КультураСодержание: Республика Азербайджан,  Республика Армения,  Республика БеларусьРеспублика Казахстан,  Российская Федерация,  Республика Узбекистан,  Украина

 

                         
  Республика Азербайджан                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Книга моего деда Коркута: огузский героический эпос
Место и год издания: [CПБ], 2007
Фондодержатель: Национальная Библиотека Азербайджана

Аннотация: «Книга моего деда Коркута» является выдающимся памятником средневекового огузского героического эпоса. Эпос является ценным источником с точки зрения изучения истории и языка Азербайджана. Книга является замечательным художественным памятником, который воплотил в себе высокое мастерство народных сказителей.

Annotasiya: «Kitabi - Dədə Qorqud» dastanı orta əsrlər oğuz qəhrəmanlıq eposunun ən görkəmli nümunələrindəndir. Dastan Azərbaycan xalqının tarixinin və dilinin incəliklərinin öyrənilməsi baxımından qiymətli mənbədir. Xalq müdriklərinin yüksək ustalığını özündə əks etdirən böyük bədii yazılı abidədir. 

Annotation: The book of Dede Korkut is one of the outstanding samples of medieval Oghuz heroism epos. That epic is a valuable source in terms of studying subtleties of the history and language of the Azerbaijani people. It’s a great written monument reflecting the high skill and mastery of the people.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Диван и Лейли Меджнун / Divani-Mövlana Füzuli məə Leyli və Məcnun
Автор: Физули Мухаммед / Füzuli Məhəmmə
Место и год издания: Ташкент, 1889 (1307 h.)
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: «Лейли́ и Меджну́н» лиро-эпическая поэма великого азербайджанского поэта XVI века Мухаммеда Физули, повествующая о любви юноши Гейса, к красавице Лейли. Поэма о любви «Лейли и Меджнун» считается вершиной творчества Физули.

Annotasiya: «Leyli və Məcnun» XVI əsr görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli tərəfindən yazılmış Qeys adlı gənc oğlanın Leyli adlı gözələ sevgisindən bəhs edən liro-epik poemadır. Bu poema Füzulinin şah əsəri hesab edilir.

Annotation: Written by the XVI century outstanding Azerbaijani poet Mohammad Fuzuli, «Leyli and Majnun» is a lyrical-epic poem speaking about the love of a young man called Geys for a beautiful girl named Leyli. The poem is considered a masterpiece of Fuzuli.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Хамсе / Xəmsə
Автор: Низами Гянджеви / Nizami Gəncəvi
Место и год издания: Тегеран, 1883 [1301]
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книгу включены пять поэм великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искандер-наме: Шараф-наме, Икбал-наме». Поэмами, которые вошли в «Хамсе», поэт дал новое направление поэзии. Под влиянием произведений поэта была создана литературная школа Низами.

Annotasiya: Kitaba dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin beş böyük poeması daxil edilmişdir: Sirlər xəzinəsi; Xosrov və Şirin; Leyli və Məcnun; Yeddi gözəl; İsgəndərnamə: Şərəfnamə, İqbalnamə. Nizami Gəncəvi "Xəmsə"yə daxil olan poemaları ilə poeziyaya yeni istiqamət vermiş, onun əsərlərinin təsiri ilə Nizami məktəbi adlı ədəbi məktəb yaranmışdır.

Annotation: The book includes five great poems of the prominent Azerbaijani poet Nizami Ganjavi: Treasury of Mysteries; Khosrov and Shirin; Leyla and Majnun; Seven Beauties; Iskandarnamah: Sharafnamah, Igbalnamah. With his poems included in «Khamsa», Nizami Ganjavi gave a new direction to the poetry, and new literary school named after Nizami was established under the influence of his works.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджан. Архитектура Азербайджана
Место и год издания: [Азербайджан]: [2014]
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Книга посвящена архитектуре Азербайджана. В книге представлены образцы исторических памятников разных регионов Азербайджана. Книга издана Фондом Гейдара Алиева.

Annotasiya: Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunan bu kitab Azərbaycan memarlığından bəhs edir. Kitabda Azərbaycanın müxtəlif regionalarında və ayrı-ayrı dövrlərdə mövcud olan tarixi abidələrdən nümunələr təsvir olunmuşdur.

Annotation: The book published by the Heydar Aliyev Foundation is about the architecture of Azerbaijan. Examples of historical monuments existing at separate periods and in different regions of Azerbaijan have been described in the book.

 

Читать книгу полностью

Название: Гостеприимство Азербайджана / Azərbaycan qonaqpərvərliyi
Автор: Буниятова Ш. / Bünyadova Ş.
Место и год издания: Баку, 2005
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: В книге широко описывается гостеприимство азербайджанского народа на основе источников и исследований этнографических материалов, образцов народного творчества.

Annotasiya: Monoqrafiyada Azərbaycan xalqının zəngin və çoxçalarlı qonaqpərvərlik mədəniyyəti tarixi mənbə və tədqiqatlar, etnoqrafik materiallar, xalq yaradıcılıq nümunələri əsasında geniş şərh edilmişdir.

Annotation: In the monograph, rich and multicultural hospitality of the Azerbaijani people has been widely described on the basis of historical sources and researches, ethnographic materials and folk art examples.


 

Читать книгу полностью

Название: Праздник Новруз / Novruz bayramı
Место и год издания: Баку, 1990
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Одним из древнейших праздников азербайджанского народа — это праздник Новруз. Проведение праздника Новруз считается одним из древнейших традиций. В книге полностью и со всей этнографической красотой освещается национальный праздник — Новруз

Annotasiya: Azərbaycan xalqının ən qədim bayramlarından biri Novruz bayramıdır. Bu bayramı keçirmək qədim ənənələrdən hesab olunur. Kitabda Novruz bayramı bütün genişliyi və etnoqrafik gözəlliyi ilə əks olunmuşdur.

Annotation: One of the most ancient holidays of the Azerbaijani people is Novruz holiday. Celebrating Novruz is considered one of the most ancient traditions. In the book, Novruz holiday is reflected with all of its ethnographic beauty.

 
  Книга моего деда Коркута: огузский героический эпос, 2007
Читать книгу
  Физули Мухаммед
Диван и Лейли Меджнун, 1889 [1307]
Читать книгу
  Низами Гянджеви
Хамсе, 1883 [1301]
Читать книгу
  Азербайджан. Архитектура Азербайджана, 2014
Читать книгу
  Ш. Буниятова.
Гостеприимство Азербайджана, 2005
Читать книгу
  Праздник Новруз, 1990
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Азербайджан. Культура Азербайджана
Место и год издания:
[Азербайджан]: [2014]
Фондодержатель: Национальная библиотека Азербайджана

Аннотация: Книга освещает aзербайджанскую культуру. В книге представлена информация в иллюстрациях и текстах о старинных музыкальных инструментах, об украшениях, о коврах, об исторических памятниках Азербайджана. Книга издана Фондом Гейдара Алиева.

Annotasiya: Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr olunan bu kitab Azərbaycan mədəniyyətindən bəhs edir. Kitabda qədim musiqi alətləri, bəzək əşyaları, xalçaçılıq nümunələri,tarixi abidələr şəkil və mətnlərlə təqdim olunur.

Annotation: The book that published by the Heydar Aliyev Foundation is about the culture of Azerbaijan. The ancient musical instruments, decorative items, carpet-weaving patterns, historical monuments have been demonstrated with photos and texts.

                     
   Азербайджан. Культура Азербайджана, [2014]
Читать книгу
                     
                         
                         
                         
  Республика Армения                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Библия / ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ
Автор: печатник Воскан Ереванци / տպագրիչ` Ոսկան Երևանցի
Место и год издания: Амстердам: Типография им. св. Эчмиадзина и св. Саркиса / Ամստերդամ: տպարան Ս.Էջմիածնի և Ս.Սարգսի, 1666–1668
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении / Հայաստանի Ազգային գրադարան

Аннотация: Первая печатная Библия на армянском языке. Это блестящая полиграфическая работа, которую можно поставить в ряд с лучшими изданиями известных печатников того времени. Формы шрифтов Воскана Ереванци легли в основу типографических букв армянской печати последующих лет. Книга отлично иллюстрирована, имеет богатую орнаментику, высокохудожественные заставки, концовки и узорные инициалы.

Վերացական: Առաջին հայերեն տպագիր Աստվածաշունչը։ Շքեղ հրատարակություն է։ Տիտղոսաթերթը զարդափակ, 160 փորագիր պատկերներով, փորագրիչ Շ(CVS) է՝ Քր. Վան Զիմեխ։ Էջախորագրերով, լուսանցանիշերով, գլխազարդերով, վերջազարդերով,լուսանցազարդերով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։

Annotation: The first printed Bible in the Armenian language. It is a wonderful printing work. The book is perfectly illustrated, has a rich ornamentation, prompts, endings and patterned initials.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Чашоц / ՃԱՇՈՑ
Место и год издания: Венеция : типография Гаспара Сахрадяна и Татеоса Амазаспяна / Վենետիկ: տպարան Գասպար Սահրադյանի և Թադեոս Համազասպյանի, 1686–1688
Фондодержатель: Национальная библиотека Армении / Հայաստանի Ազգային գրադարան

Аннотация: Сборник ритуальных материалов, читаемых в церкви в обеденное время до вечернего богослужения. Это издание ценно своими гравированными иллюстрациями. Имеет роскошные заставки и миниатюры на полях, которые почти не повторяются на более чем тысячи страницах. Примечательны заглавные буквы.

Վերացական: Ճաշի ժամերին մինչև երեկոյան ժամերգությունը եկեղեցում ընթերցվելիք նյութերի արարողական ժողովածու է։ Վենետիկի այս տպագրությունը արժեքավոր է իր փորագիր պատկերներով։ Ունի շքեղ գլխազարդեր, լուսանցազարդեր, որոնք հազարից ավելի էջերում համարյա չեն կրկնվում։ Հիշարժան են գլխատառերը, որոնք մարդագիր են։

Annotation: Lectionary — the collection of the ritual materials read in church during lunch time before evening church service. This edition is valuable with engraved illustrations. Has magnificent prompts and miniatures on fields which don’t repeat almost on more than thousands pages.

 


 
             
  Библия, 1666—1667
Читать книгу
  Чашоц, 1686—1688
Читать книгу
                 
                         
                         
                         
  Республика Беларусь                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Komedye y tragedye przednio-dowcipnym wynalazkiem wybornym wiersza kształtem, bujnośćią rzeczy, y poważnymi przykładami znamienite.
Автор: Radziwiłłowa, Franciszka Urszula.
Место и год издания: [Żółkiew : Jakób Pobog Fryczyński], 1754.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Литературное творчество Франтишки Уршули Радзивилл (1705–1753) — самобытное явление в многоязычной литературе Беларуси XVIII в. В 1740-е гг. она основала знаменитый придворный театр — Несвижский театр Радзивиллов, на сцене которого ставились её пьесы на польском языке или переложенные комедии и трагедии французских драматургов. Книга, включающая 16 пьес и 17 оперных либретто Франтишки Уршули Радзивилл, интересна также многочисленными гравюрами с изображением сцен из спектаклей, сделанными по собственным рисункам Уршули Радзивилл несвижским гравером Михаилом Жуковским.

Анатацыя: Літаратурная творчасць Францішкі Уршулі Радзівіл (1705–1753) — самабытная з’ява ў шматмоўнай літаратуры Беларусі XVIII ст. У 1740-я гг. яна заснавала знакаміты прыдворны тэатр — Нясвіжскі тэатр Радзівілаў, на сцэне якога ставіліся яе п’есы на польскай мове або перакладзеныя камедыі і трагедыі французскіх драматургаў. Кніга, якая ўключае 16 п’ес і 17 оперных лібрэта Францішкі Уршулі Радзівіл, цікавая таксама шматлікімі гравюрамі з выявай сцэн са спектакляў, зробленымі па ўласных малюнках Уршулі Радзівіл нясвіжскім гравёрам Міхаілам Жукоўскім.

Annotation: The creative writing of Františka Urszula Radziwill (1705–1753) is an original phenomenon in Belarusian multilingual literature of the XVIII century. In the 1740s, she founded the famous Court Theatre — Radziwill Niasvizh Theatre where her plays in the Polish language, along with translated comedies and tragedies by French playwrights were staged. The book including 16 plays and 17 opera librettos of Františka Urszula Radziwill is also notable for numerous prints depicting scenes from the plays. The prints based on Urszula Radziwill’s drawings are made by Nesvizh engraver Mikhail Zhukovsky.

 

Читать книгу полностью

Название: [Rosarium et Officium Beatae Mariae Virginis aliaeque Variae Devotiones Combinatae in Honorem SSmae Trinitatis Augustissimaque Regina Caelo in Cultum].
Место и год издания: [Wilno: Druk. Akad., 1678–79].
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Среди исключительно редких белорусских изданий XVII ст. особо выделяется книга «Rosarium...» (молитвы и службы Богородице Марии). Уникальность данного издания заключается в художественном оформлении книги превосходным мастером книжной графики, портрета, геральдической и панегирической гравюры Александром Тарасевичем (?—1730), лучшие произведения которого, не уступают трудам западноевропейских художников. Иллюстрации (их в книге 39) делятся на две группы: календарный цикл и гравюры на евангельские темы. Особенно замечательны 12 гравюр календарного цикла, на которых представлен крестьянский труд во все месяцы года.

Анатацыя: Сярод выключна рэдкіх беларускіх выданняў XVII ст. асабліва вылучаецца кніга «Rosarium...» (малітвы і службы Багародзіцы Марыі). Унікальнасць дадзенага выдання заключаецца ў мастацкім афармленні кнігі цудоўным майстрам кніжнай графікі, партрэта, геральдычнай і панегірычнай гравюры Аляксандрам Тарасевічам (?—1730), лепшыя творы якога не саступаюць працам заходнееўрапейскіх мастакоў. Ілюстрацыі (іх у кнізе 39) падзяляюцца на дзве групы: каляндарны цыкл і гравюры на евангельскія тэмы. Асабліва выдатныя 12 гравюр каляндарнага цыклу, на якіх прадстаўлена сялянская праца ва ўсе месяцы года.

Annotation: The book ’Rosarium...’ (prayers and services dedicated to Virgin Mary) is the most prominent among the rarest Belarusian publications of the XVII century. The originality of this edition consists in its peculiar design performed by excellent master of book illustration, portrait, heraldic and eulogistic engraving Alexander Tarasevich (?—1730), whose best works are worthy of comparison with those of celebrated Western artists. The illustrations (the book contains 39 prints) are divided into two groups: the calendar cycle and engravings which express evangelical themes. 12 prints of the calendar cycle depicting peasant labor in all months of the year are particularly remarkable.

 

 

Читать книгу полностьстью

Название: Жалейка.
Автор: Купала, Янка.
Место и год издания: Петербург: Заглянет солнце и в наше оконце (Типография К. Пентковского), 1908.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Янка Купала (настоящее имя Иван Доминикович Луцевич, 18821942) — классик белорусской литературы, один из самых почитаемых и читаемых в Беларуси авторов. Поэт прошел большой жизненный путь: земледелец-пахарь, домашний учитель, приказчик, писарь, помощник винокура, библиотекарь, журналист, редактор белорусской газеты «Наша нива», а затем один из создателей белорусского университета, академии наук, национального театра. Но прежде всего он — народный поэт. «Жалейка» — первый сборник его стихов, изданный в 1908 г. в Петербурге первым белорусским легальным издательством «Заглянет солнце и в наше оконце». В литературе Я. Купала выступил как выразитель настроений крестьянства. Этим обусловлен художественный стиль его первых стихов. Горечь, вызываемая окружающей поэта действительностью, мечты о светлом будущем, призывы к борьбе, проникнутые сильным чувством справедливости, — таковы основные лирические мотивы «Жалейки».

Анатацыя: Янка Купала (сапраўднае імя Іван Дамінікавіч Луцэвіч; 18821942) — класік беларускай літаратуры, адзін з самых паважаных і чытаемых у Беларусі аўтараў. Паэт прайшоў вялікі жыццёвы шлях: земляроб-араты, хатні настаўнік, прыказчык, пісар, памочнік вінакура, бібліятэкар, журналіст, рэдактар беларускай газеты «Наша ніва», а потым — адзін са стваральнікаў беларускага ўніверсітэта, акадэміі навук, нацыянальнага тэатра. Але перш за ўсё ён — народны паэт. «Жалейка» — першы зборнік яго вершаў, выдадзены ў 1908 г. у Пецярбургу першым беларускім легальным выдавецтвам «Загляне сонца і ў наша аконца». У літаратуры Я. Купала выступіў як выразнік настрояў сялянства. Гэтым абумоўлены мастацкі стыль яго першых вершаў. Горыч ад сузірання навакольнай рэчаіснасці, мары пра светлую будучыню, заклікі да барацьбы, прасякнутыя моцным пачуццём справядлівасці, — такія асноўныя лірычныя матывы «Жалейкі».

Annotation: Yanka Kupala (the pen name of Ivan Lutsevich; 18821942) is a classic of Belarusian literature, one of the most respected writers and very popular among reader. Kupala passed a long course of life. He worked as a farmer- ploughman, home teacher, estate manager, clerk, assistant of a distiller, librarian, journalist, editor of the Belarusian newspaper «Nasha Niva», and later one of creators of a university, the National Academy of Sciences, the National Academic Theatre. But, first of all, he is the people’s poet. «Zhaleika» is the first collection of his poems published in 1908 in Saint-Petersburg by the first Belarusian legal publishing house «Zaglyanet solnzhe v nashe okonzhe». In literature Yanka Kupala reflected the opinion of the Belarusian peasantry. It stipulated the pencraft of his first poems. The bitterness, caused by surrounding poet’s reality, dreams about bright future, calls to fight with strong feeling of justice, are the main lyrical motives of «Zhaleika».

 

 

Читать книгу полностью

Название: Новая земля.
Автор: Колас, Якуб.
Место и год издания: Минск: Белорусское кооперативно-издательское общество «Совецкая Беларусь», 1923.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Якуб Колас (настоящее имя Константин Михайлович Мицкевич; 18821956) — классик белорусской литературы, вместе с Янкой Купалой — основатель современной белорусской литературы и белорусского литературного языка. Эпическая поэма «Новая земля» была написана Якубом Коласом в период с 1911 по 1923 год и стала важным этапом творчества писателя и всей национальной литературы. «Новая зямля» — поэтическо-философское осмысление целой эпохи в жизни белорусского народа. В произведении правдиво отображена жизнь трудового крестьянства на рубеже XIXXX вв., показано его желание стать хозяином на своей земле, извечные мечты о счастье и воле. Характеры и богатство внутреннего мира героев поэмы раскрыты в реальном быту, работе, обрядах и обычаях, во взаимоотношениях с другими людьми. Новаторство поэмы — в эстетизации крестьянского быта, поэтизации труда и восславлении духовного богатства и красоты простого человека. Важную композиционную роль играют в поэме картины природы, в явлениях которой автор находит аналогии с судьбой человека и общества. Здесь представлено первое издание поэмы 1923 года.

Анатацыя: Якуб Колас (сапраўднае імя Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч; 18821956) — класік беларускай літаратуры, разам з Янкам Купалам — заснавальнік сучаснай беларускай літаратуры і беларускай літаратурнай мовы. Эпічная паэма «Новая зямля» была напісана Якубам Коласам у перыяд з 1911 па 1923 г. і стала важным этапам творчасці пісьменніка і ўсёй нацыянальнай літаратуры. «Новая зямля» — паэтычна-філасофскае асэнсаванне цэлай эпохі ў жыцці беларускага народа. У творы праўдзіва адлюстравана жыццё працоўнага сялянства на мяжы XIXXX стст., паказана яго жаданне стаць гаспадаром на сваёй зямлі, адвечныя мары аб шчасці і волі. Характары і багацце ўнутранага свету герояў паэмы раскрыты ў рэальным быце, працы, абрадах і звычаях, ва ўзаемаадносінах з іншымі людзьмі. Наватарства паэмы — у эстэтызацыі сялянскага быту, паэтызацыі працы і ўслаўленні духоўнага багацця і прыгажосці простага чалавека. Важную кампазіцыйную ролю выконваюць у паэме карціны прыроды, у з’явах якой аўтар знаходзіў аналогіі з лёсам чалавека і грамадства. Тут прадстаўлена першае выданне паэмы 1923 г.

Annotation: Yakub Kolas (the pen name of Kanstantsin Mitskievich; 18821956) is a classic of Belarusian literature and, together with Yanka Kupala, the creator of modern Belarusian literature and Belarusian literary language. The epic poem «Novaya zemlya» was written by Yakub Kolas between 1911 and 1923 and became an important stage both in writer’s oeuvre and the whole national literature. The life of working peasantry at the beginning of XIXXX centuries, the desire to be the owner of his land, primeval dreams about happiness and freedom are truly expressed in this work. Characters and their rich inward life are unveiled in real private life, work, customs and traditions, in relationships with other people. The innovation of the poem is in making peasantry private life more aesthetic, in poeticizing of labour and in glorifying of intellectual wealth and beauty of a plain man. In the poems the most important compositional role is played by the images of nature, in which the author find analogies with human and society fate. The first edition of the poem dated 1923 is represented here.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Венок.
Автор: Богданович, Максим.
Место и год издания: Вильно: Типография Мартина Кухты, 1913.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Максим Богданович (18911917) — уникальная личность в белорусской литературе. Находясь с пятилетнего возраста за пределами Беларуси, отделенный от родного края тысячами километров, он, между тем, создавал свои произведения на родном языке и стал великим белорусским поэтом. Уже в юношеские годы он проявил яркий поэтический дар, удивляя современников своей зрелостью, блеском мастерства и виртуозностью. Как поэт удивительно высокой культуры, он писал о красоте искусства, природы, женщины; будущем Беларуси; поэтизировал материнство, восхищался образом Мадонны, гармонией архитектурных форм, древней рукописной книгой. Как поэт белорусского народа, Максим Богданович страдал и больно реагировал на подневольное состояние Беларуси в то время. В его стихах есть темы горечи за жизнь простого народа, борьбы за свободу, стремления к лучшей счастливой жизни. Всего 10 лет продолжалась творческая деятельность талантливого сына белорусской земли. М. Богданович умер на 26-м году жизни.
«Венок» — первая и единственная прижизненная книга поэта, изданная в конце 1913 г. в Вильно. Ее тираж составил 2000 экземпляров. Сегодня точно неизвестно, сколько сохранилось экземпляров книги, но до недавнего времени их было найдено всего 24. Представленное издание имеет автограф поэта.

Анатацыя: Максім Багдановіч (18911917) — унікальная асоба ў беларускай літаратуры. Знаходзячыся з пяцігадовага ўзросту за межамі Беларусі, адарваны ад роднага краю тысячамі кіламетраў, ён, між тым, ствараў свае вершы на роднай мове і стаў вялікім беларускім паэтам. Ужо ў юнацкія гады ён праявіў яркі паэтычны талент, здзіўляючы сучаснікаў сваёй сталасцю, бліскучым майстэрствам і віртуознасцю. Як паэт дзівосна высокай культуры, ён пісаў пра прыгажосць мастацтва, прыроды, жанчыны; будучае Беларусі; паэтызаваў мацярынства, захапляўся вобразам Мадонны, гармоніяй архітэктурных форм, старажытнай рукапіснай кнігай. Як паэт беларускага народа, Максім Багдановіч пакутаваў і балюча рэагаваў на паднявольны стан тагачаснай Беларусі. У яго вершах ёсць тэмы жалю за жыццё простага народу, барацьбы за свабоду, імкнення да лепшага шчаслівага жыцця. Усяго 10 гадоў працягвалася творчая дзейнасць таленавітага сына беларускай зямлі. М. Багдановіч памёр на 26-м годзе жыцця.
«Вянок» — першая і адзіная прыжыццёвая кніга паэта, выдадзеная ў канцы 1913 г. у Вільні. Яе тыраж складаў 2000 экзэмпляраў. Сёння дакладна невядома, колькі захавалася экзэмпляраў кнігі, але да нядаўняга часу іх было знойдзена ўсяго 24. Прадстаўленае выданне мае аўтограф паэта.

Annotation: Maxim Bogdanovich (18911917) is a unique person in Belarusian literature. He was 5 years old when he began to live outside of Belarus, separated from the native country by thousands kilometers. But, meanwhile, he wrote his works in the native language and became a great Belarusian poet. In his adolescence he showed a bright poetic talent, amazing contemporaries with his maturity, shine of mastery and virtuosity. As a poet of very high culture, he wrote about the beauty of art, nature, and women; future of Belarus, poeticized motherhood, admired with Madonna, harmony of architecture shapes and ancient hand-written book. As a poet of the Belarusian people, Maxim Bogdanovich suffered and painfully reacted to dependent situation of Belarus at that time. But creative activity of talented son of the Belarusian country continued only 10 years. M. Bogdanovich died when he was 26 years old.
«Vyanok» is the first and unique book published in poet’s lifetime in Vilnius in 1913. Its circulation was 2000 copies. Now it is unknown how many copies of the book are saved, but till recently only 24 of them have been found. The represented edition has author’s autograph.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Чатырохсотлецце беларускага друку = Quadringentennium typorum alboruthenicorum : 1525—1925.
Место и год издания: Минск: Институт белорусской культуры (1-я тип. Главлитбел), 1926.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: В сентябре 1925 г. отмечалось 400 лет с того памятного дня, когда белорусский первопечатник, просветитель-гуманист, доктор философии и медицины Франциск Скорина издал в основанной им типографии в Вильно «Апостол» — первую книгу, напечатанную на территории современной Беларуси. Этот факт в истории белорусской культуры послужил поводом для подготовки юбилейного сборника об эпохе, в которую жил Франциск Скорина.
В сборнике — статьи, посвященные деятельности Ф. Скорины, истории белорусской печати в XVIXVII вв., историческому развитию Беларуси, других европейских стран, Европы XVI в. Особую ценность представляет работа «Гравюры и книжные украшения в изданиях Франциска Скорины» Н. Н. Щекотихина (18961940), основателя белорусского искусствоведения.

Анатацыя: У верасні 1925 г. адзначалася 400-годдзе з таго памятнага дня, калі беларускі першадрукар, асветнік-гуманіст, доктар філасофіі і медыцыны Францыск Скарына выдаў у заснаванай ім тыпаграфіі ў Вільні «Апостал» — першую кнігу, надрукаваную на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Гэты факт у гісторыі беларускай культуры паслужыў падставай для падрыхтоўкі юбілейнага зборніка пра эпоху, у якой жыў Францыск Скарына.
У зборніку — артыкулы, прысвечаныя дзейнасці Ф. Скарыны, гісторыі беларускага друку ў XVIXVII стст., гістарычнаму развіццю Беларусі, іншых еўрапейскіх краін, Еўропы XVI ст. асаблівую каштоўнасць прадстаўляе работа «Гравюры і кніжныя аздобы ў выданнях Францыска Скарыны» М. М. Шчакаціхіна (18961940), заснавальніка беларускага мастацтвазнаўства.

