казахских национальных игр и развлечений
Автор: Гуннер М.
Место и год издания: Алма-Ата, 1938
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Традиционные народные развлечения в той или иной степени охватывают различные сферы хозяйственной, повседневной, духовной жизни казахского народа. Традиционные игры отражают особенности мировоззрения и материальной культуры казахов и, кроме того, выполняют важные воспитательные, эстетические и ритуальные функции. В данном сборнике описываются игры на открытой площадке, игры в зимнее время, конно-спортивные игры, аттракционы, игры для отдыха и др. игры. Подробно расписаны правила, порядок и оценка результатов спортивного соревнования «казахша курес». Книга на русском языке.

Мазмұндама: Дәстүрлі халық ойындары қазақ халқының шаруашылығы, күнделікті тұрмысы, рухани өмірінің әртүрлі көріністерін әртүрлі деңгейде қамтиды. Дәстүрлі ойындар қазақ халқының материалдық мәдениеті мен танымдық көзқарасының ерекшеліктерін ашып көрсетеді, әрі, тәрбиелік, эстетикалық мәні зор және салт жораларды атқаруда маңызы жоғары. Осы жинақта ашық алаңдағы ойындар, қысқы ойындар, ат спорты ойындары, аттракциондар, демалыс ойындары және т. б. ойындар сипатталады. «Қазақша күрес» спорттық жарысының ережесі, тәртібі және нәтижесін бағалау салты толық жазылған. Кітап орыс тілінде.

Annotation: The traditional popular entertainments in a lesser or greater degree embrace different spheres of the economic, everyday and spiritual life of the Kazakh people. The traditional games reflect the peculiarities of the world outlook and material culture of the Kazakhs and besides they execute important educational, aesthetic and ritual functions. There in the given collection are described the games in the open field, the games in winter-time, the equestrian-sport games, the attractions, the games for leasure time and other games. There are given in detail the rules, the ways for the estimation of the results of the sport competition named «Kazaksha kures». The book is in the Russian language.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Казахские народные танцы
Автор: Абиров Д., Исмаилов А.
Место и год издания: Алма-Ата, 1961
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Танцы — один из любимейших видов художественного творчества у казахского народа. В книге через искусство танца отображены действительность, внутренний мир, зарисовки окружающей среды, соприкосновения с природой казахского народа. Например: «Қаражорға», «Балбырауын», «Аққу», «Тепең-көк», «Ортеке», «Аю-би», «Қаз-қатар», «Дабылпаз» и т. д.

Мазмұндама: Би өнері — қазақ халқының жаны қалаған көркем өнердің бірі. Қазақ халқы — би өнері арқылы болмысты бейнелеген, адамның ішкі жан дүниесін, қоршаған ортадан алған әсерлерін көрсеткен. Мысалы: «Қаражорға», «Балбырауын», «Аққу», «Тепең-көк», «Ортеке», «Аю-би», «Қаз-қатар», «Дабылпаз» т. б.

Annotation: Dances are one of the most loved kinds of creative activities of the Kazakh people. There in the book through the art of dancing is depicted reality, the inner world, the effects of environment, the touch with the nature of the Kazakh people. For example: «Karazhorga», «Balbyrauyn», «Akku», «Tepen-kok», «Orteke», «Ayu-bi», «Kaz-katar», «Dabylpaz» etc.

 

  

Читать книгу полностью

Название: О музыке Туркестанских киргиз
Автор: Тихов Петр, священник
Место и год издания: Отдельный оттиск из № 3 и№ 4 «Музыка и жизнь» за 1910 г.
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Статья автора состоит из разделов: I. Преобладающее население Туркестана. II. Музыкальные инструменты киргиз. III. Песни и певцы киргизы. IV. Строй киргизских песен. V. Танцы. Также имеются рисунки музыкальных инструментов и рисунки играющих на них музыкантов. Материал на русском языке.

Мазмұны: Автордың мақаласы қамтитын бөлімдер: I. Түркістанның негізгі халқы. II. Қырғыздардың (қазақтардың) музыкалық аспаптары. III. Әндер және әнші қырғыздар (қазақтар) IV. Қырғаз (қазақ) әндерінің құрылысы. V. Би. Сонымен қатар музыкалық аспаптардың және ол аспаптарда ойнап отырған музыканттардың суреттері бар. Материал орыс тілінде.

Annotation: The article of the author consists of subchapters: I. The predominant population of Turkestan. II. The musical instruments of the Kirghizes. III. The songs and singers Kirghizes. IV. The structure of the Kirghiz songs. V. The dances. There are also drawings of the musical instruments and drawings of musicians playing upon them. The material is in the Russian language.

 

 

Читать книгу

Название: 1000 песен Киргизского народа (напевы и мелодии)
Автор: Затаевич А.
Место и год издания: Оренбург: Госиздат., 1925
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Затаевич Александр (1869–1936) — русский и советский музыковед-этнограф, композитор, народный артист Казахской ССР. Он изучал сокровищницы казахского традиционного искусства, занимался сбором и нотной фиксацией песен, кюев. Данный труд представляет антологию казахского музыкального фольклора с древних времен до 1925 года. В книге даны перечень песен и нотные записи по губерниям и самостоятельным уездам Казахстана. Наряду с записями музыки в издании собраны сведения об укладе жизни казахов, традициях и быте, музыкальных инструментах.

Мазмұны: Затаевич Александр (1869–1936) — орыс және кеңес музыкатанушы-этнографы, композиторы, Қазақ ССР халық артисі. Ол қазақтың дәстүрлі өнерінің асыл қазынасын зерттеп, әндері мен күйлерін жинап, оларды нотаға түсірумен айналысты. Бұл еңбек көне заманнан 1925 жылға дейінгі қазақ музыкалық фольклорының антологиясы болып табылады. Кітапта әндер тізбесі мен нота жазбалары Қазақстанның губерниялары мен жеке уездері бойынша берілген. Әндер жазбасымен қатар қазақтың тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрі, ұлттық музыкалық аспаптары туралы мәліметтер жинақталған.

Annotation: Zatayevich Alexander (1869–1936) — Russian and Soviet musical expert-ethnographer, composer, people’s artiste of the Kazakh SSR. He studied the thesauri of Kazakh traditional art, he was preoccupied in collecting and note fixation of the songs and kyuis. The given work is the anthology of Kazakh musical folklore from ancient times to 1925. there in the book are given the list of the songs and the note inscriptions by the guberniyas and independent uyezds of Kazakhstan. Besides the notes of music there in the edition are collected the data about the way of life of the Kazakhs, abiout the traditions and everyday life, about the musical instruments. There in the collection for the first time appeared the characteristics about the creative activity of the prominent people’s composers and performers.

     
  М. Жолдасбеков,
К. Сарткожа.
Атлас Орхонских памятников, 2006
Читать книгу
  Гуннер М.
Сборник казахских национальных игр и развлечений, 1938
Читать книгу
  Д. Абиров, А. Исмаилов.
Казахские народные танцы, 1961
Читать книгу 
  Петр Тихов.
О музыке Туркестанских киргиз, 1910
Читать книгу 
 

Затаевич А. 1000 песен Киргизского народа (напевы и мелодии).- Оренбург, 1925

Читать книгу

     
                         
                         
                         
  Киргизская Республика                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Киргизский государственный драматический театр
Автор: Лещенко, Ф. А.
Место и год издания: Москва: Московская правда, 1958
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: 1926 год вошел в историю киргизского народа как год зарождения национального профессионального театра. В развитии театрального искусства Киргизии и воспитании его первых национальных кадров сыграли работники русской сцены Н. Н. Еленин, Д. Д. Мацуцин и А. Г. Поселянин — первые педагоги и режиссеры театральной студии, заложившие основы профессионального мастерства. Из числа первых воспитанников студии вышли такие крупные актеры, как народные артисты Киргизской ССР А. Боталиев, К. Ешимбеков, заслуженные артисты республики К. Мадемилова, Г. Уразбаева, А. Сарбагишев и др.

Аннотация: 1926-жыл кыргыз элини тарыхына улуттук профессионалдык театрдын пайда болуу жылы катары кирди. Кыргызстандын театралдык искусствосунун өнүгүүсүндө жана анын алгачкы кадрларын тарбиялоодо орус сценасынын кызматкерлери Н. Н. Еленин, Д. Д. Мацуцин жана А. Г. Поселянин — профессионалдык чеберчиликтин негизин салган, театралдык студиянын биринчи педагогдору жана режиссерлору чоң роль ойношкон. Студиянын алгачкы тарбиялануучуларынын ичинен Кыргыз ССРнин эл артисттери А. Боталиев, К. Эшимбеков, республиканын эмгек сиңирген артисттери К. Мадемилова, Г. Уразбаева, А. Сарбагишев ж. б. сыяктуу белгилүү артисттер чыгышты

Annotation: The 1926 year entered the history of the Kyrgyz people as the year of birth of the nationalprofessional theater. Of the first Kyrgyz national cadres in the development of theatre art and education in Kyrgyzstan.Russian scene workers N.N. Elenin, D.D. Matsutsin and A.G. Poselyanin — the first teachers and directors of drama school, laid the foundations of professional skills. From the number of pupils of the first studios were such major actors as folk artists of the Kirghiz SSR A. Botaliev, K. Eshimbekov, honored artists of the Republic, Mademilova K., G. Urazbayeva, A. Sarbagishev and so on in the Kyrgyz State Drama Theatre.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Киргизский государственный ордена Ленина театр оперы и балета
Автор: составители Шахрай В. М., Куттубаев А.
Место и год издания: Москва: Московская правда, 1958.
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Киргизский театр оперы и балета был создан в 1936 году на базе музыкально-драматического театра. На первой декаде киргизского искусства в Москве в 1939 году были показаны опера «Айчурек» и музыкальные драмы «Алтын кыз» и «Аджал ордуна». Была высоко оценена работа молодого коллектива: театр был награжден орденом Ленина, ряду ведущих работников присвоены почетные звания, многие исполнители награждены орденами и медалями Союза ССР. Успеху первой киргизской декады способствовали композиторы В. Власов, А. Малдыбаев, В. Фере, либреттисты Д. Боконбаев, Д. Турусбеков, К. Маликов.