Annotation: September 1925 was the 400th anniversary from the day when Belarusian first printer, enlightener-humanist, Doctor of Philosophy and Medicine Francysk Skoryna published in his printing-works in Vilnius the «Apostol»— the first book printed on the territory of contemporary Belarus. This fact in the history of Belarusian culture was the occasion to make an anniversary edition about the epoch in which Francysk Skoryna lived.
The collection includes articles devoted to F. Skoryna’s work, history of the Belarusian printing in the XVIXVII centuries, historical development of Belarus and other European countries, Europe of the XVI century. The work «Gravyury i knizhnye ukrashenia v izdaniyakh Frantsiska Skoriny» («Engravings and book decorations in Francysk Skoryna’s editions») by N. N. Schchekotikhina (18961940), the founder of the Belarusian art criticism, is of great value.

 

 
      F. U. Radziwiłłowa.
Komedye y tragedye przednio-dowcipnym wynalazkiem wybornym wiersza kształtem, bujnośćią rzeczy, y poważnymi przykładami znamienite, 1754
Читать книгу
    Rosarium et Officium Beatae Mariae Virginis aliaeque Variae Devotiones Combinatae in Honorem SSmae Trinitatis Augustissimaque Regina Caelo in Cultum, 1678—1679
Читать книгу
    Я. Купала.
Жалейка, 1908
Читать книгу
 
    Я. Колас.
Новая земля, 1923
Читать книгу
  М. Богданович.
Венок, 1913
Читать книгу
  Чатырохсотлецце беларускага друку, 1926
Читать книгу
     
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Аристотелевы врата, или Тайная тайных [рукопись белорусского письма]
Место и год издания: [конец XV — начало XVI в.]
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Апокриф «Аристотелевы врата, или Тайная тайных» — оригинальный памятник книжно-письменной культуры Белоруссии XVI века. Рукопись написана на старобелорусском языке, представляет собой сборник, в состав которого входит и ряд астрологических сочинений, оказавших прямое воздействие и на аналогичную русскую книжность.

Анатацыя: Апокрыф «Арыстоцелевы врата, ці Тайная тайных» — арыгінальны помнік кніжна-пісьменнай культуры Беларусі XVI ст. Рукапіс напісаны на старабеларускай мове, уяўляе сабой зборнік, у склад якога ўваходзіць і шэраг астралагічных сачыненняў, якія аказалі прамое ўздзеянне і на аналагічную рускую кніжнасць.

Annotation: The apocryphal work «Aristotle’s Gates, or the Mystery of Mysteries» — original monument of Belarusian book and writing culture of the 16th. This manuscript is written in the Old Belarusian language and represents a collection of works including a number of astrological writings, which exerted a direct influence upon the similar Russian book-learning.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Лексикон славеноросский. Имен толъкование
Автор: Берында, Памва
Место и год издания: З типографии общежителнаго монастыра Кутеинскаго тщанием тояжде обители иноков типом издася, 1653
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Берында Памва (?—1632) — деятель восточнославянской культуры, ученый-лексикограф, печатник, гравер, писатель. Его словарь «Лексикон славеноросский. Имен толъкование» — одна из наилучших работ восточнославянской лексикографии ХVII века, которая включает около 7000 статей и имеет черты толкового, энциклопедического и этимологического словарей.

Анатацыя: Бярында Памва (?—1632) — дзеяч усходнеславянскай культуры, вучоны-лексікограф, друкар, гравёр, пісьменнік. Яго слоўнік «Лексикон славеноросский. Имен толъкование» — адна з найлепшых прац усходнеславянскай лексікаграфіі ХVII ст., якая ўключае каля 7000 артыкулаў і мае рысы тлумачальнага, энцыклапедычнага i этымалагічнага слоўнікаў.

Annotation: Berynda Pamva (?—1632) is the East Slavic cultural figure, scientist-lexicographer, printer, engraver and writer. His dictionary «The Slavic Lexicon. Names Interpretations» («Лексикон славеноросский. Имен толъкование») is one of the best works in East Slavic lexicography of the 17th century. It includes about 7000 entries and has the features of an encyclopedia and explanatory and etymological dictionaries.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Оттиски видов храмов, священных предметов, городов Северо-Западного края, народных типов Витебской губернии и предметов древности. По клише Витебского губернского статистического комитета
Место и год издания: Витебск: Губернская типография, 1891
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Витебская губерния — административно-территориальная единица Российской империи в 1802–1924 гг.; вместе с Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской и Могилёвской губерниями образовывала Северо-Западный край. Губернский город — Витебск. Крупнейший город — Двинск. В издании материал размещен в пяти разделах.

Анатацыя: Віцебская губерня — адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка Расійскай імперыі ў 1802–1924 гг.; разам з Віленскай, Ковенскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губернямі стварала Паўночна-Заходні край. Губернскі горад — Віцебск. Найбуйнейшы горад — Дзвінск. У выданні матэрыял размешчаны ў пяці раздзелах.

Annotation: The Vitebsk Province is the political subdivision of the Russian Empire in 1802–1924; along with the Vilno, Kovno, Grodno, Minsk and Mogilev Provinces, it made the North-Western Lands. Vitebsk was the principal town of the Province. The biggest town — Dvinsk. The edition consists of five chapters.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Песні-жальбы.
Автор: Колас, Якуб.
Место и год издания: Вільня: Віленская друкарня, 1910.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: «Песни-жальбы» — первый сборник стихов классика белорусской литературы Якуба Коласа (1882–1956), в котором отражен образ родного края и реалии жизни того времени. Автор поэтизирует образ белорусского мужика, который, находясь в тяжелых социальных условиях, остается оптимистом и верит в возрождение родины.

Анатацыя: «Песні-жальбы» — першы зборнік вершаў класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа (1882–1956), у якім адлюстраваны вобраз роднага краю і рэаліі тагачаснага жыцця. Аўтар паэтызуе вобраз беларускага мужыка, які, знаходзячыся ў цяжкіх сацыяльных умовах, застаецца аптымістам і верыць у адраджэнне радзімы.

Annotation: Pesni-zhalby (The Songs of Blames) is the first book of poetry written by Belarusian classic Yakub Kolas (1882–1956) which reflects the image of the native land and realities of that time. The author in verses describes the image of a Belarusian peasant who being in difficult social conditions remains an optimist and believes in the revival of the Motherland.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Паўлінка: сцэны з шляхецкага жыцця ў 2 актах.
Автор: Купала, Янка.
Место и год издания: Вільня, 1927.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Комедия «Павлинка» белорусского народного поэта Янки Купалы (1882–1942) — классика национальной литературы и визитная карточка белорусской драматургии. В основу произведения лег конфликт между реакционными, консервативными силами общества и той частью населения, которая стремилась к обновлению жизни. В произведении также поднимаются проблемы общечеловеческого характера.

Анатацыя: Камедыя «Паўлінка» беларускага народнага паэта Янкі Купалы (1882–1942) — класіка нацыянальнай літаратуры і візітная картка беларускай драматургіі. У аснову твора лёг канфлікт паміж рэакцыйнымі, кансерватыўнымі сіламі грамадства і той часткай насельніцтва, што імкнулася да абнаўлення жыцця. У творы таксама ўзнімаюцца праблемы агульначалавечага характару.

Annotation: The comedy Paulinka written by Belarusian national poet Yanka Kupala (1882–1942) is a classic work of the national literature and famous pattern of Belarusian drama. The work is based on a conflict between reactionary, conservative forces in the society and the part of the population which tends to renewal of life. The work also touches issues common to all mankind.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Сымон-музыка.
Автор: Колас, Якуб.
Место и год издания: Менск [Мінск]: Дзяржвыд Беларусі, 1925.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Главные мотивы поэмы Якуба Коласа (1882–1956) — художник и искусство, народные истоки искусства, гражданский долг художника, в более широком плане — духовное возрождение народа. Средствами романтической образности показана судьба талантливого сельского музыканта Сымона, поиски им правды и смысла жизни. Введенные в произведение сказки, легенды, притчи придают поэме соответствующий колорит, делают ее живописной и близкой к народным истокам.

Анатацыя: Галоўныя матывы паэмы Якуба Коласа (1882–1956) — мастак і мастацтва, народныя вытокі мастацтва, грамадскі абавязак мастака, у больш шырокім плане — духоўнае адраджэнне народа. Сродкамі рамантычнай вобразнасці паказаны складаны лёс таленавітага вясковага музыкі Сымона, пошукі ім праўды і сэнсу жыцця. Уведзеныя ў твор казкі, легенды, прытчы надаюць паэме адмысловы каларыт, робяць яе маляўнічай і блізкай да народных вытокаў.

Annotation: The main motives of the poem written by Yakub Kolas (1882–1956) are a painter and art, folk origins of art, the artist’s civic duty, and even more — a spiritual rebirth of the people. The life of rural talented musician Symon, his search for the truth and meaning of life are described by romantic images. Fairy tales, legends, parables give the poem a particular color, make it more beautiful and close to the people’s origins.

 

 
  Аристотелевы врата, или Тайная тайных, конец XV — начало XVI в.
Читать книгу
  П. Берында.
Лексикон славеноросский. Имен толъкование, 1653
Читать книгу
  Оттиски видов храмов, священных предметов, городов Северо-Западного края, народных типов Витебской губернии и предметов древности, 1891
Читать книгу
  Я. Колас.
Песні-жальбы, 1910
Читать книгу
  Я. Купала.
Паўлінка: сцэны з шляхецкага жыцця ў 2 актах, 1927
Читать книгу
  Я. Колас.
Сымон-музыка, 1925
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Словарь белорусского наречия.
Автор: Носович, Иван.
Место и год издания: Санкт-Петербург: издание Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, 1870.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Труд И. Носовича (1788–1877) — первый фундаментальный словарь белорусского языка, который включает более 30 тыс. слов, записанных автором в Могилёвской, Минской, Гродненской губерниях, выбранных из белорусского фольклора, старобелорусских памятников письменности и филологических сборников. «Словарь...» положил начало нормализации (кодификации) словарного состава белорусского литературного языка и является первым белорусским национальным словарём.

Анатацыя: Праца І. Насовіча (1788–1877) — першы фундаментальны слоўнік беларускай мовы, у якім падаецца больш за 30 тыс. слоў, запісаных аўтарам у Магілёўскай, Мінскай і Гродзенскай губернях, выбраных з беларускага фальклору, старабеларускіх пісьмовых помнікаў і філалагічных зборнікаў. «Слоўнік...» палажыў пачатак нармалізацыі (кадыфікацыі) слоўнікавага складу беларускай літаратурнай мовы і з’яўляецца першым беларускім нацыянальным слоўнікам.

Annotation: The work of I. Nosovich (1788–1877) is the first basic vocabulary of the Belarusian language which includes more than 30 thousand words written by the author in Mogilev, Minsk, Grodno provinces and selected from the Belarusian folklore, old Belarusian literary monuments and philological collections. Slovar ... (The Vocabulary) marked the beginning of normalization (codification) of the vocabulary of the Belarusian literary language and is the first Belarusian national vocabulary.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Дополнение к Белорусскому словарю И. И. Носовича: Слова, извлеченные из составленного им рукописного собрания белорусских песен и сказок.
Автор: Носович, Иван.
Место и год издания: СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1881.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Через 11 лет после выхода «Словаря белорусского наречия» было издано дополнение к словарю на 1 тыс. слов. «Словарь» белорусского языковеда, этнографа, фольклориста И. Носовича (1788–1877) оказал большое влияние на развитие всей восточнославянской лексикографии.

Анатацыя: Праз 11 гадоў пасля выхаду «Слоўніка беларускай мовы» быў выдадзены дадатак да слоўніка на 1 тыс. слоў. «Слоўнік» беларускага мовазнаўца, этнографа, фалькларыста І. Насовіча (1788–1877) аказаў вялікі ўплыў на развіццё ўсёй усходнеславянскай лексікаграфіі.

Annotation: An additional edition to the vocabulary of one thousand words has appeared after 11 years since Slovar beloruskogo narechiya (The vocabulary of the Belarusian dialect) appeared. Slovar written by Belarusian linguist, ethnographer, folklorist I. Nosovich (1788–1877) had a great influence on the development of the whole East Slavic lexicography.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Беларуская архітэктура.
Автор: Каспяровіч, Мікалай.
Место и год издания: Віцебск: [б. в.], 1925.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Белорусский краевед, искусствовед и литературовед Н. Касперович (1900–1937) изучал историю изобразительного искусства, архитектуру, графику. «Белорусская архитектура» — первая попытка популяризации исторических сведений о белорусском искусстве, начиная от древней белорусской архитектуры до построек 2-й пол. ХІХ в.

Анатацыя: Беларускі краязнавец, мастацтвазнавец і літаратуразнавец М. Каспяровіч (1900–1937) вывучаў гісторыю выяўленчага мастацтва, архітэктуру, графіку. «Беларуская архітэктура» — першая спроба папулярызацыі гістарычных звестак пра беларускае мастацтва, пачынаючы ад старажытнай беларускай архітэктуры да пабудоў 2-й пал. ХІХ ст.

Annotation: Belarusian historian, art critic and literary critic N. Kasperovich (1900–1937) studied the history of art, architecture and graphics. Belaruskaya arkhitektura (Belarusian architecture) is the first attempt to popularize historical information on Belarusian art beginning from an ancient Belarusian architecture to the buildings of the 2nd half of the ХІХ century.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Тарас на Парнасе: [паэма].
Место и год издания: Вільня: выданне «Нашай хаты» № 2, 1909 (Друкарня М. Кухты).
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Поэма «Тарас на Парнасе» написана в 1850-е гг. и сначала считалась анонимной. Согласно исследованиям, автором поэмы является К. Вереницын (1834–1904). Поэма — произведение пародийно-сатирическое, одно из самых жизнерадостных и комичных произведений во всей белорусской литературе, в котором высмеиваются каноны классицизма. Язык произведения живой, образный, богатый эпитетами, метафорами, меткими изречениями.

Анатацыя: Паэма «Тарас на Парнасе» напісана ў 1850-я гг. і спачатку лічылася ананімнай. Паводле даследаванняў аўтарам паэмы з’яўляецца К. Вераніцын (1834–1904). Паэма — твор парадыйна-сатырычны, адзін з самых жыццярадасных і камічных твораў ва ўсёй беларускай літаратуры, у якім высмейваюцца каноны класіцызму. Мова твора жывая, вобразная, багатая эпітэтамі, метафарамі, параўнаннямі, трапнымі выслоўямі.

Annotation: The poem Taras na Parnase (Taras on Parnassus) was written in the 1850s and at first it was considered anonymous. According to research the author of the poem is K. Verenitsyn (1834–1904). This poem has a parody and preposterous character and it is one of the most cheerful and comedic works in all Belarusian literature. This work ridicules the canons of classicism. The language of the poem is lively, imaginative, rich in epithets, metaphors, apt expressions.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Белорусская свадьба и свадебные песни.
Автор: Довнар-Запольский, Митрофан Викторович.
Место и год издания: Киев: Типография А. Давиденко, 1888.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Один из первых серьезных этнографических трудов белорусского историка, этнографа, фольклориста и экономиста М. Довнар-Запольского (1867–1934) «Белорусская свадьба и свадебные песни. Этнографический этюд» посвящен описанию свадебных обрядов и публикации свадебных песен, которые бытовали на территории Речицкого и Мозырского уездов Минской губернии. Книга до сих пор является ценным источником для исследователей.

Анатацыя: Адна з першых сур’ёзных этнаграфічных прац беларускага гісторыка, этнографа, фалькларыста і эканаміста М. Доўнар-Запольскага (1867–1934) «Беларускае вяселле і вясельныя песні. Этнаграфічны эцюд» прысвечана апісанню вясельных абрадаў і публікацыі вясельных песень, што бытавалі на тэрыторыі Рэчыцкага і Мазырскага ўездаў Мінскай губерні. Кніга дагэтуль з’яўляецца каштоўнай крыніцай для даследчыкаў.

Annotation: One of the first major ethnographic works belonging to Belarusian historian, ethnographer, folklorist and economist M. Dovnar-Zapolski (1867–1934) is the work Belaruskaya svadba i svadebnye pesni. Etnografichesky etud (Belarusian weddings and wedding songs. Ethnographic study) is dedicated to the description of wedding ceremonies and wedding songs that existed in Rechitsa and Mozyr Districts of Minsk Province. The book is still a valuable resource for researchers.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Букварь языка славенскаго: чтения и писания учитися хотящим, в полезное руковождение.
Место и год издания: Вилна: Типография Е. К. В., 1767.
Фондодержатель:
Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Беларусь — родина «букваря» Именно здесь появилась первая книга с таким названием. «Букварь» 1767 г. — хранитель духа эпохи, он отражает специфику просвещения своего времени и показывает методологию, подходы к обучению и воспитанию детей, включает не только комплекс текстов назидательного характера: наставления, молитвы, поучения и гимны, но и упражнения по изучению иностранных языков — польского и немецкого.

Анатацыя: Беларусь — радзіма «буквара». Менавіта тут з’явілася першая кніга з такой назвай. «Букварь» 1767 г. — захавальнік духу эпохі, ён адлюстроўвае спецыфіку асветы свайго часу і паказвае метадалогію, падыходы да навучання і выхавання дзяцей, уключае не толькі комплекс тэкстаў павучальнага характару: настаўленні, малітвы, павучанні і гімны, але і практыкаванні па вывучэнні замежных моў — польскай і нямецкай.

Annotation: Belarus is the Motherland of ABC Book. It is a place where the first book with the same title has appeared. Bukvar (ABC Book) of 1767 keeps a spirit of an epoch, it reflects the specific education of its time and shows methodology and approaches of the children’s training and education, includes not only a set of didactic texts: precepts, prayers, sermons and hymns, as well as exercises to learn foreign languages — Polish and German.

 

 
  И. Носович.
Словарь белорусского наречия, 1870
Читать книгу
  И. Носович.
Дополнение к белорусскому словарю И. И. Носовича, 1881
Читать книгу
  М. Каспяровіч.
Беларуская архітэктура, 1925
Читать книгу
  Тарас на Парнасе, 1909
Читать книгу
  М. В. Довнар-Заполь-
ский. Белорусская свадьба и свадебные песни, 1888
Читать книгу
  Букварь языка славенскаго, 1767
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Полоцкий Софийский собор.
Автор: Сапунов, Алексей Парфенович.
Место и год издания: Витебск (в Типографии Губернского правления), 1888.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Полоцкий Софийский собор — выдающийся памятник монументальной белорусской архитектуры ХІ—XVIII вв. Известный белорусский историк, краевед А.П. Сапунов (1851–1924) свою работу посвятил истории г. Полоцка и истории Софийского храма. Историческое монументальное здание является ценнейшим памятником архитектуры и одним из символов национальной культуры.

Анатацыя: Полацкі Сафійскі сабор — адметны помнік манументальнай беларускай архітэктуры ХІ—XVIII стст. Вядомы беларускі гісторык, краязнавец А.П. Сапуноў (1851–1924) сваю працу прысвяціў гісторыі г. Полацка і гісторыі Сафійскага храма. Гістарычны манументальны будынак з’яўляецца найкаштоўнейшым помнікам архітэктуры і адным з сімвалаў нацыянальнай культуры.

Annotation: St Sophia Cathedral in Polotsk is an outstanding monument of the Belarusian monumental architecture of the ХІ—XVIII centuries. Famous Belarusian historian, ethnographer A. Sapunov (1851–1924) devoted his work to the history of Polotsk and St Sophia Cathedral. This historical monumental building is a valuable architectural monument and a symbol of the national culture.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии.
Автор: Сапунов, Алексей Парфенович.
Место и год издания: Витебск: в Типографии Губернского правления, 1888.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Известный белорусский историк, краевед А. П. Сапунов (1851–1924) относился к творческой элите Беларуси конца XIX — начала XX в., которую отличали широта кругозора, энциклопедическая осведомленность в вопросах истории Беларуси. Его работа посвящена святыням Полоцкой епархии — иконе Казанской Божьей Матери в Свято-Троицком Марковом монастыре и иконе Иверской Божьей Матери в полоцком Богоявленском монастыре.

Анатацыя: Вядомы беларускі гісторык, краязнавец А. П. Сапуноў (1851–1924) адносіўся да творчай эліты Беларусі канца XIX — пачатку XX ст., якую характарызавалі шырыня светапогляду, энцыклапедычная дасведчанасць у пытаннях гісторыі Беларусі. Яго праца прысвечана святыням Полацкай епархіі — іконе Казанскай Божай Маці ў Свята-Троіцкім Маркавым манастыры і іконе Іверскай Божай Маці ў полацкім Багаяўленскім манастыры.

Annotation: Famous Belarusian historian, ethnographer A. Sapunov (1851–1924) belonged to the Belarusian creative elite of the late XIX — the early XX century which distinguished with a broad outlook, encyclopedic knowledge on the history of Belarus. His work is dedicated to sacred objects of the Polotsk diocese — the Icon of the Mother of God of Kazan in Holy Trinity Markov Monastery and the icon of Iberian Mother of God in Epiphany Monastery in Polotsk.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Двинские, или Борисовы камни.
Автор: Сапунов, Алексей Парфенович.
Место и год издания: Витебск: издание Витебского губернского статистического комитета, 1890 (Типография Витебского губернского правления).
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси.

Аннотация: Двинские или Борисовы камни являются монументальными памятниками эпиграфики, древнейшим свидетельством распространения христианства на белорусской земле, самыми древними поклонными крестами. Витебский историк А.П. Сапунов (1851–1924) привел подробное описание четырех сохранившихся Борисовых камней (их точные размеры, порода камня, местонахождение, тексты). Дополнительно описал несколько культовых камней.

Анатацыя: Дзвінскія або Барысавы камяні з’яўляюцца манументальнымі помнікамі эпіграфікі, старажытным сведчаннем распаўсюджвання хрысціянства на беларускай зямлі, самымі старажытнымі паклоннымі крыжамі. Віцебскі гісторык А.П. Сапуноў (1851–1924) прывёў падрабязнае апісанне чатырох захаваўшыхся Барысавых камянёў (іх дакладныя памеры, парода камня, месцазнаходжанне, тэксты). Дадаткова апісаў некалькі культавых камянёў.

Annotation: Dvina or Boris stones are epigraphic monuments, the oldest evidence of the spread of Christianity in the Belarusian land, the oldest worship crosses. Vitebsk historian A. Sapunov (1851–1924) gives a detailed description of the four remaining stones of Boris (their exact dimensions, kind of stone, location, texts). He additionally describes some cult stones.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Белорусский сборник: [в 9 вып.]. Вып. 1–2: Песни, пословицы, загадки.
Автор: Романов, Евдоким Романович.
Место и год издания: Киев: Типография С. В. Кульженко, 1885.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В данном выпуске опубликовано 910 песен и 300 припевов, собранных известным белорусским этнографом, фольклористом и археологом Е. Романовым (1855–1922). Книга является крупнейшим сборником белорусских народных мелодий. Особенность собрания песен — почти все публикации или новые, или являются вариантами, имеющими самостоятельное значение.

Анатацыя: У дадзеным выпуску апублікавана 910 песень і 300 прыпеваў, сабраных вядомым беларускім этнографам, фалькларыстам і археолагам Е. Раманавым (1855–1922). Кніга з’яўляецца найбуйнейшым зборам беларускіх народных мелодый. Асаблівасць збору песень — амаль усе публікацыі новыя ці з’яўляюцца варыянтамі, якія маюць самастойны сэнс.

Annotation: This edition contains 910 songs and 300 burdens collected by famous Belarusian ethnographer, folklorist and archaeologist E. Romanov (1855–1922). The book is the largest collection of Belarusian folk melodies. A feature of this collection is in songs which are almost all new or variants which have their own meaning.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Белорусский сборник: [в 9 вып.]. Вып. 6: Сказки.
Автор: Романов, Евдоким Романович.
Место и год издания: Могилёв: Типография Губернского правления, 1901.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В сборник включены 60 сказок и их вариантов, записанные известным исследователем материальной и духовной культуры белорусов Е. Романовым (1855–1822). Сказки являются ценным источником для изучения белорусских традиций и фольклора, духовного облика белорусского народа, его взглядов на природу, общественные явления. Издание имеет большую научную ценность для фольклористов, историков, этнографов и лингвистов.

Анатацыя: У зборнік уключаны 60 казак і іх варыянтаў, запісаныя вядомым даследчыкам матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў Е. Раманавым (1855–1822). Казкі з’яўляюцца каштоўнай крыніцай інфармацыі для вывучэння беларускіх традыцый і фальклору, духоўнага аблічча беларускага народа, яго поглядаў на прыроду, грамадскія з’явы. Выданне мае вялікую навуковую каштоўнасць для фалькларыстаў, гісторыкаў і лінгвістаў.

Annotation: The collection includes 60 stories and their variants recorded by famous researcher of material and spiritual culture of the Belarusian people E. Romanov (1855–1822). Fairy tales are a valuable resource for the study of Belarusian traditions and folklore, spiritual aspects of the Belarusian people, their views on the nature of social phenomena. This edition is of great scientific value for folklorists, historians, ethnographers and linguists.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Белорусский сборник: [в 9 вып.]. Вып. 7: Белорусские народные мелодии. Песни сезонные, обрядовые, игровые, танцы, духовные стихи.
Автор: Романов, Евдоким Романович.
Место и год издания: Вильна: Типография «Русский почин», 1910.
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В сборник белорусского этнографа, фольклориста и археолога Е. Романова (1855–1922) вместе с нотами вошли весенние, пасхальные, троицкие, застольные, купальские, колядные, свадебные, крестильные, колыбельные и хороводные песни, а также припевы к белорусским танцам, которые свидетельствуют о глубокой древности белорусской народной поэзии и служат доказательством силы белорусов, не потерявших своего этнографического облика.

Анатацыя: У зборнік беларускага этнографа, фалькларыста і археолага Е. Раманава (1855–1822) разам з нотамі ўвайшлі вясеннія, велікодныя, троіцкія, бяседныя, купальскія, калядныя, вясельныя, хрэсьбінныя, калыханкавыя, карагодныя песні, а таксама прыпевы да беларускіх танцаў, якія сведчаць аб глыбокай старажытнасці беларускай народнай паэзіі і служаць доказам моцы беларусаў, не згубіўшых сваё этнаграфічнае аблічча.

Annotation: The collection of Belarusian ethnographer, folklorist and archeologist E. Romanov (1855–1922) along with printed music includes spring, Easter, Whitsunday, drinking, Ivan Kupala, Christmas, wedding, baptismal, round dance songs and lullabies and also refrains to Belarusian dances which testify the great antiquity of Belarusian folk poetry and prove the strength of Belarusians who keep their unique ethnographic image.

 

 
  А. П. Сапунов.
Полоцкий Софийский собор, 1888
Читать книгу
  А. П. Сапунов.
Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии, 1888
Читать книгу
  А. П. Сапунов.
Двинские, или Борисовы камни, 1890
Читать книгу
  Е. Р. Романов.
Белорусский сборник, вып. 1—2: Песни, пословицы, загадки, 1885
Читать книгу
  Е. Р. Романов.
Белорусский сборник, вып. 6: Сказки, 1901
Читать книгу 
  Е. Р. Романов.
Белорусский сборник, вып. 7: Белорусские народные мелодии, 1910
Читать книгу 
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі
Автор: Ластоўскі, Вацлаў
Место и год издания: Коўна, 1926
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Вацлав Ластовский (1883–1938) — известный деятель белорусской культуры, ученый, писатель, издатель, активный участник общественного и политического движения. Его капитальный труд «История белорусской (кривской) книги» стал первым изданием, которое довольно полно и многосторонне рассмотрело историю книжной культуры Беларуси с древних времен до XVIII в., предложило богатейший репертуар национальной книги в сопровождении комментариев, текстовых фрагментов из оригиналов и качественных иллюстраций.

Анатацыя: Вацлаў Ластоўскі (1883–1938) — вядомы дзеяч беларускай культуры, вучоны, пісьменнік, выдавец, актыўны ўдзельнік грамадскага і палітычнага руху. Яго капітальная праца «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі» стала першым выданнем, якое даволі поўна і шматбакова разгледзела гісторыю кніжнай культуры Беларусі ад старажытнасці да XVIII ст., прапанавала багацейшы рэпертуар нацыянальнай кнігі, у суправаджэнні каментарыяў, тэкставых фрагментаў з арыгіналаў і якасных ілюстрацый.

Annotation: Waclaw Łastowski (1883–1938) is a prominent figure of Belarusian culture, scientist, writer, publisher, an active participant of public and political movement. His fundamental work «The History of the Belarusian (Kryvian) Book» became the first edition in which the history of Belarusian book culture from the antiquity till the 18th century had been presented fully and multilaterally enough. The edition features a rich repertoire of the national book accompanied by comments, text fragments from originals and qualitative illustrations.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Суд: п’еса ў 1 акце
Автор: Галубок, Уладзіслаў
Место и год издания: Вільня: Беларускае выдавецкае таварыства, 1925 (Друкарня Я. Левіна)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Владислав Голубок (1882–1937) — драматург, прозаик, режиссер, актер, художник, который внес большой вклад в развитие белорусского национального сценического искусства. Первый народный артист БССР (1928). В своей одноактной пьесе «Суд» (1920) автор высмеивал представителей царской власти и бюрократического чиновничества.

Анатацыя: Уладзіслаў Галубок (1882–1937) — драматург, празаік, рэжысёр, акцёр, мастак, які ўнёс вялікі ўклад у развіццё беларускага нацыянальнага сцэнічнага мастацтва. Першы народны артыст Беларусі (1928). У сваёй аднаактнай п’есе «Суд» (1920) аўтар высмейваў прадстаўнікоў царскай валасной улады і бюракратычнага чыноўніцтва.

Annotation: Vladislav Golubok (1882–1937) is a playwright, prose writer, director and actor; the artist who made a great contribution to the development of Belarusian national theatrical art and the first people’s actor of the BSSR (1928). In his one-act play «The Court» (1920) the author derides representatives of imperial authority and bureaucratic officials.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Пісаравы імяніны: камедыя ў 1 акце
Автор: Галубок, Уладзіслаў
Место и год издания: Менск [Мінск]: выданне ЦБ «Маладняка», 1927
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Владислав Голубок (1882–1937) — известный белорусский писатель, актер, режиссер, организатор театра, художник. Он является автором более 40 пьес. До нашего времени дошли только 13 из них (тексты остальных утеряны). Комедия «Писаревы именины» была очень популярной в 1920-е гг. и ставилась разными театральными труппами. Объектом высмеивания в пьесе стали представители волостной власти и местной «интеллигенции».

Анатацыя: Уладзіслаў Галубок (1882–1937) — вядомы беларускі пісьменнік, акцёр, рэжысёр, арганізатар тэатра, мастак. Ён з’яўляецца аўтарам каля 40 п’ес. Да нас дайшлі толькі 13 з іх (тэксты астатніх згубіліся). Камедыя «Пісаравы імяніны» была надзвычай папулярнай у 1920-я гг. і ставіліся рознымі тэатральнымі трупамі. Аб’ектам высмейвання ў п’есе сталі прадстаўнікі валасной улады і мясцовай «інтэлігенцыі».

Annotation: Vladislav Golubok (1882–1937) is the known Belarus writer, actor, director, theatre organizer and artist. He is the author of more than 40 plays. At present only 13 of them exist (texts of the others are lost). His comedy «The Clerk’s Name-Day» was very popular in the 1920s and was staged by different theatrical troupes. The play derides representatives of volost authorities and local «intelligentsia».

 

 

Читать книгу полностью

Название: Апошняе спатканне: драма ў 4 актах
Автор: Галубок, Уладзіслаў
Место и год издания: Вільня: Выдавецтва Менскага народнага камісарыяту асветы, 1919 (Друкарня «Прамень»)
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Многогранная деятельность в области искусства характеризует Владислава Голубка (1882–1937) — драматурга, прозаика, актера, художника, одного из крупнейших деятелей сцены, который черпал сюжеты для своих произведений из истории белорусского народа, фольклора. Лучшим драматическим произведением Голубка присущи глубокий психологизм, острота конфликта, разносторонность характеров. Пьеса «Последнее свидание» начала мелодраматическую линию в драматургии В. Голубка.

Анатацыя: Шматгранная дзейнасць у галіне мастацтва характарызуе Уладзіслава Галубка (1882–1937) — драматурга, празаіка, рэжысёра, акцёра, мастака, аднаго з найбуйнейшых дзеячаў сцэны, які чэрпаў сюжэты для сваіх твораў з гісторыі беларускага народа, фальклору. Лепшым драматычным творам Галубка ўласцівы глыбокі псіхалагізм, вастрыня канфлікту, разнастайнасць характараў. П‘еса «Апошняе спатканне» распачала меладраматычную лінію ў драматургіі У. Галубка.

Annotation: The activity of Vladislav Golubok (1882–1937) in the sphere of art is many-sided. He was a playwright, prose writer, actor, artist, one of the most outstanding theatrical figures who searched for his plots in the history of the Belarusian people and folklore. His best dramatic works feature a profound psychologism, a sharp conflict and the variety of characters. The play «The Last Appointment» started a melodramatic line in Vladislav Golubok’s theatrical art.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Пабрацімцы і Вялікая шышка
Автор: Драздовіч, Язэп
Место и год издания: Вільня: Віленскае выдавецтва Б.А. Клецкіна, 1923
Фондодержатель:
Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Язеп Дроздович (1888–1954) — необычная фигура в истории белорусской культуры. В его лице мы имеем пример творческой личности возрожденческого типа — Homo universalus (Человека универсального): замечательного художника, этнографа, писателя, философа и педагога. Издание «Побратимы и Большая шишка» — первая часть повести «Безумец без безумства», которую автор издал под псевдонимом Язеп Нарцизов и сам нарисовал для него сюжетную обложку. На авантитуле издания — дарственный автограф автора.

Анатацыя: Язэп Драздовіч (1888–1954) — незвычайная фігура ў гісторыі беларускай культуры. Ён з’яўляецца прыкладам творчай асобы адраджэнскага тыпу — Homo universalus (Чалавека ўніверсальнага): выдатнага мастака, этнографа, пісьменніка, філосафа і педагога. Выданне «Пабрацімцы і Вялікая шышка» — першая частка аповесці «Вар’ят без вар‘яцтва», якую аўтар выдаў пад псеўданімам Язэп Нарцызаў і сам намаляваў да яго сюжэтную вокладку. На авантытуле выдання — дарчы аўтограф аўтара.

Annotation: Yazep Drazdovich (1888–1954) is an unusual figure in the history of Belarusian culture. He is a striking example of the creative person of the Renaissance — Homo universalus (the Universal Person): a remarkable artist, ethnographer, writer, philosopher and teacher. The edition «Blood Brothers and the Big Cone» is the first part of the story «A Madman Without Madness» which the author published under the pseudonym Yazep Nartsizov and drawn a cover for it. The foretitle of the edition features the author’s dedicator autograph.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Ве­ра, панш­чы­на і во­ля ў бе­ла­рускіх на­род­ных каз­ках і пес­нях
Ав­тор: Бя­ду­ля, Змит­рок
Ме­сто и год из­да­ния: Бе­ла­рус­кае ка­апе­ра­цый­на-вы­да­вец­кае та­ва­ры­ства «Са­вец­кая Бе­ла­русь», 1924
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: Змит­рок Бе­ду­ля (1886–1941) сво­им ху­до­же­ствен­ным твор­че­ством — по­э­зи­ей, пуб­ли­ци­сти­кой, про­зой — внес зна­чи­тель­ный вклад в раз­ви­тие и обо­га­ще­ние ли­те­ра­ту­ры и об­ще­ствен­но­го со­зна­ния бе­ло­рус­ско­го на­ро­да. Его ис­сле­до­ва­ние по­свя­ще­но бе­ло­рус­ско­му фольк­ло­ру, сказ­кам и пес­ням, в ко­то­рых от­ра­жа­ет­ся бе­ло­рус­ская дей­стви­тель­ность.

Ана­та­цыя: Змітрок Бя­ду­ля (1886–1941) сва­ёй ма­стац­кай твор­час­цю — па­эзіяй, публіцы­сты­кай, про­зай − унёс знач­ны ўклад у развіццё і ўзба­га­ч­эн­не літа­ра­ту­ры і гра­мад­скай свя­до­масці бе­ла­рус­ка­га на­ро­да. Яго дасле­да­ван­не пры­све­ча­на бе­ла­рус­ка­му фальк­ло­ру, каз­кам і пес­ням, у якіх ад­люст­роўва­ец­ца бе­ла­рус­кая рэ­чаісна­сць.

Annotation: The creativity of Zmitrok Bedulya (1886–1941), poetry, publicism and prose, had made a significant contribution to the development and enrichment of both literature and public consciousness of the Belarusian people. His study is devoted to Belarusian folklore, fairy tales and songs in which Belarusian reality is reflected.

 

 
  В. Ластоўскі.
Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі, 1926
Читать книгу
  У. Галубок.
Суд: п’еса ў 1 акце, 1925.
Читать книгу
  У. Галубок.
Пісаравы імяніны: камедыя ў 1 акце, 1927.
Читать книгу
  У. Галубок.
Апошняе спатканне: драма ў 4 актах, 1919
Читать книгу
  Я. Драздовіч.
Пабрацімцы і Вялікая шышка, 1923
Читать книгу
  З. Бядуля.
Ве­ра, панш­чы­на і во­ля ў бе­ла­рускіх на­род­ных каз­ках і пес­нях, 1924
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Мат­чын дар: ду­мы і песнi 1907–1914 гг.
Ав­тор: Га­рун, Алесь
Ме­сто и год из­да­ния: Менск: ко­штам На­род­на­га сэкр­эта­ры­я­ту Бе­ла­русі, 1918 (Дру­кар­ня Я. Грынбля­та)
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: Сбор­ник Але­ся Га­ру­на (1887–1920) «Мат­чын дар» яв­ля­ет­ся по­э­ти­че­ским до­сти­же­ни­ем ХХ века и кни­гой судь­бы по­эта, как и «Ве­нок» Мак­си­ма Бог­да­но­ви­ча. Он на­пол­нен бо­лью за не­за­вид­ную судь­бу Оте­че­ства. Твор­че­ство по­эта от­ли­ча­ет­ся зна­чи­мо­стью про­бле­ма­ти­ки, вы­со­кой кон­цен­тра­ци­ей мыс­лей и чувств, ори­ги­наль­но­стью по­э­ти­че­ско­го мыш­ле­ния и об­раз­ной си­сте­мы.

Ана­та­цыя: Зборнік Але­ся Га­ру­на (1887–1920) «Мат­чын дар» з’яўля­ец­ца па­этыч­ным да­сяг­нен­нем ХХ ст. і кнігай лё­су па­эта, як і «Вя­нок» Максіма Баг­да­новіча. Ён на­поўне­ны бо­лем за не­зай­зд­рос­ны лёс Ба­ць­каўшчы­ны. Твор­час­ць па­эта вы­лу­ча­ец­ца ад­мет­на­сцю праб­ле­ма­тыкі, вялікай скан­ц­эн­тра­ва­на­сцю ду­мак і па­чуц­цяў, арыгіналь­на­сцю па­этыч­на­га мыс­лен­ня і во­бразнай сістэмы.

Annotation: The collection of Alies’ Garun (1887–1920) «Matchyn dar» («The Mother’s Gift») is an outstanding poetic achievement of the XX century and the poet’s book of destiny, just like Maxim Bogdanovich’s «Vyanok» («The Wreath»). It is full of pain for a poor fate of the Motherland. The poet’s creativity is remarkable for the urgency of problems, high concentration of ideas and feelings, originality of poetic thinking and figurative systems.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: По­езд­ки по По­ле­сью 1911 и 1912 го­да
Ав­тор: Сер­бов, Иса­ак Аб­ра­мо­вич
Ме­сто и год из­да­ния: Виль­на: из­да­ние Се­ве­ро-За­пад­но­го от­де­ла Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ства (Ти­по­гра­фия И. За­вадзко­го), 1914
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: В сво­ей ра­бо­те «По­езд­ки по По­ле­сью 1911 и 1912 гг.» бе­ло­рус­ский эт­но­граф, фольк­ло­рист и ар­хео­лог Иса­ак Аб­ра­мо­вич Сер­бов (1871–1941) обоб­щил све­де­ния о бы­те, ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ре, уст­ном по­э­ти­че­ском и му­зы­каль­ном твор­че­стве жи­те­лей раз­ных угол­ков По­ле­сья, ти­пах их одеж­ды, жи­лье, хо­зяй­ствен­ных по­строй­ках, из­де­ли­ях ре­мес­ла и т. д.

Ана­та­цыя: У сва­ёй ра­бо­це «По­езд­ки по По­ле­сью 1911 и 1912 гг.» бе­ла­рускі эт­но­граф, фалькла­рыст і ар­хе­о­лаг Іса­ак Аб­ра­мавіч Сер­баў (1871–1941) аба­гульніў звесткі пра быт, мат­э­ры­яль­ную куль­ту­ру, вус­ную па­этыч­ную твор­час­ць жы­ха­роў роз­ных кут­коў Па­лес­ся, ты­пы іх ад­зен­ня, жыл­лё, гас­па­дар­чыя па­бу­до­вы, вы­ра­бы ра­мя­ст­ва і г. д.

Annotation: The book «The Journeys Across Polesye in 1911 and 1912» by Belarusian ethnographer, specialist in folklore and archeologist Isaak Abramovich Serbov (1871–1941) includes generalized data on life, material culture, oral poetic and musical creativity of inhabitants of different corners of Polesye, types of their clothes, habitation, household buildings, arts and crafts etc.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Бе­ло­рус­ские древ­но­сти: све­де­ния о па­мят­ни­ках ста­ри­ны. Вып. 1: с 106-ю изоб­ра­же­ни­я­ми раз­ных пред­ме­тов древ­но­стей в тек­сте и ли­то­гра­фи­че­ским при­ло­же­ни­ем
Ав­тор: Се­мен­тов­ский, Алек­сандр Мак­си­мо­вич
Ме­сто и год из­да­ния: Санкт-Пе­тер­бург: (Ти­по­ли­то­гра­фия Н. Сте­фа­но­ва), 1890
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: В кни­ге, по­свя­щен­ной па­мят­ни­кам бе­ло­рус­ской ста­ри­ны Ви­теб­ской гу­бер­нии, из­вест­ный ар­хео­лог, кра­е­вед, эт­но­граф и фольк­ло­рист А. М. Се­мен­тов­ский (1821–1893), со­брал и си­сте­ма­ти­зи­ро­вал боль­шое ко­ли­че­ство све­де­ний о Ви­теб­ском крае, пред­ста­вил 106 изоб­ра­же­ний раз­ных пред­ме­тов древ­но­сти в тек­сте и ли­то­гра­фи­че­ское при­ло­же­ние.

Ана­та­цыя: У кнізе, пры­све­ча­най помнікам бе­ла­рус­кай даўніны Віцеб­скай гу­берні, вя­до­мы ар­хе­о­лаг, эт­но­граф і фалькла­рыст А. М. Се­мян­тоўскі (1821–1893), са­б­раў і сістэ­ма­ты­за­ваў вялікую коль­кас­ць зве­стак пра Віцебскі край, прад­ставіў 106 выяў роз­ных прад­ме­таў ста­ра­жыт­на­сці ў тэкс­це і літа­графічны да­д­а­так.

Annotation: The book by known archeologist, regional specialist, ethnographer and specialist in folklore A. M. Sementovsky (1821–1893) is devoted to monuments of Belarusian olden time in the Vitebsk Province. It comprises a systematized collection of data on the Vitebsk Region including 106 images of different subjects of antiquity and a lithographic appendix.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Пин­чу­ки: эт­но­гра­фи­че­ский сбор­ник: пес­ни, за­гад­ки, по­сло­ви­цы, об­ря­ды, при­ме­ты, пред­рас­суд­ки, по­ве­рья, суе­ве­рия и мест­ный сло­варь
Ав­тор: Бул­га­ков­ский, Дмит­рий Гав­ри­ло­вич
Ме­сто и год из­да­ния: Санкт-Пе­тер­бург: в Ти­по­гра­фии В. Без­об­ра­зо­ва и К°, 1890
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: Сбор­ник бе­ло­рус­ско­го эт­но­гра­фа, фольк­ло­ри­ста, кра­е­ве­да Д. Г. Бул­га­ков­ско­го (1845 — око­ло 1918) в свое вре­мя ока­зал­ся са­мым об­шир­ным тру­дом по эт­но­гра­фии Пин­ско­го По­ле­сья. В 1888 году за свой труд ав­тор был удо­сто­ен зо­ло­той ме­да­ли Им­пе­ра­тор­ско­го рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ства.

Ана­та­цыя: Зборнік бе­ла­рус­ка­га эт­но­гра­фа, фалькла­ры­ста, кра­яз­наўца Д. Г. Бул­га­коўска­га (1845 — ка­ля 1918) у свой час ака­заўся са­май вялікай пра­цай па эт­на­графіі Пінска­га Па­лес­ся. У 1888 г. за сваю пра­цу аўтар быў уда­сто­е­ны за­ла­то­га ме­да­ля Імпе­ра­тар­ска­га рус­ка­га ге­а­графічна­га та­ва­ры­ства.

Annotation: The collection of Belarusian ethnographer, specialist in folklore and regional specialist D. G. Bulgakovsky (1845 — circa 1918) was in the time the most extensive work on the ethnography of Pinsk Polesye. In 1888 the author was awarded the golden medal of the Imperial Russian Geographical Society.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Вялікод­ная пісан­ка, 1914 год: [зборнік]
Ме­сто и год из­да­ния: Вільня: Дру­кар­ня М. Кух­ты, [1914?]
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: «Вялікод­ная пісан­ка» — сбор­ник про­из­ве­де­ний бе­ло­рус­ских ав­то­ров, ко­то­рые бы­ли вклю­че­ны в про­цесс на­ци­о­наль­но­го воз­рож­де­ния. Опуб­ли­ко­ван­ное эс­се бе­ло­рус­ско­го пи­са­те­ля, пуб­ли­ци­ста и ли­те­ра­ту­ро­ве­да Мак­си­ма Го­рец­ко­го (1893–1938) «Раз­вагі і думкі» («Раз­мыш­ле­ния и мыс­ли») яв­ля­ет­ся при­ме­ром бе­ло­рус­ской пи­са­тель­ской кри­ти­ки.

Ана­та­цыя: «Вялікод­ная пісан­ка» — зборнік тво­раў бе­ла­рускіх аўта­раў, якія былі ўклю­ча­ны ў пра­ц­эс на­цы­я­наль­на­га адра­дж­эн­ня. Змеш­ча­нае эсэ бе­ла­рус­ка­га пісь­менніка, публіцы­ста, кры­ты­ка і літа­ра­ту­раз­наўцы Максіма Гар­эц­ка­га (1893–1938) «Раз­вагі і думкі» з’яўля­ец­ца ўзо­рам бе­ла­рус­кай пісь­менніцкай кры­тыкі.

Annotation: «Vyalokodnaja pisanka» («The Paschal Egg») is a collection of works by Belarusian authors who were engaged in the Belarusian national revival. The published essay of Belarusian writer, publicist and literary critic Maxim Goretsky (1893–1938) «Razvagi i dumki» («Reflections and Ideas») is a classic example of Belarusian literary criticism.

 

 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Кур­ган­ная квет­ка: [зборнік]
Ав­тор: Буй­ло, Кан­стан­цыя Ан­то­наўна
Ме­сто и год из­да­ния: Вільня: Бе­ла­рус­кае вы­да­вец­кае та­ва­ры­ства, 1914 (Дру­кар­ня Марціна Кух­ты)
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Бе­ла­ру­си

Ан­но­та­ция: «Кур­ган­ная квет­ка» — де­бют­ный сбор­ник сти­хов Кон­стан­ции Буй­ло (1893–1986) — бе­ло­рус­ской по­этес­сы-ли­ри­ка, имя ко­то­рой уже в на­ча­ле ХХ века сто­я­ло ря­дом с име­на­ми Ян­ки Ку­па­лы и Яку­ба Ко­ла­са, Мак­си­ма Бог­да­но­ви­ча и Змит­ро­ка Бя­ду­ли. Ее про­из­ве­де­ния пе­ре­пол­не­ны лю­бо­вью к род­ной зем­ле, про­сто­му де­ре­вен­ско­му на­ро­ду, из глу­бин ко­то­ро­го вы­шла са­ма.

Ана­та­цыя: «Кур­ган­ная квет­ка» — дэ­бют­ны зборнік вер­шаў Кан­стан­цыі Буй­ло (1893–1986) — бе­ла­рус­кай па­эт­э­сы-ліры­ка, імя якой ўжо на па­чат­ку ХХ ст. ста­я­ла по­бач з імё­намі Янкі Ку­па­лы і Яку­ба Ко­ла­са, Максіма Баг­да­новіча і Змітра­ка Бя­дулі. Яе тво­ры пе­ра­поўне­ны лю­боўю да род­на­га краю, про­ста­га ся­лян­ска­га лю­ду, з глыбінь яко­га вый­ш­ла са­ма.

Annotation: «Kurgannaya kvetka» («The Barrow Flower») is a debut collection of verses by Konstancija Bujlo (1893–1986), the Belarusian poetess-lyricist whose name in the beginning of the XX century stood near those of Yanka Kupala, Yakub Kolas, Maxim Bogdanovich and Zmitrok Bedulya. Her works are overflowing with love of the Motherland and common rural people of which she originates too.

 

 
  А. Гарун.
Мат­чын дар: ду­мы і песнi 1907—1914 гг.
Читать книгу
  А. И. Сербов.
По­езд­ки по По­ле­сью 1911 и 1912 го­да, 1914
Читать книгу 
  А. М. Се­мен­тов­ский.
Бе­ло­рус­ские древ­но­сти: све­де­ния о па­мят­ни­ках ста­ри­ны. Вып. 1, 1890
Читать книгу
  Д. Г. Бул­га­ков­ский.
Пин­чу­ки: эт­но­гра­фи­че­ский сбор­ник, 1890
Читать книгу
  Вялікод­ная пісан­ка, 1904—1914: [зборнік], 1914
Читать книгу
  К. А. Буй­ло.
Кур­ган­ная квет­ка: [зборнік], 1914
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Дудка беларуская; Смык беларускі
Автор: Багушэвіч, Францішак
Место и год издания: Менск [Мінск]: Беларускае кааперацыйна-выдавецкае таварыства «Адраджэнне», 1922
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Багушэвіч Францішак (1840–1900) — белорусский поэт, основоположник критического реализма в белорусской литературе. Истоки творчества Ф. Богушевича тесно связаны с фольклором, а также с лучшими эстетическими традициями славянской поэзии. Сборник состоит из стихотворений «Дудка беларуская» и «Смык беларускі». Произведения характеризуются исключительной жизненной убедительностью, реалистичной глубиной и действенностью. Ф. Богушевич считал национальный язык наиважнейшей формой проявления духовности народа. К сборнику было написано предисловие, в котором автор говорил о богатой истории и культуре белорусов.

Анатацыя: Багушэвіч Францішак (1840–1900) — беларускі паэт, заснавальнік крытычнага рэалізму ў беларускай літаратуры. Вытокі творчасці Ф. Багушэвіча цесна звязаны з фальклорам, а таксама з лепшымі эстэтычнымі традыцыямі славянскай паэзіі. Зборнік складаецца з вершаў «Дудка беларуская» і «Смык беларускі». Творы характарызуюцца выключнай жыццёвай пераканаўчасцю, рэалістычнай глыбінёй і дзейснасцю. Ф. Багушэвіч лічыў нацыянальную мову найважнейшай формай праяўлення духоўнасці народа. Да зборніка была напісана прадмова, у якой аўтар гаварыў пра багатую гісторыю і культуру беларусаў.

Annotation: Frantisek Bogushevich (1840–1900) is a Belarusian poet, the founder of critical realism in Belarusian literature. The origins of F. Bogushevich’s works are closely connected with folklore, as well as with the best aesthetic traditions of Slavic poetry. The collection consists of poems «Dudka Belarusskay» («Belarusian fife») and «Smyk Belaruski» («Belarusian fiddle-bow»). These works are characterized by exceptional life conviction, realistic depth and effectiveness. F. Bogushevich considered the national language as the most important form of manifestation of people’s spirituality. The author wrote the collection’ preface where describes the abundant history and culture of the Belarusians.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Раскіданае гняздо: драма ў 5-ці актах
Автор: Купала, Янка
Место и год издания: Вільня: Выдавецтва Менскага камісарыяту асветы, 1919
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Купала Янка (1882–1942) — белорусский поэт и переводчик, драматург, публицист. Классик белорусской литературы, народный поэт БССР. Драма «Раскіданае гняздо» написана в 1913 г. По свидетельству самого автора, создана на основе жизненных фактов. Впервые напечатана отдельным изданием в Вильно в 1919 г. издательством Минского комиссариата просвещения в типографии «Прамень».