Аннотация: Кыргыз опера жана балет театры 1936-жылы музыкалык-драма театрынын базасында түзүлгөн. 1939-жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосунун биринчи декадасында «Айчүрөк» операсы жана «Алтын кыз» жана «Ажал ордуна» музыкалык драмалары көрсөтүлгөн. Жаш коллективдин эмгектери жогору бааланган: театр Ленин ордени менен сыйланган, бир катар алдыңкы кызматкерлерге ардак наамдар берилген, көп аткаруучулар ССР Союзунун ордендери жана медалдары менен сыйланышкан. Биринчи кыргыз декадасынын ийгилигин композиторлор В. Власов, А. Малдыбаев, В. Ферелер либреттисттер Ж. Бөкөнбаев, Ж. Турусбеков, К. Маликовдор арттырышкан.

Annotation: Kyrgyz Opera and Ballet Theatre was founded in 1936 on the basis of musical and Drama Theatre. The opera «Aichurek» and the musical drama «Altyn Kiz» and «Adjal Orduna» were shown in the first decade of the Kyrgyz art in Moscow in 1939. It was highly appreciated the work of the young staff: the theater was awarded the Order of Lenin, a number of leading employees were awarded honorary titles, many performers were awarded orders and medals of the USSR. To the success of the first decade of Kirghiz contributed such composers as V. Vlasov, Maldybaev, B. Feret, librettists Bokonbaev D., D. Turusbekov, K. Malikov.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Киргизская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова
Автор: составители Жеребков В. В., Хубларов Р. Х.
Место и год издания: Москва: Московская правда, 1958
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: С установлением Советской власти киргизское национальное искусство получило возможность расти и развиваться. Киргизская государственная филармония, созданная осенью 1936 года в г. Фрунзе, объединила такие музыкальные коллективы, как оркестр народных инструментов, Киргизский государственный хор, ансамбль комузистов, темир-комузистов, танцевальный коллектив, вокальный квартет, ряд выдающихся исполнителей киргизской народной песни и акынов-импровизаторов.

Аннотация: Кыргыз улуттук искусствосу Совет бийлигинин орношу менен өсүүгө жана өркүндөөгө мүмкүнчүлүк алды. 1936-жылы күзүндө түзүлгөн Кыргыз мамлекеттик филармониясы элдик инструменттер оркестри, Кыргыз мамлекеттик хору, комузчулар, темир-комузчулар, бий коллективи, вокалдык квартет, бир катар кыргыз элдик ырларды аткаруучулар жана акын-импровизаторлор сыяктуу музыкалык коллективдерди бириктирген.

Annotation: With the establishment of Soviet power, the Kyrgyz national art had the opportunity to grow and develop. Kyrgyz State Philharmonic, founded in the autumn of 1936 in Frunze joined such musical groups as an orchestra of folk instruments, Kyrgyz Statechoir, ensemble of Komuzists, Temir-komuzists, dance group, vocal quartet, a number of outstanding performers of folk songs and the Kyrgyz akyns improvisers.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Изобразительное искусство Киргизской ССР
Автор: Волосович С. Б.
Место и год издания: Москва: Советский художник, 1957
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Очерк, приуроченный к 40-летнему юбилею Советской власти и подведений некоторых итогов развития изобразительного искусства Киргизской ССР.

Аннотация: Совет бийлигинин 40 жылдык юбилейине карата Кыргыз ССРинин көркөм сүрөт искусствосун өнүктүрүүдөгү өткөргөн айрым жыйынтыктарынын очерки.

Annotation: Essay dedicated to the 40th anniversary of Soviet power and conclusions of some results of the development of the fine arts of the Kyrgyz SSR.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Музыкальная культура союзных Республик: Киргизская ССР
Автор: Виноградов В.
Место и год издания: Москва: Музгиз, 1957
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Выпуск серии «Музыкальная культура союзных республик», приуроченной к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, изданной Государственным музыкальным издательством, посвященной музыкальной культуре Киргизской ССР.

Аннотация: Кыргыз ССРнин музыкалык маданиятына арналган, Мамлекеттик музыкалык басма тарабынан басылган, Улуу Октябрь социалисттик ревалюциясынын 40 жылдыгына карата «Музыкальная культура союзных республик» сериясынын чыгарылышы.

Annotation: Release of the series of «Musical culture of the Union republics», dedicated to the 40-th anniversary of the Great October Socialist Revolution, published by the State music publishing, dedicated to music culture of the Kirghiz SSR.

 


Читать книгу полностью

Название: Искусство Советской Киргизии
Автор: редактор Рототаев А.
Место и год издания: Москва, Ленинград: Искусство, 1939
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Об итогах пройденного пути искусства Советской Киргизии, впитавшего в себя неизмеримые богатства народного творчества и воспринявшего классические образцы русского искусства.

Аннотация: Элдик чыгармачылыктын ченемсиз байлыгын өзүнө сиңирген жана орус искусствосунун классикалык үлгүлөрүн өздөштүргөн Советтик Кыргызстандын искусствосунун басып өткөн жолунун жыйынтыктары жөнүндө.

Annotation: About the results of the traversed path of art of the Soviet Kyrgyzstan, absorbing the immeasurable wealth of folk art and classical samples apprehended by the Russian art.

 


  Ф. А. Лещенко.
Киргизский государственный драматический театр. 1958
Читать книгу
  В. М. Шахрай, А. Куттубаев.
Киргизский государственный театр оперы и балета. 1958
Читать книгу
  В. В. Жеребков,
Р. Х. Хубларов.
Киргизская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова. 1958
Читать книгу
  С. Б. Волосович.
Изобразительное искусство Киргизской ССР. 1957
Читать книгу
  В. Виноградов.
Музыкальная культура союзных Республик: Киргизская ССР. 1957
Читать книгу
  А. Рототаев.
Искусство Советской Киргизии. 1939
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Киргизский ворсовый ковер
Автор: Уметалиева Д. Т.
Место и год издания: Фрунзе: «Илим», 1966
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В книге освещается история возникновения ковроткачества киргизского народа, развитие художественного наследия, декоративно-прикладного искусства с кратким описанием каждого его вида в отдельности. Рассказывается о замечательных традициях художественного ремесла: изделиях из войлока, металла, тканых изделиях, вышивке и узорной циновке. Также в книге описывается техника выделки национальных ковров, анализируются их художественные особенности.

Аннотация: Китепте кыргыз элинин килем токуу тарыхы, көркөм мурасынын өнүгүүсу, декоративдик прикладдык искусствонун ар бири өзүнчө сүрөттөлүү менен чагылдырылат. Кийизден, темирден, кездеме буюмдарынан, саймаланган жана оймолонгон сокмо буюмдардан жасалган көркөм кол өнөрчүлүктүн эң сонун салттарын айтат. Ошондой эле улутттук килем жасоонун техникасын баяндайт, алардын көркөм өзгөчөлүктөрүн талдайт.

Annotation: The book highlights the history of carpet weaving of the Kyrgyz people,the development of the artistic heritage, arts and crafts with their brief description of each species separately. It tells about the great tradition of artistic crafts: articles of felt, metal, woven products, embroidery and patterned mat. Also, the book describes the technique of manufacturing the national carpets, analyzes art their art features.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киргизский национальный узор
Автор: Рындин М. В.
Место и год издания: Ленинград-Фрунзе, 1948
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В альбоме представлены публикации основного собрания киргизского узора, составленные художником Михаилом Васильевичем Рындиным. Автор раскрывает исторические корни киргизского орнамента, количество основных элементов, законы их сочетаний, систему комбинаций.

Аннотация: Альбомдо сүрөтчү М. В. Рындин түзгөн кыргыз оймолорунун негизги жыйнактарында жарыяланган документтер көрсөтүлгөн. Автор кыргыз оймосунун тарыхый тамырын, негизги элементтеринин санын, сүрөт салуунун закондорун, айкалыштыруу системасын ачып берген.

Annotation: The album includes the publication of the main assembly of the Kyrgyz pattern created by the artist Mikhail Vasilyevich Ryndin. The author reveals the historical roots of Kyrgyz ornament, the number of major elements, laws of their combinations, combinations of the system.

 

                 
  Д. Т. Уметалиева.
Киргизский ворсовый ковер. 1966
Читать книгу
  М. В. Рындин.
Киргизский национальный узор. 1948
Читать книгу
                 
                         

                       
                         
  Российская Федерация                    
                                 
 

Читать книгу полностью

Название: Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский.
Автор: Георгиевский, Василий Тимофеевич.
Место и год издания: Санкт-Петербург : Ком. для устройства празднования трехсотлетия царствования дома Романовых, 1913.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: В книге рассказывается об истории и важнейших памятниках архитектуры и иконописания древних городов Владимиро-Суздальского княжества: Владимира, Суздаля, Переславля-Залесского. Большую ценность представляют описания исторических интерьеров храмов описываемых городов и их ризниц, в значительной степени разрушенных в советское время.