Анатацыя: Купала Янка (1882–1942) — беларускі паэт і перакладчык, драматург, публіцыст. Класік беларускай літаратуры, народны паэт БССР. Драма «Раскіданае гняздо» напісана ў 1913 г. Па сведчанні самога аўтара, створана на аснове жыццёвых фактаў. Упершыню надрукавана асобным выданнем у Вільні ў 1919 г. выдавецтвам Мінскага камісарыята асветы ў друкарні «Прамень».

Annotation: Yanka Kupala (1882–1942) — a Belarusian poet and translator, play writer and a publicist, a classic of Belarusian literature. He got the title of People’s poet of the Belorussian Soviet Socialist Republic. Based on real facts the drama «Raskidana Gnyazdo» («Destroyed nest») was completed in 1913, and first issued as a separate edition in Vilna in 1919 by the publishing house of the Minsk Commissariat of Education (printing office «Pramen»).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Dudarz białoruski, czyli Wszystkiego po trosze
Автор: Дунін-Марцінкевіч, Вінцэнт
Место и год издания: Mińsk: Nakładem i drukiem J. Dworca, 1857
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт (1808–1884) — писатель, драматург, классик белорусской литературы. В сборник «Дудар Беларускі, або Усяго патроху» вошли посвященные жизни крестьян стихотворные повести и рассказы. Их появление вызвало широкий резонанс в польской и русской периодической печати. Многие сюжеты и образы заимствованы из белорусского фольклора, что было характерно для писателей-романтиков.

Анатацыя: Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт (1808–1884) — пісьменнік, драматург, класік беларускай літаратуры. У зборнік «Дудар Беларускі, або Усяго патроху» ўвайшлі прысвечаныя жыццю сялян вершаваныя аповесці і апавяданні. Іх з’яўленне выклікала шырокі рэзананс у польскім і рускім перыядычным друку. Многія сюжэты і вобразы запазычаны з беларускага фальклору, што было характэрна для пісьменнікаў-рамантыкаў.

Annotation: Dunin-Martsinkevich Vincent (1807–1884) is a writer and a play writer, a classic of Belarusian literature. His collection "Dudar of Belaruski, abo Usyago patrohu"("Belarusian piper, or a bit of everything") includes poetic stories and novels dedicated to peasants’ life, which caused a wide resonance in the Polish and Russian periodicals. Many plots and heroes were taken from Belarusian folklore, what was typical for Romantic writers.

 

 

Читать книгу

Название: Жировицкая чудотворная икона Божией Матери и Жировицкая обитель
Автор: Николай (Редутто, Никодим)
Место и год издания: Вильна: в Типографии О. Блюмовича, 1867
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: В книге приводятся исторические сведения о заселении территории Гродненской губернии и основании местечка Жировичи, где явился образ Божией Матери (именуемой Жировичской). Этот чудотворный образ – один из самых известных белорусских святынь, и на месте его появления был создан Жировичский монастырь.

Анатацыя: У кнізе прыводзяцца гістарычныя звесткі аб засяленні тэрыторыі Гродзенскай губерні і заснаванні мястэчка Жыровічы, дзе з’явіўся абраз Божай Маці (называнай Жыровіцкай). Гэты цудадзейны абраз – адна з самых вядомых беларускіх святынь, і на месцы яго з’яўлення быў створаны Жыровіцкі манастыр.

Annotation: The book provides historical information on the the Grodno province settlement and the foundation of Zhirovichi market town, where the image of the Mother of God (called Zhirovichskaya) was appeared. This miraculous image is one of the most famous Belarusian shrines, and at the place of its appearance the Zhirovichi Monastery was created.

 

Читать книгу

Название: Небольшой белорусско-московский словарь/Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік
Автор: Гарэцкі, Максім Іванавіч (пісьменнік; 1893–1938)
Место и год издания: Вільня: Беларускае выдавецкае т-ва "Крыніца", 1919 (Друкарня "Віленскага выдавецтва")
Фондодержатель: Национальная библиотека Беларуси

Аннотация: Горецкий Максим Иванович (1893–1938) – белорусский писатель, литературовед, переводчик и деятель белорусского национального движения начала XX века. Работал редактором белорусских газет «Наша думка» («Наша мысль») и «Беларускія ведамасці» («Белорусские ведомости»). В 1920 году им была написана и издана первая «История белорусской литературы» («Гісторыя беларускае літаратуры»). Впоследствии он написал ещё несколько работ на эту тему. Кроме того, Максим Горецкий составил несколько белорусско-русских и русско-белорусских словарей. Один из них – «Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік», который был издан в 1919 г. в типографии "Віленскага выдавецтва".

Анатацыя: Гарэцкі Максім Іванавіч (1893–1938) – беларускі пісьменнік, літаратуразнавец, перакладчык і дзеяч беларускага нацыянальнага руху пачатку XX стагоддзя. Працаваў рэдактарам беларускіх газет «Наша думка» («Наша мысль») і «Беларускія ведамасці» («Белорусские ведомости»). У 1920 годзе ім была напісана і выдадзена першая «История белорусской литературы» («Гісторыя беларускае літаратуры»). У далейшым ён напісаў яшчэ некалькі работ на гэтую тэму. Акрамя таго, Максім Гарэцкі склаў некалькі беларуска-рускіх і руска-беларускіх слоўнікаў. Адзін з іх – «Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік», які быў выдадзены ў 1919 г. у друкарні "Віленскага выдавецтва".

Annotation: Maxim I. Goretsky (1893–1938) – a Belarusian writer, literary critic, translator and a leader of the Belarusian national movement of the early 20th century. He worked as an editor of the Belarusian newspapers “Our Thought” (“Our Dumka”) and “Belarusian News” (“Belarusian Vedamastsi”). In 1920 he wrote and published the first “History of Belarusian Literature”, and later some more works on this topic. Besides, M. Goretsky compiled several Belarusian-Russian and Russian-Belarusian dictionaries. One of them is “Small Belarusian-Moscow Dictionary” (“Nevalichki belaruska-maskouski slounik”), published by “Vilna publishing” (“Vilenskaga vydavetstva”) in 1919.


   
  Багушэвіч, Францішак.
Дудка беларуская; Смык беларускі. 1922
Читать книгу

Купала, Янка.
Раскіданае гняздо. 1919
Читать книгу
  Дунін-Марцінкевіч, Вінцэнт.
Dudarz białoruski, czyli Wszystkiego po trosze. 1857
Читать книгу
  Николай (Редутто, Никодим).
Жировицкая чудотворная икона Божией Матери и Жировицкая обитель. 1867
Читать книгу
  М. И. Гарэцкі.
Небольшой белорусско-московский словарь/Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік. 1919
Читать книгу
     
                         

                       
                         
  Республика Казахстан                    
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Мир казахов: Этнокультурологическое переосмысление
Автор: Сейдимбек Акселеу
Место и год издания: Алматы : Рауан, 2001
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Акселеу Сейдимбек — видный литератор, этнограф, искусствовед, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, доктор филологических наук. Как литературовед и ученый-этнограф он внес весомый вклад в закрепление таких понятий, как «национальное своеобразие», систематизировал жанр «қара өлең», легенды о кюях, способствовал возрождению в Казахстане этнографических и этнологических исследований. Предлагаемая книга представляет собой взгляд автора на историю казахов. Через прозаические произведения А. Сейдимбек показывает национальную самобытность казахского народа.

Аннотация: Ақселеу Сейдімбек — көрнекті әдебиетші, этнограф, өнертанушы, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, филология ғылымдарының докторы. Ол әдебиеттанушы әрі ғалым-этнограф ретінде «ұлттық ерекшеліктер» секілді ұғымдарды айқындауға сүбелі үлес қосты, күй туралы аңыздарды, «қара өлең» жанрын жүйеледі, еліміздегі этнографиялық және этнологиялық зерттеулерді жаңартуға көмегін аямады. Ұсынылып отырған кітапта автордың қазақ тарихына деген көзқарасы келтіріледі. Прозалық шығармалары арқылы А. Сейдімбек қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін бейнелеп көрсетеді.

Annotation: Akseleu Seidembek — prominent man of letters, ethnographer, art historian, laureate of State award of the Republic of Kazakhstan, the doctor of philological science. He mad a significant contribution into consolidation of concept of ’ national peculiarity’, systematized genre of ’ kara olen’, legends about kuys, greatly assisted Renaissance of ethnographical and ethnological researches. The offered book presents an author’ s outlook on the history of Kazakh people. Through his prosaic compositions, A. Seidimbek shows national originality of Kazakh people.

Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылку на полный текст издания не можем предоставить. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенному в электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Махамбет Утемисов.
Автор: Джумалиев, Х.
Место и год издания: Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1948.
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан.

Аннотация: Двухсотлетие со дня рождения великого казахского поэта, рыцаря и аристократа степи Махамбета Утемисова было включено в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Его имя дорого каждому, кто знаком с историческим прошлым, литературой и культурой Казахстана, кому близок свободолюбивый дух казахского народа. Смелый и темпераментный, своими стрелами-стихами разоблачающий лицемерие и произвол, пламенный патриот, горячо любивший родину и свой народ, всю жизнь стремившийся к воле и свободе поэт Махамбет Утемисов вошел в историю казахской литературы как один из ее выдающихся представителей.

Аннотация: Қазақтың ұлы ақыны, Дала көтерілінің көсемі әрі ел бастаған батыр Махамбет Өтемісұлының туғанына 200 жыл толу мерейтойы ЮНЕСКО-ның естелік күндер күнтізбесіне енгізілді. Жалынды жыршының есімі еліміздің өткен тарихын, әдебиетін және мәтениетін жетік меңгерген, қазақ халқының еркіндікді көксеген өр рухына жақын деген адамдарға аса қымбат. Екі жүзділік пен озбырлықты өзінің отты өлең өрнектерінде әшкерелеген қызу қанды әрі ержүрек, отанын және ұлтын шын сүйген жігерлі патриот, өмір бойы азаттық пен ерлікке ұмтылған ақын Махамбет Өтемісұлы қазақ әдебиеті тарихындағы көрнекті өкілдің бірі болып қала береді.

Annotation: 200th anniversary of renowned Kazakh poet, knight, and aristocrat of the Steppe was marked in the calendar of memorable dates by UNESCO. His name is treasured by everyone familiar with historical past, literature and culture of Kazakhstan, everyone close to free-spirited Kazakh people. Courageous and vigorous, through his poetry he revealed hypocrisy and arbitrariness. True, loving patriot of his Motherland and People, he had been aspiring towards Liberty and Will, therefore the poet Makhambet Utemisov entered history of Kazakh literature as one of its most prominent representatives.

  • Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылка на полный текст издания предоставлена быть не может. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенного в Электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Дәстүр
Составители: Б. Кенжебаев, Қ. Джэми
Место и год издания: Алматы, 1943
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан

Аннотация: В сборник, опубликованный в годы Великой Отечественной войны, вошли стихотворения и очерки казахских писателей, посвященные героическим подвигам батыров (Едиге, Исатая, Кобыланды), воинам-казахстанцам Великой Отечественной войны, героям тыла.

Аннотация: Ұлы Отан соғысы жылдары жарық көрген жинаққа қазақ халқының Едіге, Исатай, Қобыланды сынды батырлары, сондай-ақ Ұлы Отан соғысының майданындағы және тылдағы ерлердің ерліктері, қажырлы еңбектері туралы Н. Байғанин, С. Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ә. Тәжібаев және т. б. белгілі ақын-жазушылардың арнау өлеңдері мен очерктері еніп отыр..

Annotation: The anthology of essays, poetry and odes by N. Baiganin, S. Mukanov, G. Musrepov, A. Tazhibayev narrates about Batyrs of Kazakh people — Edige, Isatai, Kobylandy, as well as about feats accomplished by heroes and soldiers of the Great Patriotic war both in front and in rear. The book was published during the Great Patriotic war.

Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылку на полный текст издания не можем предоставить. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенному в электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Абай. Избранное.
Автор:
Абай Кунанбаев.
Место и год издания: Москва: Худ. Лит., 1945.
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан.

Аннотация: Абай — основоположник новой казахской писменной литературы, родоначальник национального литературного языка — был рожден на счастье своего народа. Поэт, вобрав в себя накопленное до него духовное наследие, создал новое направление в национальной культуре. Драгоценное качество поэзии — глубокую мысль, вот что сохранили для нас стихи Абая. Если он пишет о любви, то это не только показ юной страсти молодых существ, это еще и постоянная глубокая и благородня мысль о существе настоящей любви.

Аннотация: Абай — қазақтың жаңа жазба әдебиетінің, ұлттық әдеби тілдің негізін қалаушы, халқының бағына қарай туған ұлы тұлға. Ақын өзіне дейінгі рухани мұраны бойына сіңіре отырып, ұлттық мәдениетке жаңа бағыт жасады. Абай өлеңдері арқылы поэзияның аса құнды қасиеті — терең ойы сақтала келіп бізге жетті. Егер ол махаббатты жырласа — бұл жастық шақтағы іңкәрліктің көрінісі емес — ол бүгінгі нағыз махаббаттың терең де тұрақты әрі асыл ойы.

Annotation: Abai is the founder of new Kazakh written literature, the father of National literary style, thus he was born for the sake of his people. Poet absorbed all spiritual heritages and developed new direction in the National culture. The fascinating aspect of poetry is in a deep concept that was kept in Abai’s poems. If he tells about love — it is not only showing of passion between young creatures, but also permanently deep and noble thought about essence of true love.

  • Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылка на полный текст издания предоставлена быть не может. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенного в Электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Песни и поэмы
Автор: Жамбул
Место и год издания: Алма-Ата: Каз. изд. худ. лит., 1937
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Объем понятий, обозначаемых в казахском языке словом «акын», обширен — это и поэт, и певец, и сказитель, и импровизатор. Вот таким многогранным акыном и был Джамбул Джабаев. Среди других поэм в книге есть поэма «Утеген батыр». В этой поэме описываются многие походы батыра, который бродит по свету в поисках лучшей земли для своего народа и счастливой его доли. В своих произведениях Джамбул дает обобщенный образ советского человека-победителя на войне, творца-созидателя в мирном труде.

Аннотация: Қазақ тіліндегі «ақын» сөзіне нақты ұғымдар кірістіріледі: дегенмен тағы да «ақын» мағынасын білдіреді. Олай болса, «ақын» сөзіне қатысты ұғымдардың ауқымы өте кең — ол әрі эпик, әрі әнші-сазгер, әрі жыршы-әңгімеші, әрі айтыс ақыны. Осындай сан қырлы ақынның бірі — Жамбыл Жабаев. Кітапта өзге де өлең-жырларымен бірге «Өтеген батыр» дастаны да берілген. Бұл дастанға туған елі мен оның бақытты болашағы үшін үлкен жорықтарда ерлік көрсетіп, аңызға айналып, жұрттың мақтанышы болған батырдың қаһармандық қасиеті арқау болған. Абыз жырау жеке туындылары арқылы бейбіт еңбекті, соғыста жеңіске жеткен кеңестік майдангер тұлғаның жиынтық бейнесін бедерлей түседі.

Annotation: Word ’akyn’ in Kazakh language bears very specific meaning. Hence, the range of concepts the word ’akyn’ contains is broad, thus it stands for poet, narrator, singer, improvisator. Dzhambyl Dzhabayev was exactly such a type of ’akyn’. Among many other poems in the book, there is a poem ’Utegen batyr’. The composition tells a story of campaigns led by batyr, his quest for better land and for better fate for his people. In this work, Dzhambul gives a common view of Soviet citizen as victor in war and as creator in peaceful labor.

Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылку на полный текст издания не можем предоставить. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенному в электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Кыз-Жибек: народная казахская поэма.
Место и год издания: Алма-Ата; М. :Казах. краевое изд-во., 1936.
Фондодержатель: Национальная академическая библиотека Республики Казахстан.

Аннотация: Легенда о Кыз-Жибек, шелковой девушке, — это жемчужина казахского эпоса. Тахир и Зухра, Фархад и Ширин, Лейла и Меджнун, Козы-Корпеш и Баян-Сулу, Кыз-Жибек и Тулеген... Этот ряд героев с возвышенной чистой любовью и трагической судьбой можно продолжать, потому что у всех народов существовали свои Монтекки и Капулетти, и всегда рядом шли коварство и любовь, любовь и разлука, мужество и трусость... А имена влюбленных, жертвовавших жизнью ради любимого, остались в веках. Легенды, созданные безымянными поэтами казахского народа, составляют драгоценное наследие прошлого.

Аннотация: Қыз Жібек жайлы аңыз — бұл қазақтың эпостық жырларының жауһары. Тахир мен Зухра, Фархад пен Шырын, Ләйлі мен Мәжнүн, Қозы Көрпеш-Баян Сұлу, Қыз Жібек пен Төлеген... Ақ сезімді махаббат пен тағдыры трагедиялы батырлардың бәрін де келтіре беруге болады, өйткені әрбір халықтың өзіне тән Монтеккиі мен Капулеттиі болған, бұлармен махаббат пен зұлымдық, кездесу мен қоштасу, ерлік пен ездік те қатар жүрген... Ал сүйіктісі үшін өмірін қиған нағыз ғашықтардың есімі ғана ғасырларға жете береді. Халық ауыз әдебиетіндегі аңыздар мен жыр-дастандар өткен тарихымыздың өшпес мұраларын құрап отыр.

Annotation: The legend about Kyz-Zhybek, silk-alike girl is a pearl of Kazakh Epos. Takhir and Zukhra, Farkhad and Shyrin, Leili and Medzhnun, Kozy-Korpesh and Bayan-Sulu, Kyz-Zhibek and Tulegen... the row of characters with such a pure love is to be continued as many nations have its own Montague’s and Capulet’s, with Loyalty and Treachery, Love and Parting, Courage and Cowardice going hand in hand... But names of lovers, sacrificing lives for his beloved one, are left for centuries. Legends created by unknown poets of Kazakh people create a precious heritage of the past.

  • Примечание: В системе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к информационному ресурсу КАЗНЭБ, поэтому ссылка на полный текст издания предоставлена быть не может. Предоставленная ссылка указывает на библиографическое описание книги с привязкой к контенту, расположенного в Электронном каталоге. Для получения доступа к контенту, необходимо авторизоваться на портале (см. Руководство пользователя).

 

 
  А. Сейдимбек.
Мир казахов: Этнокультурологическое переосмысление, 2001
Читать книгу 
  Х. Джумалиев.
Махамбет Утемисов, 1948
Читать книгу
  Дәстүр, 1943
Читать книгу
  А. Кунанбаев.
Абай (избранное), 1945
Читать книгу
  Жамбул.
Песни и поэмы, 1937
Читать книгу
  Кыз-Жибек: народная казахская поэма, 1936
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью
Название: Народная школа: одноактовая пьеса.
Автор: Майлыулы Б.
Место и год издания: Кызылорда, Государственное издательство Казахстана, 1926.
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахста.

Аннотация: Беимбет Майлин (1894—1938) — видный казахский писатель, один из основателей казахской литературы. Он плодотворно работал одновременно в области поэзии, прозы, драмы и публицистики. Произведения писателя являются интеллектуальным богатством казахской литературы. Он является автором 25 больших и малых пьес, либретто, сценариев. В этой пьесе он описывает правду жизни и народного быта.

Аннотация: Бейімбет Майлин (1894—1938) — қазақтың көрнекті жазушысы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Ол поэзия, проза, драма, публицистика саласында бірдей өнімді еңбек еткен қаламгер. Жазушының шығармалары қазақ әдебиетін барлық салада байытқан рухани асыл қазына. Ол — ірілі-ұсақты 25 пьеса, либретто, сценарийлердің авторы. Бұл пьесасында автор елдің тұрмыс-тіршілігін шынайы қалпында суреттейді.

Annotation: Beyimbet Mailin (1894—1938) is a prominent Kazakh writer, one of the founders of Kazakh literature. He worked fruitfully simultaneously in the sphere of poetry, prose, drama and publicistics. The works of the writer are the intellectual wealth of Kazakh literature. He is the author of 25 big and little plays, librettos, scenarios. In this play he depicts the truth of the life and everyday existence of the people.

 

 

Читать книгу полностью
Название: Нурбатыр: Книга стихов.
Место и год издания: Казань, Издательство М. А. Чиркова, 1897.
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан.

Аннотация: В книге стихами описаны легенда о рождении Нурбатыра, как его украли злые духи (див), о том как он воевал с ними и о помощи царя Али. В стихах также воспеваются Гималайские горы, Красное море. Перевод данной книги с арабской графики на современный казахский язык был опубликован в газете «Ана тілі» (2009, 18—24 июня).

Аннотация: Кітап Нұрбатырдың дүниеге келуі, оны диюлардың қалай ұрлағаны, кейін оның диюлармен соғысы және Әли патшаның көмегі туралы аңыз өлеңдерден тұрады. Өлеңде Гималай тауы, Қызыл теңіз туралы да жырланады. Араб графикасымен басылып шыққан бұл кітаптың қазіргі қазақ тіліне аударылған нұсқасы «Ана тілі» (2009 жыл, 18—24 маусым) газетінде жарияланған.

Annotation: There in the book is described in verses the legend about the birth of Nurbatyr, how he was stolen by the evil spirits (divs), about how he fought them and about the help of the king Ali. There in the verses are also praised the Himalaya mountains, the Red Sea. The translation of the given book from Arabic script into modern Kazakh language was published in the newspaper «Ana tili» (2009, June 18—24).

 

 

Читать книгу полностью
Название: Букварь.
Авторы: Шонанулы Т., Жолдыбайулы М.
Место и год издания: Алматы, Издательство Казахстан, 1934.
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан.

Аннотация: Шонанулы Тельжан (1894—1938) — видный деятель движения «Алаш», основатель отрасли языкознания, ученый. Жолдыбайулы Молдагали (?—1938) — один из активных участников движения «Алаш», просветитель, журналист. Этот букварь написанный двумя авторами предназначен для обучения учеников латинскому алфавиту. В книге латинский алфавит представлен в печатном и прописном виде. Букварь оформлен черно-белыми рисунками.

Аннотация: Шонанұлы Телжан (1894—1938) — көрнекті Алаш қайраткері, тіл білімі саласын ұйымдастырушы, ғалым. Жолдыбайұлы Молдағали (?—1938) Алаш қозғалысына белсенді қатысушылардың бірі, ағартушы, журналист. Екі автор бірігіп жазған бұл әліппе оқушыларды латын алфавитіне үйретуге арналған. Кітапта латын алфавиті баспа және жазба түрінде берілген. Әліппе ақ-қара суреттермен безендірілген.

Annotation: Shonanuly Telzhan (1894—1938) is a prominent figure of «Alash» movement, the founder of the branch of linguistic studies, scientist. Zholdybaiuly Moldagali (?—1938) is one of the active participants of «Alash» movement, enlightener, journalist. This ABC-book written by these two authors is designed for the teaching of Latin alphabet to pupils. There in the book the Latin alphabet is presented in print and written form. The ABC-book is embellished with black and white drawings.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киргизская хрестоматия
Автор: Ыбырай Алтынсарин
Место и год издания: Оренбург, 1879
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Ыбырай Алтынсарин (1841—1889) — выдающийся просветитель, педагог, этнограф, общественный деятель. Он сыграл огромную роль в развитии образования и просвещения, открывая сеть школ и училищ в казахской степи. «Киргизская хрестоматия» прижизненное первое издание автора. Эта книга печаталась на кириллице для обучения казахских детей как учебное пособие. Книга на русском языке.

Мазмұндама: Аса көрнекті ағартушы, педагог, этнограф, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин (1841—1889) жылдары өмір сүрген. Қазақ даласында мектептер ашып, білім-ағарту саласында сіңірген еңбегі зор. «Қырғыз хрестоматиясы» өзі көзі тірі кезінде жарық көрген, алғашқы еңбегі. Бұл кітап қазақ балаларын кириллица негізінде оқытуға арналған оқу құралы. Кітап орыс тілінде.

Annotation: Ybyrai Altynsarin (1841—1889) — the outstanding enlightener, pedagogue, ethnographer, public figure. He played a tremendous role in the development of education and enlightenment by opening the network of schools and professional schools in the Kazakh steppes. «The Kirghiz reader» is the first publication of the author published during his life. This book was published in the Cyrillic script for the teaching of the Kazakh children as a study manual. The book is in the Russian language.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киргиз-казаки: культура и быт (применительно к обстановочному залу «Уголок кочевого аула в Казахстане» в Центральном музее народоведения)
Автор: Куфтин Б. А.
Место и год издания: Москва, 1926
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Книга освещает историю, ведение хозяйства, жилище — строй юрты, кочевой образ жизни, особенности кухни, устное творчество, стиль одежды, ремесло, обычаи и традиции казахского народа. Имеются рисунки и фотографии об отдельных моментах культуры и быта казахов, сделанные А.Г. Данилиным и Б.А. Куфтиным. Очерк на русском языке.

Мазмұны: Кітап қазақ халқының тарихы, шаруашылықты жүргізуі, тұратын үйі — киіз үй құрылысы, көшпелі өмірі, тамақ ішу ерекшеліктері, киім кию үлгілері, қолөнер кәсібі, салт-дәстүрі туралы. Қазақтардың тұрмыс-тіршілігінің кейбір сәттерінен көрініс беретін А.Г.Данилин және Б.А.Куфтин түсірген суреттер берілген. Очерк орыс тілінде.

Annotation: The book highlights the history, the management of house economy, the dwelling — the construction of the yurta, the nomadic way of life, peculiarities of the kitchen, oral creative activity, style of clothing, the crafts, rites and traditions of the Kazakh people. There are drawings and photographs about separate moments of culture and everyday life of the Kazakhs made by A.G.Danilin and B.A.Kuftin. the essay is in the Russian language.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Грамматика казахского языка
Составитель: Г. В. Архангельский
Место и год издания: Ташкент, 1927
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Казахстан

Аннотация: Данный труд представляет собой записки к лекциям по изучению казахского языка, прочитанные К. Кеменгеровым на Туркестанских Курсах Востоковедения рабоче-крестьянской Красной армии с 1924-1925 гг. Записки систематизированы и обработаны автором, издание одобрено как учебное пособие для лиц, серьезно изучающих казахский язык и быт.

Мазмұны: Бұл еңбек 1924-1925 жж. жұмыс-шаруашылық Қызыл әскериде Түркістан шығыстану курстарындағы К.Кемеңгеровтің қазақ тілін үйрету бойынша оқыған дәрістеріне жазбалар болып табылады. Жазбаларды автор жүйелеген және өндеген, басылым қазақ тілі мен қазақ тұрмысын шынайы үйренуші тұлғаларға оқу құралы ретінде мақұлданған.