Annotation: The book tells us about history and the most important monuments of architecture and icon painting of the ancient cities and towns of Vladimir-Suzdal’ principality, namely of Vladimir, Suzdal, and Pereslavl-Zalessky. The descriptions of historical interiors of churches and cathedrals as well as of their sacristies, which were almost completely destroyed during Soviet times, are of considerable interest.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Очерки по истории древнерусскаго зодчества академика архитектуры.
Автор: Суслов, Владимир Васильевич.
Место и год издания: Санкт-Петербург: тип. А. Ф. Маркса, 1889.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Исследование известного русского архитектора и историка архитектуры, академика В. В. Суслова посвящено изучению памятников церковного зодчества России XII—XVIII вв. Внимание В. В. Суслова привлекают трехлопастная форма покрытия древнерусских церквей, встречающаяся в храмах Московского Кремля, Звенигорода, Великого Новгорода, Пскова и др.

Annotation: The research by V. V. Suslov, a famous Russian architect and architecture historian, is dedicated to the study of the Russian memorials of church architecture in XVII–XVIII cc. The object of the author’ s interest is the three-bladed shape of ancient Russian churches which can be found in the cathedrals of the Moscow Kremlin, Zvenigorod, Big Novgorod, Pskov and other cities of Russia.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Путеводитель по Московской святыне.
Автор: Рычин, Федор Иванович.
Место и год издания: М. : Типолитогр. И. Н. Кушнерева и К°, 1887.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Путеводитель по православным святыням Московского Кремля и его ближайших окрестностей. Описываются Успенский собор, патриаршая библиотека и ризница. Даются список чудотворных икон Москвы, статистические сведения о числе соборов, церквей и монастырей Москвы и численности московского духовенства.

Annotation: The guide represents the orthodox relics of the Moscow Kremlin and of its neighborhood. There is description of the cathedral of the Assumption, there are statistical data on number of Moscow cathedrals and churches as well as on the number of Moscow priesthood.

 


  

Читать книгу полностью

Название: История русскаго театра.
Автор: В. В. Каллаш, Н. Е. Эфрос.
Место и год издания: Москва: Книгоиздво «Объединение», 1914.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: В книге рассматриваются важнейшие вехи в становлении и развитии русского театра. Первый том охватывает период от его зарождения до конца XVIII в. Рассказывается о возникновении народной драмы, мистериальном театре XVII—XVIII вв., придворном театре царя Алексея Михайловича, театре времен Петра I и его преемников. Последние три главы книги посвящены обзору состояния русского театра екатерининской эпохи.

Annotation: The book describes the most important milestones in a formative and a development stage; it embraces the period from the origin of Russian theater till the end of XVIII c. Origination of the folk drama, pageant theater of the XVII–XVIII cc., Czar Aleksey Mikhailovitch’s court theater, theater during reign of Peter the Great and of his successors.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Живописный священный Кремль Московский.
Место и год издания: Москва: изд. Мунина-Золотова, 1863.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Издание представляет собой оригинальное сочетание путеводителя по Московскому Кремлю, кратко описывающего все его главные памятники и панорамы. Предполагалось, что девять литографий альбома, склеенные вместе, составят единую панораму Кремля и окрестностей более восьми аршин длиной (около 6 м).

Annotation: The publication has to be the ingenious combination of a guidebook about the Moscow Kremlin with all its monasteries, churches, cathedrals, palaces and of its views. Nine lithograph works of the album having been glued together were supposed to make the single panorama of the Kremlin and its surroundings; the size of the picture was expected as 6 m length.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Древности Российскаго государства, изданныя по высочайшему повелению.
Место и год издания: Москва, 1849—1853.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Иллюстрированный свод памятников старины, ставший результатом многолетней деятельности живописца, археолога и реставратора Федора Григорьевича Солнцева (1801—1892) по изучению, атрибутированию и зарисовке древностей, сохранившихся в монастырях, церквях и государственных хранилищах европейской части России.

Annotation: An Illustrated corpus of antiquities being preserved in monasteries, churches and state repositories of Russia. The title boasts with 508 wash drawings and sketches of Feodor Solntsev (1801—1892), the Russian artist, archeologist and instaurator, who studied the antiquities — the state regalia as icons, tsars’ and church clothes, ancient arms, armor suits, ancient Russian architecture monuments etc.

 

 
  В. Т. Георгиевский.
Владимир, Суздаль,
Переславль-Залесский,
1913
Читать книгу
  В. В. Суслов.
Очерки по истории
древнерусскаго
зодчества, 1889
Читать книгу
  Ф. И. Рычин.
Путеводитель по Московской святыне,
1887
Читать книгу
  В. В. Каллаш, Н. Е. Эфрос.
История русскаго театра, 1914
Читать книгу
  Живописный священный
Кремль Московский,
1863
Читать книгу
  Древности Российскаго
государства, 1849—1853
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. Ч. 3: Петербург эпохи Александра I и Николая I, 1801—1855 г.
Автор: Ю. И. Шамурин.
Место и год издания: Москва: Образование, 1913.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Третий выпуск серии альбомов «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей» посвящен архитектуре и скульптуре эпохе классицизма и ампира. Рассмотрено творчество таких известных архитекторов, как: Джакомо Кваренги, Жан Тома де Томон, Андрей Воронихин, Карл Росси, Огюст Монферран, Андреян Захаров, Василий Стасов, а также скульптора Петра Клодта.

Annotation: The 3rd part of «A Historical panorama of St. Petersburg and its surroundings» album set is devoted to architecture and statuary art of classism and empire style epoch (Giacomo Antonio Domenico Quarenghi (Guarenghi); Jean-François Thomas de Thomon; Andrey Voronikhin; Carlo di Giovanni Rossi; Henri Louis Auguste Ricard de Montferrand; Andreyan Zakharov; Vassiliy Stasso, Peter Clodt von Jürgensburg.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. Ч. 7: Царское село.
Автор: Успенский, А. И.
Место и год издания: Москва: Образование, 1912.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Царское село — резиденция российских императоров в окрестностях Санкт-Петербурга. Основано в 1710 г., в настоящее время музей-заповедник. Седьмой выпуск серии альбомов «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей» посвящен истории, дворцовой архитектуре и парковому искусству Царского села. Издание содержит 40 фото-тинто-гравюр на отдельных листах.

Annotation: Tsarskoe Selo was the residence of Russian Emperors; it is located in Saint-Petersburg neighborhood. The residence was founded in 1710; nowadays it has to be the conservancy area. The 7th issue of the «Historical panorama of Saint-Petersburg and its surroundings» album set is dedicated to the history, palace architecture and park building art of Tsarskoye Selo. The album comprises 40 separate photogravures.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. Ч. 8: Петергоф, Ораниенбаум и Гатчина.
Автор: А. И. Успенский.
Место и год издания: Москва: Образование, 1913.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Восьмой выпуск серии альбомов «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей» посвящен истории, дворцовой архитектуре и парковому искусству Петергофа, Ораниенбаума и Гатчины. Издание содержит 33 фото-тинто-гравюры на отдельных листах.

Annotation: The 8th album of the «A historical panorama of Saint-Petersburg and its surroundings» is devoted to the history, palace architecture and park building art of Peterhof, Oranienbaum and Gatchina towns. The album has 33 separate photogravures.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. Ч. 8[а] : Вокруг Петербурга: (Елагин дворец, Строганова дача, беседка на Пулковой горе, Пелла, Ропша, церкви в окрестностях Царского Села).
Автор: А. И. Успенский.
Место и год издания: Москва: Образование, 1914.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Елагин дворец — резиденция российских императоров, с начала ХХ в. — резиденция премьер-министров, в настоящее время — музей. Издание содержит 36 фото-тинто-гравюр на отдельных листах. Особую ценность имеют изображения интерьеров пострадавшего во время Второй мировой войны Елагина дворца и снесенной в 1908 г. Строгановой дачи.

Annotation: The album shows the following residences of Russian emperors: Yelagin’s Palace (the residence of prime ministers since the beginning of the XX c.) which nowadays has to be the conservatory museum. The album has 36 separate photogravures. The most valuable are the images of Yelagin’s Palace, partly destroyed during the World War II, and Stroganov’s country house, demolished in 1908.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей. Ч. 9: Новый Петербург.
Автор: А. И. Успенский.
Место и год издания: Москва: Образование, 1915.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Девятый выпуск серии альбомов «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей» посвящен архитектуре и монументальной скульптуре Санкт-Петербурга второй половины ХIХ — начала ХХ в. Особую ценность представляет изображение здания Германского посольства с разрушенной в 1914. скульптурной группой «Диоскуры» работы немецкого скульптора Эрдмана Энке. Издание содержит 31 фото-тинто-гравюру на отдельных листах.

Annotation: The 9th album of «The historical panorama of Saint-Petersburg and its surroundings» album set is devoted to architecture and monumental statues of Saint-Petersburg, the capital of Russia in 1712–1918 and the residence of Russian emperor since the second half of the XIX c. till the beginning of the XX c. The album has 31 separate photogravures.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей / [С предисл. Г. Балицкого]. Ч. 10: Зимний дворец.
Автор: А. И. Успенский.
Место и год издания: Москва: Образование, [191-].
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Зимний дворец на Дворцовой набережной Санкт-Петербурга — официальная зимняя резиденция российских императоров. Десятый выпуск серии альбомов «Историческая панорама Санкт-Петербурга и его окрестностей» содержит 29 фото-тинто-гравюр на отдельных листах, представляющих фасады и интерьеры Зимнего дворца. Особую ценность имеют изображения интерьеров, утраченных или измененных после революции 1917 г.

Annotation: The 10th part of the «The historical panorama of Saint-Petersburg and its surroundings» album set has 29 separate photogravures demonstrating interiors of the Winter Palace. His most valuable photogravures show interiors which were lost beyond recall or crucially changed after the Great October revolution.

 

 
  Ю. И. Шамурин.
Историческая панорама
Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Ч. 3: Петербург эпохи
Александра I и Николая I,
1913
Читать книгу
  А. И. Успенский.
Историческая панорама
Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Ч. 7: Царское село, 1912
Читать книгу

  А. И. Успенский.
Историческая панорама
Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Ч. 8: Петергоф, Ораниен-
баум и Гатчина, 1913
Читать книгу
  А. И. Успенский.
Историческая панорама
Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Ч. 8[а]: Вокруг Петербурга,
1914
Читать книгу
  А. И. Успенский.
Историческая панорама
Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Ч. 9: Новый Петербург, 1915
Читать книгу
  А. И. Успенский.
Историческая панорама
Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Ч. 10: Зимний дворец, 191-?
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Петергоф, его парк, его дворцы, его фонтаны в прошлом и настоящем.
Автор:
Муханов, К. М.
Место и год издания:
Санкт-Петербург; Москва: т-во М. О. Вольф, ценз. 1894.
Фондодержатель:
Российская государственная библиотека.

Аннотация: Петергоф — загородная резиденция российских императоров в окрестностях Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Основана императором Петром I. Дворец окружен парками, украшенными фонтанами. Самый знаменитый фонтан — «Самсон» — символизирует победу русских войск над шведами под Полтавой в 1709 г. Особую ценность представляет изображение Нижней дачи, пострадавшей во время Второй мировой войны и разрушенной в 1961 г.

Annotation: Peterhoff had to be the Russian emperors’ country retreat located in Saint-Petersburg suburbs at the Gulf of Finland. It was founded by Peter the Great. Petergof is surrounded by parks with plenty of fountains among which is famous Samson-fountain. One of the most precious illustrations is the image of the Lower country house heavily suffered during WWII and completely destroyed in 1961.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. И. Толстым и Н. П. Кондаковым. Выпуск 4: Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева.
Место и год издания: СПб., 1891.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Целью совместного исследования русского нумизмата и археолога графа Ивана Ивановича Толстого и историка византийского и древнерусского искусства академика Никодима Павловича Кондакова стал поиск истоков древнерусского искусства. В четвертом выпуске опубликовано 168 рисунков предметов древности, найденных на территории Южной России, Кавказа и Крыма.

Annotation: A joint research on the issues of Ancient Russian Art was accomplished by the count Ivan I. Tolstoy, a famous coin collector in Russia, also an archaeologist and Nikodim P. Kondakov. Among its predecessors are the art of epichristian artisans and that of the cross related cultures of the Crimea and of the Caucasus, representing the periphery of the ancient world.

 

  
               
  К. М. Муханов.
Петергоф, его парк,
его дворцы, его фонтаны
в прошлом и настоящем,
1894
Читать книгу
  Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева, 1891
Читать книгу
             
 
                         
                         
                         
  Украина                  
                                 
 

Читать книгу полностью

Название: Искусство древней Руси — Украины.
Автор: Шмит Ф. И.
Место и год издания: Харьков : Союз, 1919 (Тип. Я. П. Фишганга).
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данное издание посвящено истории русского искусства в контексте всей русской истории. Особенное внимание уделяется древнерусской деревянной архитектуре, храмовой архитектуре и христианству на Руси в целом. Издание дополнено тематическими иллюстрациями.

Анотація: Дане видання присвячене історії російського мистецтва в контексті всієї російської історії. Особлива увага приділяється давньоруській дерев’яній архітектурі, храмовій архітектурі та християнству на Русі загалом. Видання доповнене тематичними ілюстраціями.

Annotation: This edition is devoted to the history of Russian art in the context of whole Russian history. Attention is mostly paid to the old wooden architecture, temple architecture and Christianity in Russia in general. The edition is supplemented with thematic illustrations.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Киев : [фотоальбом репрод.]. — [Б. м. : б. и., 18—]. — 26 л. : репрод.
Место и год издания: Б. м. : б. и., [18—].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация является уникальным сборником репродукций работ разных художников. Но объединяет все эти произведения то, что посвящены они Киеву. В сборнике содержатся акварели, масляные, графические и другие изображение таких легендарных мест столицы, как Университет св. Владимира (ныне КНУ им. Т. Шевченко), Николаевский цепной мост (не сохранился до наших дней), Национальный художественный музей Украины, Киево-Печерская лавра и другие.

Анотація: Дана публікація є унікальною збіркою репродукцій робіт різноманітних художників. Але об’єднує всі ці твори те, що присвячені вони Києву. У збірці містяться акварельні, олійні, графічні та інші зображення таких легендарних місць столиці, як Університет св. Володимира (нині КНУ ім. Т. Шевченка), Миколаївський ланцюговий міст (не зберігся до нашого часу), Національний художній музей України, Києво-Печерська лавра та ін.

Annotation: This article is a unique collection of reproductions of works of various artists. But, the identical feature of all these works is that fact, that all of them are devoted to Kyiv. This collection contains watercolor, oil, graphical and other images such legendary places of the capital as the St. Vladimir University (Shevchenko KNU), Mykolayevskyi chain bridge (not survived to our time), the National Art Museum of Ukraine, Kyiv Pechersk Lavra, and others.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Памятники украинского искусства XVIII века.
Автор: Макаренко, Николай.
Место и год издания: СПб. : Тип. Санкт-Петербург. Градоначальства, 1908.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данное издание является трудом выдающегося украинского археолога и искусствоведа Николая Емельяновича Макаренко. Впервые представленные статьи были опубликованы в журнале «Зодчий» в 1908 году в Петербурге. Они рассматривают казацкий период истории Украины и то, какие памятники искусства оставила после себя эта эпоха ( XVIII ст.). основным объектом исследования является Покровская церковь — анализируется ее строение, украшение. Содержится большое количество иллюстраций (снимков экстерьера и интерьера, чертежей и т. д.).

Анотація: Дане видання є працею видатного українського археолога і мистецтвознавця Миколи Омеляновича Макаренка. Вперше представлені статті були опубліковані у журналі «Зодчий» у 1908 році у Петербурзі. Вони розглядають козацький період історії України і те, які пам’ятки мистецтва залишила по собі ця доба ( XVIII ст.). Основним об’єктом дослідження є Покровська церква — аналізується її побудова, оздоблення. Міститься велика кількість ілюстрацій (знімків екстер’єру та інтер’єру, креслень тощо).

Annotation: This edition is the work of M.Makarenko, a prominent Ukrainian archaeologist and art critic. Articles presented in the book were firstly published in the journal «Zodchij» in 1908 in St. Petersburg. They were devoted to the Cossack period in the history of Ukraine, and works of art left by this era (XVIII c.). The main object of the study was the Pokrovska Church. Its architecture and decoration are analyzed. The book contains a large number of illustrations (photos of its exterior and interior design, drawings, etc.).

 


  

Читать книгу полностью

Название: Український театр: попул. нарис історії укр. театру.
Автор: Кисіль Ол.
Место и год издания: Київ: Книгоспілка, 1925.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: В данном очерке представлен популярный обзор развития украинского театра и драмы от начала его основания. В нем содержится преимущественно фактический материал и общие сведения, которые помогут сориентироваться в знакомстве с прошлым украинского театра.

Анотація: У нарисі подається популярний огляд розвитку українського театру й драми від початку його заснування. В ньому міститься переважно фактичний матеріал і найзагальніші відомості, що допоможуть зорієнтуватись у знайомстві з минулим українського театру.

Annotation: This essay tells about a popular overview of the Ukrainian theatre and drama from the beginning of its foundation. Mostly it contains factual material and general information, which will help to navigate with the backward of the Ukrainian theatre.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Театр ім. Марії Заньковецької, 1922–1932.
Место и год издания:
Київ: Мистецтво, 1933.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный материал посвящен 10-летию со дня основания театра им. М. Заньковецкой. Во вступительной части театровед Петр Рулин подает картину состояния театрального искусства в советской Украине того времени. Издание также содержит воспоминания известных театральных деятелей о своей работе в театре: художественного руководителя и соучредителя театра режиссера Бориса Романицкого, режиссера и педагога Ивана Чабаненко, прозаика Ивана Ткачука и других. Последний раздел посвящен истории театра.

Анотація: Даний матеріал присвячений 10-річчю від дня заснування театру ім. М. Заньковецької. У вступній частині театрознавець Петро Рулін подає картину тогочасного стану театрального мистецтва в радянській Україні. Видання містить також спогади відомих театральних діячів щодо своєї роботи в театрі: мистецького керівника і співзасновника театру режисера Бориса Романицького, режисера і педагога Івана Чабаненка, прозаїка Івана Ткачука та інших. Останній розділ присвячений історії театру.

Annotation: This material is devoted to the 10-th anniversary of the foundation of Zankovetska theatre. In the introduction the theatrical critic Peter Rulin presents a picture of contemporary theatre in the Soviet Ukraine. The publication also contains reminiscences of famous theatrical figures concerning their work in the theater: artistic director and co-founder of the theatre director Boris Romanytskiy, director and teacher John Chabanenko, writer John Tkachuk and others. The last section is devoted to the history of the theatre.

 


  

Читать книгу полностью

Название: Сборник снимков с предметов древности, находящихся в г. Киеве в частных руках.
Место и год издания: Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1891.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Составители сборника и авторы предисловия — киевский археолог-любитель Н. Леопардов и нумизмат Н. Чернев. В часть I этого выпуска вошли фототипные снимки крестов, образков, других религиозных предметов и краткие описания их. Часть II — изображения предметов бронзового века (топоры, ножи), а также иудейских каббалистических амулетов и монет. Часть III «О печати царева мужа» содержит изображение и описание Дрогичинских товарных пломб. Все снимки сделаны в натуральную величину или с необходимым уменьшением.

Анотація: Упорядники збірки й автори передмови — київський археолог-аматор Леопардов і нумізмат Чернєв. До частини I цього випуску увійшли фототипні знімки хрестів, образків, інших релігійних предметів і короткі описи їх. Частина II — зображення предметів бронзового століття (сокири, ножі), а також іудейських кабалістичних амулетів і монет. Частина III «О печати царева мужа» містить зображення та опис Дрогичинських товарних пломб. Усі знімки зроблені в натуральну величину або з необхідним зменшенням.