Annotation: The given work is the notes to the lectures in the studying of the Kazakh language, read by comrade К.Kemengerov at the Turkestani courses of Oriental studies of the Workers and Peasants Red Army from 1924 to 1925. The notes are systematized and processed by the author, the edition has been approved as a study manual for persons who seriously study the Kazakh language and the Kazakh every day life.

 

 

Майлыулы Б.
Народная школа, 1926
Читать книгу
  Нурбатыр: Книга стихов, 1897
Читать книгу
  Шонанулы Т., Жолдыбайулы М.
Букварь, 1934.
Читать книгу
  Киргизская хрестоматия, 1879
Читать книгу
  Б. А. Куфтин.
Киргиз-казаки: культура и быт, 1926
Читать книгу
  Г. В. Архангельский. Грамматика казахского языка, 1927
Читать книгу
 
                         
 
                   
                         
  Киргизская Республика                  
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Кыргыз фольклорунун тарыхынан = Из истории кыргызского фольклора
Автор: Абдылдаев Эсенаалы
Место и год издания: Фрунзе: Кыргызстан, 1983
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В сборнике говорится о проблемах устного народного творчества в научном отражении. В статье «Великий эпический певец» манасчы С. Каралаев является хранителем эпоса «Манас», активно развивающимся продолжателем, талантливым исполнителем. В книге А. Маргулана об эпосе «Манас» имеет место исследование о топониме «Бээжин», а также об историческом образе Манас, об истории «Алманбета» и годовщине «Кокөтая».

Аннотация: Э. Абдылдаевдин бул жыйнагына кыргыз элинин оозеки поэтикалык чыгармачылык тарыхын илимий чагылдыруудагы проблемалар жөнүндө сөз болот. «Залкар эпикалык — ырчы» макаласында манасчы С. Каралаевдин «Манас» эпосун сактоочу, аны активдүү чыгармачылык менен өнүктүргөн улантуучу жана таланттуу аткаруучулугун баса белгилейт. Ошондой эле, китепте А. Маргуландын «Манас» эпосундагы «Бээжин» топоними жөнүндөгү шилтемелер орун алган.

Annotation: The collection says about the problems of folklore in scientific reflection. In the article «The Great Epic Singer», manaschi S. Karalayev is the keeper of the «Manas» epic, actively developing the successor, and talented performer. In the book of Margulan about epic the «Manas» it takes place a study on the place by name «Beezhin» as well as the historical image of Manas, about the stories of «Almanbet» and the anniversary of the «Kokоtaya».

 


Читать книгу полностью

Название: Кыргыз элинин маданиятынын очерки = Очерк культуры киргизского народа
Автор: Абрамзон Саул Матвеевич
Место и год издания: Фрунзе: [б. и.], 1946
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В очерке дана характеристика киргизской культуры перед Октябрьской социалистической революцией, делается попытка рассмотреть пути и тенденции развития культуры в советское время.

Аннотация: Очеркте Октябрь социалисттик революциясынын алдындагы кыргыз элинин маданиятына мүнөздөмө берилген, советтик мезгилдеги кыргыз маданиятынын өнүгүү жолдорун жана тенденциясын иликтөөгө аракет жасалган.

Annotation: In the sketch it is the given characteristic of Kyrgyz culture before the October Socialist Revolution. Also the attempt is made to consider the ways and trends of the development of culture in the Soviet era.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Культура древнего Киргизстана
Автор: Бернштам Александр Николаевич
Место и год издания: Фрунзе: [б. и.], 1942
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Настоящий очерк посвящен краткой характеристике культурного наследия Киргизстана. А. Н. Бернштам разработал историко-археологическую периодизацию прошлого Северного Кыргызстана от эпохи камня до монголо-тимуридского времени. Ученый сделал акцент на изучении средневековых памятников — оседлого населения и кочевников-тюрок.

Аннотация: А. Н. Бернштам Түндүк Кыргызстандын өткөндөгүсүн таш доорунан монгол-тимурийлер мезгилине чейинки тарыхый-археологиялык доорлорго бөлүштүрүүнү иштеп чыккан. Окумуштуу орто кылымдык эстеликтерди — отурукташкан калкты жана көчмөндөрдү-түрктөрдү изилдөөгө басым жасаган. Бул очерк Кыргызстандын маданий мурастарын кыскача мүнөздөөгө арналган.

Annotation: The essay is devoted to a brief characterization of the cultural heritage of Kyrgyzstan. A. N. Bernshtam developed the historical and archaeological periodization of the past Northern Kyrgyzstan from the Stone Age to the Mongol Timurid period. Scientist emphasized the study of medieval monuments — the settled population and Turks-nomads.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Древняя и раннесредневековая культура Киргизстана: Сборник
Место и год издания: Фрунзе: Изд-во «Илим», 1967
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В сборнике характеризуются палеолитические местонахождения в Южной Киргизии, археологические памятники кочевых племен в западной части Чуйской долины, раннесредневековые поселения Иссык-Кульской котловины и раскопки жилищ горожан X—XII вв. на Краснореченском городище.

Аннотация: Жыйнакта Түштүк Кыргызстандагы палеолиттик табылгалар, Чүй өрөөнүнүн батыш бөлүгүндөгү көчмөн уруулардын археологиялык эстеликтери, Ысык-Көл өрөөнүндөгү эрте орто кылымдык кыштактары жана Красная Речкадагы X—XII кылымдардагы шаардыктардын турак-жайларынын урандыларын казуулары мүнөздөлөт.

Annotation: In the collection there are characterized the Paleolithic location in South Kyrgyzstan, archaeological monuments of the nomadic tribes in the western part of Chui Valley, the early medieval settlements of Issyk-Kul and excavations citizens housing in the X—XII centuries in Krasnorechensk city.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Манас: Великий поход
Автор: Пер. С. Липкин, Л. Пеньковский, М. Тарловский; Под ред. У. Джакишева, Е. Мозолькова, И. Сельвинского, К. К. Юдахина
Место и год издания: М.: Гослитиздат, 1946
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Среди памятников народного творчества имеются произведения, дошедшие до нас из глубокой древности и являющиеся шедеврами мировой народной поэзии. Самым древним и замечательным, несомненно, является эпос «Манас». Его основная тема — тема военных походов легендарного киргизского богатыря в Афганистан, Среднюю Азию и Китай. В книге отражена многовековая самоотверженная борьба киргизского народа за свою честь и свободу, за свое национальное самоопределение. Эпопея «Великий поход» посвящена походу Манаса на Бейджин. В ней воспевается героизм и военная мощь киргизского народа и его богатырей.

Аннотация: Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык эстеликтеринин ичинен эң байыркы мезгилден бери сакталып келе жаткан, бүткүл дүйнөлүк элдик поэзиянын шедеврлеринин бири болуп эсептелген, кайталангыс кереметтүүсү «Манас» эпосу болуп саналат. Китептин негизги темасы — бул легендарлуу кыргыз баатырынын Афганистанга, Орто Азияга жана Кытайга болгон улуу жүрүшү. Китепте кыргыз элинин көп кылымдардан берки өз ар-намысы жана боштондугу үчүн күрөшү жана улут катары жашоосун улантышы тууралуу жазылган. «Улуу жүрүш» эпопеясы Манас баатырдын Бээжинге болгон жүрүшүнө арналып, кыргыз элинин жана андагы баатырлардын эрдиктери даңазаланат. «Манас» эпосунун орус тилине которулушу анын эл аралык аренада таанылышын тездеткен.

Annotation: Among the monuments of the folk art that has survived to the present include works from antiquity and are considered masterpieces of world folk poetry. The Manas epic, without a doubt, is the oldest and the greatest of all. It describes the military campaigns of the legendary Kyrgyz warrior in Afghanistan, Central Asia and China. The book describes the centuries-long, committed of the Kyrgyz nation for its dignity, freedom, and national survival. The Great Campaign epic tells about Manas`s Beijing campaign. It tells about the heroism and military might of the Kyrgyz people and its warriors.

 


Читать книгу полностью

Название: Пословицы и поговорки кыргызского народа: Из собрания академика К. К. Юдахина
Автор: Сост. Д. Давлетбакова; Вступ. ст. Т. К. Акматова, М. А. Рудова
Место и год издания: Бишкек: Илим, 1997
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Кыргызские пословицы и поговорки собраны академиком К. К. Юдахиным в процессе работы над киргизско-русским словарем, переведены им на русский язык пословно и по смысловому значению. В книгу включены «Тематический индекс пословиц и поговорок» и «Тысяча наиболее употребительных слов из пословиц и поговорок».

Аннотация: Кыргыз макал-лакаптары көрүнүктүү түрколог, академик К. К. Юдахин тарабынан орусча-кыргызча сөздүктү түзүүнүн үстүнөн иштеп жаткан мезгилинде топтолгон. Аларды орус тилине сөзмө-сөз жана маанисине жараша которгон. Китепке «Макалдардын жана лакаптардын тематикалык индекси» жана «Макалдардан жана лакаптардан эң көп колдонулган миң сөз» киргизилген.

Annotation: Kyrgyz proverbs and sayings are collected by the academician, K. K. Yudakhin while working on the Kyrgyz-Russian dictionary. They are translated by him into Russian language word by word and meaning. The book includes «Thematic index of the proverbs and sayings and the thousand most common words from the proverbs and sayings».

 

 
  Э. Абдылдаев.
Из истории кыргызского фольклора. 1983
Читать книгу
  С. М. Абрамзон.
Очерк культуры киргизского народа. 1946
Читать книгу
  А. Н. Бернштам.
Культура древнего Киргизстана. 1942
Читать книгу
  Древняя и раннесредневековая культура Киргизстана. 1967
Читать книгу
  Манас: Великий поход. 1946
Читать книгу
  Д. Давлетбакова.
Пословицы и поговорки кыргызского народа. 1997
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: По следам памятников истории и культуры Киргизстана
Автор: Под ред. В. М. Массона, В. М. Плоских
Место и год издания: Фрунзе: Илим, 1982
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: В работе рассматриваются уникальные памятники археологии, архитектуры и культуры Киргизстана, начиная с древнейших времен до ХХ века. Клады бронзовых изделий до нашей эры, знаменитые курганные могильники древности, средневековые архитектурные сооружения, истории поиска старинных книг и документов предстают в научно-популярном плане перед читателем, интересующимся прошлым республики.

Аннотация: Китепте Кыргызстандын байыркы замандан ХХ кылымга чейинки археологиялык, архитектуралык жана маданий сейрек кездешүүчү эстеликтери жөнүндө айтылат. Биздин заманга чейинки коло кенчтери, атактуу байыркы көрүстөндөр, орто кылымдык архитектуралык курулуштар, эски китептерди жана документтерди издөөнүн тарыхы өлкөбүздүн өткөндөгүлөрүнө кызыккандар үчүн илимий-популярдык планда көрсөтүлгөн.

Annotation: The unique cultural, archaeological and architectural monuments and culture of Kirghizia from the ancient time up to the 20 th century are regarded in the light of the USSR law on preservation and exploration of the historic and cultural monuments. Hoards of bronze articles made before our era famous burial mounds, Middle Age architectural constructions, history of ancient books and documents search are presented to the readers interested in the Past of our Republic.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Кыргыз диалектологиясы = Кыргызская диалектология
Автор: Юнусалиев Болот Мураталиевич
Место и год издания: Фрунзе: Мектеп, 1971
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Настоящий труд кыргызского видного лексиколога Б. М. Юнусалиева по кыргызской диалектологии является первым учебным пособием для студентов. Многие диалектические факты собраны им собственноручно и использованы после тщательного отбора. Книга в кыргызском языкознании ценится как весомый, ценный труд.

Аннотация: Кыргыздын көрүнүктүү лексикологу Б. М. Юнусалиевдин бул эмгеги кыргыз диалектологиясы боюнча алгачкы ирет түзүлгөн студенттер үчүн окуу куралы. Диалектикалык көп фактылар автордун өз колу менен чогултулуп, эң жогорку деңгээлде эленип пайдаланылган. Китеп кыргыз тил илиминде салмактуу, баалуу эмгек катары бааланат.

Annotation: The work of a prominent Kyrgyz lexicologist B.M. Yunusaliev on Kyrgyz dialectology is the first textbook for students. Many dialectical facts were gathered by his own hand and used after careful selection. Book in the Kyrgyz linguistics is valued as significant, valuable work.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Чыгармалар жыйнагы = Сборник произведений
Автор: Токтогул Сатылганов (1864—1933)
Место и год издания: Фрунзе: Кыргызстан, 1956
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Токтогул Сатылганов — певец, поэт, демократ и композитор. В этой книге отражены песни и поэма «Кедейкан», которая передавалась из уст в уста.

Аннотация: Токтогул Сатылганов — Кыргыз элинин уулу демократ, ойчул акыны. Бул жыйнагынагына анын ырлары жана «Кедейкан» поэмасы киргизилген. «Кедейкан» эл арасында оозеки айтылып жүргөн белгилүү жомоктордун бири.

Annotation: Toktogul Satylganov — is the singer, poet, composer and democrat. The songs and poem «Kedeykan» which passed from the generation to generation were recorded in this book.

 


 

Читать книгу полностью

Название: Эне тилибиз = Родной язык
Автор: Тыныстан уулу Касым
Место и год издания: Кыргызыстан мамлекет басмасы, 1929
Фондодержатель: Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Касым Тыныстанов — филолог, поэт, первый кыргызский профессор. Был одним из энтузиастов, создавших систему образования в Кыргызстане, а также первым переводчиком с русского языка на кыргызский. Его лингивистические труды и сегодня имеют неоценимое практическое значение. Это его «Кыргыз тилинин морфологиясы» (Морфология кыргызского языка) и «Кыргыз тилинин синтаксиси» (Синтаксис кыргызского языка). Эти учебники стали основой национальной письменности в кыргызских школах. Книга написана на кыргызском языке латинским шрифтом.

Аннотация: Тыныстанов Касым — кыргыз улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асыр эсе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчадан орус алфавитине алмаштырууга көп эмгектерди жараткан.
Кыргыз тилин окутуу боюнча эң алгачкы окуу китептеринин түзүүчүсү болгон. Анын баа жеткис лингвистикалык эмгектери азыркы күндөгү кыргыз мектептериндеги улуттук жазманын негизин түзүп калды. «Эне тилибиз» деп аталган бул китеп кыргыз тилиндеги тыбыштарды жана сөз бүтүштөрүн үйрөтөт. Китеп биринчи баскыч мектептер үчүн чыгарылган. Латын амгасында экинчи басылышы.

Annotation: Kasim Tynystanov — is a philologist, poet, the first Kyrgyz professor. He was one of the enthusiasts who had created the system of education in Kyrgyzstan, as well as the first translator from Russian into Kyrgyz. His linguistic works still have invaluable practical importance today «Kyrgyz tilinin morfologiyasy » (Morphology of the Kyrgyz language) and" Kyrgyz tilinin Syntax "(Kyrgyz language syntax) are his works. These books became the basis of the Kyrgyz national literature in schools. The book is written in Kyrgyz language in Latin script.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Тандагы ырлар = Сборник стихов
Автор: Алыкул Осмонов
Место и год издания: Фрунзе: Кыргызстан, 1935
Фондодержатель:
Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова

Аннотация: Алыкул Осмонов — один из крупнейших кыргызских поэтов. Сборник стихов «Таңдагы ырлар» издан в 1935 году латинском шрифтом и является самым первым изданием поэта. В сборник включены несколько песен и первая поэма «Ок жанылды».

Аннотация: Алыкул Осмонов — элибиздин таланттуу акыны. «Таңдагы ырлар» жыйнагынын биринчи китеби «Ырлар жыйнагы» деп аталып, 1935-жылы латын тамгасында эң алгачкы басылып чыккан китеби болгон. Жыйнакка бир нече ырлары жана «Ок жаңылды» атуу биринчи поэмасы да киргизилген.

Annotation: Alykul Osmonov — is one of the great Kyrgyz poets. The collection of poems «Taңdagy yrlar» published in 1935 by the Latin script is the first edition of the poet. The collection includes several songs and the first poem «Ok Zhanyldy».

  
  В. М. Массон,
В. М. Плоских.
По следам памятников истории и культуры Киргизстана. 1982
Читать книгу
  Б. М. Юнусалиев.
Кыргызская диалектология. 1971
Читать книгу
  Т. Сатылганов.
Сборник произведений. 1956
Читать книгу
  Тыныстан уулу Касым.
Родной язык. 1929
Читать книгу
  А. Осмонов.
Сборник стихов. 1935
Читать книгу
     
                         
                       
                         
  Российская Федерация
         
     
                           
         
     

Читать книгу полностью

Название: Библия.
Место и год издания: Москва: Печатный двор, 12 декабря 1663.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Первое московское издание Библии. Текст книги является переизданием Острожской Библии 1581 года с незначительными изменениями. Текст отпечатан в два столбца малым шрифтом, специально отлитым для этого издания мастером Ф. И. Поповым. По изданию, в котором впервые был употреблен, получил название «библейного».

Annotation: The first edition of Bible published in Moscow. Text of the book had to be the re-edition of the Ostrog-city Bible of the year 1581 provided with small changes. The text is published in two columns by means of agate (font) casted especially for the edition by master named F. Popov. The font was named as «biblical» in the memory of the edition where it was firstly used.

 

   

Читать книгу полностью

Название: Грамматика.
Автор: Мелетий Смотрицкий.
Место и год издания: Москва: Печатный двор, 2 февраля 1648.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: «Граммаатики Славеенския праавилное синтагма» — выдающийся памятник славянской грамматической мысли, основа церковнославянской грамматической науки XVI—XVII веков. В московском переиздании «Грамматики» имя автора не указано. Текст был существенно отредактирован с учетом особенностей московского произношения и дополнен предисловием.

Annotation: «Grammar of Church Slavonic» is the main work of Melety Smotritsky, who is supposed to be one of the most eminent scholars of the XVI—XVII cc. The Moscow edition emerged as an anonym one as the author had joined the Uniates by the end of his life. The text of the «Grammar» was considerably edited by proof-readers belonging to Moscow Pechatny Dvor publishing house.

 

   

Читать книгу полностью

Название: Скрижаль.
Место и год издания: Москва Печатный двор, X. 1655.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: «Скрижаль» — сборник полемических произведений греческой и древнерусской литературы, которые объясняли и утверждали нововведения патриарха Никона в церковную жизнь православной России. «Скрижаль», составленная греческим иеромонахом Иоанном Нафанаилом, была прислана патриарху Никону в 1653 г. константинопольским патриархом Паисием, переведена на славянский язык и в октябре 1655 г. напечатана.

Annotation: A very important source for understanding Nikon’s church reforming is the so-called «Tablet», a collection of polemical works pertaining to the Greek literature and to the Ancient Russian literature that explained Nikon’s innovations into the church life of Orthodox Russia. Printed in October 1655 it was not however released until it was approved by the Synod in 1656.

 

   

Читать книгу полностью

Название: Сказки русских инородцев с иллюстрациями.
Автор: Харузина, Вера Николаевна.
Место и год издания: Москва: Ред. журн. «Светлячок», «Путевод. огонек» и «Дело и потеха», 189-?.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: В сборник, составленный известным этнографом и педагогом Верой Николаевной Харузиной, включено 40 образцов фольклора народов, населявших Российскую империю в конце ХIХ в. Сказки адаптированы для детского восприятия, цель книги: «пробудить в читателе общечеловеческие симпатии». Богатый иллюстративный материал взят из собрания Дашковского этнографического музея, Географического и Антропологического музеев.

Annotation: The composite book complied by Vera N. Kharuzina (1866–1931), a famous ethnographer and a teacher, has 40 samples of folklore of the folks who had lived in the Russian Empire at the end of the XIX c. Folk tales are adapted for children.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Московский публичный и Румянцевский музей. Библиотека. Путеводитель по библиотеке Московского публичного и Румянцевского музеев.
Место и год издания: Москва, 1896.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Издание содержит сведения о крупнейшей публичной библиотеке Москвы второй половины XIX в. — библиотеке Румянцевского музея. Издание рассказывает об истории создания библиотеки, которое связана с именем известного собирателя книг и предметов старины канцлера Российской империи Н. П. Румянцева, его коллекция и была положена в основу фондов музея. Путеводитель характеризует основные подразделения библиотеки.

Annotation: The guide has the information on the Moscow biggest public library of the second half of the XIX c. — the Rumyantsev’s museum library. History of the library is closely connected with the name of N. P. Rumyantsev, a chancellor of the Russian Empire and a famous books and antiquities collector. The guide describes the main departments of the library and the main types of books stored in the library.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Изображение мундиров российско-императорскаго войска, состоящих из 88 лиц илюминованных.
Автор: Люде, Яков фон.
Место и год издания: Санкт-Петербург: [тип. Сухопутн. кад. корпуса], 1793.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: В книге помещены 88 гравюр с изображениями военных, от генерал-фельдмаршала до казака и башкирца, облаченных в форму, установленную в российской армии и флоте в конце царствования имп. Екатерины II. Рисунки и гравюры выполнены Х. Г. Г. Гейслером, немецким художником, работавшим в России, гравюры раскрашены вручную акварелью.

Annotation: The book comprises 88 gravures featuring military men from high-ranking officers to Cossacks dressed in uniform that was set as a standard in Russian Army and Navy at the end of reign of Catherine the Great. Paintings and gravures are performed by Christian G. H. Heisler, a German painter who worked in Russia that time; gravures were manually variegated with watercolors.

 

     
      Библия, 1663
Читать книгу
    Мелетий Смотрицкий.
Грамматика, 1648
Читать книгу
    Скрижаль, 1665
Читать книгу
    В. Н. Харузина. Сказки
русских инородцев
с иллюстрациями, 189-?
Читать книгу
  Путеводитель
по библиотеке
Московского публичного
и Румянцевского музеев,
1896
Читать книгу
  Яков фон Люде.
Изображение мундиров российско-
императорскаго войска,
1793
Читать книгу
     
                           
         
     

Читать книгу полностью

Название: Монета и вес в России до конца XVIII столетия.
Автор: Прозоровский, Дмитрий Иванович.
Место и год издания: Санкт-Петербург: издание Императорскаго археологическаго о-ва, 1865.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Фундаментальный труд по русской монетной метрологии с древнейших времен до конца XVIII века. Работа была высоко оценена К. Н. Бестужевым-Рюминым, Н. И. Костомаровым и другими учеными. Издание снабжено иллюстрациями, указателями имен и предметов, таблицами. На титульном листе оригинала книги дарственная надпись автора П. Н. Петрову.

Annotation: This major work is dedicated to the Russian monetary metrology since the times it appeared till the end of the XVIII c. The work was highly estimated by K. Bestuzhev-Ryumin, N. Kostomarov and other Russian scientists. The album is provided with illustrations, index of names and subjects, and tables. There is a presentation inscription dedicated to P. Petrov on the front page of the original book.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям воинским и гражданским.
Автор: Бекетов, Платон Петрович.
Место и год издания: Издано Платоном Бекетовым, Москва: [В типографии Семена Селивановскаго], 1821–1824.
Фондодержатель: Российская государственная библиотека.

Аннотация: Книга коллекционера и издателя-мецената П. П. Бекетова построена на материалах его знаменитой коллекции портретов. Богатейшее, иконографически достоверное собрание портретов знаменитых россиян было предметом особой гордости коллекционера. По инициативе Бекетова гравер-академик Н. И. Соколов и опытный книжный гравер И. Розанов обучили крепостных Бекетова технике гравюры пунктиром.

Annotation: The book of Platon P. Beketov is based upon his famous portrait collection. On Beketov’s initiative his bonds were taught to the dot engraving technique. The bonds later engraved more than 300 boards copying the originals. Unfortunately the bigger part of the collection burned away during the 1812 Fire of Moscow which fact imparts even higher value to the survived rests of the collection.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Из наблюдений над бытом удмуртов Варзиятчинского края, Вотской автономной области.
Автор:
Луппов, Павел Николаевич.
Место и год издания: Ижевск: Удкнига, 1927.
Фондодержатель: Национальная библиотека Республики Удмуртия.

Аннотация: В книге зафиксированы этнографические наблюдения автора над бытом удмуртов в районе села Варзи-Ятчи, которое расположено в юго-восточной части Удмуртии. Даны история заселения местности, характеристика особенностей слияния язычества и христианства у удмуртов. Описания общественных молений в шалашах, на полях и в лесу проиллюстрированы схемами.

Аннотация: Книгаын Удмурт шаерлэн лымшор-ӵукпалысьтыз Варзи-Ятчи черкогурт котырысь удмуртъёслэн улон-вылон сямъёссы сярысь верамын. Та интыосы улыны интыяськемзы сярысь гожтэмын, язычестволэн но христианстволэн лулчеберетъёслэн огазеяськемзылэн пӧртэмлыксы возьматэмын. Куалаосын, бусыосын но нюлэсъёсын гурт вӧсьёс сярысь гожъямъёс суредъёсын юнматэмын.

Annotation: The book contains author’s ethnographic observations about everyday life of Udmurts from Varzi-Yatchi village (south-eastern Udmurtia). It details history of settlement as well as process of Udmurt paganism and Christianity merging. Descriptions of public prayer meetings in shelters of branches, fields and forests are illustrated with schemes.

 

      

     
      Д. И. Прозоровский.
Монета и вес в России
до конца XVIII столетия,
1865
Читать книгу
    П. П. Бекетов. Собрание
портретов россиян,
знаменитых по своим
деяниям воинским и
гражданским, 1821–1824
Читать книгу
  
П. Н. Луппов.
Из наблюдений над бытом удмуртов Варзиятчинского края, Вотской автономной области, 1927
Читать книгу
                   
                 
     
                         
                 
     
  Республика Узбекистан
         
     
                 
     
 

Читать книгу полностью

Название: Муқаддимат-ул адаб = Введение в науку: Арабско-персидский словарь
Автор: Замахшарий, Абулқосим Маҳмуд бин Умар
Место и год издания: 707 хидж. (1287)
Фондодержатель: Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои

Аннотация: В X–XI веках в Хорезме был составлен выдающийся памятник Раннего Средневековья «Муқаддимат-ул адаб» («Введение в науку»). Этот уникальный словарь был составлен по поручению хорезмшаха Алоуддавла Музаффара Атсыза. Рукопись переписана в 707 году хидж.(1287). В разных местах рукописи имеется 3 печати переплетчиков. На одной из них имеется следующая надпись: «Амали Муҳаммад Зариф саҳҳоф» («Работа переплетчика Мухаммада Зарифа»).