Annotation: The organizers of collection and the authors of preamble is the Kyiv amateur archaeologist for leopard and numismatist Chernyev. The prototypes’ images of crosses, sacred image and other religious items and brief descriptions of them are included to Part I of this release. Part II is the image of the Bronze Age (axes, knives), and Jewish Cabalistic amulets and coins. The part III «About signet a king’s man» contains the image and description of the Drohychynsky commercial seals. All photographs are made in full size or with the necessary reduction.

 


 
  Ф. И. Шмит.
Искусство древней Руси — Украины, 1919
Читать книгу
  Киев, фотоальбом репродукций, 18—
Читать книгу
  Н. Макаренко.
Памятники украинского искусства XVIII века, 1908
Читать книгу
  Ол. Кисіль.
Український театр, 1925
Читать книгу
  Театр ім. Марії Заньковецької, 1933
Читать книгу
  Сборник снимков с предметов древности, 1891
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Портреты Н. В. Гоголя.
Место и год издания: Москва: К. А. Фишер, 1909.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: К столетию выдающегося писателя (1909) под наблюдением Общества любителей российской словесности издано собрания портретов Н. В. Гоголя. Цель этого издания собрать воедино все портреты писателя, написанные с натуры и документально подтвержденные.

Анотація: До століття видатного письменника (1909) під наглядом Об’єднання любителів російської словесності видано збірку портретів Н. В. Гоголя. Мета цього видання зібрати воєдино усі портрети письменника, які написані з натури та мають документальне підтвердження.

Annotation: To the centenary of an outstanding writer (1909) under the supervision of the Society of Russian literature published collection of portraits of Nikolai Gogol. The purpose of this publication to bring together all the portraits of the writer, written from life and documented.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Золотарська оправа книжки в XVI–XIX століттях на Україні.
Автор:
Щербаківський Д.
Место и год издания: Київ: [б. в.], 1924.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Украинский этнограф, археолог, музейный деятель, исследователь украинского искусства Даниил Щербаковский в представленном труде подает информацию про оправы Евангелий от XVI в. до упадка золотарства во второй половине ХVIII в. Упоминаются самые выдающиеся мастера этого дела, рассматриваются самые интересные образцы оправ. Текст дополнен снимками оправ, которые описываются в тексте.

Анотація: Український етнограф, археолог, музейний діяч, дослідник українського мистецтва Данило Щербаківський у представленій праці подає інформацію про оправи Євангелій від XVI ст. до занепаду золотарства у другій половині ХVIII ст. Згадуються найвидатніші майстри цієї справи, розглядаються найцікавіші зразки оправ. Текст доповнений знімками оправ, що описуються у статті.

Annotation: In his work Danylo Shcherbakivs’kyj, a Ukrainian ethnographer, archaeologist, museum worker, and researcher of Ukrainian Art, proposes information on bindings and applied covers of the Gospels of the XVI century up to the period of decline of the craftsmanship in precious metals in the second part of the ХVIII century. The most outstanding masters of the craftsmanship are mentioned and the most interesting examples are considered. The text is supplemented with pictures of the applied covers.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Київські архитекти XVIII віку
Автор: Ернст, Федір
Место и год издания: Київ, 1918
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: В первой главе книги известного украинского искусствоведа рассмотрена деятельность придворных архитекторов — представителей барокко: митрополита Рафаила Заборовского, при котором была заложена Андреевская церковь, Иоганна Готфрида Шеделя, прославившегося как архитектор Лаврской колокольни, а также А. В. Квасова, И. Ф. Мичурина. Вторая глава посвящена архитекторам-киевлянам Стефану Ковниру и Ивану Григоровичу-Барскому, автору Покровской церкви и многих светских зданий.

Анотація: У першому розділі книги видатного українського мистецтвознавця розглянуто діяльність «придворних» архітекторів — представників бароко: митрополита Рафаїла Заборовського, за часів якого відбулося закладення Андріївської церкви, Іогана Готфріда Шеделя, що уславився як архітектор Лаврської дзвіниці, а також А. В. Квасова, І. Ф. Мічуріна. Другий розділ присвячено архітекторам-киянам Стефану Ковніру та Івану Григоровичу-Барському, який є автором Покровської церкви і багатьох світських будівель.

Annotation: The works of «court» architects, who are representatives of Baroque: Metropolitan Raphael Zaborowski, in which it was layed the St. Andrew’s Church, Iohana Shedel Gottfried, who began famous as the architect of the Lavra Bell Tower, and A. V. Kvasova, I. F. Michurin were edited with the famous Ukrainian art critic in the first chapter. The second chapter is dedicated to Kyiv architectors S. Kovnir and I. G. Barsky, who is the author of the Pokrov Church and other secular buildings.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Луцкий замок
Автор: Лукомский Г. К.
Место и год издания: Петроград, 1917
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Данная публикация посвящена одному из семи чудес Украины — Замку Любарта или Луцкому замку. Это памятник архитектуры и истории национального значения, один из самых больших и лучше всего сохранившихся в Украине замков. В издании бегло описывается история создания Малого замка, но самое большое внимание уделяется именно Большому, или Верхнему, замку, его функциям, особенностям строения, архитектурным элементам. Содержатся снимки разных частей сооружения.

Анотація: Дана публікація присвячена одному з семи чудес України — Замку Любарта або Луцькому Замку. Це пам’ятка архітектури та історії національного значення, один з найбільших та найкраще збережених в Україні замків. У виданні побіжно описується історія створення Малого Замку, але найбільша увага приділяється саме Великому або Верхньому Замку, його функціям, особливостям побудови, архітектурним елементам. Містяться знімки різних частин споруди.

Annotation: This publication is dedicated to one of seven wonders of Ukraine — Lubart Castle and Castle of Lutsk. This is the monument of architecture and history of national importance, the one of largest and best preserved castles in Ukraine. The history of building up Little Castle is described in issue, but the most attention is paid to the Great or Upper Castle, its functions, the special features of building, architectural elements. There are images of different parts of the building.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Галиция в её старине: очерки по истории архитектуры XII–XVIII вв. и рисунки Г. К. Лукомского
Автор: Лукомский Г. К.
Место и год издания: Петроград, 1915
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Представленная публикация содержит очерки по истории архитектуры ХІІ—XVIII ст. и рисунки русского историка, искусствоведа и художника Г. К. Лукомского. Автор описывает свои визиты в галицкие города, сравнивает их с самыми большими европейскими столицами, отмечает особенности архитектуры этих городов, влияние западных тенденций на Галицию. Особенной ценностью данного издания являются авторские иллюстрации, изображающие достопримечательности и просто живописные места Кракова, Львова, Перемышля и др.

Анотація: Представлена публікація містить нариси з історії архітектури ХІІ—XVIII ст. та малюнки російського історика, мистецтвознавця та художника Г. К. Лукомського. Автор описує свої візити до галицьких міст, порівнює їх із найбільшими європейськими столицями. Зазначаються особливості архітектури відвіданих міст, вплив західних тенденцій на Галичину. Особливою цінністю даного видання є авторські ілюстрації, що зображують пам’ятки та просто живописні місця Кракова, Львова, Перемишля та ін.

Annotation: The book contains essays on the history of the architecture of XII—XVIII centuries and about drawings of G. K. Lukoms’ky, a Russian historian, art critic and artist. The author describes his visits to Halychyna cities and compares them with the greatest European capitals, tells about architectural features of these cities, the influence of Western trends in Halychyna. Particular value of the book presents author’s illustrations of sights and picturesque places in Krakow, Lvov, Przemysl, etc.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Фрески северного притвора Софийского собора в Киеве
Автор: Мясоедов В.
Место и год издания: Петроград, 1915
Фондодержатель:
Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Фрески Софийского собора в Киеве представляют собой не менее художественную ценность, чем его мозаика. В данной работе автором представлены разборы фресок северного притвора Святой Софии, поражающих своим изумительным мастерством и красотою, и являющихся одним из лучших образцов византийской декоративной живописи зрелого стиля. Эти фрески были найдены ещё в 1882 г. А. В. Праховым на двух арках, уцелевших от древней открытой галереи.

Анотація: Фрески Софійського собору в Києві є не менш художньою цінністю, ніж його мозаїка. У даній роботі автором представлені розбори фресок північного притвору Святої Софії, що вражають своєю чудовою майстерністю і красою, і являються одним з кращих зразків візантійського декоративного живопису зрілого стилю. Ці фрески були знайдені ще в 1882 р. А. В. Праховим на двох арках, що вціліли від стародавньої відкритої галереї.

Annotation: The frescoes of St. Sophia Cathedral in Kiev are no less artistic value than the mosaic. In this paper, the author analyzes are frescoes of the northern vestibule of Hagia Sophia, hitting his amazing skill and beauty, and is one of the finest examples of Byzantine decorative painting mature style. These frescoes have been found as far back as 1882, AV Prahov two arches, the survivors of the ancient public gallery.

 

 
  Портреты Н. В. Гоголя, 1909
Читать книгу
  Д. Щербаківський.
Золотарська оправа книжки в XVI—XIX століттях на Україні, 1924
Читать книгу
  Ф. Ернст.
Київські архитекти XVIII віку, 1918
Читать книгу
  Г. К. Лукомский.
Луцкий замок, 1917
Читать книгу
  Г. К. Лукомский.
Галиция в её старине, 1915
Читать книгу
  В. Мясоедов.
Фрески северного притвора Софийского собора в Киеве, 1915
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Основні риси українського мистецтва
Автор: Модзалевський В.
Место и год издания: Чернігів, 1918
Фондодержатель:
Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Данное издание анализирует характерные особенности украинского искусства, причины его самобытности на примере произведений второй половины XVII ст. Рассматриваются памятники архитектуры (в основном храмовой), произведения прикладного искусства, такие как полотенца, скатерти, ковры, предметы гончарства, резьбы и т. д. Также анализируется старинная украинская живопись (в основном религиозная или портретная). Издание дополнено тематическими иллюстрациями.