Асар ҳақидаги қисқа маълумот: Фондда кўҳна Хоразм заминида таваллуд топган, жаҳон фани ва маданияти ривожига муносиб ҳисса қўшган буюк алломанинг хоразмшоҳ Алоуддавла Абулмузаффар Отсизга бағишлаб ёзган «Муқаддиматул адаб» (Адаб илмига муқаддима) асари мавжуд. Қўлёзма ҳижрий 707-йили кўчирилган. Ушбу арабча-форсча луғат юз йиллар давомида мадрасаларда дарслик мақомида бўлган. Бу қўлёзма 378 бетдан иборат бўлиб, унда учта саҳҳофнинг муҳри бор.

Annotation: Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy (1075–1144) was born in ancient Khorezm. Great scientist devoted himself to development of world culture and science. His masterpiece «Muqaddimat al-Adab» («Introduction to Literature») dedicated to Shah of Khorezm Ala ad-Davla Abu al-Muzaffar Otsizis stored in the collection. The manuscript was rewritten in 707 AH. For hundred years this ArabicPersian dictionary had been used as a textbook in madrasahs. The manuscript consists of 378 pages and there are three bookbinders’ seals in it.

 


 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Хам­са = Пя­те­ри­ца
Ав­тор: На­во­и, Али­шер
Ме­сто и год из­да­ния: Таш­кент, Элек­тропа­ро­вая ти­поли­то­гра­фия О. А. Пор­цева, 1901
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Уз­бе­ки­ста­на им. А. На­вои

Ан­но­та­ция: Дан­ное со­чи­не­ние на­пи­сан­ное в 1483–1485 годах со­сто­ит из пяти по­эм: «Ҳай­ра­тул аб­рор» («Смя­те­ние правед­ных»); «Фарҳод ва Ши­рин» («Фар­хад и Ши­рин»); «Лай­ли ва Маж­нун» («Лей­ли и Медж­нун»); «Са­бъ­аи сай­ёр» («Семь пла­нет»); «Сад­ди Ис­кан­да­рий» («Сте­на Ис­кан­де­ра»). В про­из­ве­де­нии вос­пе­ва­ет­ся гу­ма­низм, мир и друж­ба меж­ду на­ро­да­ми. В от­де­ле ред­ких книг и ру­ко­пи­сей На­ци­о­наль­ной биб­лио­те­ки Уз­бе­ки­ста­на име­ни Али­ше­ра На­вои име­ет­ся ли­то­гра­фи­че­ское из­да­ние это­го со­чи­не­ния, от­пе­ча­та­ное в ти­по-ли­то­гра­фии О. А. Пор­це­ва в Таш­кен­те в 1901 го­ду.

Асар ҳақида­ги қисқа маъ­лу­мот: Жаҳон маъ­на­ви­я­ти­нинг бу­юк сий­мо­си, ўзбек шо­и­ри, му­та­ф­ак­кир, давлат ар­бо­би Али­шер На­во­ий­нинг асар­ла­ри ҳаёт­лик да­ври­дан то XIX аср охир­ла­ри­га­ча кўплаб хат­тот­лар то­мо­ни­дан кўчи­ри­либ, кўпай­ти­ри­л­ган. «Хам­са» нинг тур­ли йил­лар­да Тош­кент­да тош­босма усу­ли­да чоп эти­л­ган нус­ха­ла­ри мав­жуд. Ҳай­ра­тул аб­рор; Фарҳод ва Ши­рин; Лай­ли ва Маж­нун; Са­бъ­аи сай­ёр; Сад­ди Ис­кан­да­рий.

Annotation: Nizām-al-Din Mīr Alī-Shīr Navā’ī (1441–1501) was a Central Asian politician, sufi, linguist, painter and poet of Uzbek origin who was born and lived in Herat. He is a great personality of world culture. His great works were duplicated by calligraphers during his lifetime at the end of XIX century. The gem of manuscripts and lithographs collection are works of Alī-Shīr Navā’ī. There are many copies of Khamsa (Quintuple) in the collection, which were published in Tashkent in various years.

 


 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Сил­си­лат уз-заҳаб: Ол­тин за­н­жир = Зо­ло­тая цепь
Ав­тор: Жо­мий, Аб­ду­раҳмон
Ме­сто и год из­да­ния: 989 ҳиж./1581 йил
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Уз­бе­ки­ста­на им. А. На­вои

Ан­но­та­ция: Аб­ду­рах­ман Джа­ми (1414–1492) пер­сид­ский и та­джик­ский по­эт, уче­ный. За свою жизнь он со­здал око­ло 100 ра­бот. Од­но из них — «Сил­си­лат уз-за­хаб» из «Хафт ав­ранг» со­сто­ит из 89 стра­ниц.

Асар ҳақида­ги қисқа маъ­лу­мот: Форс-то­жик шо­и­ри ва оли­ми Аб­ду­раҳмон Жо­мий ўз ҳаё­ти­да юз­га яқин асар­лар ярат­ган.Шо­ир­нинг фондда сақла­на­ёт­ган араб ва форс тил­ла­ри­да­ги бир не­ча аса­ри­энг но­дир ман­ба­лар­дан ҳис­обла­на­ди. Жум­ла­дан, 89 ва­рақдан ибо­рат «Сил­си­ла­туз заҳаб» (Ол­тин за­н­жир) до­сто­ни бўлиб, «Ҳафт ав­ранг» (Ет­ти тахт) тар­ки­би­га кир­ган бу асар ҳижрий 989–990 (ме­ло­дий 1581 й.) ки­то­бат қилин­ган.

Annotation: Nur ad-Din Abd ar-Rahman Jami Abdurahman Jamiy (1414–1492) is a Persian and Tajik poet and scientist. He has created about 100 works. One of them is the legend of «Silsilat uz-zahab» from «Haft Avrang». It consists of 89 pages. It was copied in 989–990 AH (1581 AD). The place where it was copied and the name of the copyist are unknown. The pages of the book were gilded. According to the stampon the book it was first kept in the library of Bukhara Emirate.

 


 

Читать книгу полностью

На­зва­ние: Тур­ке­станскій аль­бо­мъ
Ме­сто и год из­да­ния: Таш­кент : Лит. Во­ен­но-ти­погр. отд. Тур­кест. во­ен. окру­га, 1871–1872
Фон­до­дер­жа­тель: На­ци­о­наль­ная биб­лио­те­ка Уз­бе­ки­ста­на им. А. На­вои

Ан­но­та­ция: «Тур­ке­стан­ский аль­бом» со­сто­ит из 10 то­мов, раз­де­лен­ных на че­ты­ре ча­сти: ис­то­ри­че­скую, ар­хео­ло­ги­че­скую, эт­но­гра­фи­че­скую и про­мыс­ло­вую по объ­е­му, пол­но­те и уни­каль­но­сти за­пе­чат­лен­но­го на фо­то­гра­фи­ях ма­те­ри­а­ла за­ни­ма­ет ве­ду­щее ме­сто в кол­лек­ции на­ци­о­наль­ной фо­то­гра­фии. В нем пред­став­ле­ны под­лин­ные фо­то­сним­ки, сде­лан­ные в 1871–1872 го­дах под ру­ко­вод­ством из­вест­но­го во­сто­ко­ве­да А. Л. Ку­на. Аль­бом да­ет жи­вое пред­став­ле­ние об ар­хи­тек­тур­ных па­мят­ни­ках Са­мар­кан­да и дру­гих го­ро­дов, изоб­ра­же­ние пред­ста­ви­те­лей мно­го­чис­лен­ных на­род­но­стей, про­жи­ва­ю­щих на тер­ри­то­рии Тур­ке­ста­на, про­мыс­лов и за­ня­тий на­се­ле­ния в том ви­де, в ка­ком они на­хо­ди­лись 140 лет то­му на­зад. Все фо­то­сним­ки, а их бо­лее 1300 до се­го вре­ме­ни оста­ют­ся пред­ме­том на­уч­но­го и ис­то­ри­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния.

Асар ҳақида­ги қисқа маъ­лу­мот: 4 қис­м­дан ибо­рат 10 жил­длик «Тур­ки­стон аль­бо­ми» да ўлка­да яша­ган халқлар­нинг ҳаё­ти ва тур­му­ши­га оид 1300 дан ор­тиқ но­дир фо­то­су­рат жам­лан­ган. Шарқшу­нос А. Л. Кун раҳбар­ли­ги­да 1871–1872 йил­ла­ри­да йиғил­ган уш­бу фо­то­су­рат­лар­да эт­но­гра­фия, ар­хео­ло­гия, ҳунар­манд­чи­лик, урф-одат­лар, ўзбеклар­нинг ан­тро­по­ло­гик ти­пла­ри, шаҳар ва қишлоқлар ҳаё­ти, та­би­ат ман­за­ра­ла­ри акс эт­ти­ри­л­ган. Уш­бу су­рат­лар кат­та ил­мий-маъ­ри­фий аҳами­ят­га эга бўлиб, ўзбеклар­нинг XIX аср­да­ги ҳаё­ти ва тур­муш тар­зи ҳақида қим­мат­ли маъ­лу­мот­лар бе­ра­ди. Уш­бу аль­бом ет­ти нус­хада тай­ёр­лан­ган бўлиб, бир нус­ха­си­фондда сақла­на­ди.

Annotation: «The Turkestan Album» consists of 10 volumes divided into four parts: historical, archeological, ethnographical and trade. Among the photograph collections it possesses the leading place by the scope, completeness and uniqueness of photo materials. The authentic photo shots made in 1871–1872 under the guidance of a well-known orientalist A. L. Kun were displayed in the album. The album gives a vivid idea of the architectural monuments of Samarkand and other cities, images of the representatives of different ethnicities residing in Turkestan, trades and crafts of the population in the same state as they were 140 years ago. All those photo shots, more than 1200, are the subject of scientific and historical analysis.

 

 

   
  Введение в науку: Арабско-персидский словарь
Читать книгу
  А. Навои.
Хам­са = Пя­те­ри­ца, 1901
Читать книгу
  А. Джами.
Сил­си­лат уз-заҳаб:
Ол­тин за­н­жир =
Зо­ло­тая цепь
Читать книгу
  Туркестанский альбом, 1871—1872
Читать книгу
 
     
                 
     
                 
     
                 
     
                 
     
  Украина          
     
                             
         
     

Читать книгу полностью

Название: Альбом старого Львова
Место и год издания: Пг. : Тип. Сириус, 1917
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Данная публикация является сборником изображений главных исторических памятников Львова. Альбом содержит снимки наибольших святынь города, таких как католический собор, армянский собор, церковь доминиканцев и т. д. Среди иллюстраций есть изображения улиц Львова XVIII века. Также в альбоме есть репродукции музейных экспонатов (портрет короля Станислава-Августа), снимки деталей интерьера, которые показаны в Городском музее, элементов львовской архитектуры (разнообразные барельефы). Альбом дает отличную возможность ощутить дух старого города, представить, чем жил Львов несколько столетий назад.

Анотація: Дана публікація є збіркою зображень головних історичних пам’яток Львова. Альбом містить знімки найбільших святинь міста, таких як католицький собор, вірменський собор, церква домініканців тощо. Серед ілюстрацій є зображення вулиць Львова XVIII ст. Також в альбомі є репродукції музейних експонатів (портрет короля Станіслава-Августа), знімки деталей інтер’єру, які показані в Міському музеї, елементів львівської архітектури (різноманітні барельєфи). Альбом дає чудову можливість відчути дух старого міста, уявити, чим жив Львів декілька століть тому назад.

Annotation: This edition is a collection of images of Lvov main historical monuments. The album contains pictures of the greatest shrines of the city such as the Catholic Cathedral, the Armenian Cathedral, the Dominican Church etc. Among the illustrations there are images of the Lvov streets of the XVIII century, reproductions of museum exhibits (a portrait of King Stanislaw Augustus), photographs of interior details, shown in the City Museum, the elements of Lvov architecture (various bas-reliefs). The album provides an excellent opportunity to experience the spirit of the old city and imagine the life of the city a few centuries ago.

 

  

Читать книгу полностью

Название: Пересопницкое Евангелие как памятник искусства эпохи Возрождения в Южной России в XVI веке.
Автор: Грузинский Ал. Серг.
Место и год издания: Киев : [б. и.], 1911.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация посвящена выдающемуся памятнику книжного искусства — Пересопницкому Евангелию. Материал разделен на три части: история издания, его орнаментика и графика. Первая часть рассматривает собственно возникновение Пересопницкой рукописи, вторая — декоративные элементы издания (рамки, вензели, завитки и другие), третья — написание букв (шрифт). Также в материале содержатся иллюстрированные таблицы (примеры страниц Евангелия).

Анотація: Дана публікація присвячена визначній пам’ятці книжкового мистецтва — Пересопницькому Євангеліє. Матеріал розділено на три частини: історія видання, його орнаментика та графіка. Перша частина розглядає власне виникнення Пересопницького рукопису, друга — декоративні елементи видання (рамки, вензелі, завитки та інші), третя — написання літер (шрифт). Також у матеріалі містяться ілюстровані таблиці (приклади сторінок Євангеліє).

Annotation: This edition is devoted to a prominent memorial of book art — the Peresopnytsia Gospel (Peresopnitske Yevanhelije). The material is divided into three parts: the history of its publication, its ornamentation and graphics. The first part focuses on the actual occurrence of the Peresopnytsia manuscript, the second — on its decorative elements (frames, monograms, curls, etc.), the third — on a manner of writing letters (fonts).The edition contains illustrated table (sample pages the Gospel).

 

   

Читать книгу полностью

Название: Подкарпатская Русь : [буклет].
Место и год издания: Б. м. : б. и., 1918?
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Альбом, состоящий из 20 фотографий, был выпущен в то время, когда Подкарпатская Русь входила в состав первого чехословацкого государства (1920–1938 гг.). На снимках в основном представлены деревянные церкви как вид зодчества, характерный для этого региона, виды сел, а также крестьяне в национальной одежде и их керамические изделия. Текст, кроме подписей под фотографиями, отсутствует. Выходные сведения, кроме логотипа издательства на задней стороне переплетной крышки, также не значатся.

Анотація: Альбом, що складається з 20 фотографій, було випущено в той час, коли Підкарпатська Русь входила до складу першої чехословацької держави (1920–1938 рр.). На знімках переважно представлені дерев’яні церкви як вид зодчества, характерний для цього регіону, види сіл, а також селяни в національному вбранні та їхні керамічні вироби. Текст, крім підписів під фотографіями, відсутній. Вихідні відомості, окрім логотипа видавництва на задній стороні палітурної кришки, також не зазначені.

Annotation: The album, consisting of 20 photographs, was released at the time when Subcarpathian Rus was a member of the first Czechoslovak state (1920-1938). The pictures mostly present the wooden churches as a kind of architecture typical for this region, the types of villages and peasants in national costumes and their pottery. The text, except signatures on the photo is missing. Imprint, besides the logo of publishing house on the back of the cover of bookbinding, also has not mentioned.

 

   

Читать книгу полностью

Название: Киево-Межигорская фаянсовая фабрика.
Место и год издания: Киев: С. В. Кульженко, [1910?].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Издание представляет собой сборник, первая часть которого — исторический очерк. Он посвящен истории фабрики, а также изобилует подробными описаниями ее изделий. Далее приведены клейма фабрики за все время ее существования. Этот материал дополняют статьи самого разного содержания: о связи православной иконописи с итальянской живописью раннего возрождения, социологическое исследование «Искусство и рабочий», а также хроника событий художественной жизни и реклама. Книга богато иллюстрирована.

Анотація: Видання є збіркою, перша частина якого — історичний нарис. Він присвячений історії фабрики, а також рясніє докладними описами її виробів. Далі наведені клейма фабрики за весь час її існування. Цей матеріал доповнюють статті самого різного змісту: про зв’язок православного іконопису з італійським живописом раннього Відродження, соціологічне дослідження на тему «мистецтво і робітник», а також хроніка подій мистецького життя та реклама. Книга багато ілюстрована.

Annotation: The issue is collection, where the first part is historical review. It is dedicated to the history of the factory, and gives details about its outputs. There are hallmarks factory for the whole period of its existence. This material is supplemented with articles of the varieties contents: about relationship between of Orthodox iconography from the early Renaissance Italian paintings, a sociological research «Art and worker», and chronic events of the artist life and advertisement. The book is many-illustrated.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Українська культура: коротка історія культур. життя укр. народа.
Автор: Огієнко, Іван.
Место и год издания: Київ: Вид-во Книгарні Є. Череповського, 1918.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Летом 1918 года украинский ученый, митрополит, политический, общественный и церковный деятель Иван Огиенко выступил основателем и стал первым ректором Каменец-Подольского государственного украинского университета, в котором позже начал читать курс лекций «Украинская культура». Именно по этим лекциям и издана эта книга. В ней содержатся материалы на тему культуры древней Украины, издание дополнено тематическими иллюстрациями, примерами московского скорописного письма и т. д.

Анотація: Улітку 1918 український вчений, митрополит, політичний, громадський і церковний діяч Іван Огієнко виступив засновником і став першим ректором Кам’янець-Подільського державного українського університету, в якому пізніше почав читати курс лекцій «Українська культура». Саме за цими лекціями і видана ця книга. У ній містяться матеріали на тему культури давньої України, видання доповнене тематичними ілюстраціями, прикладами московського скорописного письма тощо.

Annotation: In summer of 1918 Ivan Ogijenko, a Ukrainian scientist, metropolitan, political, public and ecclesiastical figure, became a founder and the first principle of Kam’ianets’-Podil’s’kyi Ukrainian state university. Later he began to read there a course of lectures on Ukrainian culture. The book was compiled on the basis of these lectures. It contains materials on the culture of ancient Ukraine and is complemented with thematic illustrations, examples of the Moscow cursive letter etc.

 


Читать книгу полностью

Название: Почаевская Лавра.
Место и год издания: Одесса: Хромо-литогр. Е. М. Фесенко, [19—?].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Восемь открыток с видами Почаевской Лавры выполнены типографским способом на фабрике Е. И. Фесенко в Одессе. Техника хромолитографии позволила сделать их цветными, что усиливает достоверность изображения и дает читателям возможность оценить реалии ушедшей эпохи. Листовые издания, подобные этим, предназначались для отправки по почте и были средством популяризации мест паломничества и отдыха. По традиции того времени оборотная сторона «открытого письма» содержала текст на русском и французском языках.

Анотація: Вісім листівок з видами Почаївської Лаври виконані в друкарській спосіб на фабриці Є. І. Фесенка в Одесі. Техніка хромолітографії дозволила зробити їх кольоровими, що посилює достовірність зображення і дає читачам можливість оцінити реалії минулої епохи. Листові видання, подібні цим, призначалися для відправки поштою і були засобом популяризації місць паломництва й відпочинку. За традицією того часу зворотний бік «відкритого листа» містив текст російською та французькою мовами.

Annotation: These are eight «open letter» postcards with views of Pochaiv Laura made in hard copy at the factory E. Fesenko in Odessa. Technique of chromolithography allowed making them in color and increased the reliability of images and gave readers an opportunity to assess the realities of the bygone era. Leaf publications such as these were intended to be shipped by mail and promoted places of pilgrimage and leisure. Traditionally, an «open letter» reverse side contained some text in Russian and French.

 

     
      Альбом старого Львова , 1917
Читать книгу
    А. С. Грузинский.
Пересопницкое Евангелие, 1911
Читать книгу
    Подкарпатская Русь, 1918?
Читать книгу
    Киево-Межигорская фаянсовая фабрика, 1910?
Читать книгу
  І. Огієнко.
Українська культура, 1918
Читать книгу 
  Почаевская Лавра, [19—?]
Читать книгу
     
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Виды Киева.
Место и год издания: [Б. м. : б. и., 1911?].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный альбом является сборником изображений старого Киева. На представленных рисунках показаны самые значительные достопримечательности города, такие как памятники Владимиру, княгине Ольге, Андрею Первозванному и просветителям Кириллу и Мефодию, основные киевские святыни — Киево-Печерская Лавра, Софийский и Владимирский соборы и панорамные виды старого Киева. Материал имеет не только художественную, но и значительную историческую ценность.

Анотація: Даний альбом є збіркою зображень старого Києва. На представлених малюнках показані найвизначніші пам’ятки міста, такі як пам’ятники Володимиру, княгині Ользі, Андрію Первозванному та просвітникам Кирилу та Мефодію, основні київські святині — Києво-Печерська Лавра, Софійський та Володимирський собори та панорамні види давнього Києва. Матеріал має не тільки художню, але й значну історичну цінність.

Annotation: This album is the collection of images of old Kyiv. The famous memories of city, such as memory by Volodymyr, Princess Olga, Andrey Pervozvany and educater Kyryl and Methodius, the main Kyiv objects of worship — Kyiv Pechersk Lavra, Sophiya and Volodymyr Sobors and views panorama of old Kyiv were on submitted images. This material has not only artist, but historical value.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киевские пещеры и Киево-Печерская Лавра.
Место и год издания: Киев: Тип. Сементовского, 1864.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Эта книга посвящена основанию самой главной украинской святыни и места массового паломничества не только украинцев, но и всех славян — Киево-Печерской Лавры. В издании рассказывается о зарождении монашеской жизни в Киеве с самого начала: о появлении первых пещер, строительстве первых монастырей, деяниях монахов. Основной частью материала является список мощей святых угодников с указаниям места их нахождения. Публикация дополнена изображениями монастырей Лавры, ее пещер и т. д.

Анотація: Ця книга присвячена заснуванню найголовнішої української святині та місця масового паломництва не тільки українців, але й усіх слов’ян — Києво-Печерської Лаври. У виданні розповідається про зародження чернечого життя у Києві від самого початку: про появу перших печер, будівництво перших монастирів, діяння ченців. Основною частиною матеріалу є перелік мощей святих угодників із вказанням місця їх знаходження. Публікація доповнена зображеннями монастирів Лаври, її печер, тощо.

Annotation: This book is about the foundation of the main Ukrainian shrine and the place of the mass pilgrimage of not only Ukrainians but of all Slavic people — Kiev-Pechersk Laura. The book tells about the yield of monkhood in Kiev from its very beginning: the emergence of the first grottos, the construction of the first monasteries, monks’ life. The main part of the book is the list relics of the saints with the indication of their location. The publication is applied with the pictures of the monasteries of Laura, its grottos, etc.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Киевопечерская Лавра. Описание Киевопечерской Лавры: с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планом Лавры и обеих пещер.
Место и год издания: Киев: Печатано в Тип. Киевопечерской Лавры, 1826.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленная публикация содержит описание Киево-Печерской Лавры, а именно ее размещения, истории ее основания (включая историю создания отдельных церквей и монастырей). Рассматривается монастырский устав, рассказывается о невзгодах, которые пришлось пережить Лавре. Описывается также современное автору состояние монастырского комплекса — новые здания, новейшие преимущества и права Лавры, типография и другие владения. Издание содержит две гравюры с изображением монастырской территории.

Анотація: Представлена публікація містить опис Києво-Печерської Лаври, а саме її розташування, історію її заснування (включаючи історію створення окремих церков та монастирів). Розглядається монастирський статут, розповідається про негоди, які довелося пережити Лаврі. Описується також сучасний авторові стан монастирського комплексу — нові будівлі, новітні переваги та права Лаври, типографія та інші володіння. Видання містить дві гравюри із зображенням монастирської території.

Annotation: The book contains description of the Kiev-Pechersk Lavra, namely, its location and history of establishment (including the history of individual churches and monasteries). The Monastery Rules, the latest benefits and rights, its historical vicissitudes are considered. The state of the monastic complex — new buildings, the printing house and other Monastery properties are described.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Графіка шрифту в Острозькій Біблії.
Автор: Клименко П.
Место и год издания: Киев: [б. в.], 1925.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Автор анализирует особенности шрифта Острожской Библии, первого украинского печатного графического издания, которое вышло в свет в 1581 году. Это — характерный памятник книги времени украинского ренессанса. Автор детально комментирует иллюстрации и дает сравнительные характеристики изображениям страниц печатных книг того времени.

Анотація: Автор аналізує особливості шрифту Острозької Біблії, першого українського друкарського графічного твору, 1581 року видання. Це — характерний пам’ятник книги доби українського ренесансу. Автор детально коментує ілюстрації та надає порівняльні характеристики зображенням сторінок тогочасних друкованих книг.

Annotation: The author analyzes the peculiarities of the font Ostrog Bible, the first Ukrainian graphic printed edition, which was published in 1581. This is a characteristic monument of the book time Ukrainian renaissance. The author commented in detail illustrations and gives the comparative characteristics of the images of pages of printed books at that time.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Древности Украины
Место и год издания: Київ, 1905
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Представленная публикация посвящена христианским памятникам Украины. Рассматривается их характер, происхождение, уровень самобытности, зависимость от внешних влияний. Содержится информация о деревянных и каменных храмах Киевской, Житомирской и других областей Украины. Материалы дополнены снимками, как общего вида строений, так и отдельных элементов храмового интерьера.

Анотація: Представлена публікація присвячена християнським пам’яткам України. Розглядається їх характер, походження, рівень самобутності, залежність від сторонніх впливів. Міститься інформація про дерев’яні та кам’яні храми Київської, Житомирської та інших областей України. Матеріали доповнені знімками, як загального вигляду будівель, так і окремих елементів храмового інтер’єру.

Annotation: The book is devoted to Christian monuments in Ukraine. Their nature, origin, level of identity, and dependence on external influences is discussed. Information on wood and stone churches in Kyiev, Zhytomyr and other regions of Ukraine is provided. The materials are supplemented by photographs of buildings’ general view and elements of temple interiors.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Альбом достопримечательностей Церковно-Археологического музея при Киевской духовной академии.
Автор: Петров Н.
Место и год издания: Киев: Тип. шк. печ. дела, 1912.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленный сборник является началом серии альбомов достопримечательностей церковно-археологического музея при Киевской Духовной Академии. Она содержит коллекцию синайских и афонских икон Преосвященного Порфирия Успенского, одну из самых важных коллекций в церковно-археологическом контексте. Кроме собственно снимков икон, в альбоме опубликована вступительная статья, которая описывает каким образом данная коллекция попала в музей, ее состояние и самые интересные экземпляры.

Анотація: Представлена збірка є початком серії альбомів пам’яток церковно-археологічного музею при Київській Духовній Академії. Вона містить колекцію синайських та афонських ікон Преосвященного Порфирія Успенського, одну з найважливіших колекцій в церковно-археологічному контексті. Окрім, власне, знімків ікон, в альбомі опублікована вступна стаття, яка описує яким чином дана колекція потрапила до музею, її стан та найцікавіші екземпляри.

Annotation: The book is the first of a series of albums depicting the sights of the Church Archaeological Museum of Kiev Theological Academy. It is devoted to Bishop Porfyrij Uspensky’s collection of icons from Sinai and Mount Athos, one of the most important collections in the ecclesiastical and archaeological context. Besides images of icons, the history of the collection and its condition, the most interesting specimens are described in the introductory article of the album.

 

 
  Виды Киева, 1911?
Читать книгу 
  Киевские пещеры и Киево-Печерская Лавра, 1864
Читать книгу
  Киевопечерская Лавра, 1826
Читать книгу
  П. Клименко.
Графіка шрифту в Острозькій Біблії, 1925
Читать книгу
  Древности Украины, выпуск 1, 1905
Г. Г. Павлуцкий.
Деревянные и каменные храмы
Читать книгу
  Н. Петров. Альбом достопримечательностей Церковно-Археологического музея при Киевской духовной академии, 1912
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Виды Киева.
Автор: Кульженко С. В.
Место и год издания: Киев: [б. и., после 1911].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Видовые альбомы и наборы, изданные в типографии Стефана Васильевича Кульженко, одной из крупнейших не только в Киеве, но и во всей Российской империи, способствовали популяризации изображений видов города и пользовались повышенным спросом. На фотографиях запечатлены городские пейзажи, улицы, площади, отдельные здания, храмы, памятники и пр.

Аннотация: Видові альбоми та набори, видані в друкарні Стефана Васильовича Кульженко, однієї з найбільших не тільки в Києві, але й у всій Російській імперії, сприяли популяризації зображень видів міста і користувалися підвищеним попитом. На фотографіях зображені міські пейзажі, вулиці, площі, окремі будівлі, храми, пам’ятники і т. п.

Annotation: Generic albums and collections, published in the print shop Stefan Vasilyevich Kulzhenko, one of the largest not only in Kyiv, but also throughout the Russian empire, helped to popularize images of the city and enjoy high demand. To photograph urban landscapes, streets, squares, individual buildings, temples, monuments, etc.

 

 

Читать книгу полностью

Название: «Спокій», Український мистецький гурток. Виставка
Место и год издания: Варшава, 1930
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Издание является каталогом ІІІ выставки украинского художественного кружка «Спокій», которая состоялась в Варшаве. В нем представлены репродукции работ таких художников, как Нил Хасевич, Петр Мегик, Дмитрий Дунаевский и Вячеслав Васьковский. Также альбом содержит фотопортрет резчика Владимира Побулавца, который скончался не дождавшись выхода каталога. В издании представлен список всех работ, которые были представлены на выставке.

Анотація: Видання є каталогом ІІІ виставки українського мистецького гуртка «Спокій», що відбулася у Варшаві. В ньому представлені репродукції робіт таких митців, як Ніл Хасевич, Петро Мегик, Дмитро Дунаєвський та Вячеслав Васьківський. Також альбом містить фотопортрет різьбяра Володимира Побулавця, який пішов зі світу не дочекавшись виходу каталогу. У виданні представлений перелік всіх робіт, які були представлені на виставці.

Annotation: Publication is a catalogue of the third exhibition of Ukrainian art circle «Spokiy», held in Warsaw. It presents reproductions of works by such artists as Nil Khasevych, Peter Mehyk, Dmitriy Dunaevskiy and Vyacheslav Vaskivskiy. Also, the album contains a photo portrait of engravers Volodumura Pobulavtsya, who was dead without waiting for an appearance of the catalogue. The publication presents a list of all the works that were on display.

 

 

Читать книгу полностью

Название: В степях и садах Украйны : малороссы.
Автор: Сно Е. Э.
Место и год издания: СПб. : Изд-во О. Н. Поповой, [1904?]
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Данное издание является очерком о жизни в Украине. Первая часть посвящена украинской природе, её климату, описывается его умеренность, благоприятность для жизни. Следующая часть наводит небольшую историческую справку, касающуюся всех перипетий, в которые попадала Украина, формирования Запорожской Сечи и казацкого образа жизни. Далее описывается быт украинцев — их одежда, устройство семьи, их работа. Особенное внимание уделяется образу украинской женщины и украинской песне, приводится содержание одной из дум. Книга содержит одну иллюстрацию — рисунок, изображающий малороссов в своей национальной одежде.

Анотація: Дане видання є нарисом про життя в Україні. Перша частина присвячена українській природі, її клімату, описується його помірність, сприятливість для життя. Наступна частина наводить невелику історичну довідку, щодо сутичок в які потрапляла Україна, формування Запорізької Січі та козацького образу життя. Далі описується побут українців — їх одяг, сімейний устрій, їх праця. Особлива увага приділяється образу української жінки та українській пісні, приводиться зміст однієї з дум. Книга містить одну ілюстрацію — малюнок, що зображує малоросів у своєму національному одязі.

Annotation: This publication is an essay about life in Ukraine. The first part is devoted to Ukrainian nature, its climate, describes its moderation, propitiousness for life. Next chapter gives a little historical reference on the clashes that came in Ukraine, the formation of Zaporizhzhya Sich and the formation of the Cossack way of life. The publication also describes the Ukrainian way of life — their clothes, family structure, their work. Particular attention is paid to the image of Ukrainian woman and Ukrainian songs, the content of one of the songs is given. The book contains one artwork — drawing, depicting the Malorossu in their national dress.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Стара княжа Русь в народних піснях—билинах.
Автор: Копистянський, Адріан
Место и год издание: [Львів] : Изд. о-ва им. М. Качковского, [1929?]
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация:
Представленная публикация рассматривает место былин в славянском народном творчестве. Описывается происхождение былин, главные центры былинного эпоса, в частности былинная традиция в Северной Руси. Отмечаются самые важные сборники данных фольклорных произведений. Отдельное внимание уделяется главным былинным образам: рекам, человеку как части природы, богатырям и их поступкам, князю Владимиру и т. д.

Анотація: Представлена публікація розглядає місце билин у слов’янській народній творчості. Описується походження билин, головні осередки билинного епосу, зокрема билинна традиція в Північній Русі. Зазначаються найважливіші збірки даних фольклорних творів. Окрема увага приділяється головним билинним образам: рікам, людині як частині природи, богатирям та їх вчинкам, князю Володимиру тощо.

Annotation: The presented book considers a concept of «bylina» (epos) in the Slavic folk art. The origin of the «bylina», its main centres, «bylina» tradition in Northern Russia, in particular, is described. A special attention is paid to main «bylina» characters: rivers, a human being as a part of nature, bogatyrs and their deeds, Prince Vladimir, etc.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Чары, или Несколько сцен из народных былей и рассказов украинских.
Автор: Тополя, Кирилл.
Место и год издания: Москва: тип. А. Евреинова, 1837.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: В данном материале различаются понятия «Украина» и «Малороссия», которые, по словам автора, являются областями, разными как по своему территориальному размещению, так и по своей ментальности. Основную же часть издания составляет пьеса украинского писателя первой половины ХІХ в. Кирилла Тополи «Чары», написанная на основе украинского быта и народного творчества.

Анотація: У даному матеріалі розрізнюються поняття «Україна» та «Малоросія», які, за словами автора, є областями, різними як за своїм територіальним розміщенням, так і за своєю ментальністю. Основну ж частину видання складає п’єса українського письменника першої половини ХІХ ст. Кирила Тополі «Чари», написана на основі українського побуту і народної творчості.

Annotation: Two definitions «Ukraine» and «Little Russia» are distinguished in this book. According to the author they refer to the territories different both in terms of geographical location, as well as in terms of mentality. The main part of the book is the play «Enchantment» written on the basis of Ukrainian life and folk art by the Ukrainian writer of the first half of XIX century Cyril Topol.

 

 

Читать журнал полностью № 1—2
Читать журнал полностью № 3—4
Читать журнал полностью № 5
Читать журнал полностью № 6
Читать журнал полностью № 7—10
Читать журнал полностью № 11—12

Название: Стара Україна: часопис історії і культури.
Место и год издания: Львів, 1925.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: «Старая Украина» — иллюстрированный ежемесячный журнал под ред. И. Кревецкого, выходил во Львове в 19241925 гг. Вмещает ценную хронику, рецензии, библиографии, статьи известных историков, литературоведов и искусствоведов.

Анотація: «Стара Україна» — ілюстрований місячник за ред. І. Кревецького, виходив у Львові 1924—1925 рр. Вміщує цінну хроніку, рецензії, бібліографії, статті відомих істориків, літературознавців та мистецтвознавців.

Annotation: «Old Ukraine» — is an illustrated monthly magazine under edition of I.Krevetskiy, published in Lviv in 1924—1925. Holds a valuable chronicle, reviews, bibliographies, articles by renowned historians, literary critics and art historians.

 

 
  С. В. Кульженко.
Виды Киева, после 1911
Читать книгу
  «Спокій», Український мистецький гурток. Виставка, 1930
Читать книгу
  Е. Э. Сно.
В степях и садах Украйны: малороссы, 1904?
Читать книгу
  А. Копистянський.
Стара княжа Русь в народних піснях-билинах, 1929?
Читать книгу
  К. Тополя.
Чары, или Несколько сцен из народных былей и рассказов украинских, 1837
Читать книгу
  Стара Україна: часопис історії і культури, 1925
Читать: № 1—2, 3—4, 5, 6, 7—10, 11—12
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX вековой ее истории.
Место и год издания: Киев: Фото-лито-тип. «С. В. Кульженко», 1911.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Автор этого сочинения — владыка Василий (в миру — Василий Дмитриевич Богоявленский, 18671918), архиепископ Черниговский и Нежинский. Содержание книги охватывает историю края от языческих времен, рассказывает не только о святых великомучениках, храмах и монастырях, их архитектуре, убранстве и святынях, но и о славных полководцах — черниговских князьях. Книга написана живым языком, к тому же она богато иллюстрирована и снабжена справочным аппаратом.

Анотація: Автор цього твору — владика Василій (у миру — Василь Дмитрович Богоявленський, 18671918), архієпископ Чернігівський і Ніжинський. Зміст книги охоплює історію краю від язичницьких часів, розповідає не тільки про святих великомучеників, храми й монастирі, їхню архітектуру, оздоблення та святині, а й про славних полководців — чернігівських князів. Книга написана живою мовою, до того ж вона багато ілюстрована і має чималий довідковий апарат.

Annotation: The author of this work is Bishop Vasyl (Vasyl Bogoyavlensky, 18671918), who is the Archbishop of Chernigov and Nizhyn. The content of book covers the history of land since pagan times, describes not only holy martyrs, temps and monasteries, but its architectures, decorating, shrines and about famous generals — Chernihiv princes. The book is written with language moreover it is illustrated and contains considerable information.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Украина и украинцы.
Автор: Ф. С. Красильников.
Место и год издания: М.: Лит.-изд. отд. Нар. Комиссариата по Просвещению, 1918.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данное издание является географическо-этнографическим очерком об Украине или же, как выражается автор, Малороссии. Рассматриваются разные характерные черты Украины, ее природа (приводятся примеры украинских пейзажей из классиков литературы), история, население. Большое внимание уделяется характеру «малороссов», менталитету нации. Рассказывается о быте украинцев: их одежде, еде, работе, жилье. Не обходят вниманием и верования, обряды и обычаи, а также самые большие праздники (Рождество, Новый год, Масленица и т. д.).

Анотація: Дане видання є географічно-етнографічним нарисом про Україну або ж, як висловлюється автор, Малоросію. Розглядаються різні характерні риси України, її природа (наводяться приклади українських пейзажів з класиків літератури), історія, населення. Велика увага приділяється характеру «малоросів», менталітету нації. Розповідається про побут українців: їх одяг, їжу, роботу, житло. Не оминають увагою і вірування, обряди та звичаї, а також найбільші свята (Різдво, Новий Рік, Масляна тощо).

Annotation: This publication is a geographical and ethnographical essay about Ukraine or as the author calls it Little Russia. The author describes various characteristics of Ukraine, its nature (there are the examples of Ukrainian landscapes from the works of literary classics), history, people. Special attention is paid to the temperament of «malorosses», mentality of the nation. It is also told about the mode of life of the Ukrainians: their clothing, meals, work, dwellings. There are also stories about their beliefs, rituals, traditions, and the biggest holidays (Christmas, New Year, Butyric and others).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы.
Автор: Н. Ф. Сумцов.
Место и год издания: Киев: Изд. ред. «Киев. старины», 1885.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный труд принадлежит украинскому фольклористу, этнографу и литературоведу Николаю Сумцову. Он анализирует, как пора года, когда молодые женятся, влияет на их дальнейшую семейную жизнь, какие жертвы привыкли приносить богам до принятия христианства молодые, чтобы обеспечить себе счастье в браке и т. д. Особенное внимание уделяется караваю, его изготовлению и употреблению, а также другим символам (как, например, веточка).

Анотація: Дана праця належить українському фольклористу, етнографу і літературознавцю Миколі Сумцову. Він аналізує, як пора року, коли молодята беруть шлюб, впливає на їх подальше шлюбне життя, які жертви звикли приносити богам до прийняття християнства молодята, аби забезпечити собі подружнє щастя і т. ін. Особлива увага приділяється короваю, його виготовленню і споживанню, а також іншим символам (як, наприклад, гільце).

Annotation: This is a work of a Ukrainian folklorist, ethnographer and literary critic Mykola Sumzov. The author explores following questions: in what way a year season when newlyweds marry affects their future family life; what sacrifices newlyweds used to bring for their gods to secure their happiness in marriage before the adoption of Christianity, etc. Particular attention is paid to a ‘karavaj’ (celebratory ritual bread), its production and consumption, as well as other symbols.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Великорусские былины Киевского цикла.
Автор: М. Халанский.
Место и год издания: Варшава: В тип. М. Земкевича, 1885.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Этот труд является диссертацией историка литературы и фольклориста Михаила Халанского. Под «былинами киевского цикла» подразумеваются те, которые «родились в Южной России, в Киевский период русской истории», то есть, на территории Украины во время Киевской Руси. Рассматривается возникновение былин, анализируется их перемещение на северо-восток России, описываются основные герои былин, приводятся примеры из самого текста фольклора.

Анотація: Ця праця є дисертацією історика літератури і фольклориста Михайла Халанського. Під «былинами киевского цикла» розуміють ті, які «родились в Южной России, в Киевский период русской истории», тобто, на території України за часів Київської Русі. Розглядається виникнення билин, аналізується їх переміщення на північний захід Росії, описуються основні герої билин, приводяться приклади з самого тексту фольклору.

Annotation: This work is a dissertation of literary historian and folklorist M. Halanskoho. Under «blades of Kyiv cycle» is meant those who «were born in South Russia, in Kiev period of Russian history», at the territory of Ukraine in the Kyiv Rus times. In this work the author consideres the creation of blades, analyzes their movement to the northwest of Russia, describes the main characters, and raises some examples from the text of folklore.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Раскопки Великокняжеского двора древнего града Киева, произведённые весною 1892 года.
Автор: И. А. Хойновский.
Место и год издания: Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1893.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный труд содержит уникальный исторический материал, который открывает новые факты существования города Киева в древние времена. Рассматриваются летописные предания о Киеве, краткие ведомости о предыдущих археологических раскопках и находках, а также анализируется конкретное место раскопок — Княж-двор (происхождение его названия, местонахождение в Киеве и т. д.). Далее описываются все археологические находки, добытые при работах, проведенных в упомянутом великокняжеском дворе.

Анотація: Дана праця містить унікальний історичний матеріал, який відкриває нові факти існування міста Києва у давні часи. Розглядаються літописні перекази про Київ, короткі відомості про попередні археологічні розкопки та знахідки, а також аналізується конкретне місце розкопок — Княж-двір (походження його назви, місцезнаходження в Києві тощо). Далі описуються всі археологічні знахідки, добуті при роботах, проведених у згаданому великокняжому дворі.

Annotation: This work provides a unique historical material that reveals new facts of the existence of Kyiv city in ancient times. Here, the author considers chronicle stories about Kyiv, brief information on previous archaeological excavations and findings, and also analyzes specific place of excavations — Sovereign-yard (the origin of its name, location in Kiev, etc.). Then, the author describes all archaeological finds, extracted during the work in that grand courtyard.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Хохлы и хохлушки
Место и год издания: СПб.: А. С. Суворин
Год издания: 1907
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины

Аннотация: Данное издание являет собой труд по истории украинского театра. В нем рассматривается творчество таких выдающихся деятелей искусства, как Мария Заньковецкая и Марко Кропивницкий. Подается анализ актерской игры и драматургического мастерства, присутствует критика на разнообразные спектакли, от известной «Наталки-Полтавки» до сочинения «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» (которое, по словам автора книги журналиста, театрального критика и драматурга Алексея Сергеевича Суворина, оказалось провальным).

Анотація: Дане видання являє собою працю з історії українського театру. В ній розглядається творчість таких видатних митців, як Марія Заньковецька і Марко Кропивницький. Подається аналіз акторської гри та драматургічної майстерності, присутня критика на різноманітні вистави, від славнозвісної «Наталки-Полтавки» до твору «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» (який за словами автора книги журналіста, театрального критика та драматурга Олексія Сергійовича Суворіна виявився провальним).

Annotation: This publication is a work on the history of Ukrainian theater. The book presents the creative work of such prominent artists as Maria Zankovetskaya and Marko Kropyvnitski. Their acting art and dramatic skill are analyzed, criticism on various performances from the famous "Natalka-Poltavka" to "Until the sun rises, the dew corrodes eyes" (which according to the author of book of journalist, theatrical critic and dramatist A. S. Suvorin was a failure) is proposed.

 
  Картины церковной жизни Черниговской Епархии, 1911
Читать книгу
  Ф. С. Красильников.
Украина и украинцы, 1918
Читать книгу
  Н. Ф. Сумцов.
Религиозно-мифическое значение малорусской свадьбы, 1885
Читать книгу
  М. Халанский.
Великорусские былины Киевского цикла, 1885
Читать книгу
  И. А. Хойновский.
Раскопки Великокняжеского двора древнего града Киева, 1893
Читать книгу
  Хохлы и хохлушки, 1907
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Иллюстрированный путеводитель по Херсонесу Таврическому: история, руины, музей.
Автор: Гриневич К.Э.
Место и год издания: Херсонес: 2-я Гостипография «Крымполиграфтреста», 1926.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная книга издана накануне 100-летнего юбилея раскопок Херсонеса и являет собой попытку дать как можно более подробную и полную информацию об этом мировом памятнике. Описываются разные периоды существования Херсонеса (античный, средневековый). Подается календарь археологических раскопок и их содержание, подробное описание памятников (таких как башни, стены и др.). Опубликованы тематические снимки и схемы.

Анотація: Дана книга видана напередодні 100-річного ювілею розкопок Херсонеса і являє собою спробу дати якомога детальну та повну інформацію про цю світову пам’ятку. Описуються різні періоди існування Херсонеса (античний, середньовічний). Подається календар археологічних розкопок та їх зміст, детальний опис пам’яток (таких як вежі, стіни та ін.). Опубліковані тематичні знімки та схеми.

Annotation: This book is published for the 100th Anniversary of Chersonese’s excavations and it is an attempt to give the most detailed and complete information about this world memorial. Different periods of Chersonese’s existence are described (antique, medieval). The calendar of archaeological excavations and their content is given, also there is detailed description of monuments (such as towers, walls, etc.). Thematic photos and schemes are published.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Великорусские былины Киевского цикла.
Автор: Халанский М.
Место и год издания: Варшава: В тип. М. Земкевича, 1885.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Этот труд является диссертацией историка литературы и фольклориста Михаила Халанского. Под «былинами киевского цикла» подразумеваются те, которые «родились в Южной России, в Киевский период русской истории», то есть, на территории Украины во время Киевской Руси. Рассматривается возникновение былин, анализируется их перемещение на северо-восток России, описываются основные герои былин, приводятся примеры из самого текста фольклора.

Анотація: Ця праця є дисертацією історика літератури і фольклориста Михайла Халанського. Під «былинами киевского цикла» розуміють ті, які «родились в Южной России, в Киевский период русской истории», тобто, на території України за часів Київської Русі. Розглядається виникнення билин, аналізується їх переміщення на північний захід Росії, описуються основні герої билин, приводяться приклади з самого тексту фольклору.

Annotation: This work is a dissertation of literary historian and folklorist M. Halanskoho. Under «blades of Kyiv cycle» is meant those who «were born in South Russia, in Kiev period of Russian history», at the territory of Ukraine in the Kyiv Rus times. In this work the author considers the creation of blades, analyzes their movement to the northwest of Russia, describes the main characters, and raises some examples from the text of folklore.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Древности Украины.
Место и год издания: Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1905
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленная публикация посвящена христианским памятникам Украины. Рассматривается их характер, происхождение, уровень самобытности, зависимость от внешних влияний. Содержится информация о деревянных и каменных храмах Киевской, Житомирской и других областей Украины. Материалы дополнены снимками, как общего вида строений, так и отдельных элементов храмового интерьера.

Анотація: Представлена публікація присвячена християнським пам’яткам України. Розглядається їх характер, походження, рівень самобутності, залежність від сторонніх впливів. Міститься інформація про дерев’яні та кам’яні храми Київської, Житомирської та інших областей України. Матеріали доповнені знімками, як загального вигляду будівель, так і окремих елементів храмового інтер’єру.

Annotation: The book is devoted to Christian monuments in Ukraine. Their nature, origin, level of identity, and dependence on external influences is discussed. Information on wood and stone churches in Kiev, Zhitomir and other regions of Ukraine is provided. The materials are supplemented by photographs of buildings’ general view and elements of temple interiors

 

 

Читать книгу полностью

Название: Св. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор.
Автор: Орловский, Петр.
Место и год издания: Киев: С. В. Кульженко, 1901.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: В данном издании рассказывается история создания Киево-Софийского собора. Исторический материал поделен на две части: существование храма от его построения до его реконструкции в 1843 г. после большого пожара в 1697 г. и окончательное возобновление собора с 1843 г. по 1853 г. Кроме того, в книге описываются особенности внешнего вида Софии: мозаичные изображения, характерные особенности крестов на них, чудотворные иконы и т. д.

Анотація: У даному виданні розповідається історія створення Києво-Софійського собору. Історичний матеріал поділено на дві частини: існування храму від його побудови до його реконструкції у 1843 р. після великої пожежі у 1697 р. та остаточне відновлення собору з 1843 р. по 1853 р. Окрім того, у книзі описуються особливості зовнішнього вигляду Софії: мозаїчні зображення, характерні властивості хрестів на них, чудотворні ікони тощо.

Annotation: The history of the Kyiv Saint Sophia Cathedral is considered in this book. The historical material is divided into two parts: the shrine history from its construction to reconstruction in 1843 after the big frame of 1697 and, finally, its reconstruction in 1843 — 1853. The peculiarities of the inner view of Sophia is described, especially pictures, special view of crosses, miracle-working icons and more.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Путеводитель при обозрении святынь и достопримечательностей Киево-Печерской Лавры и г. Киева.
Место и год издания: Киев: Изд. Киево-Печер. Лавры, 1910.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Целью данного путеводителя является оповещение кратких, но точных и полных сведений, которые могут пригодиться посетителю Киево-Печерской Лавры. Кроме исторической информации о Киево-Печерской Лавре и ее святыни, в путеводитель внесены и некоторые практические указания, необходимые для приезжего паломника. С этой же целью в издании опубликованы план г. Киева и изображения, как самой Лавры, так и других киевских храмов.

Анотація: Метою даного путівника є сповістити стислі, але точні та повні відомості, що можуть стати у нагоді відвідувачу Києво-Печерської Лаври. Окрім історичної інформації про Києво-Печерську Лавру і її святині, в путівник внесені і деякі практичні вказівки, потрібні для приїжджого паломника. З цією ж метою у виданні опубліковані план м. Києва та зображення як самої Лаври, так і інших київських храмів.

Annotation: A purpose of this guide is to provide concise and accurate information for visitors of Kyiv Pechersk Lavra. In addition to historical information about Kyiv Pechersk Lavra and its shrines, the book offers some practical guidance necessary for visiting pilgrims. The guide also contains a plan of Kyiv, pictures of Kyiv Pechersk Lavra and other Kyiv churches.

 

 

Читать книгу полностью: часть 1, часть 2, часть 3

Название: Библия.
Место и год издания: Острог: Типография К. К. Острожскорго, Печатник Иван Федоров, 1581.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского.

Аннотация: Острожская Библия 1581 года — выдающийся памятник книгопечатания в Украине, первое полное издание канонического текста Святого Писания на церковнославянском языке. Предварительно текст Библии готовился к печати, сверялся и согласовывался с разными списками, редактировался и дополнялся членами острожского литературно-издательского кружка в течение нескольких лет. Острожская Библия служила образцом для переизданий библейного текста в ХVІІ—ХVІІІ вв.

Анотація: Острозька Біблія 1581 р. — визначна пам’ятка книгодрукування в Україні, перше повне видання канонічного біблійного тексту церковнослов’янською мовою. Попередньо текст Біблії готувався до друку, звірявся та узгоджувався за різними списками, редагувався та доповнювався членами острозького літературно-видавничого осередку впродовж декількох років. Острозька Біблія служила зразком для перевидань біблійного тексту впродовж ХVІІ—ХVІІІ ст.

Annotation: Ostrog Bible of 1581 is prominent book-printing monument of Ukraine, the first full edition of canonical Bible, written in Old Church Slavonic language. During several years, the text of the Bible was prepared for publishing, revised and compared with different copies, corrected and elaborared by participants of Ostrog literature-publishing center. Ostroh Bible was a pattern for all editions of Bible in 17—18th centuries.

 

 
  К. Э. Гриневич.
Иллюстрированный путеводитель по Херсонесу Таврическому, 1926
Читать книгу
  М. Халанский.
Великорусские былины Киевского цикла, 1885
Читать книгу
  Древности Украины, 1905
Читать книгу
  П. Орловский.
Св. София Киевская, ныне Киево-Софийский кафедральный собор, 1901
Читать книгу
  Путеводитель при обозрении святынь и достопримечательностей Киево-Печерской лавры и г. Киева, 1910
Читать книгу
  Острожская Библия, 1581
Читать книгу: часть 1, часть 2, часть 3
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название:  Пинкас (записная книга) религиозной школы «Талмуд-Тора» местечка Копычинцы = פנקס של החבורה תלמוד-תורה (Украина).
Место и год издания: Украина, 1873—1889.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Пинкас (записная книга) религиозной школы «Талмуд-Тора» м. Копычинцы (регион Восточной Галиции, Украина), отражает деятельность религиозной школы в период ведения пинкаса. Состоит из традиционных разделов: титульный лист, второй титул, благословения, устав, список членов общества, дневниковые записи о деятельности «Талмуд-Торы». Все листы пинкаса богато декорированы в традиционной для такого рода еврейских документов манере.