Анотація: Дане видання аналізує характерні особливості українського мистецтва, причини його самобутності на прикладі творів другої половини XVII ст. Розглядаються пам’ятки архітектури (здебільшого храмової), витвори прикладного мистецтва, такі як рушники, скатертини, килими, предмети гончарства, різьбярства тощо. Також аналізується старовинний український живопис (здебільшого релігійний або портретовий). Видання доповнене тематичними ілюстраціями.

Annotation: This issue analyzes characteristics of Ukrainian art, the reasons of its originality on example compositions of the second half XVII. The monuments of architecture (for the most part temple), works of applied art, such as towels, tablecloths, carpets, articles of pottery, carving and more are considered. Ancient Ukrainian painting (for the most part religious or portrait) is also analyzed. The issue is supplemented with thematic illustrations.

 

 

Читать журнал полностью № 1
Читать журнал полностью № 2
Читать журнал полностью № 3
Читать журнал полностью № 4—5
Читать журнал полностью № 6

Название: Архітектура Радянської України: орган Спілки радян. архітекторів УРСР
Место и год издания: Киев, Мистецтво, 1938
Фондодержатель:
Национальная парламентская библиотека Украины

Анотація: На виконання рішень Першого з’їзду архітекторів УРСР (1938), правління Спілки радянських архітекторів УРСР розпочало видавництво щомісячного спеціалізованого журналу. Видання розглядає, як економічно-фінансову сторону галузі архітектури, так і історію забудови і планування Києва в дореволюційний період, будівництво народного житла в Україні, практичні поради щодо використання цегли, керамічної мозаїки тощо. Обов’язковими для того часу є матеріали, присвячені діяльності КП(б)У. З огляду на історичні реалії, це періодичне видання є цікавим доповненням до історії радянських часів.

Аннотация: Выполняя решения Первого съезда архитекторов УССР (1938), правление Союза советских архитекторов УССР начало издательство ежемесячного специализированного журнала. Издание рассматривает, как экономически-финансовую сторону сферы архитектуры, так и историю застройки и планирования Киева в дореволюционный период, строительство народного жилья в Украине, вопрос жилищного строительства, народной архитектуры, архитектурных кадров и т. д. Обязательными для того времени являются материалы, посвященные деятельности КП(б)У. Учитывая исторические реалии, это периодическое издание является интересным дополнением к истории советских времен.

Annotation: Following the decisions of the First Congress of Architects of Ukraine (1938), the Board of the Union of Soviet Architects of UkSSR started publishing a monthly specialized journal. Thе issue examines economic and financial problems of architecture and the history of Kyiv city development and planning in the pre-revolutionary period, construction of popular housing in Ukraine, practical advice on the use of bricks, ceramic tiles, etc. Materials on the CP(b)U activities were mandatory for that time. Given the historical realities this periodical represents an interesting addition to the Soviet era history.

 

 

Читать журнал полностью № 2
Читать журнал полностью № 4
Читать журнал полностью № 5
Читать журнал полностью № 6
Читать журнал полностью № 7

Название: Архітектура Радянської України: орган Спілки радян. архітекторів УРСР
Место и год издания: Киев, Мистецтво, 1940
Фондодержатель:
Национальная парламентская библиотека Украины

Анотація: На виконання рішень Першого з’їзду архітекторів УРСР (1938), правління Спілки радянських архітекторів УРСР розпочало видавництво щомісячного спеціалізованого журналу. Видання розглядає, як економічно-фінансову сторону галузі архітектури, так і історію забудови і планування Києва, будівництво народного житла в Україні, частину матеріалу присвячено новітній архітектурі Києва, а також цікавому закордонному досвіду. Обов’язковими для того часу є матеріали, присвячені діяльності КП(б)У. З огляду на історичні реалії, це періодичне видання є цікавим доповненням до історії радянських часів.

Аннотация: Выполняя решения Первого съезда архитекторов УССР (1938), правление Союза советских архитекторов УССР начало издательство ежемесячного специализированного журнала. Издание рассматривает, как экономически-финансовую сторону сферы архитектуры, так и историю застройки и планирования Киева, строительство народного жилья в Украине, вопрос жилищного строительства, народной архитектуры, архитектурных кадров, часть материала посвящена новейшей архитектуре Киева, а также интересному зарубежному опыту. Обязательными для того времени являются материалы, посвященные деятельности КП(б)У. Учитывая исторические реалии, это периодическое издание является интересным дополнением к истории советских времен.

Annotation: Following the decisions of the First Congress of Architects of Ukraine (1938), the Board of the Union of Soviet Architects of UkSSR started publishing a monthly specialized journal. Thе issue examines economic and financial problems of architecture and the history of Kyiv city development and planning in the pre-revolutionary period, construction of popular housing in Ukraine, materials are devoted to Kiev city modern architecture, as well as interesting international experience in this field. Materials on the CP(b)U activities were mandatory for that time. Given the historical realities this periodical represents an interesting addition to the Soviet era history.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Богатыри и витязи русской земли : по былинам, сказаниям и песням.
Место и год издания: СПб.: Изд. Т-ва М. О. Вольф, 1911.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленная публикация является сборником древнерусских былин, героями которых были могучие и бесстрашные богатыри: Вольга Святославович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и др. Вступительная статья к этому сборнику объясняет происхождение слова «былина» верой народа в существование этих героических персонажей. Кроме произведений, издание содержит черно-белые и цветные иллюстрации, демонстрирующие сцены из былин.

Анотація: Представлена публікація є збіркою давньоруських билин, героями яких були могутні та безстрашні богатирі: Вольга Святославович, Ілля Муромець, Добриня Нікітич, Альоша Попович та ін. Вступна стаття до цієї збірки пояснює походження слова «билина» вірою народу в існування цих героїчних персонажів. Окрім творів, видання містить чорно-білі та кольорові ілюстрації, які демонструють сцени з билин.

Annotation: The book is a collection of ancient bylines (tales). The bylina heroes were mighty and fearless bogatyrs (warriors): Volga Svyatoslavovych, Ilia of Murom, Dobrynya Nikitych, Alyosha Popovych, etc. An introductory article to this collection explains the origin of the word bylina by a faith of people in the real existence of the heroic characters. Besides bylines, the book contains black and white and color illustrations of scenes from bylines.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Народное искусство подольских украинцев.
Автор: А. Зарембский.
Место и год издания: Л.: Изд. Гос. рус. музея, 1928.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный труд является исследованием подольского быта, а точнее, того, как подоляне украшали свой быт разнообразными росписями, коврами, вырезанными из бумаги фигурками и т. д. Рассматривается связь народного искусства Подолья со всей Украиной, а также прослеживается влияние соседских держав (Румыния, Польша). Анализируется техника бытовой росписи, разнообразие орнаментов, использование природных материалов.

Анотація: Дана праця є дослідженням подільського побуту, а точніше того, як подоляни прикрашали свій побут різноманітними розписами, килимами, витинанками тощо. Розглядається звязок народного мистецтва Поділля з усією Україною, а також простежується вплив сусідських держав (Румунія, Польща). Аналізується техніка побутового розпису, різновид орнаментів, використання природних матеріалів.

Annotation: This work is a study of Podil life, or rather how inhabitants of this region decorate their daily life with a variety of paintings, carpets, carved figurines made of paper, etc. The connection of folk art of the region with the folk art from all over Ukraine and influence of neighboring states (Romania, Poland) are traced.The technique of household painting, a variety of ornaments, the use of natural materials are analyzed.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Золотий вік українського театру
Автор: Чарнецький, Степан
Место и год издания: Львів: З друк. Ставропіг. ін-ту під управою Ю. Сидорака, 1916
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: В этом издании идет речь о Театре Украинской Беседы (до 1914 г.: Театр Русской Беседы) — первом украинском профессиональном театре 1864–1924 гг., который был создан и содержался организацией Украинская (Русская) Беседа во Львове. Также рассказывается о золотом веке этого театра за период правления украинских актеров и режиссеров Ивана Биберовича и Ивана Гриневецкого с 1882 г. по 1892 г.

Анотація: В цьому виданні йдеться мова про Театр Української Бесіди (до 1914 р.: Театр Руської Бесіди) — перший український професійний театр 1864–1924 рр., що був створений і утримуваний товариством Української (Руської) Бесіди у Львові. Також розповідається про «золотий вік» цього театру за період директорства українських акторів та режисерів Івана Біберовича й Івана Гриневецького з 1882 р. до 1892 р.

Annotation: This publication deals with the Ukrainian Theatre Conversation (until 1914: Theater Russian Conversation) — the first Ukrainian professional theater years 1864-1924. That was created and kept the organization Ukrainian (Russian) Interview in Lvov. Also discusses the golden age of this theater for the period of Ukrainian actors and directors Ivan and Ivana Biberovicha Grinevetsky from 1882 to 1892.

 

 
  В. Модзалевський.
Основні риси українського мистецтва, 1918
Читать книгу
  Архітектура Радянської України, 1938
Читать № 1, 2, 3, 4—5, 6
  Архітектура Радянської України, 1940
Читать № 2, 4, 5, 6, 7
  Богатыри и витязи русской земли: по былинам, сказаниям и песням, 1911
Читать книгу
  А. Зарембский.
Народное искусство подольских украинцев, 1928
Читать книгу
  С. Чарнецький.
Золотий вік українського театру
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Из истории русской драмы
Автор: Резанов В. И.
Место и год издания: Москва: Синод. тип., 1910
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Данное издание исследует российские школьные спектакли и влияние на них учебных заведений ордена Иисуса. Иезуиты сумели превратить школьную драму в действенное средство пропаганды собственных идей, предав спектаклям блеска и привлекательности. Автор дает анализ и комментарий, как к памятникам российской школьной драмы, так и тем, которые впервые опубликованы в данном труде. Книга является продолжением сочинения «Къ исторіи русской драмы. Экскурсъ въ область театра іезуитовъ», в которой рассматривается школьно-иезуитская драма во Франции, Италии, Германии и Польше.