Анотація:  Пінкас (Записна книга) релігійної школи «Талмуд-Тора» містечка Копичинці (регіон Східної Галичини, Україна), листи декоровані, репрезентує діяльність релігійної школи упродовж часу ведення пінкасу. Складається з традиційних розділів: титульний аркуш, другий титул, благословіння, статут, список членів товариства, щоденникові записи про діяльність «Талмуд-Тори». Всі аркуші пінкасу багато декоровані у традиційній для такого роду єврейських документів манері.

Annotation: Pinkas (record-book) of ’Talmud Torah’ religious school from Kopychintsy town (Eastern Galicia, Ukraine), reflects the activity of a religious school in the period of pinkas writing. It consists of the traditional chapters: the title page, the second title, blessings, statute, a list of members of society, and the diaries of the activities of "Talmud-Torah." All pages of the pinkas are richly decorated in the traditional of such type of Jewish documents manner.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Евангелие апракос полный (Оршанское Евангелие).
Место и год издания: Втор. пол. XIII в.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Евангелие предположительно создано в Полоцке. Это один из наиболее древних памятников кириллической письменности. Евангелие содержит две красочные с позолотой миниатюры, две заставки и 310 инициалов. Сохранилась задняя доска переплёта. Содержит чтения на год. Рукопись была обнаружена среди вещей, выброшенных из монастырей г. Орши (современная Беларусь) наполеоновскими войсками в 1812 г. В музей Киевской духовной академии поступила от И. С. Меленевского в 1874 г.

Анотація: Євангеліє створено здогадно у Полоцьку. Це одна з найдавніших пам’яток кириличної писемності. Євангеліє містить дві багатокольорові із позолотою мініатюри, дві заставки і 310 ініціалів. Від оправи збереглася задня дошка. Містить читання на рік. Рукопис знайдено серед речей, викинутих з монастирів м. Орші (сучасна Білорусь) наполеонівськими військами в 1812 р. У музей Київської духовної академії надійшов від І. С. Меленевського у 1874 р.

Annotation: This gospel have been created in Polotsk. It is one of the oldest monuments of the Cyrillic alphabet. It contains two multicolor miniatures with gilding, two headpieces and 310 rubricated initials. The book has a lower board binding. The manuscript contains readings for the entire year. The manuscript was found among the property that invading Napoleonic troops in 1812 discarded from the monasteries of Orsha (in present-day Belarus). It was contributed to the museum of the Kiev Theological Academy by I.S. Melenevskyi in 1874.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Евангелие тетр (Киевское Евангелие).
Место и год издания: Пустынно-Николаевский монастырь, Киев, сер. XV ст.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Рукопись является списком Евангелия 1411 г., написанного иноком Макарием в Пустынно-Николаевском монастыре в Киеве. Это одна из немногих киевских рукописей, в которых указано место создания. Рукопись была реставрирована и переплетена в первой четверти XVІ в. и в 1721 г.: на обороте верхней крышки обозначена дата 4 июня 1721 г. Рукопись представляет собой четвероевангелие с месяцесловом и указателями чтений. В XIX в. она была известна как Евангелие 1411 г.

Анотація: Рукопис є списком Євангелія 1411 року, написаний ченцем Макарієм у Пустинно-Миколаївcькому монастирі в Києві. Це один з небагатьох київських рукописів XV ст., в яких вказано місце створення. Рукопис було реставровано та взято в оправу у першій чверті XVI ст. та у 1721 р.: на звороті верхньої кришки позначено дату 4 червня 1721 р. За змістом це четвероєвангеліє з місяцесловом та покажчиками читань. У XIX ст. рукопис був відомий у наукових колах як Євангеліє 1411 р.

Annotation: The Kyiv Gospel was created in 1411 by a monk called Makarii in the Pustynno-Mykolaivskyi Monastery in Kiev. This copy is one of the few 15th-century manuscripts from Kiev that specifies where it was made. The manuscript was restored and bound in the first quarter of the 16th century and again in 1721, and on the upper board appears the date "June 4, 1721." The manuscript consists of the tetraevangelion, a menology and indices of lections. In the 19th century the manuscript was known as the Gospel of 1411.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Енеида на малороссійскій языкъ перелицїованная И. Котляревскимъ.
Автор:
Котляревский, Иван Петрович (1769—1838).
Место и год издания:
Санкт-Петербург: Иждивением М. Парпуры, 1798.
Фондодержатель:
Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Первое печатное художественное произведение на украинском народном языке, которое на материале общественной жизни Украины второй половины XVIII в. представило миру украинский народ — с его историей, языком, обычаями, верованиями, традиционным бытом, этическими и эстетическими взглядами — при сохранении фабульно-сюжетной основы античной «Энеиды» Вергилия. Книга имела огромный успех среди современников и привела к вытеснению старого книжного языка новым украинским народным языком.

Анотація: Перший друкований твір нової української літератури, написаний народною мовою, який на матеріалі суспільного життя України 2-ї пол. 18 ст. представив світові український народ — з його історією, мовою, звичаями, віруваннями, традиційним побутом, етичними й естетичними поглядами — при збереженні фабульно-сюжетної основи античної «Енеїди» Вергілія. Книга мала величезний успіх серед сучасників і привела до витіснення старої книжної мови новою українською народною мовою.

Annotation: The first fiction book, published in vernacular Ukraine. It introduced to the world Ukrainian people of the second half of 18th century: their history, language, traditions, faith, ethic and esthetic views. Such national context was inserted in the plot of antique «Aeneid» by Virgil. This book had a great success among author’s contemporaries and led to the displacement of the old bookish literary language by the new literary language, based on folk tradition.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Тарасова ночь.
Автор: Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861).
Место и год издания: Санкт-Петербург : В типографии П. А. Кулиша, 1860.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Первое издание поэмы, написанной в 1838 году. Одно из наиболее ярких поэтических произведений Т. Шевченко, в котором воспевается героическое прошлое украинского народа. Сюжетной основой поэмы послужило историческое событие — разгром восставшими казаками во главе с Тарасом Трясилом польского войска под Переяславом 25 мая 1830 года, получившее название «Тарасова ночь».

Анотація: Перше видання поеми, написаної Т. Г. Шевченком у 1838 р. Один із найяскравіших поетичних творів Т. Шевченка, що оспівує героїчне минуле українського народу. Сюжетною основою поеми стала історична подія — розгром повсталими козаками на чолі з Тарасом Трясилом польського війська під Переяславом 25 травня 1630 р., яка одержала назву «Тарасова ніч».

Annotation: The first edition of the poem, written in 1838. It is one of the most brilliant T. Shevchenko`s poems, which glorifies heroic past of Ukraine nation. The plot of poem is based on historical event — victory of upraising kozaks, headed by Taras Tryasylo, in the battle with Polish army near Pereyaslav, on May, 25, 1630. This event was called «Tarasova nich» (i. e. ‘Taras` night’).

 

 

Читать книгу полностью

Название: Тополь.
Автор: Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861).
Место и год издания: Санкт-Петербург : В типографии П. А. Кулиша, 1860.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Ранняя романтическая поэма (баллада) Т. Г. Шевченко, насквозь пронизанная народнопесенными образами и мотивами. Основой сюжета стала народная легенда о превращении женщины в тополь.

Анотація: Рання романтична поема (балада) Т. Г. Шевченка, наскрізь пройнята народнопісенними образами і мотивами. В основі твору — народна легенда про перетворення жінки в тополю.

Annotation: The early T. Shevchenko’s romantic poem (ballade), filled with folk images and motives. The plot of the poem is based on folk legend about conversion of a women into a polar (in Ukrainian ‘topolya’).

 

 
  Пинкас (записная книга) религиозной школы «Талмуд-Тора» местечка Копычинцы, 1873—1889
Читать книгу
  Евангелие апракос полный (Оршанское Евангелие), втор. пол. XIII в.
Читать книгу
  Евангелие тетр (Киевское Евангелие), сер. XV в.
Читать книгу

И. П. Котляревский.
Малороссійская Енеида, 1798
Читать книгу
  Т. Г. Шевченко.
Тарасова ночь, 1860.
Читать книгу
  Т. Г. Шевченко.
Тополь, 1860.
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Псалмы Давида.
Автор: Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861).
Место и год издания: Санкт-Петербург : Типография П. А. Кулиша, 1860.
Фондодержатель:
Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Первое издание цикла из десяти стихов, написанных по мотивам стихов Псалтиря, — одной из книг Старого Завета, авторство которой приписывается легендарному царю Давиду. Выбранные автором псалмы наполнены мотивами и образами, созвучными устремлениям Т. Г. Шевченко донести до читателя свою любовь к отчизне, переживание о счастливой судьбе родного народа, ненависть к его поработителям. Религиозная форма псалмов дала возможность поэту воплотить в поэтических строках мысли, за которые его сурово преследовала цензура.

Анотація: Перше видання циклу з десяти віршів, що є переспівами віршів з Псалтиря — однієї з книг Старого Завіту, авторство якої приписується царю Давиду. Обрані автором Псалми містили мотиви та образи, співзвучні його прагненням донести до читачів свою любов до вітчизни, вболівання за щасливу долю рідного народу, ненависть до його гнобителів. Релігійна форма псалмів дала можливість поету втілити в поетичних словах думки, які суворо переслідувала цензура.

Annotation: The first edition of the ten poems cycle was inspired by the Book of Psalms. Chosen by the author psalms are filled with motives and images, concordant with Shevchenko’s intention to get over to readers his love to the motherland, concerns about happiness of his nation, confrontation to oppressors. Religious form of Psalms enabled poet to express those thoughts, for which he was persecuted by censorship.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Наймичка.
Автор: Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861).
Место и год издания: Санкт-Петербург : В типографии П. А. Кулиша, 1860.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Первое издание социально-бытовой поэмы «Наймичка» — одного из самых проникновенных произведений Т. Г. Шевченко. Поэт по-новому осмыслил судьбу женщины, родившей ребенка без мужа, — покрытки (существовал обряд покрывания головы такой женщины платком), вывел на передний план ее материнские чувства и самопожертвование во имя ребенка. Близкая к народному творчеству поэма отличается яркими зарисовками крестьянского быта, народных обрядов и обычаев.

Анотація: Перше видання соціально-побутової поеми «Наймичка» — одного із найпроникливіших творів Тараса Шевченка. Поет по-новому осмислив долю жінки-покритки, вивів на передній план її материнські почуття та самопожертву заради дитини. Близька до народної творчості поема відрізняється яскравим змалюванням селянського побуту, народних обрядів і звичаїв.

Annotation: The first edition of «Naymychka» — one of the most affecting T. Shevchenko`s poem. It explicates the life of so called ‘pokrytka’ — unmarried women, who gave a birth to a child. The poem expresses parental feelings of the women, her self sacrifice for the benefit of the child. Being close to a folk ark, the poem is remarkable for bright descriptions of rural life, national rites and customs.

 

 
 

Читать книгу полностью

Название: Кобзарь.
Автор: Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861).
Место и год издания: Санкт-Петербург : В типографии П. А. Кулиша, 1860.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Третье прижизненное издание, напечатанное на средства Платона Симиренка — известного сахарозаводчика и мецената, выделившего для публикации книги 1100 рублей. Книга вышла тиражом 6050 экземпляров в типографии Пантелеймона Кулиша. В издании имеется портрет Тараса Шевченко и посвящение Марку Вовчку. Кобзарь 1860 г. значительно полнее предыдущих изданий, он включает 17 отдельных поэтических произведений автора.

Анотація: Третє прижиттєве видання, надруковане на кошти Платона Симиренка — відомого цукрозаводчика та мецената, що виділив для друку книжки 1100 рублів. Книга вийшла тиражем 6050 примірників у друкарні Пантелеймона Куліша. Містить портрет Тараса Шевченка і присвяту Марку Вовчкові. Кобзар 1860 р. значно повніший порівняно з попередніми — включає 17 окремих поетичних творів автора.

Annotation: The third lifetime edition of "Kobzar", printed on the account of Platon Symyrenko — famous sugar manufacturer and patron of arts. In printing-house of Panteleymon Kulish 6050 copies of this book were puplished. Edition includes portrait of Taras Shevchenko and dedication to Marko Vovchok. "Kobzar" of 1860 is the most complete in comparison with previous editions. It contains 17 separate poems of the author.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Букварь южнорусский.
Автор: Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861).
Место и год издания: Санкт-Петербург : В печатне Гогенфельдена и Ко. , 1861.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Последнее прижизненное издание Т. Г. Шевченко, изданное на средства автора. Предназначено для начального обучения грамоте взрослых украинцев в бесплатных воскресных школах. Букварь включает азбуку печатных и рукописных букв, традиционные тексты для чтения по слогам, переведенные поэтом отдельные Псалмы Давидовы, пять ежедневных молитв, цифры и таблицу умножения. Вторую половину книжки занимают думы об Алексее Поповиче, о Марусе Богуславке, а также 13 народных пословиц. Работу по составлению «Букваря» поэт закончил осенью 1860 г., в конце декабря он был издан тиражом 10 000 экземпляров, хотя на обложке время издания обозначено следующим годом.

Анотація: Остання прижиттєва книжка Т. Г. Шевченка, видана коштом автора для початкового навчання грамоти дорослих українців рідною мовою в безкоштовних недільних школах. Буквар містить абетку друкованих і рукописних літер, традиційні тексти для читання по складах, власні переспіви окремих Псалмів Давидових, п’ять щоденних молитов, цифри й таблицю множення. Другу половину книжки займають думи про Олексія Поповича, про Марусю Богуславку, а також 13 народних прислів’їв. Посібник поет уклав восени 1860 г., наприкінці грудня він був надрукований тиражем 10 000 примірників, хоча на обкладинці час видання позначено наступним роком.

Annotation: The last T. Shevchenko’s lifetime edition, published on his own account. This book was intended for primary education of adult Ukrainians at chargeless Sunday schools. «Bukvar» contains an alphabet of block and cursive letters, traditional texts for reading by syllables, several «Psalms of David» in Shevchenko’s translation, five daily prayers, numbers and multiplication table. In the second part there are dums about Olexy Popovich, about Marusya Boguslavka, and 13 folk proverbs. This book was composed in autumn, 1860, in December 10000 copies of it were printed, however, at the binding year of publication is 1861.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Служебник и Требник Петра Могилы.
Автор: Лаврентий Яцкович (писец), Боярский Иван (заказчик).
Место и год издания: 1632.
Фондодержатель: Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Аннотация: Книга содержит титульный лист. В ней указаны имена заказчика Ивана Боярского и писца Лаврентия Яцковича. О Петре Могиле как о владельце книги свидетельствует владельческая запись с его именем и герб Могилы, оттиснутый на верхней доске переплета. Рукопись украшена акварельными рисунками и тремя миниатюрами с изображениями святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. По мнению исследователей, в образе Иоанна Златоуста художник изобразил самого Петра Могилу.

Анотація: Рукопис має титульний аркуш. В ньому вказані імена замовника Івана Боярського та писця Лаврентія Яцковича. Про Петра Могилу як про власника книги свідчить власницький запис з його ім’ям та герб Могили, відтиснутий на верхній дошці оправи. Книгу ілюстровано акварельними малюнками та трьома мініатюрами із зображеннями святителів Іоанна Златоуста, Василія Великого та Григорія Богослова. На думку дослідників, в образі Іоанна Златоуста художник зобразив власне Петра Могилу.

Annotation: The codex has the title page. It contains the names of the customer Ivan Boyarskyi and the scribe Lauvrentii Yatskovych. The codex was owned by Petro Mohyla that is indicated by the possessory inscription with his name and the arms of Mohyla stamped on the upper board of the binding. The book is decorated with wash drawings and three miniatures featuring St. John Chrysostom, Basil the Great and Gregory the Theologian. Researchers believe the painter has portrayed Petro Mohyla himself in the image of St. John Chrysostom.

 

 
  Т. Г. Шевченко.
Псалмы Давида, 1860.
Читать книгу
  Т. Г. Шевченко.
Наймичка, 1860.
Читать книгу
  Т. Г. Шевченко.
Чигиринскій кобзарь и Гайдамакы, 1844
Читать книгу
  Т. Г. Шевченко.
Кобзарь, 1860.
Читать книгу
  Т. Г. Шевченко.
Букварь южнорусский, 1861.
Читать книгу
  Служебник и Требник Петра Могилы, 1632
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Декада українського мистецтва в Москві 1936 року.
Место и год издания: Х. : Мистецтво, [1937?].
Фондодержатель:
Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Выпуск этой книги был результатом того впечатления, которое произвел на Москву — столицу СССР — фантастический уровень мастерства артистов Киевского театра оперы и балета, капеллы «Думка» и других творческих коллективов. Оперный театр сразу после этого получил орден Ленина. Особый успех имела гениальная украинская певица Оксана Петрусенко. Издание содержит информацию о правительственных наградах, отзывы на спектакли и интервью с актерами. Издание проиллюстрировано рисунками и фотографиями.

Анотація: Випуск цієї книги був наслідком того враження, який справив на Москву — столицю СРСР — фантастичний рівень майстерності артистів Київського театру опери та балету, капели «Думка» та інших творчих колективів. Оперний театр відразу після цього отримав орден Леніна. Особливий успіх мала геніальна українська співачка Оксана Петрусенко. У виданні вміщено інформацію про урядові нагороди, відгуки на спектаклі та інтерв’ю з акторами. Видання проілюстровано малюнками та фотографіями.

Annotation: The impression which the profession level of Kyiv Opera and Ballet’ masters, chapel «Duma» and another’s creative collectives impressed on the capital of USSR Moscow became the result of edition this book. Opera was granted with Lenin order after this situation. The brilliant Ukrainian singer Oksana Petrusenko was successful. The information about government grants, reviews on plays and interviews with actors are held in this publication.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Робота актора.
Автор: Рапопорт І.
Место и год издания: К.: Центр. дом нар. творчості УРСР, 1939.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация является интересным и познавательным учебным пособием по актерскому мастерству. В работе содержится разнообразный материал, полезный для качественного развития исполнителя. Рассматриваются вопросы как физиологические (касающиеся мышечного напряжения, внимания), так и психологические (о публичном одиночестве, взаимодействии между партнерами). Кроме обогащенной примерами теории, в книге содержатся и практические задания для актеров.

Анотація: Дана публікація є цікавим та пізнавальним навчальним посібником із акторської майстерності. У праці міститься різноманітний матеріал, корисний для якісного розвитку виконавця. Розглядаються питання як фізіологічні (стосовно м’язового напруження, уваги ), так і психологічні (про публічну самотність, взаємодію між партнерами). Окрім збагаченої прикладами теорії, у книзі містяться і практичні завдання для акторів.

Annotation: This article is interesting and informative tutorial textbook from acting skills. The work contains diverse material, useful for the qualitative development of the artist. Also, the work considers the questions of physiological (for muscle tension, attention), and psychological (of public solitude, interaction between partners). Besides theory, enriched with examples, the book contains practical tasks for actors.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Герб України: (в справі укр. нац. емблемів).
Автор: Різниченко Вас.
Место и год издания: Звенигородка: Друк. Х.-Л. Улицького, 1917.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Эта публикация 1917 года является своеобразным исследованием проблемы выбора общенационального украинского герба. Подается описание гербов, которые существовали на то время в разных регионах Украины — галицкий лев в золотой короне, подольское золотое солнце, волынский крест на красном фоне, черниговский двуглавый орел с одной короной, киевский ангел на красном фоне и т. д. Рассказывается происхождение этих эмблем, их значение. Автор выражает мнение, какой именно герб, из тех, что уже существуют, должен стать всеукраинским, аргументирует свое решение.

Анотація: Ця публікація 1917 року є своєрідним дослідженням проблеми вибору загальнонаціонального українського гербу. Подається опис гербів, що існували на той час у різних регіонах України — галицький лев у золотій короні, подільське золоте сонце, волинський хрест на червоному тлі, чернігівський двоголовий орел з однією короною, київський ангел на червоному тлі тощо. Розповідається походження цих емблем, їх значення. Автор висловлює думку, який саме герб, з тих, що вже існують, має стати всеукраїнським, аргументує своє рішення.

Annotation: This publication in 1970 year is the original research of problem to choose National wide Emblem. The discussion of emblems are given, which were in the different regions of Ukraine at that time — Galician lion in gold crown, the Podil golden heart, Volyn cross on the red background, Chernigov double-headed eagle with one crown and the Kyiv angel on the red background etc. The origin of this emblems are discussed and their meaning. The author expresses opinion what is the existing emblem should be National wide and argues his decision.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Сборник песен буковинского народа (из материала, доставленного Г. И. Купчанком в Юго-Западный отд. император. рус. геогр. о-ва).
Место и год издания: Киев: Тип. М. П. Фрица, 1875.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная публикация издана на основе труда журналиста, этнографа и общественного деятеля Буковины — Григория Купчанко. В 1875 году киевский ученый Александр Лоначевский отредактировал и издал песенник под названием «Сборник песен буковинского народа». Песни в сборнике поделены на 6 разделов: песни культа, песни о личной жизни, песни семейные, политические, художественные и воспитательные. Структура каждого раздела построена в зависимости от значения предмета, о котором поется. Близкие по содержанию произведения находятся рядом. Позднее, систему расположения материала, принятую в данной книге, перенял Михаил Драгоманов.

Анотація: Дана публікація видана на основі праці журналіста, етнографа та громадського діяча Буковини — Григорія Купчанко. У 1875 році київський вчений Олександр Лоначевський відредагував та видав пісенник під назвою «Сборник песен буковинского народа». Пісні у збірці поділені на 6 розділів: пісні культу, пісні про особисте життя, пісні сімейні, політичні, мистецькі та виховні. Структура кожного розділу побудована залежно від значення предмета, про який співають. Близькі за змістом твори знаходяться поруч. Пізніше, систему розміщення матеріалу, прийняту в даній книзі, перейняв Михайло Драгоманов.

Annotation: This publication is based on a work of Hregorij Kupchanko. a Bucovina journalist, anthropologist and social activist. In 1875, Alexander Lonachevsky a Kyiv scientist edited and published a songbook entitled «Collection of Bukovina people songs». Songs in the book are divided into 6 sections: religious songs, songs about one’s personal life, family, political, artistic and educational songs. A subject of songs forms a basis of each section structure. Songs similar in content are placed in the sections next to each other. Later, the system of material arrangement, adopted in this book, was borrowed by Mychajlo Dragomanov.

 

 

Читать книгу полностью

Название: XX років театра ім. Ів. Франка.
Место и год издания: Х.: Мистецтво, [1940?].
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Представленная книга посвящена 20-летию со дня основания в г. Винница будущего Национального академического драматического театра им. И. Франко. Основную часть материала составляют труды украинского театрального режиссера Гната Юры и театроведа Александра Борщаговского. Они поэтапно описывают историю существования театра за эти 20 лет в Виннице, Черкассах, Харькове и, в конце концов, в Киеве.

Анотація: Представлена книга присвячена 20-річчю від дня заснування у м. Вінниця майбутнього Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка. Основну частину матеріалу складають праці українського театрального режисера Гната Юри та театрознавця Олександра Борщаговського. Вони поетапно описують історію існування театру за ці 20 років у Вінниці, Черкасах, Харкові і зрештою в Києві.

Annotation: This book is dedicated to the 20th anniversary of Kyiv Ivan Franko National Academic Drama Theatre. The theater was established in Vinnitsa. The basic part of the book presents works of the Ukrainian theatrical stage-director Hnat Jura and theater critic O. Borschahovsky. Stage-by-stage they describe the 20years history of the theatre in Vinnitsa, Cherkasy, Kharkiv and finally in Kyiv.

 

 

Читать книгу полностью

Название: Очерки по истории декоративного искусства Украины.
Автор: Шероцкий К.
Место и год издания: Киев : Тип. «С. В. Кульженко», 1914.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данный труд принадлежит историку, краеведу, этнографу, одному из самых выдающихся искусствоведов начала ХХ века Константину Широцкому. Она посвящена быту украинцев, а точнее, тому, как они испокон веков пытались этот быт украсить. Приводятся иллюстрации с изображением декоративных элементов жилья, от внутреннего убранства шляхетских домов до росписи хозяйственных построек.

Анотація: Дана праця належить історику, краєзнавцю, етнографу, одному з найвизначніших мистецтвознавців початку ХХ ст. Костянтину Широцькому. Вона присвячена побуту українців, а точніше, тому, як вони з давніх-давен намагалися цей побут прикрасити. Наводяться ілюстрації із зображенням декоративних елементів житла, від внутрішнього оздоблення шляхетських домів до розпису господарських споруд.

Annotation: This work belongs to the historian, ethnographer, one of the most prominent art critic of early twentieth century art Konstantin Shyrotskiy. It is dedicated to the Ukrainian life, or rather because, as they in old time tried to decorate this way of life. This work gives an illustration depicting the decorative elements of housing, interior decoration from noble houses to painting outbuildings.

 

 
  Декада українського мистецтва в Москві 1936 року, [1937?]
Читать книгу
  I. Рапопорт.
Робота актора, 1939
Читать книгу
  Вас. Різниченко.
Герб України, 1917
Читать книгу
  Сборник песен буковинского народа, 1875
Читать книгу
  XX років театра ім. Ів. Франка, [1940?]
Читать книгу
  К. Шероцкий.
Очерки по истории декоративного искусства Украины, 1914
Читать книгу
 
                         
 

Читать книгу полностью

Название: Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера.
Автор: Сосенко, К.
Место и год издания: Львів : Накладом авт., 1928.
Фондодержатель: Национальная парламентская библиотека Украины.

Аннотация: Данная работа этнолога и Священника Ксенофонта Сосенко посвящена анализу таких древнеукраинских праздников, как Рождество и Щедрый Вечер. Рассматривается происхождение украинской культуры в целом и влияние на нее других народов мира. Определяется происхождение праздников, их символика, религиозная сторона (христианская и языческая), главные образы, участники празднования. Исследуются колядки, щедровки и их иностранные аналогии.

Анотація: Дана праця етнолога та священика Ксенофонта Сосенка присвячена аналізу таких давньоукраїнських свят, як Різдво та Щедрий Вечір. Розглядається походження української культури загалом та вплив на неї інших народів світу. Визначається походження свят, їх символіка, релігійна сторона (християнська та язичницька), головні образи, учасники святкування. Досліджуються колядки, щедрівки та їх іноземні аналогії.

Annotation: This publication of the ethnologist and the clergyman Ksenofont Sosenko is dedicated to the analysis of the old Ukrainian holidays as Christmas and Christmas Eve. The book considers the origin of the Ukrainian culture in the whole and the influence of other countries at it. It is determines the origin of the holidays, their symbols, the religious side (Christian and Heathen), the main images, the participants of the festivities. There is the research of Christmas songs, Carols, and their foreign analogues.

 

               
   
  К. Сосенко.
Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера, 1928 
Читать книгу
                     
                         
© 1999-2019 Российская Государственная Библиотека