Анотація: Дане видання досліджує російські шкільні вистави та вплив на них навчальних закладів ордену Ісуса. Єзуїти зуміли перетворити шкільну драму на дійовий засіб пропаганди власних ідей, надавши виставам блиску і привабливості. Автор надає аналіз та коментар як до пам’яток російської шкільної драми, так і тих, що вперше опубліковані в даній праці. Книга є продовженням твору «Къ исторіи русской драмы. Экскурсъ въ область театра іезуитовъ», в якій розглядається шкільно-ієзуїтська драма у Франції, Італії, Німеччині і Польщі.

Annotation: This publication explores the Russian school performances and the effect of the Order of Jesus schools. It presents analysis and commentary to the sights of the Russian school of drama, as formerly known, as those that first published in this work. The book is a continuation of the work «The history Kъ Russian drama. Excursion in the field of theatre of Jesuits », in which observes school-Jesuit drama in France, Italy, Germany and Poland.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Наша опера и ее хозяйство.
Автор: Размадзе А.
Место и год издания: Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1886.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Издание содержит материалы о деятельности Московской русской оперы в период до 1886 г. В книге представлен перечень спектаклей, что ставились на сцене того времени и список исполнителей, которые приглашались для сотрудничества из-за границы. Есть данные о финансовом обеспечении и размере заработных плат работников оперы, кассовых сборах за театральный сезон.

Анотація: Видання містить матеріали про діяльність Московської руської опери в період до 1886 р. У книзі надано перелік вистав, що ставилися на сцені того часу та виконавців, які запрошувалися для співпраці із-за кордону. Цікавими є дані про фінансове забезпечення та розмір заробітних плат працівників опери, касові збори за театральний сезон.

Annotation: The publication contains material on the activities of the Moscow Russian opera in the period before 1886. The book presents a list of performances that were staged at the scene of the time and the list of artists who were invited to co-operation from abroad. Interesting there is evidence of financial security and wages of employees of the opera, the box office for theatrical season.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Альбом № 14.
Автор: Украинские художники XVIII в., западноевропейские граверы XVI—XVIII вв.
Место и год издания: XVIII в.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Коллекция альбомов учебных рисунков иконописной и живописной мастерской Киево-Печерской лавры ХVІІІ в. («Кужбушки» — «куншты», «кунштбухи» от нем. Kunstbuch — художественная книга, пособие по искусству) состоит из коллекции альбомов ХVІІІ в. с учебными рисунками учеников и наставников мастерской, и альбомов с образцами западноевропейских гравюр ХVІ—ХVІІІ вв. Среди рисунков портреты церковных и политических деятелей, произведения на религиозные и мифологические темы, пейзажи и орнаментальные проекты, жанровые сценки.

Анотація: Колекція «Альбоми навчальних малюнків іконописної та малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)» («куншти», «кунштбухи» від нім. Kunstbuch — мистецька книга, посібник з мистецтва) складається з колекції альбомів ХVІІІ ст. з навчальними малюнками учнів і наставників майстерні та альбомів зі зразками західноєвропейських гравюр ХVІ—ХVІІІ ст. Серед малюнків портрети церковних і політичних діячів, студії на релігійні та міфологічні сюжети, пейзажі та орнаментальні проекти, жанрові сценки.

Annotation: The collection of «Kuzhbushki» (corrupted German word Kunstbuch — a book of art) contains albums of drawings of teachers and pupils of the Kiev Pechersk Lavra Monastery icon-painting workshop and albums of XVIth — XVIIIth cents. West-European engraving samples. Among the drawings there are portraits of church and political figures, sketches on religious and mythological subjects, landscapes and ornamental designs, genre scenes, many of which are signed and dated.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Описание коллекции народных писанок: с альбомом из 33 хромолитографированных и 12 черных таблиц (всего 2219 рисунков).
Автор: Кульжинский С. К. (сост.).
Место и год издания: Москва : Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1899.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: В альбоме, изданном Лубенским Музеем Скаржинской в Москве в 1899 г., представлен историко-этнографический очерк об искусстве писанки в Малороссии, помещены 33 цветных и 12 черно-белых таблиц, содержащих 2219 качественно изготовленных рисунков писанок. Издание содержит каталог и систематический список с основательным описанием народных писанок из коллекции музея 17 губерний и областей Российской империи того времени.

Анотація: В альбомі, виданому Лубенським Музеєм Скаржинської в Москві 1899 р., подано історико-етнографічний нарис про писанкарське мистецтво в Малоросії, вміщено 33 кольорових та 12 чорнобілих таблиць, які містять 2219 якісно виготовлених малюнків писанок. Видання містить каталог та систематичний список з ґрунтовним описом народних писанок з колекції музею з 17 губерній і областей тогочасної Російської імперії.

Annotation: In the album, published in Moscow in 1899 by Skarzhinsky Lubny Museum, presented the historical and ethnographic essay on the art of Easter eggs in Malorussia. There are 33 color and 12 black and white tables with images of 2219 qualitative made designs of pysanky. The edition contains the catalog and systematic list with a thorough description of folk pysanky from 17 provinces and regions of the Russian Empire of that time, kept in the collection of the museum.

 

 

Читать книгу полностью

Название: [Choix de chansons mises en musique]. V. 4.
Автор: Бенджамен де Лаборд (1734—1794) — Jean Benjamin de Laborde.
Место и год издания: [Paris] : [Chez de Lormel, imprimeur de l’Académie Royale de Musique rue du Foin Saint Jacques], [1773].
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Одно из самых красивых гравированных нотных изданий XVIII века (текст, ноты, иллюстрации). Рисунки к гравюрам были подготовлены известными французскими художниками, ноты также награвированы.

Анотація: Одне з найкрасивіших гравірованих видань XVIII ст. (текст, ноти, ілюстрації). Малюнки до гравюр були здійснені відомими французськими художниками XVIII ст., ноти також надруковані способом гравірування.

Annotation: One of the most beautiful engraved editions of XVIII century (text, music, illustrations). Drawings to engravings were made famous French artists of XVIII century. Music also published manner engraving.

 

 

Читать книгу полностью

Название: [Choix de chansons mises en musique]. V. 3.
Автор: Бенджамен де Лаборд (1734—1794) — Jean Benjamin de Laborde.
Место и год издания: [Paris] : [Chez de Lormel, imprimeur de l’Académie Royale de Musique rue du Foin Saint Jacques], [1773].
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Одно из самых красивых гравированных нотных изданий XVIII века (текст, ноты, иллюстрации). Рисунки к гравюрам были подготовлены известными французскими художниками, ноты также награвированы.

Анотація:  Одне з найкрасивіших гравірованих видань XVIII ст (текст, ноти, ілюстрації). Малюнки до гравюр були здійснені відомими французськими художниками XVIII ст. , ноти також надруковані способом гравірування.

Annotation: One of the most beautiful engraved editions of XVIII century (text, music, illustrations). Drawings to engravings were made famous French artists of XVIII century. Music also published manner engraving. 

 

 
  В. И. Резанов.
Из истории русской драмы, 1910
Читать книгу
  А. Размадзе.
Наша опера и её хозяйство, 1886
Читать книгу
  Альбом № 14. Украинские художники XVIII в., западноевропейские граверы XVI—XVIII вв., XVIII в.
Читать книгу
  Описание коллекции народных писанок, 1899
Читать книгу
  Б. де Лаборд.
Choix de chansons mises en musique.
V. 4., 1773
Читать книгу
  Б. де Лаборд.
Choix de chansons mises en musique.
V. 3., 1773
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Богогласник : песни благоговейныя, праздником Господьским, Богородичным, и нарочитых Святых чрез весь год приключающимся, к симже некоторым чудотворным иконам служащия, таже различные покаянныя и умилительные содержащ / собран, по силе направлен, четырми части определен, типом и чертами мусикийскими напечатася и изобразися ... тщанием иноков чину С. Василия Великого.
Место и год издания: [Почаев] : в святой чудотворной Лавре Почаевской [Типография Успенского монастыря], 1825.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Сборник духовных кантов и псалмов, распространенный в конце XVIII — начале ХІХ века в Юго-Западной Украине и впервые опубликованный в 1790 году. Первая антология украинского паралитургийного творчества. Состоит из трех частей и содержит 248 текстов с нотами, посвященных величанию Иисуса Христа, Богородицы, святых.

Анотація: Збірка духовних кантів і псалмів, поширена наприкінці XVIII — на початку ХІХ століття в Південно-Західній Україні і вперше надрукована в 1790 році. Перша антологія української паралітургійної творчості. Складається з трьох частин і містить 248 віршів з нотами, присвячених звеличенню Ісуса Христа, Богородиці, святих та ін.

Annotation: Collection of religious chants and hymns circulated at the end of XVIII — early XIX century in South-Western Ukraine and first published in 1790. The first anthology of Ukrainian paraliturgical patrimony. It consists of three parts and contains 248 poems with score devoted Jesus Christ, the Virgin, the Saints, and others.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Рукописные автографы А. Веделя.
Автор: Ведель Артемий.
Место и год издания: 1796—1798.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Единственный известный автограф одного из выдающихся украинских композиторов Артемия Веделя. Включает 6 номеров Литургии Иоанна Златоуста, 12 духовных концертов и трио с хором. Различные оттенки цвета чернил свидетельствуют о том, что произведения писались в разное время в течение нескольких лет. Рукопись, как аутентичный авторский источник, предоставляет возможность осуществления сравнительного текстологического исследования списков произведений композитора с целью выявления других его автографов.

Анотація: Єдиний відомий нам автограф одного з видатних українських композиторів Артемія Веделя. Містить 6 номерів Літургії св. Іоанна Златоуста, 12 духовних концертів та тріо з хором. Різні відтінки кольору чорнила свідчать про те, що твори були написані у різний час протягом декількох років. Рукопис, як автентичне авторське джерело, уможливлює здійснення порівняльного текстологічного дослідження списків творів композитора з метою виявлення інших його автографів.

Annotation: This manuscript is the only known work in the hand of Artemiĭ Vedelʹ (1767—1808), one of the most famous Ukrainian composers. It consists of six parts of the Liturgy of Saint John Chrysostom, 12 spiritual choral pieces, and a composition for trio with choir. Different colors of ink reflect the fact that the compositions were written at different times over a period of several years. This authentic autograph score makes possible comparative manuscript research on copies of other works by Vedelʹ, with the aim of possibly identifying more autograph scores.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Полтавські різьбарі : Яків Халабудний, Василь Гарбуз.
Автор: Лапа В. П.
Место и год издания: Х.: Мистецтво, 1937.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Книга рассматривает распространение резьбы по дереву на Полтавщине — историю возникновения и развития ремесла. Более подробно освещается деятельность двух мастеров резьбы — Якова Халабудного и Василия Гарбуза. Содержатся биографии каждого из резчиков, описывается их творческое становление, анализируется техника, манера исполнения, прилагаются фото с изображением их работ.

Анотація: Книга розглядає поширення різьбярства на Полтавщині — історію виникнення і розвитку ремесла. Більш детально висвітлюється діяльність двох майстрів різьбярства — Якова Халабудного та Василя Гарбуза. Містяться біографії кожного різьбярів, описується їх творче становлення, аналізується техніка, манера виконання, додаються фото із зображеннями їх робіт.

Annotation: The book is about the spreading of carving on wood in Poltava region — the history and development of this craft. The activity of two carvers — Yakiv Halabudny and Vasyl Garbuz — is elucidated in more details. There are the biographies of the carvers, their start in the carving carrier, the analysis of their technique, carving manner and the photos of their works.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Оправа книжок у київських золотарів, XVII—XVIII ст.
Автор: Данило Щербаківський.
Место и год издания: К.: [б. в.], 1926.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленный труд украинского этнографа, археолога, музейного деятеля, исследователя украинского искусства Даниила Щербаковского является его самым фундаментальным исследованием истории украинского золотарства. Описывая развитие дела в Украине, он ссылается на конкретных мастеров и конкретные издания. К тому же, публикация содержит большое количество снимков, изображающих упомянутые оправы.

Анотація: Представлена праця українського етнографа, археолога, музейного діяча, дослідника українського мистецтва Данила Щербаківського є його найбільш фундаментальним дослідженням історії українського золотарства. Описуючи розвиток справи в Україні, він посилається на конкретних майстрів та конкретні видання. До того ж, публікація містить велику кількість знімків, що зображують згадувані оправи.

Annotation: The presented work of the Ukrainian ethnographer, archaeologist, museum worker, Ukrainian art researcher Danylo Shcherbakivs’kyj is his most fundamental research on the history of the Ukrainian craftsmanship in precious metals. Describing the development of this craftsmanship in Ukraine, he refers to particular artists and publications. In addition, the publication contains a lot pictures depicting the applied book covers mentioned in the work.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Робота режисера.
Автор: Захава Б.
Место и год издания: Х.: Мистецтво, 1937.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация является учебным пособием по режиссерскому мастерству. Она рассматривает такие вопросы деятельности режиссера, как работа над пьесой, художественными образами, взаимодействие с актером. Также этот труд определяет такие необходимые для театрального деятеля понятия, как сквозное действие, мизансцена и т. д. Кроме этого, издание содержит советы и более практического направления — на счет оформления сцены, декораций, костюмов и т. п.

Анотація: Дана публікація є навчальним посібником з режисерської майстерності. Вона розглядає такі питання діяльності режисера, як робота над п’єсою, художніми образами, взаємодія з актором. Також ця праця визначає такі необхідні для театрального діяча поняття, як наскрізна дія, мізансцена тощо. Окрім цього, видання містить поради і більш практичного спрямування — щодо оформлення сцени, декорацій, костюмів і т. ін.

Annotation: This publication is a textbook on directors’ skill. It considers such issues of the activity of director, as work on the play, artistic images and interaction with the actor. Also, this work determines such needed concepts for theatrical man as continuous action scenes and more. Moreover, this edition contains more practical advice — how to design stage sets, decorations costumes and so on.

 

Читать книгу полностью

Название: Українське мистецтво (вступ до історії).
Автор: Голубець, Микола.
Место и год издания: Львів : Накладом вид-ва «Шляхи», 1918.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация, как подчеркивает автор, посвящена не народному, а интеллигентному искусству, которое на время выхода книги было менее исследованным, чем деревенское творчество. В данном выпуске рассматриваются только три вида «пластичных» или «зрительных» искусств — строительство (архитектура), резьба и живопись. Приводятся примеры каждого из этих трех видов, анализируется разница между ними в разных частях страны, содержится много тематических иллюстраций.

Анотація: Дана публікація, як наголошує автор, присвячена не народному, а інтелігентному мистецтву, яке на час виходу книги було досліджене набагато менше за сільську творчість. В цьому випуску розглядаються тільки три види «пластичних» або «зорових» мистецтв — будівництво (архітектура), різьба та малярство. Наводяться приклади кожного з цих трьох видів, аналізується різниця між ними у різних частинах країни, міститься багато тематичних ілюстрацій.

Annotation: This publication, as the author stresses, is devoted not to the national, but to the intellectual art, which studied much less than the rural art. In this issue, the author considers only three types of «plastic» or «visual» art — construction (architecture), carving and painting. The author gives examples of each of these three species, analyzes the difference between them in various parts of the country, the publication also contains many thematic illustrations.

 

 
  Богогласник, 1825
Читать книгу
  Рукописные автографы А. Веделя, 1796—1798
Читать книгу
  В. П. Лапа.
Полтавські різьбарі: Яків Халабудний, Василь Гарбуз, 1937
Читать книгу
  Д. Щербаківський.
Оправа книжок у київських золотарів, XVII—XVIII ст., 1926
Читать книгу
  Б. Захава.
Робота режисера, 1937
Читать книгу 
  М. Голубець.
Українське мистецтво, 1918
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Старовинне мистецтво на Україні.
Автор: Широцький К.
Место и год издания: К. : Криниця, 1918 (Друк. Дніпр. Союза Спожив. Т-в).
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация посвящена старинному украинскому искусству, а именно искусству религиозному — от паганских (языческих) до христианских времен. Анализируются такие украинские святыни, как Десятинная церковь, церковь Св. Кирилла, Софийский собор и другие. Подробно рассматриваются иконы, фресковая роспись этих храмов, влияние других культур (византийской, варварских) на украинское искусство.

Анотація: Дана публікація присвячена старовинному українському мистецтву, а саме мистецтву релігійному — від паганських (язичницьких) до християнських часів. Аналізуються такі українські святині, як Десятинна церква, церква св. Кирила, Софійський собор та інші. Детально розглядаються ікони, фресковий розпис цих храмів, вплив інших культур (візантійської, варварських) на українське мистецтво.

Annotation: This publication is dedicated to the ancient Ukrainian art, namely religious art — from pahanskyh (pagan) to Christian times. This publication analyses such Ukrainian shrines as the Tithe church, Church of St. Cyril, St. Sophia Cathedral, and others. The author in details considers icons, frescoes of these churches, the influence of other cultures (Byzantine, barbarian) in Ukrainian art.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Михаил Александрович Врубель : жизнь и творчество.
Автор: Яремич С.
Место и год издания: М. : И. Кнебель, [1911?].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Собрание иллюстрированных монографий «Русские художники», как отмечает в предисловии И. Э. Грабарь, — естественное продолжение монументального исследования «История русского искусства» (1909—1916). Текст первого выпуска, посвященного жизни и творчеству М. А. Врубеля, написал С. П. Яремич (1869—1930) — художник и коллекционер, профессор Государственного Эрмитажа. Его искусствоведческие работы получили высокую оценку современников. Издание дополняют черно-белые репродукции работ Врубеля.

Анотація: Зібрання ілюстрованих монографій «Русские художники», як зазначає в передмові до книги І. Е. Грабар — органічне продовження монументального дослідження «История русского искусства» (1909—1916). Текст першого випуску, присвяченого життю і творчості М. О. Врубеля, написав С. П. Яремич (1869—1930) — художник і колекціонер, професор Державного Ермітажу. Його мистецтвознавчі роботи отримали високу оцінку сучасників. Видання доповнюють чорно-білі репродукції творів Врубеля.

Annotation: The collection of illustrated monograph «Russian painters» is the natural continuation to monumental research «The history of Russian art» (1909—1916), as I. E. Grabar noted in the preamble to the book. The texts of the first edition is dedicated to the life and work of M. O. Wrubel, wrote by S. P. Yaremych (1869—1930), who is painter and collector, professor of State Hermitage. His art work is high appreciated by contemporaries. The issue is added with monochromatic reproductions of the Wrubel works.

 

                 
  К. Широцький.
Старовинне мистецтво на Україні, 1918
Читать книгу
  С. Яремич.
Михаил Александрович Врубель: жизнь и творчество, 1911
Читать книгу
                 
                         
© 1999-2021 Российская Государственная Библиотека